Розділ І. Фінансові результати

За своєю структурою розділ І Звіту про фінансові результати поділяється на такі частини:

Фінансові результати від звичайної діяльності: рядки 010 – 195
Фінансові результати операційної діяльності рядки 010 – 105
Фінансові результати іншої діяльності рядки 110 – 160
Результат надзвичайних подій: доходи витрати рядок 200 рядок 210

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Інформація, наведена в цьому розділі, надає змогу користувачам оцінити величину отриманого чистого прибутку (збитку), що підлягає розподілу між акціонерами у вигляді дивідендів. Крім того, дані цього розділу використовуються для розрахунку різних коефіцієнтів з метою здійснення аналізу господарської діяльності підприємства.

У розділі І інформація про доходи (витрати) та прибутки (збитки) наводиться у розрізі різних видів діяльності підприємства, що надає змогу користувачам фінансової звітності здійснювати оцінку як результатів основної діяльності підприємства, так і результатів іншої діяльності, що не відбувається на постійній основі.

Важливість відокремлення операцій, що відносяться до надзвичайних подій, полягає в тому, що завдяки такій класифікації досягається можливість прогнозувати майбутні доходи та витрати без урахування впливу надзвичайних статей, тобто нетипових для даного підприємства операцій.

Розділ ІІ. Елементи операційних витрат

Інформація, відображена в цьому розділі, є корисною для проведення аналізу структури витрат за економічно однорідними елементами. Ця інформація також застосовується для розрахунку макроекономічних показників за системою національних рахунків.

Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Третій розділ Звіту про фінансові результати обов’язково заповнюють відкриті акціонерні товариства (ВАТ), акції яких відповідно можуть поширюватися через відкриту підписку і купівлю-продаж на біржах.

Закриті акціонерні товариства можуть також заповнювати цей розділ. У цьому випадку вони повинні здійснювати розрахунки показників із застосуванням П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”.

У повному обсязі показники прибутковості акцій розкриваються у річній звітності:

· заповнюються всі п’ять показників третього розділу:

- середньорічна кількість простих акцій;

- скоригована середньорічна кількість простих акцій;

- чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

- скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

- дивіденди на одну просту акцію;

· у Примітках до фінансової звітності наводяться відповідні пояснення.

Порядок складання звіту

Розділ I “Фінансові результати” складається виходячи з даних за рахунками класу 7 та 9 Плану рахунків.Взаємозв’язок між статтями цих розділів Звіту про фінансові результати та рахунками Плану рахунків наведено у табл. 15.1.

Табл. 15.1 - Взаємозв’язок між статтями Звіту про фінансові результати
та рахунками Плану рахунків

Назва статті Код рядка Визначення статей згідно з ПБО 3 “Звіт про фінансові результати” Джерело інформації
У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються вкінці року У разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються щомісяця
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) п. 13. Відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів Сальдо рахунків:   701 “Дохід від реалізації готової продукції”; 702 “Дохід від реалізації товарів”; 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” (збільшені на суму вира-хувань з доходу, що були відображені по дебету цих рахунків за період з початку року) Кредитові обороти рахунків: 701”Дохід від реалізації готової продукції”; 702 “Дохід від реалізації товарів”; 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” (накопиченим підсумком з початку року)
Податок на додану вартість п.14.Сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Дебетові обороти рахунків:   701 “Дохід від реалізації готової продукції”; 702 “Дохід від реалізації товарів”; 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”. (у частині сум відповідних податків та зборів, що були відображені в кореспонденції з кредитом рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами”)
Акцизний збір п.15.Підприємства – платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
  п.16.Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань
Інші вирахування з доходу п.17.Відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними договорами Дебетові обороти рахунків: 702 “Дохід від реалізації товарів”; 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” (у частині сум, що були вирахувані з доходу та які були отримані на користь комітентів, принципалів, співвиконавців тощо) Сальдо рахунку 704 “Вирахування з доходу” Дебетові обороти рахунків: 702 “Дохід від реалізації товарів” 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” 704 “Вирахування з доходу” (в частині сум, що були вирахувані з доходу та які були отримані на користь комітентів, принципалів, співвиконавців тощо)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) п.18.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо Ряд. 035= Ряд. 010 – Рядки 015, 020, 025, 030
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) п.19.Показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, 16 “Витрати”. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів Сальдо рахунку 90 “Собівартість реалізації” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 90 “Собівартість реалізації” (накопиченим підсумком з початку року)  
Валовий:   п. 20.Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Ряд. 050 = Ряд. 035 – Ряд. 040 ( позитивне значення) Ряд. 055 = Ряд. 035 – Ряд. 040 (негативне значення, яке наводиться у дужках)
прибуток
збиток
Інші операційні доходи п.21.Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо Сальдо рахунку 71 “Інший операційний дохід” (на дату складання звіту) Кредитовий оборот рахунку 71 “Інший операційний дохід” (накопиченим підсумком з початку року без врахування сум непрямих податків та зборів, що були включені в ціну продажу)
Адміністративні витрати п. 22.Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства Сальдо рахунку 92 “Адміністративні витрати” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 92 “Адміністративні витрати” (накопиченим підсумком з початку року)
Витрати на збут п.23.Відображаються витрати підприємства, пов‘язані з реалізацією продукції (товарів) – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо Сальдо рахунку 93“Витрати на збут” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 93“Витрати на збут” (накопиченим підсумком з початку року)
Інші операційні витрати п. 24.Відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) Сальдо рахунку   94“Інші витрати операційної діяльності” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 94“Інші витрати операційної діяльності” (накопиченим підсумком з початку року)
Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток п. 25.Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат Ряд. 100 = Сума рядків 050, 060 - Рядки 070, 080, 090або Ряд. 060 – Рядки 055, 070, 080, 090  
збиток   Ряд. 105 = Сума рядків 055, 070, 080, 090 – Ряд. 060 або Сума рядків 070, 080, 090 – Рядки 050, 060  
Дохід від участі в капіталі п. 26.Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі Сальдо рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” (на дату складання звіту) Кредитовий оборот рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” (накопиченим підсумком з початку року)  
Інші фінансові доходи п. 27.Показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) Сальдо рахунку 73 “Інші фінансові доходи” (на дату складання звіту) Кредитовий оборот рахунку 73 “Інші фінансові доходи” (накопиченим підсумком з початку року)    
 
Інші доходи п. 27.Показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства Сальдо рахунку 74 “Інші доходи” (на дату складання звіту) Кредитовий оборот рахунку 74 “Інші доходи” (накопиченим підсумком з початку року без врахування сум непрямих податків та зборів, що були включені в ціну продажу).  
Фінансові витрати п. 29.Показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу. Сальдо рахунку 95 “Фінансові витрати” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 95 “Фінансові витрати” (накопиченим підсумком з початку року)  
Втрати від участі в капіталі п.30.Відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі Сальдо рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” (накопиченим підсумком з початку року)
Інші витрати п. 31Відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства Сальдо рахунку 97 “Інші витрати” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 97 “Інші витрати” (накопиченим підсумком з початку року)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток п. 32.Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) Рядок 170 = Сума ряд. 100,110,120,130 – Рядки 140,150,160 або Сума ряд. 110,120,130 – Рядки 105,140,150,160
збиток Рядок 175 = Сума ряд. 105,140,150,160 – Рядки 110,120,130 або Сума ряд. 140,150,160 – Рядки 100,110,120,130
Податок на прибуток від звичайної діяльності п. 33.Показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” Сальдо рахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” (на дату складання звіту) Дебетовий оборот рахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” (накопиченим підсумком з початку року)
                 

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток п. 34.Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку Ряд. 190 = Ряд. 170 – Ряд. 180
збиток Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток Ряд. 195 = Ряд. 175 + Ряд. 180
Надзвичайні:        
доходи Доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Сальдо рахунку 752 “Інші надзвичайні доходи” (на дату складання звіту) Кредитовий оборот рахунку 752 “Інші надзвичайні доходи” (накопиченим підсумком з початку року)
витрати п. 35.1) Невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Сальдо рахунку 991 “Втрати від стихійного лиха” (+) Сальдо рахунку 992 “Втрати від техногенних катастроф та аварій” ( - ) Сальдо рахунку 751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій” (+) Сальдо рахунку 993 “Інші надзвичайні витрати” Дт оборот рахунку 991 “Втрати від стихійного лиха” (+) Дт оборот рахунку 992 “Втрати від техногенних катастроф та аварій” ( - ) Кт оборот рахунку 751 “Відшкоду-вання збитків від надзвичайних подій” (+) Дт оборот рахунку 993 “Інші надзвичайні витрати”
    2) Втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій  
      Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат
Податки з надзвичайного прибутку п.36.Відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій Сальдо рахунку 982 “Податки на прибуток від надзвичайних подій” (на дату складання звіту) Дт оборот рахунку 982 “Податки на прибуток від надзвичайних подій”(накопиченим підсумком з початку року)
Чистий прибуток п. 37.Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку Ряд. 220 = Ряд. 190 + Ряд. 200 – Ряд. 205 або Ряд. 200 – Ряд. 195 – Ряд. 205
Чистий збиток Ряд.225 = Ряд. 205 – Ряд. 190 – Ряд. 200 або Ряд. 195 + Ряд. 205 – Ряд. 200
           

Правильність заповнення Звіту про фінансові результати перевіряється шляхом звірки рядків 220 (225) із сальдо за рахунком 79 “Фінансові результати” (у разі, якщо рахунки класів 7 та 9 закриваються щомісячно) або з розрахунковою сумою, що є різницею між сукупним кредитовим сальдо рахунків класу 7 та сукупним дебетовим сальдо рахунків класу 9.

Розділ II. “Елементи операційних витрат” Звіту про фінансові результати складається з використанням інформації:

§ накопиченої на рахунках класу 8, або

§ шляхом аналізу кредитових оборотів рахунків запасів, зносу необоротних активів, забезпечень, кредиторської заборгованості тощо.

Взаємозв’язок між статтями цього розділу Звіту про фінансові результати та рахунками Плану рахунків наведено у табл. 15.2.

Табл. 15.2 - Взаємозв’язок між статтями Звіту про фінансові результати
та рахунками Плану рахунків (РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ)

Назва статті Код рядка Визначення статей згідно з ПБО 16 “Витрати” Джерело інформації
У випадку ведення рахунків класу 8 Рахунки класу 8 не використовуються
Матеріальні затрати   п. 22.До складу елемента “Матері-альні затрати” включаєтьсявартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): § сировини й основних матеріалів; § купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; § палива й енергії; § будівельних матеріалів; § запасних частин; § тари й тарних матеріалів; § допоміжних та інших матеріалів Дебетовий оборот рахунку 80 “Матеріальні витрати” (за вирахуванням продукції, виробленої і спожитої самим підприємством) Кредитові обороти рахунків запасів (за вирахуванням продукції, що виробленої і спожитої самим підприємством)

Продовження табл.15 2

Назва статті Код рядка Визначення статей згідно з ПБО 16 “Витрати” Джерело інформації
У випадку ведення рахунків класу 8 Рахунки класу 8 не використовуються
Витрати на оплату праці п. 23.До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються: § заробітна плата за окладами й тарифами, § премії та заохочення, § матеріальна допомога, § компенсаційні виплати, § оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, § інші витрати на оплату праці Дебетовий оборот рахунку 81 “Витрати на оплату праці” (за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством) Кредитові обороти рахунків: 66 “Розрахунки з оплати праці”; 47 “Забезпечення наступних витрат і платежів” (за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)
Відрахування на соціальні заходи п. 24.До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються: § відрахування на пенсійне забезпечення, § відрахування на соціальне страхування, § страхові внески на випадок безробіття, § відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, § відрахування на інші соціальні заходи Дебетовий оборот рахунку 82“Відрахування на соціальні заходи” (за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством) Кредитові обороти рахунків: 65 “Розрахунки за страхуванням”; 47 “Забезпечення наступних витрат і платежів” (за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)
Амортизація п. 25.До складу елемента “Аморти-зація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів Дебетовий оборот рахунку 83 “Амортизація”   Кредитовий оборот рахунку 13 “Знос необоротних активів”
Інші операційні витрати п. 26.До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп.22 – 25 ПБО 16 “Витрати”, зокрема, витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо Дебетовий оборот рахунку 84 “Інші операційні витрати” (за вирахуванням собі-вартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством) Кредитові обороти відповідних рахунків (за вирахуванням собі-вартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством)
Разом Ряд. 250 = Сума рядків 230, 240, 250, 260,270

Розділ III “Розрахунок показників прибутковості акцій” Звіту про фінансові результати складається, виходячи з вимог П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та ПБО 24 “Прибуток на акцію”.

Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію, обчислюється за допомогою ділення чистого прибутку (збитку) періоду, які належать власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій, що знаходяться в обігу протягом цього періоду.

Форма фінансової звітності «Звіт про власний капітал»

Зміст та форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги до розкриття інформації щодо змін у власному капіталі підприємства визначаються ПБО 5 “Звіт про власний капітал”. При складанні цього звіту необхідно враховувати вимоги інших ПБО:

- ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та ПБО 2 “Баланс”, в яких наводиться визначення більшості елементів капіталу;

- ПБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” щодо визначення сум коригувань нерозподіленого прибутку;

- ПБО 12 “Фінансові інвестиції” щодо складання Звіту про власний капітал підприємства, яке обліковує інвестиції у дочірні, асоційовані або спільні підприємства за методом участі в капіталі.

Наши рекомендации