Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы.

6.1. Сыртқы электростатикалық өрістегі зарядтар жүйесі. Жұмыс және потенциалдық өріс.

6.2. Сыртқы электростатикалық өрістегі қатаң зарядтар жүйесіне әсер ететін күштер.

6.3. Зарядтардың әсерлесу энергиясы және электростатикалық өріс энергиясы.

6.1.Электростатикалық өрістің энергетикалық қатынасына тоқталайық.Өріске енген зарядтардың үстінен өріс тарапынан жасалатын жұмысты анықтайық.q зарядтардың үстінен электростатикалық өрістің атқаратын элементар жұмысын Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru десек, Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , Мұндағы: Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru

Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , Сонда Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.1) Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.1*)

Электростатикалық өрістің q зарядты орынауыстырғанда өрістің атқаратын жұмысы.Бұл өрнектен электростатикалық өрістің q заряд үстінен атқаратын жұмысы зарядтардың бастапқы және соңғы нүктесіндегі потенциалының айырмасымен анықталады және заряд қозғалысының траекториясының түріне тәуелді болмайды.(6.1*) өрнекке сәйкес өрістің берілген нүктесіндегі потенциалдық энергиясы деген түсінік енгізіледі. Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru

Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.2) - потенциалдық энергия.Сыртқы өрістегі зарядтар жүйесі үшін потенциалдық энергия былайша жазылады

Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.3) Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru

6.2.Кулон заңына сәйкес Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.4)

Нүктелік жүйенің жуықталған жағдайына сәйкес Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.5)

Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru - дипольдік моментімен сипатталалатын электр жағынан бейтарап жүйеге әсер ететін күшті табу үшін Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru өрнегін пайдаланамыз.

Потенциалдық өріс күштері үшін Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru шарты орындалатындықтан, Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru ,Олай болса Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru

Бұдан біздің жағдай үшін, Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru ,Есептеу кезінде II қосымшадағы 29 өрнекке сәйкес, Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru Осығаан сәйкес және Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru -ның Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru -ға тәуелді емес екенін ескерсек Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.6)

6.3 Зарядтардың әсерлесу энергиясы ж/е электростатикалық қріс энергиясы.Нүктелік зарядтар жүйесінің өзара әсерлесу энергиясын яғни жүйенің потенциалдық энергиясын қарастырайық. Жүйенің жекеленген зарядтарының әсерлесу энергиясы Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru ; Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.7)орнына қойсақ ; Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru 6.8 жүйедегі зарядтардың өзара әсерлесу энергиясы.

Егер заряд V көлемге үздіксіз таралған болса 6.8 өрнек келесідей интегралдық өрнекке алмастырылады. Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.9) Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.9*) Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (6.10)Бұл өрнекті былайша қарастырайық. Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru Өрнетен B=0 екенін ескерсек , Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru ; Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru ;

Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , сонымен, Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , сонымен, зарятдаржүйесінің потенциалды энергиясы , сол зарятдар жүйесі тудыратын өрістің энергиясына тең екендігі дәлелденді.

Лекция

Вакуммдегі магнитастатикалық өріс.

7. 1 Магнитостатикалық өріс теңдеудің потенциалдар арқылы жазылуы?

7 .2 Вектор потенциал және магнитостатикалық өріс индукциясы?

7.1 Ток тығыздығы уақытқа байланысты өзгермей қалатын, яғни тұрақты жылдамдықпен қозғалатын зарядтың айналасында пайда болатын өріс магнитатикалық өріс деп аталады.

Магнитастатикалық өріс үшін Максвелл теңдеулері мына түрде жазылады: Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru =0 (7.1)Ал потенцал арқылы жазылуы: Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (7.2)Мұндағы : Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru Бұл теңдеудің шешімі мына түрде жазылады: Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru (7.3)(7.3)өрнектің жалпы шешімі Лаплас өрнегімен жазылады. Яғни Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru Сонымен қатар, магнитастатикалық өріс үшін Максвелл теңдеуінің интегралдық түрде жазылуы қолданылатын Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru I-контурды қиып өтетін ток.

7.2

(7.3)-өрнекті пайдалана отырып құйынды магнитастатикалық өрістің индукциясын табайық ол үшін келесідей белгілеу енгізейік Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru →индукциялық тұрақты.Осы индукциялық тұрақтының К тұрақтымен байланысы мына түрде жазылады: Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , К-кулон тұрақтысы. Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru , Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru

Осыны пайдаланып , Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru

Сонда: Лекция 6. Электростатикалық өрістің жұмысы мен энергиясы. - student2.ru

Бұл (7.4) өрнек Био-Савар Лаплас өрнегі болып табылады және магнитастатикалық өрістің кеңістіктің кез келген нүктесіндегі индукция векторын анықтауға мүмкіндік береді.

Наши рекомендации