Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією.

Основні поняття ТАК

Предмет і завдання курсу. Сутність автоматичного керування. Предмет і завдання курсу. Місце ТАК в системі наук. Основні визначення. Завдання автоматичного керування. Принципи автоматичного керування. Види впливів на САК. Режими роботи САК. Вимоги до САК. Класифікація САК. Узагальнена функціональна схема САК.

ТАК є теоретичною основою технічної кібернетики - напрямку кібернетики, що займається вивченням технічних систем.

Сама ж кібернетика (з грецьк.– мистецтво керування) є наукою про керування, зв'язок і переробку інформації

Основними об'єктами дослідження в кібернетиці є кібернетичні системи(КС). Особливістю цих систем є те, що їх розглядають абстрактно, тобто безвідносно від їхньої реальної природи. Абстрактну КС представляють у вигляді сукупності взаємозалежних об'єктів - елементів системи, здатних запам'ятовувати та переробляти інформацію, а також обмінюватися нею з іншими елементами та зовнішнім світом.

Одним з найбільш прогресивних напрямків у загальному розвитку науки й техніки є заміна операцій людини в процесах керування функціонуванням певних технічних пристроїв, тобто автоматизація таких процесів.

При цьому все більшого значення набуває автоматичне керування, під яким мається на увазі здійснення певних керуючих впливів на заданий об'єкт, необхідних і достатніх для його цілеспрямованого функціонування із заданою точністю без особистої участі людини.

Найбільш загальними, що лежать в основі всієї термінології ТАУ визначеннями є наступні поняття: алгоритм, алгоритм функціонування, об'єкт керування, алгоритм керування, керування, автоматичний керуючий пристрій, система автоматичного керування.

Алгоритмом називають сукупність приписань, що встановлюють кінцеву послідовність певних дій, виконання яких приводить до кінцевого результату.

Алгоритм функціонування – це сукупність приписань, що ведуть до правильного виконання технічного процесу у пристрої або в сукупності пристроїв (системі). Наприклад, алгоритм функціонування генератора змінного струму, призначеного для перетворення теплової енергії в електричну, часто формулюється у вигляді - забезпечення сталості параметрів напруги Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru та частоти Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , тобто Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

У ТАК алгоритм функціонування вважається заданим.

Об'єкт керування (ОК) – це пристрій (або сукупність пристроїв), що здійснює технічний процес і потребує спеціально організованих впливів ззовні для забезпечення свого алгоритму функціонування.

Алгоритм керування – це сукупність приписань, що визначають характер впливів на ОК з метою забезпечення його алгоритму функціонування.

Керування - процес виконання впливів на ОК відповідно до алгоритму керування.

Автоматичний керуючий пристрій (АКП) – це пристрій, що здійснює без участі людини процес керування.

Система автоматичного керування (САК) – сукупність ОК і АКП, взаємодіючих між собою з метою забезпечення заданого алгоритму функціонування ОК.

САК можна представити у вигляді функціональної схеми, наведеної на рис. 1.1.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.1

Залежно від характеру завдань керування можна виділити наступні узагальнені види цілей функціонування САК: стабілізація, програмне керування та спостереження.

Під принципами керування в ТАК розуміють способи формування керуючого впливу.

Незважаючи на величезне різноманіття реальних САК, усі вони будуються з використанням двох основних принципів керування.

Принцип керування по відхиленню, основною ознакою якого є наявність зворотнього зв'язку (замкненого контуру проходження сигналу), коли керуючий вплив Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru визначається з урахуванням фактичного стану виходу ОК Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru (рис. 1.2).

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.2

У цих САК керуючий вплив визначається не безпосередньо по керованій величині Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , а за величиною сигналу помилки Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , тобто Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , де Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - оператор перетворення (алгоритм керування).

Принцип розімкненого керування, коли відсутній облік значень керованої величини. Реалізується він розімкненими САК, які, у свою чергу, діляться на два класи:

- САК, що здійснюють керування за збурюючим впливом;

- САК, що здійснюють керування за задаючим впливом.

У першому випадку функціональна схема САК має вигляд, наведений на рис.1.3.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.3

У таких системах визначення керуючого впливу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru здійснюється з урахуванням інформації про величину збурюючого впливу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , тобто

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

У другому випадку САК має вигляд, наведений на рис.1.4.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.4

Сутність такого керування полягає в тому, що керуючий вплив формується тільки на основі задаючого впливу, тобто

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

САК в ході свого функціонування випробовують впливи двох видів: внутрішні і зовнішні.

Внутрішні впливи виникають у результаті взаємодії елементів САК між собою. Типовим прикладом такого впливу є дія АКП на ОК.

Зовнішні впливи виникають поза САК і можуть передаватися в систему як через ОК, так і через будь-який інший елемент системи. Цими впливами є задаючий і збурюючий впливи.

Дослідження функціонування конкретних САК роблять при декількох різних, чітко визначених впливах, називаних типовими.

До цих впливів відносяться.

Східчастий вплив – вплив, що миттєво зростає від нуля до деякого значення і далі залишається постійним (див. рис. 1.5а).

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.5 - Види типових впливів САК

Імпульсний вплив – вплив, що представляє собою одиночний імпульс прямокутної форми, який має досить велику висоту Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru (див. рис. 1.5б) і істотно меншу в порівнянні з інерційністю системи тривалість Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Найбільш часто використовують одиничний імпульсний вплив Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , що описується так називаною дельта-функцією:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru причому Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Гармонійний вплив – вплив, описуваний функцією

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ,

де: Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - амплітуда, а - Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru частота зміни (див. Рис. 1.5в).

Лінійний вплив – вплив, описуваний функцією Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru (див. рис. 1.5г).

Будь-яка САК в процесі роботи може перебувати у двох якісно відмінних один від одного режимах залежно від характеру зовнішніх впливів і властивостей самої системи. Розрізняються ці режими по характеру зміни керованої величини в часі і називаються статичним і динамічним.

Статичним режимом називають стан системи, при якому керована величина Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru не змінюється в часі, тобто Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Цей режим може мати місце лише тоді, коли вхідні впливи постійні в часі, а система перебуває в рівноважному стані.

Динамічним режимом називають стан системи, при якому величина Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru змінюється в часі, тобто Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Ефективність САК в кожному конкретному випадку залежить від того, наскільки система задовольняє пропонованим до неї вимогам. Основною вимогою є забезпечення заданої функціональної залежності між задаючим впливом на вході і керованою змінною на виході системи. Ідеальних систем, які виконували б ці вимоги абсолютно точно, не існує. Тому мова може йти лише про ступінь наближення роботи реальної системи до ідеалу. Для оцінки цього наближення використовують наступні категорії вимог:

- по запасу стійкості системи;

- по величині помилки в сталому стані або статичній точності;

- по поводженню системи в перехідному процесі (сукупність цих вимог називається умовами якості);

- по динамічній точності системи, тобто по величині помилки при безупинно змінюючихся впливах.

При вивченні конкретної САК її зручно попередньо формально розділити на окремі типові елементи, виявити взаємозв'язки між цими елементами і відобразити їх у вигляді функціональної схеми. Функціональною схемою САК називають умовне графічне зображення, що відбиває функції, які виконують окремі елементи системи та зв'язки між цими елементами.

Елементи САК можуть бути зведені до декількох основних типів, що розрізняються по їхньому призначенню. Відповідно до цього можна говорити про узагальнену функціональну схему. Така схема представлена на рис. 1.6.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.6 – Узагальнена функціональна схема САК

Частинами функціональної схеми є умовні зображення функціональних блоків і елементів, а також зв'язків між ними у вигляді ліній зі стрілками. Стрілки показують напрямок передачі сигналів взаємодії. Функціональні блоки та елементи зображають у вигляді прямокутників, усередині яких записують їхню назву.

Приклад 1. Скласти функціональну схему системи стабілізації швидкості обертання електродвигуна постійного струму незалежного збудження, принципова схема якої наведена на рис. 1.7.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.7

На схемі прийняті наступні позначення: Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – напівпровідниковий підсилювач; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – генератор постійного струму; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - керований електродвигун постійного струму; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – тахогенератор; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – обмотки збудження, відповідно Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – асинхронний привідний двигун з короткозамкненим ротором; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – струм збудження; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – струм якірного ланцюга системи генератор-двигун; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – кругова частота обертання валу двигуна; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – напруга на вихідних клемах генератора; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - напруга сигналу завдання; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - вихідна напруга тахогенератора.

Функціональну схему системи можна подати у вигляді, наведеному на рис.1.8.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 1.8

Контрольні запитання

1. Назвіть завдання, які вирішуються в курсі теорії автоматичного керування.

2. Яку роль відіграє автоматизація на сучасному етапі розвитку науки і техніки?

3.Укажіть переваги та недоліки принципів керування, застосовуваних у САК.

4. Що таке функціональна схема САК?

5. На які класи діляться САК за метою керування?

6. На які класи ділять САК за виглядом математичного опису?

7. Що таке перехідний процес?

8. Які типові впливи використовуються при вивченні динаміки елементів і систем?

9. Які ознаки елементів системи керування відбиваються на її функціональній схемі?

10. Назвіть найпоширеніші функціональні елементи систем керування.

11. На які класи розділяють системи керування по величині помилки Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru в сталому режимі?

12. На які класи розділяються системи керування за принципом дії?

13. Які переваги та недоліки мають розімкнені системи керування?

14. Які переваги та недоліки мають замкнені системи керування?

Математичний опис САК

Математичний опис САК у змінних вхід - вихід. Стандартна форма запису диференціальних рівнянь САК. Операційний метод опису лінійних САК. Основні властивості перетворення Лапласа. Передатна функція. Властивості і особливості передатної функції. Лінеаризація рівнянь САК. Математичний опис САК у змінних стану. Стандартна форма запису рівнянь стану. Структурні схеми САК. Позначення в структурних схемах. Передатні функції типових з'єднань ланок. Додаткові правила перетворення структурних схем. Визначення передатних функцій замкнутої САК за структурною схемою.

Вирішення питань аналізу існуючих і синтезу нових САК можливе лише при наявності відповідного математичного опису їхніх властивостей. Цей опис називають математичною моделлю САК, тому що при її складанні завжди робляться ті або інші допущення і наближення.

При математичному описі САК застосовують два підходи: перший з них ґрунтується на поданні моделей у змінних вхід – вихід, а іншої – у змінних стану.

Математичний опис системи складається на основі опису всіх складових елементів.

Для САК, що має один вхід Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і один вихід Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , математичну модель можна представити у вигляді:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.1)

Для лінійної стаціонарної САК рівняння (2.1) є лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням виду:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , (2.2)

де Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru й Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – відповідно, вхідна і вихідна величини, що змінюються в часі; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – постійні коефіцієнти, обумовлені параметрами системи; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – порядок рівняння.

При дослідженні САК, особливо при порівнянні властивостей систем і їхніх елементів між собою, зручно представляти рівняння в так званій стандартній формі. При цьому використовуються наступні правила:

– вихідну величину і всі її похідні записують у лівій частині рівняння, а всі інші члени – у правій;

– коефіцієнт при вихідній величині шляхом еквівалентних перетворень роблять рівним одиниці;

– якщо в правій частині є похідні, то члени, що містять певну вихідну величину і її похідні, поєднують в одну групу а коефіцієнт при цій величині виносять за дужки.

У ТАК саме широке застосування знайшов операційний метод опису, заснований на використанні інтегрального перетворення Лапласа (L- перетворення):

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.3)

Це перетворення встановлює відповідність між функцією Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru дійсної змінної Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і функцією Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru комплексної змінної Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . При цьому Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru називають оригіналом, а Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - зображенням.

Перетворення Лапласа ставить у відповідність операціям над оригіналами деякі певні операції над зображеннями. У таблиці 2.1 наведені основні співвідношення, які використовуються при описі лінійних САК.

Застосування перетворення Лапласа при математичному описі САК обумовлюється також і тим, що з його допомогою визначають так називану передатну функцію, що є самою компактною формою опису властивостей САК або її складових елементів.

Передатною функцією називається відношення вихідної величини до вхідної, перетворених за Лапласом при нульових початкових умовах.

Таблиця 2.1 - Властивості перетворення Лапласа

Найменування властивості Оригінал Зображення
Лінійність Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Диференціювання оригіналу при нульових початкових умовах Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Інтегрування оригіналу при нульових початкових умовах Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Зміна масштабу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Зсув аргументу оригіналу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Згортка функцій Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Початкове значення оригіналу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Кінцеве значення оригіналу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рівняння багатьох реальних елементів і САК в цілому, тією чи іншою мірою є нелінійними. У цьому випадку змінні Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і їхні похідні входять у вираз для функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru у вигляді добутків, часток, степенів або інших більш складних функцій.

У зв'язку з складністю аналізу і рішення нелінійних рівнянь широко застосовується наближена їхня заміна на лінійні – лінеаризація.

У основу методу лінеаризації покладено розкладання в ряд Тейлора, що дозволяє розкласти нелінійну функцію декількох змінних за ступенями малих відхилень цих змінних на околицях значень, що відповідають заданому сталому режиму. За сталий режим може вибиратися режим, що існував до початку дії збурювання, або режим, що встановиться після загасання перехідного процесу.

Розглянемо нелінійне диференціальне рівняння другого порядку виду:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.4)

Перетворивши його, одержуємо остаточно:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.5)

Як видно з (2.5), у результаті лінеаризації виходить рівняння у відхиленнях.

Метод змінних стану заснований на понятті стану.

Стан системи в момент часу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - такий мінімальний набір відомостей про неї, якого разом із вхідною функцією Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , заданою для інтервалу часу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , досить для однозначного визначення вихідної функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , для Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru при кожному Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Стан системи можна охарактеризувати сукупністю деяких змінних Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , знання початкових значень яких Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і вхідного впливу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru дозволяє однозначно визначити майбутнє поводження динамічної системи. Ці змінні називаються змінними стану.

Щоб зв'язати послідовні стани системи в часі, використовують диференціальні рівняння:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.6)

Праві частини цих рівнянь залежать від шуканих функцій Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і не залежать від їхніх похідних. Система рівнянь першого порядку виду (2.6)називається системою Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru диференціальних рівнянь, записаних в нормальній формі Коші.

В ТАК при аналізі САК саме широке застосування одержали так називані структурні схеми. При цьому під структурною схемою САК розуміють умовне графічне зображення математичної моделі системи у вигляді сукупності окремих ланок із вказівкою зв'язків між ними.

Правила зображення елементів САК на структурних схемах полягають у наступному.

1. Ланка позначається у вигляді прямокутника із вказівкою вхідних і вихідних величин.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

а) б)

Рис. 2.1 - Зображення ланок

Усередині прямокутника вказується передатна функція (Рис.2.9,а).

Допускається замість Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru вказувати рівняння або характеристику ланки (рис. 2.9,б). Позначення вхідних і вихідних величин записують у вигляді зображень або оригіналів залежно від позначення у прямокутнику. Допускається також ланки нумерувати, а їхні передатні функції, рівняння або характеристики представляти поза схемою.

2. Ланцюг передачі сигналу зображується прямою лінією на якій стрілкою вказується напрямок проходження сигналу, а також приводиться літерне позначення цього сигналу.

3. Елемент порівняння зображується у вигляді, наведеному на рис. 2.2.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

а) б)

Рис. 2.2 - Зображення елементів порівняння при реалізації функцій:

а) Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; б) Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Структурна схема реальної САК звичайно може бути представлена у вигляді комбінації трьох типів з'єднань ланок: послідовного, паралельного та зустрічно-паралельного. Кожне із цих з'єднань може бути замінене за певними правилами однією ланкою, властивості якої будуть еквівалентними властивостям з'єднання.

Послідовне з'єднання.При такому з'єднанні вихідна величина поперед- ньої ланки є вхідною величиною наступної ланки (див. рис.2.3,а).

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

а) б)

Рис. 2.3 - Структурна схема послідовного з'єднання ланок:

а) вихідна; б) еквівалентна

Визначення еквівалентної передатної функції з'єднання Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru по каналу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - (див. Рис. 2.3,б) здійснюється за формулою:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.7)

Паралельне з'єднання.При такому з'єднанні на вхід всіх ланок подається одна і та сама величина, а вихідна величина дорівнює сумі вихідних величин окремих ланок (див. рис. 2.4,а).

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

а) б)

Рис. 2.4 - Структурна схема паралельного з'єднання ланок:

а) вихідна; б) еквівалентна

Звідки:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.8)

Зустрічно-паралельне з'єднання (охоплення ланки зворотнім зв'язком).У цьому випадку структурна схема має вигляд, наведений на Рис. 2.5,а, де зворотний зв'язок може бути як негативним, так і позитивним.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

а) б)

Рис. 2.5 - Структурна схема зустрічно-паралельного з'єднання ланок:

а) вихідна; б) еквівалентна

Звідси остаточно маємо:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.9)

Знак “+” в останній формулі ставиться у випадку негативного зворотнього зв'язку, а “-” - позитивного.

У ряді випадків вихідна структура САК може бути такою, що застосування описаних вище основних правил структурних перетворень виявляється недостатньою для її спрощення.

Найпоширеніші із цих правил наведені в табл.. 2.2, де всі змінні Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru позначають сигнали, що з'явилися або зникли в результаті перетворень.

Таблиця 2.2 - Правила перетворення структурних схем САК

Операція Вихідна схема Перетворена схема
1. Перестановка суматорів Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
2. Перестановка вузлів розгалуження сигналів Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
3. Перенесення суматора через ланку вперед Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru   Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
4. Перенесення суматора через ланку назад Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru   Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
5. Перенесення вузла розгалуження через ланку вперед Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
6. Перенесення вузла розгалуження через ланку назад Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru   Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Користуючись отриманими правилами структурних перетворень, довільні структурні схеми реальних замкнутих САК можна перетворити до одноконтурного виду, наведеного на рис. 2.6.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 2.6 - Узагальнена структура замкнутої САК

На основі схеми можна записати основні передатні функції САК, які встановлюють зв'язок керованої величини із вхідними впливами:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.10)

Величину Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru називають передатною функцією замкнутої системи за задаючим впливом.

Аналогічним образом отримано величину

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru (2.11)

називають передатною функцією замкнутої системи за збурюючим впливом.

До основних передатних функцій замкнутих САК відносять також функції, що встановлюють зв'язок сигналу неузгодженості Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru із вхідними впливами. Застосувавши загальне правило, одержимо:

- для передатної функції за сигналом неузгодженості, викликаному задаючим впливом

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; (2.12)

- для передатної функції за сигналом неузгодженості, викликаним збурюючим впливом

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , (2.13)

де Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - передатна функція прямого ланцюга (еквівалентна передатна функція між точкою додатка задаючого впливу і керованою величиною при розімкнутому контурі зворотного зв'язку) Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; - передатна функція розімкнутого контуру, одержано при уявному розмиканні контуру (найчастіше, на ділянці дії сигналу зворотного зв'язку) щодо точок розмикання, обчислено без урахування передатної функції елемента порівняння.

Приклад 2.1.

Вихідне рівняння системи має вигляд:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Представимо це рівняння у стандартній формі.

Вирішення.

Маємо:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Введемо позначення: Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Тоді:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Коефіцієнти Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru мають розмірність часу, тому що

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ,

і називаються постійними часу. Їхні значення визначають швидкість і характер протікання перехідних процесів.

Коефіцієнти Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru й Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru називаються коефіцієнтами передачі, мають розмірність Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і визначають взаємозв'язок змінних у сталих статичних режимах.

Приклад 2.2.

Нехай система описується рівнянням виду

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Потрібно знайти передатну функцію Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru системи при Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Вирішення.

Перетворимо рівняння системи за Лапласом при нульових початкових умовах. Одержимо Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . Звідки передатна функція буде:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Приклад 2.3.

Рівняння САК по каналу вхід-вихід має вигляд:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Перетворити це рівняння в рівняння стану та вирішити їх.

Вирішення.

Перетворимо рівняння до нормованого вигляду:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.14)

Позначимо: Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і перетворимо вихідне рівняння до системи вигляду:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (2.15)

Тоді рівняння стану САК приймають вигляд:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , (2.16)

де

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Рішення системи (2.16) зручно робити за допомогою програми Simulink, скориставшись методом зниження порядку похідних.

Відповідна блок-схема наведена рис. 2.7.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 2.7 - Блок-схема рішення диференціального рівняння третього порядку за допомогою програми Simulink

Контрольні запитання

1. Яке диференціальне рівняння називається лінійним?

2. Як складаються диференціальні рівняння елементів САК?

3. Поясніть суть лінеаризації.

4. Що називається передатною функцією САК або її елемента?

5. Як визначити вигляд передатної функції по заданому диференціальному рівнянню?

6. Наведіть перехідні характеристики типових ланок САК.

7. Що відбиває структурна схема системи керування?

8. Які вам відомі види з'єднання ланок та як визначити їхні передатні функції?

9. Назвіть види передатних функцій замкнутих САК.

10. Які системи називаються статичними і які астатичними?

11. Як визначити передатну функцію між довільними змінними струк- турної схеми САК?

12. Як з диференціального рівняння елемента одержати його рівняння статики?

13. Як одержати у загальному випадку з диференціального рівняння перехідну функцію?

14. Як зв'язані одна з одною перехідна та імпульсна функції?

15. Як з диференціального рівняння елемента одержати його передатну функцію?

16. Як від передатної функції елемента перейти до його рівняння динаміки у зображеннях, а потім у оригіналах?

17. За якими правилами визначаються еквівалентні передатні функції для послідовного, паралельного і зустрічно-паралельного з'єднань лінійних елементів? Запишіть відповідні формули для випадку двох з'єднаних елементів.

18. Що таке розімкнутий контур системи і чому дорівнює його передатна функція?

19. Як записується в загальному випадку характеристичне рівняння замк- нутої системи через передатну функцію розімкнутого контуру?

20. З яких складових складається сигнал помилки у типовій системі? Від яких зовнішніх впливів вони залежать?

21. Як зв'язані сигнал помилки і його складові з передатною функцією розімкнутого контуру?

Характеристики САК

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією.

Диференціальні рівняння не залежно від форми подання є самою загальною формою опису САК і не дають наочного подання про всі її властивості. Більш наочно характеризують ці властивості функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , що є рішеннями диференціальних рівнянь. Найбільш широке використання при описі динамічних властивостей одержала перехідна функція Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . Перехідною функцією називають функцію, що описує зміну вихідної величини, яка виникає після подачі на вхід одиничного східчастого впливу Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru при нульових початкових умовах. Графік перехідної функції називається перехідною характеристикою.

Другою часовою характеристикою є імпульсна перехідна функція Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . Під цією функцією мають на увазі функцію, що описує зміну вихідної величини, яка виникає після подачі на вхід дельта-функції при нульових початкових умовах. Графік Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru називають імпульсною перехідною характеристикою.

Лінійні САК описуються диференціальними рівняннями вигляду:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , (3.1)

де Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru й Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – відповідно, вхідна і вихідна величини; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – коефіцієнти; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – порядок рівняння.

З курсу вищої математики відомо, що інтегрування рівняння (3.1) зводиться до знаходження суми загального рішення однорідного рівняння без правої частини Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і якого-небудь приватного рішення неоднорідного рівняння Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , тобто:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (3.2)

Зміна вихідної величини, обумовлена складовою Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru називається вільним рухом, тому що залежить тільки від виду лівої частини рівняння (3.1), тобто від внутрішніх властивостей самого об'єкту. Складова Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , навпаки, залежить від характеру вхідного впливу і тому відповідна зміна називається змушеним рухом.

Складову Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru шукаємо у вигляді

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , (3.3)

де Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – деяке раціональне число.

Підставивши (3.3) у рівняння (3.1) при нульовій правій частині, одержимо:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ,

або

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (3.4)

Останнє рівняння називається характеристичним.

Таким чином вираз (3.3) є рішенням вихідного рівняння за умови, що Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru є коренем рівняння (3.4). Оскільки це рівняння має Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru коренів, то маємо і Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru лінійно незалежних рішень Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . Скористаємося відомою теоремою математики, яка затверджує, що якщо Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru лінійно незалежних функцій Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru є рішеннями однорідного рівняння, то загальне вирішення цього рівняння визначається виразом

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , (3.5)

де Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru – довільні постійні інтегрування.

Застосування перетворення Лапласа значно спрощує визначення часових характеристик.

Хід вирішення при цьому наступний.

1. Перетворимо вихідне рівняння (3.1) по Лапласу при нульових початкових умовах:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (3.6)

2. Вирішимо алгебраїчне рівняння (3.6) відносно Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru при заданому Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru :

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (3.7)

У випадку, якщо зображення є дрібно-раціональною функцією, тобто:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ,

причому Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , а коефіцієнти Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - дійсні числа, застосовується формула розкладання Хевісайда:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (3.8)

де Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - прості корені рівняння Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - число коренів.

Частотні характеристики описують передатні властивості САК в режимі сталих гармонійних коливань, викликаних зовнішнім гармонійним впливом. Ці характеристики широко використовують в ТАК, тому що реальні зовнішні впливи можуть бути представлені у вигляді суми гармонійних сигналів. Вони визначаються змушеною складовою рішення диференціального рівняння при подачі на вхід впливу:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . (3.9)

При гармонійному впливові на вході вихідна величина після закінчення перехідного процесу ( Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ) також змінюється за гармонійним законом, але з іншою амплітудою та фазою. При цьому відношення амплітуд вихідної і вхідної величин дорівнює модулю, а зрушення фаз – аргументу частотної передатної функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru - відношенню вихідної величини до вхідної, перетворених за Фур'є при нульових початкових умовах.

Крива, яку описує кінець вектора частотної передатної функції на комплексній площині при зміні частоти від Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru до Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru називається амплітудно-фазовою частотною характеристикою (АФЧХ).

Крім АФЧХ, що є самою загальною частотною характеристикою, розрізняють наступні різновиди частотних характеристик:

-амплітудна частотна характеристика (АЧХ) – графік функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ;

- фазова частотна характеристика (ФЧХ) – графік функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ;

- речовинна частотна характеристика – графік функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ;

- уявна частотна характеристика – графік функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Дослідження частотних властивостей САК значно спрощується, якщо використати частотні характеристики, побудовані в логарифмічному масштабі. Такі характеристики називаються логарифмічними частотними характеристиками (ЛЧХ).

Для цього прологарифмуємо Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , виражену в показовій формі:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Графік залежності Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , побудований у логарифмічному масштабі частот, називається логарифмічною амплітудною частотною характеристикою (ЛАЧХ).

Графік залежності фазової частотної функції Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru від логарифму частоти Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru називається логарифмічною фазовою частотною характеристикою ЛФЧХ.

Можливі співвідношення між характеристиками САК представлені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Взаємозв'язок характеристик САК

Характеристика Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Перехідна характеристика Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Імпульсна перехідна характеристика Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Передатна функція Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru
Частотна передатна функція Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Приклад 3.1.

САК описується диференціальним рівнянням першого порядку:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ,

де: Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Визначити часову характеристику Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Вирішення.

Маємо характеристичне рівняння:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Його єдиний корінь Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . Отже:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Вимушену складову Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru будемо шукати у вигляді Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Підставивши це рішення у вихідне рівняння, одержимо Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . Тоді:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Використаємо початкову умову Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru . Для цього запишемо рівняння:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Звідки Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Остаточно одержимо

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Приклад 3.2.

Визначити характеристику Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru для САК із прикладу 3.1 операторним методом.

Вирішення.

Перетворимо по Лапласу вихідне рівняння з урахуванням того, що Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru :

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Звідки

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Отриманий вираз є дрібно-раціональною функцією, до якої можна застосувати формулу розкладання Хевісайда. Тоді: Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Рівняння Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru має два корені: Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru і Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Скориставшись формулою (3.8), остаточно одержимо:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Приклад 3.3.

Рівняння САК має вигляд:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Визначити частотні характеристики при Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru с; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Вирішення.

Перетворимо вихідне рівняння по Лапласу при нульових початкових умовах:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Звідки можна одержати вираз для передатної функції:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Зробивши заміну Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru , маємо:

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru .

Одержимо алгебраїчну форму подання Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru :

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Звідки

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ; Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru ;

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Відповідні графіки представлені на рис. 2.8.

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Співвідношення взаємозв'язку характеристик САК між собою та передатньою функцією. - student2.ru

Рис. 2.8

Контрольні запитання

1. Які ви знаєте часові характеристики САК?

2. Які частотні характеристики ви знаєте? Дайте їм визначення.

3. Як експериментально визначити частотні характеристики?

4. Як визначають частотні характеристики по передатній функції?

5.Як будують логарифмічні частотні характеристики?

6. Навіщо вивчають частотні характеристики САК?

7. Як з передатної функції одержати вираз для АФЧХ?

8. Наведіть основні формули, що зв'язують АФЧХ, АЧХ і ФЧХ між собою.

9. Який фізичний зміст мають ординати АЧХ елемента? Як по них оцінити умови пропуску елементом гармонійного сигналу?

Наши рекомендации