Приклад розв’язку завдання 3

У таблиці 1 дана вибірка

Таблица 1 – Вихідні дані

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru
Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru 7,5 6,9 6,1 5,2 4,6 3,7 2,9 1,7 1,2 0,9

Побудуємо графік точкової функції:

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Рис. 1. Графік залежності Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru від Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

За розташуванням точок є можливість передбачити наявність лінійної кореляційної або регресійної залежності. Будемо шукати рівняння регресії у виді: Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Для визначення коефіцієнтів використовуємо метод найменших квадратів, згідно з яким:

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Після нескладних перетворень отримаємо

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru (1)

где Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru , Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru . Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru . Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Коефіцієнт b називається коефіцієнтом регресії. Вираз у чисельнику для b є коваріацією (кореляційний момент) величин У та Х, який характеризує ступінь розсіювання навколо середнього значення:

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Складемо таблицю 2 та обчислимо вибіркові середні.

Таблиця 2 – Визначення вибіркових середніх значень

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru
7,5 1,00 7,50
6,9 4,00 13,80
6,1 9,00 18,30
5,2 16,00 20,80
4,6 25,00 23,00
3,7 36,00 22,20
2,9 49,00 20,30
1,7 64,00 13,60
1,2 81,00 10,80
0,9 100,00 9,00
Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru
5,5 4,07 38,50 15,93

Обчислимо коефіцієнти за формулою (1):

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Дисперсії змінних Х та Y визначаються за формулами

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru ,

sх та sy називають середніми квадратичними відхиленнями.

Коефіцієнт кореляції визначається за формулою: Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

При r>0 кореляційний зв'язок між змінними – прямий, при r<0 – зворотній.

Доповнимо таблицю двома стовпцями та обчислимо дисперсії.

Таблиця 3 – Остаточний варіант таблиці

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru
7,5 1,00 7,50 20,25 11,76
6,9 4,00 13,80 12,25 8,01
6,1 9,00 18,30 6,25 4,12
5,2 16,00 20,80 2,25 1,28
4,6 25,00 23,00 0,25 0,28
3,7 36,00 22,20 0,25 0,14
2,9 49,00 20,30 2,25 1,37
1,7 64,00 13,60 6,25 5,62
1,2 81,00 10,80 12,25 8,24
0,9 100,00 9,00 20,25 10,05
Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru
5,5 4,07 38,50 15,93 8,25 5,09

Обчислимо коефіцієнт кореляції

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Після того, як знайдено рівняння лінійної регресії, проведемо оцінку значущості як рівняння в цілому, так і окремих його параметрів.

Коефіцієнт детермінації R2=r2 .

Оцінка значущості рівняння регресії в цілому дається за допомогою F- критерію Фішера. При цьому висувається нульова гіпотеза Ho, що коефіцієнт регресії дорівнює нулю, тобто b = 0, і, отже, чинник х не робить впливу на результат у. Для цього порівнюють фактичне значення Fфакт та критичне (табличне) Fтабл значення F – критерію, при цьому Fфакт обчислюється за формулою Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Після обчислення цієї величини проводиться тест, який полягає в перевірці гіпотези Hо про статичну не значущість рівняння регресії. Рівень значущості a – це ймовірність відкинути правильну гіпотезу за умови, що вона вірна. Приймаємо a=0,05. Якщо Fтабл<Fфакт, то гіпотеза про випадкову природу оцінюваних характеристик відхиляється і признається статистична значущість і надійність рівняння регресії. Табличне значення вибирається із спеціальної таблиці з урахуванням того, що к1=1 к2=n-2.

Із таблиці визначимо Fтабл (при к1=1, к2 = 8, рівень значущості a=0,05). Значення Fтабл = 5,32. У нашому випадку Fтабл =5,32 < Fфакт = 1136,503.

Це означає, що гіпотеза Но про випадкову природу оцінюваних характеристик відхиляється і признається значущість рівняння регресії. Для оцінки статистичної значущості коефіцієнтів регресії і кореляції розраховуються t- критерій Ст’юдента та довірчі інтервали для кожного з показників. Висувається гіпотеза Hо про випадкову природу показників.

 
  Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Випадкові помилки параметрів обчислюються за формулами:

Якщо tтабл < tфакт , то Но відхиляється,тобто a, br відрізняються від нуля і сформувалися під впливом діючого чинника x. Для розрахунку довірчого інтервалу визначаємо граничні помилки.

 
  Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Тоді довірчі інтервали мають вид:

Обчислення стандартних помилок – досить трудомісткий процес, тому для визначення Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru використовуємо вбудовану функцію Excel ЛИНЕЙН(). Для цього введемо таблицю 1 на робочому листі (починаючи з чарунку А1), а потім помітимо область чарунків А12:В16, для чого клацнемо по значку вибору функцій, виберемо категорію "Статистические" та знайдемо функцію ЛИНЕЙН(). З'явиться вікно, в якому необхідно вказати інтервал значень Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru . У полях "Конст" та "Статистика" введемо цифру 1. На рисунку 2 представлено заповнене вікно.

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Рис 2. Введення аргументів функції ЛИНЕЙН()

Натиснемо ОК, потім клавішу F2, потім Enter при натиснутих одночасно Shift и CTRL. У поміченої області з'являться результати розрахунку (таблиця 4).

Таблиця 4 – Результати розрахунку

-0,78242 8,373333
0,023209 0,144008
0,99301 0,210807
1136,503
50,50548 0,355515

Проаналізуємо результати. У першому рядку таблиці отримані коефіцієнти b та Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru , тобто b= - 0,78242; Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru = 8,37333. У другому рядку таблиці підраховані стандартні помилки mb =0,023209; ma = 0,144008.

Коефіцієнт детермінації R2 = 0,99301 вказано в третьому рядку, першого стовпця. Fфакт = 1136,503 (четвертий рядок, перший стовпець), число ступенів свободи дорівнює n-2=8 (четвертий рядок, другий стовпець).

Стандартна помилка Y дорівнює 0,210807 (третій рядок, другий стовпець). Нарешті, регресійна і залишкова суми квадратів представлена в нижньому рядку. Таким чином, рівняння парної регресії має вид:

y =8,37733 –0,78242 x

Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru

Рис. 3. Графік регресійної прямої

Оцінимо якість рівняння регресії, значущість коефіцієнтів і визначимо довірчі інтервали.

tb =-0,78242/0,023209=-33,7 ; ta = 8,37333/0,144008=58,14

Табличне значення tтабл = 2,306 (при рівні значущості a=0,05 та k=8). Табличне значення буде менше ta , tb, тому коефіцієнти рівняння регресії статистично значимі. Граничні помилки рівні:

Da = 2.306*0,144008=0,332 Db = 2.306*0,023209= 0,0535

Отже, довірчі інтервали коефіцієнтів рівняння мають вид:

8,04 £ Приклад розв’язку завдання 3 - student2.ru £ 8,705 -0,8359£ b £ -0,7289

Наши рекомендации