СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ

Для конкретизації наведеної вище загальної процедури засто­сування МСЕ розглянемо одновимірний випадок. Побудуємо схему МСЕ розв’язання задачі Штурма-Ліувілля в області СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru :

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru (20)

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . (21)

ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ОБЛАСТІ

Для побудови скінченно-елементної сітки поділимо область СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru на СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru відрізків (скінченних елементів) СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru одинакової довжини СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , точками СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . За вузли СЕ вибиремо кінці відрізка, тобто точки СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . Отже, кожний СЕ є елементарним відрізком розміру СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru і має два вузли (такий СЕ прийнято називати лінійним од­новимірним скінченним елементом), а сітка складається з СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru таких еле­ментів, пронумерованих послідовно зліва направо, і СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru -ого вузла, координати яких можна обчислити за формулою: СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . Як правило, для програмної реалізації схем МСЕ цієї інфор­мації про скінченно-елементну сітку є недостатньо. Як мінімум потрібно задати ще так звану матрицю зв’язності, яка зв’язує номери вузлів та номери СЕ, до яких ці вузли належать. Структура такої матриці може бути такою: кількість стовпців рівна кількості СЕ, кількість рядків – кількості вузлів на одному СЕ, а значення елементів стовпців відпові­дають номерам вузлів, які відносяться до даного СЕ. На рис.1 зображено фрагмент документа MATHCAD, який містить реалізацію дискретизації області визначення крайової задачі (20)-(21).

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru

Рис.1. Приклад побудови скінченно-елементної сітки в одновимірному випадку та підготовки інформаційних масивів

Звернемо увагу на двовимірний масив NT, який і відіграє роль матриці зв’язності (тут виведено цей масив для сітки з 4 елементів).

СЛАБКЕ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТОДУ ГАЛЬОРКІНА

Згідно методу Гальоркіна наближений розв’язок СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru крайової за­да­чі (20)-(21) будемо шукати у вигляді розкладу

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . (22)

Тут, і надалі, індекс СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru означатиме, що наближений розв’язок шукається на сітці СЕ з кроком розбиття СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . Підстановка (22) в диференціальне рівняння (20) спричинить появу деякої нев’язки

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru ,

на основі якої, за методом Гальоркіна, отримаємо таку систему рівнянь

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . (23)

У (23) під інтеграл входить друга похідна, тому базисні функції повинні бути СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru - гладкими на СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , що є досить жорсткою вимогою. Тому спробуємо послабити цю умову гладкості. Для цього застосуємо правило інтегрування за частинами до першого доданку у рівнянні (23)

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru .

Врахувавши однорідні граничні умови (21) остаточно отримаємо

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . (24)

Рівняння (24) і є слабкою формою рівнянь Гальоркіна, оскільки вони містять під знаком інтеграла вже тільки першу похідну. Отже, тепер достатньо, щоб базисні функції належали СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru класу гладкості на СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , тобто були просто кусково-неперервними на СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru .

ПОБУДОВА БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ

Найпростішими базисними функціями МСЕ є кусково-лінійні одновимірні функції, які аналітично задаються співвідношенням

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . (25)

Легко переконатися, що кусково-лінійні базисні функції (25) во­ло­діють властивістю (18), тобто значення кожної функція СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru рівне одиниці ли­ше у вузлі СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru і рівне нулю в усіх інших вузлах. Відповідно, кожна ба­зис­на функція СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru відмінна від нуля лише на тих СЕ, які містять вузол СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , тобто на елементах з номерами СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru та СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . Більше того, на цих елементах ба­зисна функція СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru є лінійною. А, отже, базисні функції СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru є СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru -глад­ки­ми на відрізку СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru .

Тоді глобальна апроксимація СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru виду (22) стає кусково виз­на­че­ною, тобто на кожному СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru -ому СЕ вона набуває вигляду

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru , СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru . (26)

Приклад програмної реалізації одновимірних кусково-лінійних базисних функцій МСЕ в системі MATHCAD наведено на рис.2. Тут же зображено графіки деяких базисних функцій та їх похідних.

СХЕМА МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ - student2.ru

Рис.2. Одновимірні кусково-лінійні базисні функції МСЕ та їх графіки

Наши рекомендации