Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

ЛЕКЦІЯ № 4

Тема № 4. Дослідження довільних систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) та їх розв’язання методом Гаусса.

з навчальної дисципліниЛінійна алгебра та аналітична геометрія

напряму підготовки УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР

Лекція розроблена

Кандидатом фізико-математичних наук Жихарєвою Ю.І.

Навчальна та виховна мета:

1. Студенти повинні знати теоретичні питання з теми «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь»: означення СЛАР, види СЛАР; алгоритм дослідження СЛАР.

2. Студенти повинні вміти досліджувати СЛАР на сумісність та визначеність. 3.Розвиток мислення студентів, залучення до вивчення математики, як необхідної складової фахівця технічного університету

План.

1. Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

2. Дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь на сумісність. Теорема Кронекера-Капеллі

ЛІТЕРАТУРА:

1. Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів. – К.: ЦУЛ, 2002 – 401 с.

2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – Москва: Наука, – 1988 – 240 с.

3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч 1-2. Москва.: Высшая школа, 1986.

4. Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум. - К.:ЦУЛ, 2003 – 536 с.

5. Овчинніков П.Ф., Яремчик Ф.П., Михайленко В.М. Вища математика. – К.: Техніка, ч.І 596 с., ч.ІІ 792 с., 2000.

Конспект лекції

Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Визначення. Система лінійних алгебраїчних рівнянь, в якій всі вільні члени дорівнюють 0 називається однорідною системою лінійних алгебраїчних рівнянь (ОСЛАР).

Загальний вигляд однорідної системи лінійних алгебраїчних рівнянь такий:

Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru (3)

Однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь завжди сумісна, тому що для всіх Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru , Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru і коефіцієнтів Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru вона має розв’язок 0, 0,..., 0.Цей розв’язок називається нульовим або тривіальним. Будь-який розв’язок однорідної СЛАР, відмінний від нульового, називається ненульовим або нетривіальним.

Теорема (необхідна і достатня ознака сумісності ОСЛАР (3) ). Для того, щоб однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь (3) була сумісною, тобто мала нетривіальні розв’язки, необхідно і достатньо, щоб ранг матриці системи був менший числа невідомих.

ОСЛАР (3) сумісна (має ненульові розв’язки) Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru

Наслідок. Однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь, в якій число рівнянь дорівнює числу невідомих має ненульові розв’язки тоді і тільки тоді, коли її визначник Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru дорівнює нулю.

Дійсно, рівність Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru означає, означає, що ранг матриці системи менше Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru .

Розв’язки однорідної системи лінійних алгебраїчних рівнянь мають наступні властивості.

1) Якщо набір Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru є розв’язком системи (3), то для будь-якого числа Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru набір Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru також буде розв’язком системи (3).

2) Якщо набори Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru і Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru є розв’язками системи (3), то набір Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru + Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru також буде розв’язком системи (3).

3) Якщо набори Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru є розв’язками системи (3), то набір Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru , де Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru також буде розв’язком системи (3).

Нехай однорідна система (3) невизначена, тобто має безліч розв’язків. Кожен її розв’язок – це деякий набір Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru чисел, всі розв’язки утворюють нескінченну множину наборів Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru чисел.

Теорема. (про структуру розв’язків ОСЛАР). Всі розв’язки однорідної система лінійних алгебраїчних рівнянь можна записати у вигляді Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru , де Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru - число невідомих, Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru - ранг матриці системи, Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru .

Набір Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru розв’язків Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru , про який йдеться в останній теоремі називається базисною системою розв’язків.

Запис

Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru = Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru , Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru

називається загальним розв’язком ОСЛАР. Таким чином, загальний розв’язок ОСЛАР являє собою матрицю-рядок Розв’язання однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь. - student2.ru .

З теорем випливає наступна

Наши рекомендации