C) Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орта үшін тұрақты шама.

D) n21-екінші ортаның бірінші ортаға салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші, ол екі ортаның абсолюттік сыну көрсеткішінің қатынасына тең.

$$$ 71

Толық шағылу құбылысы:

A) Егер жарық сыну көрсеткіші үлкен ортадан сыну көрсеткіші аз ортаға тараса.

B) Түсу бұрышы i1>iшек болған кезде, барлық түскен жарық толығымен шағылады.

C) Егер жарық оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға тараса.

$$$ 72

Жарықтың дифракциясы:

F) Жарық толқындарының кедергі төңірегінде таралғанда, геометриялық оптика заңынан ауытқуы.

G) Толқынның жолында кездескен кедергіні орап өтуі.

H) Дифракция басқа да толқындық процестерге тән құбылыс.

$$$ 73

Жарықтың дисперсиясы:

D) Заттың сыну көрсеткіштерінің жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігі.

$$$ 74

Поляризацияланған жарық:

A) векторының тербеліс бағыты қандайда бір жолмен реттелген жарық.

B) векторының тербеліс бағыты басымырақ бағыттағы жарықты айтады.

$$$ 75

Сәуленің қосарланып сыну құбылысы:

C) Кристаллға түскен сәуленің екі сәулеге ажырап шығуы.

E) Жарықтың дихроизм құбылысы.

$$$ 76

Спектрдің түрлері:

A) Жолақ спектр.

B) Сызықтық спектр.

C) Тұтас спектр.

$$$ 77

Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуін көрсетіңіз:

D) C) Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орта үшін тұрақты шама. - student2.ru

E) C) Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орта үшін тұрақты шама. - student2.ru

$$$ 78

Жарықтың қысымының өрнегін көрсетіңіз:

B) C) Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орта үшін тұрақты шама. - student2.ru

D) C) Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орта үшін тұрақты шама. - student2.ru

$$$ 79

Комптон эффектісі:

A) Қысқа толқынды электромагниттік сәулелердің бос электрондардан шашырауы.

E) Қысқа толқынды электромагниттік сәуле заттың еркін электрондарында серпімді шашыраған кезде толқын ұзындығының артуы.

$$$ 80

Бордың бірінші постулаты:

D) Атомда стационар күйлер болады.

F) Атомның стационар күйлеріне электрондардың стационар орбиталары сәйкес келеді.

$$$ 81

Бордың екінші постулаты:

A) Электрондар бір стационар орбитадан басқа стационар орбитаға көшкенде бір квант энергия шығарылады (жұтылады).

C) Атом энергиясы үлкен күйден энергиясы кіші күйге аусқан кезде (электрон ядродан анағұрлым алыс орбитадан, оған жақынырақ орбитаға көшкен кезде) сәуле шығарылады.

$$$ 82

Де Бройль тұжырымдамасы:

A) Фотондар ғана емес электрондар және материяның кез-келген басқа бөлшектері корпускулалықпен бірге толқындық қасиетке ие болады.

B) Корпускулалық – толқындық екі жақтылық әмбебаптығы.

$$$ 83

Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі:

B) Координаталар мен импульс проекцияларының анықталмаушылықтарының көбейтіндісі һ шамаснан кіші болуы мүмкін емес.

C) Орташа өмір сүру уақыты t жүйе, энергиясы анықталған мәнмен сипатталуы мүмкін емес.

$$$ 84

Анықталмаушылықтар қатынасына сәйкес теңдеу:

C) C) Түсу бұрышы синусының, сыну бұрышы синусына қатынасы берілген орта үшін тұрақты шама. - student2.ru

$$$ 85

Фермиондар:

A) Спиндері жартылай бүтін бөлшектер (электрондар, протондар, нейтрондар).

C) Ферми-Дирак статистикасына бағынады.

$$$ 86

Бозондар:

E) Симметриялы толқындық функциямен сипатталады.

F) Бозе-Эйнштейн статистикасына бағынады.

$$$ 87

Қоздыру тәсілдеріне байланысты люминесценцияның мынадай түрлерін ажыратады:

A) Фотолюменесценция (жарықтың әсерінен), рентгенлюминесценция (ренген сәулелерінің әсері арқылы).

Наши рекомендации