Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі.

Скалярний добуток векторів та його властивості.

Скалярним добутком двох ненульових векторів називається число, яке дорівнює добутку довжин цих векторів на косинус кута між ними.

Скалярний добуток векторів Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru і Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru позначають символом Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru . Отже, за означенням

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru

Скалярний добуток двох векторів дорівнює модулю одного з них, помноженому на проекцію другого вектора на напрям першого:

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru

Наведемо такі властивості скалярного добутку:

1. Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru (властивість переставності).

2. Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru (властивість розподільності).

3. Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru (властивість сполучності).

№№№№№№

Вектор простору має таку властивості:

1) вектор є переміщення; 2) вектор відображає промінь на співнапрямлений з ним промінь, пряму – на паралельну їй пряму, площину – на паралельну їй площину.

Правила дій над векторами, заданими своїми координатами.

Якщо в базисі ( Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru , Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru , Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru ) задано вектори Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru і Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru , то:

- координати суми двох (або більше) векторів дорівнюють сумам відповідних координат доданків, тобто

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru ;

- координати різниці двох векторів дорівнюють різницям відповідних координат цих векторів, тобто

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru ;

- координати добутку вектора на число дорівнюють добуткам відповідних координат даного вектора на це число:

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru .

У просторі. Довжину вектора Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru (відстань між двома точками) обчислюють за формулою

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru .

Довжину радіус-вектора Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru обчислюють за формулою

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru .

№№№№

Означення 1. Комплексними числами називаються числа виду а+ві, де а і в - дійсні числа, а уявна одиниця і визначається рівністю і2 = -1 .

Запис комплексного числа у вигляді z = а+ві називається алгебраїчною формою комплексного числа. Дійсне число а називається дійсною частиною комплексного числа z = а+ві, а вираз ві- уявною частиною, дійсне число в – коефіцієнтом при уявній частині. Комплексне числ а-ві називається коплексно-спряженим із числом а+ві.

Означення 2. Модулем комплексного числа z = а+ві називається число

|z| = | а+ві | = Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru

Модуль комплексного числа зажди є дійсне невід’ємне число: |z| ≥ 0, причому |z| = 0 тоді і тільки тоді, коли z = 0.

Означення 3. Кут φ між дійною віссю Ох і вектором ОМ, який відлічують від додатного напрямку дійсної осі, називається аргументом комплексного числа z ≠ 0.

Зображення комплексного числа у вигляді z = r(cosφ + isinφ), де r >0, називається тригонометричною формою комплексного числа.

Зображення комплексного числа у вигляді z = r℮φі, де r >0, називається показниковою формою комплексного числа.

№№№№

Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі.

- сумою двох комплексних чисел Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru і Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru називається комплексне число Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru ;

- добутком двох комплексних чисел Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru і Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru називається комплексне число Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі. - student2.ru ;

- щоб виконати ділення двох комплексних чисел, ділене і дільник множать на комплексне число, спряжене дільнику.

№№№№

Наши рекомендации