Внесені в нову редакцію навчальної програми

З математики для 3 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Числа. Дії з числами
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас   Вилучено: Залежність результатів множення й ділення від зміни одного з компонентів дій. Замінено: Закони додавання і множення. Сполучний закон множення.   Прийоми усного додавання і віднімання. На: Переставний закон додавання. Переставний закон множення.   Способи усного додавання і віднімання.   Включено до програми(у зв’язку із змінами програми 2 класу) знає таблиці додавання і відповідні випадки віднімання; знає таблиці множення чисел 2 – 5 і відповідні випадки ділення; Вилучено: використовує в обчисленняхзалежністьрезультатів множення й ділення від зміни одного з компонентів дій; Замінено: застосовує в обчисленнях знання таблиць додавання і множення та відповідних випадків віднімання і ділення; застосовує в обчисленняхпереставний і сполучний закони додавання і множення; встановлює відношення різницевого і кратного порівняння чисел; На: застосовує в обчисленнях знання таблиць додавання й знання таблиць множення (чисел 2 – 5); застосовує в обчисленняхпереставний закон додавання і переставний закон множення; виконує різницеве та кратне порівняння чисел;  
Таблиці множення і ділення на 6 - 9.   Таблиці множення і ділення (продовження) Таблиці множення і ділення на 6 - 9.   Залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому другому.   Залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому. знає напам’ять результати множення чисел 6 – 9 і ділення на числа 6 – 9; застосовує в обчисленнях знання таблиць множення і ділення на 2 – 9; розуміє залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому другому; розуміє залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому;
Нумерація чисел в концентрі «Тисяча»   Підтеми «Сотня» і «Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000» об’єднані в одну тему «Нумерація чисел в концентрі «Тисяча» Вилучено(оскільки перегукується з іншими темами розділу): Трицифрове число. Місце числа у натуральному ряді. Замінено:   На:   Вилучено: знає співвідношення між розрядними одиницями; визначає розрядний склад числа;   Замінено (упорядковано відповідно до логіки опрацювання матеріалу): розуміє сотню як одиницю лічби; лічить сотнями, десятками, одиницями; визначає у числі розряди – сотень, десятків, одиниць; порівнює, додає і віднімає розрядні числа; розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа; знає способи утворення трицифрового числа; називаєчисла від 1 до 1000 в прямому і зво­рот­ному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000; читає і записує трицифрові числа; розуміє позиційне значення цифри в записі трицифрового числа, записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків; визначає загальну кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі; порівнює числа в межах тисячі на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел На: розуміє сотню як одиницю лічби; лічить сотнями, десятками, одиницями; знає способи утворення трицифрового числа; називаєчисла від 1 до 1000 в прямому і зво­рот­ному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000; розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа; читає і записує трицифрові числа; записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків; розуміє позиційне значення цифри в записі трицифрового числа, визначає у числі розряди – сотень, десятків, одиниць; визначає загальну кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі; порівнює, додає і віднімає розрядні числа; порівнює числа в межах тисячі на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел
Додавання і віднімання трицифрових чисел   Замінено: Прийоми усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел (50 + 270, 450 – 270)     На: Способи усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел (50 + 270, 450 – 270) Включено Сполучний закон додавання.   Залежність результату дії додавання від зміни одного з компонентів при сталому другому. Залежність результату дії віднімання від зміни одного з компонентів при сталому Замінено: розуміє сутністьприйомів усного додавання і віднімання трицифрових чисел, поданих круглими десятками; застосовує усні прийоми додавання і віднімання для знаходженнязначення числового виразу; На: розуміє сутністьспособів усного додавання і віднімання трицифрових чисел, поданих круглими десятками; застосовує способи усного додавання і віднімання для знаходженнязначення числового виразу; Включено розуміє сутність сполучного закону додавання; розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів при сталому другому;
  Замінено: Письмові прийоми На: Способи письмового додавання й віднімання   Вилучено: планує послідовність виконання дій  
Множення і ділення трицифрових чисел   Закони та властивості   Ділення числа на рівне йому число. Замінено: розуміє сутьмноження і ділення чисел на 10, 100; На: розуміє в процесі роботи над практичними завданнями сутність законів і властивостей дій множення і ділення  
Замінено: Усні (позатабличні) прийоми множення і ділення На: Позатабличне множення і ділення: способи усних обчислень Замінено: Розподільний закон множення відносно додавання. На: Множення суми на число і числа на суму.   Вилучено: Прийоми раціональних обчислень. Замінено: розуміє суть ділення з остачею, На: розуміє сутність дії ділення з остачею   Вилучено: знаходить раціональні способи обчислень  
Частини   Вилучено: Риска дробу як знак ділення. Замінено: Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. На: Частини числа: утворення і запис. Дріб з чисельником 1. Вилучено: визначає, у скільки разів певна частина менша за ціле та у скільки разів ціле більше за частину; Замінено: розуміє утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділенням однієї з них; розуміє сутність чисельника і знаменника дробу, пояснює їх на прикладах На: розуміє поняття частина числа та спосіб утворення частини: ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них; має уявлення про дріб як число на позначення частини цілого; розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу  
Просторові відношення. Геометричні фігури(протягом року)
  Замінено: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас На: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас (змінено шрифт, щоб читалося як окрема, а не узагальнююча тема) Замінено: Побудова прямокутника (квадрата) за допомогою креслярських інструментів. На: Побудова прямокутника (квадрата).   Замінено: креслить прямий кут за допомогою косинця; визначає елементи многокутника – сторони, вершини, кути; визначає характерні ознаки прямокутника (квадрата) На: будує прямий кут за допомогою лінійки на аркуші паперу у клітинку; позначає на рисунку, показує на моделі фігури елементи многокутника – сторони, вершини, кути; називає характерні ознаки прямокутника (квадрата) Вилучено: застосовує властивість протилежних сторін прямокутника у практичних завданнях; Замінено: будує прямокутник (квадрат) із заданими довжинами сторін за допомогою креслярських інструментів; розрізняє елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр; На: будує прямокутник (квадрат) із заданими довжинами сторін за допомогою лінійки на аркуші в клітинку; позначає на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр;  
Математичні вирази. Рівності. Нерівності(протягом року)
Числові рівності й нерівності   Вилучено: Істинні та хибні числові рівності, нерівності.   Замінено: розрізняє істинні та хибні числові рівності й нерівності; перетворює хибні числові рівності на істинні На: складає числові рівності і нерівності при порівнянні числових виразів; читає числові рівності і нерівності
Вирази зі змінною   Вилучено: Перетворення виразів Вилучено: розуміє, що для спрощення обчислень можна застосувати закони і властивості арифметичних дій Конкретизовано вимогу: розуміє поняття «змінна», «вираз із змінною»
Рівняння Замінено: Розв’язок (корінь) рівняння. На: Розв’язок рівняння.     Вилучено: Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом.   Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод). Замінено: розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок (корінь) рівняння» На: розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння» Вилучено: розв’язує рівняння, у яких права частина подана числовим виразом або один із компонентів є числовим виразом;     складає і розв’язує рівняння за текстом простої задачі  
Величини(протягом року)
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас   Замінено: Довжина, маса, місткість, час як властивості навколишнього світу. На: Довжина, маса, місткість, час. Вилучено: Співвідношення між одиницями вимірювання величин.   Замінено: виконує додавання й віднімання іменованих чисел На: виконує додавання й віднімання іменованих чисел, поданих в однакових одиницях вимірювання Вилучено: розуміє, як зважувати предмети й відважувати сипучі речовини  
Довжина Маса     Вилучено: знає, яку частину складає менша одиниця довжини, маси від більшої  
Час     Вилучено: знає, яку частину складає менша одиниця часу від більшої Замінено: визначає час за годинником з точністю до хвилин; виконує додавання і віднімання іменованих чисел, поданих у одиницях вимірювання часу На: розуміє два способи позначення часу у другій половині доби; визначає час за годинником з точністю до хвилин; виконує додавання і віднімання іменованих чисел, поданих у одиницях вимірювання часу, без переходу через одиницю вимірювання  
Вилучено: Трійки взаємопов’язаних величин   Вилучено: Ознайомлення із трійками взаємопов’язаних величин,які знаходяться у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків; загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи. Взаємозв’язок між величинами кожної трійки. Залежність однієї величини від зміни іншої при сталій третій.   Вилучено: знає трійки взаємопов’язаних величин; розуміє пропорційну залежність між величинами певної трійки (без використання відповідних термінів); виділяє у тексті задачі взаємопов’язані величини; застосовує правило знаходження певної величини під час розв’язування задач; розуміє характер зміни однієї величини залежно від зміни іншої при сталій третій і застосовує цю залежність у знаходженні відповіді на запитання задачі, а також у прикидці очікуваного результату  
Сюжетні задачі(протягом року)
Прості та складені задачі вивчених видів   Замінено: Складання і розв’язування обернених задач (простих та складених). На: Обернена задача. Складання і розв’язування обернених задач (простих).   Замінено: складає і розв’язує обернені задачі На: розуміє поняття «обернена задача»; складає і розв’язує обернені задачі  
Прості задачі Замінено: Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин. На: Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин (загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків; загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи)   Замінено: розв’язує задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин; розв’язує задачі на знаходження часу початку події, тривалості події, часу закінчення події На: виділяє взаємопов’язані величини у текстах задач, що містять трійки взаємопов’язаних величин; розуміє взаємозв’язок між трьома величинами іхарактер зміни однієї величини залежно від зміни іншої при сталій третій; розв’язує задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин; розв’язує задачі на знаходження часу початку події, тривалості події, часу закінчення події з опорою на годинник  
Складені задачі   Вилучено: Розв’язування задач за допомогою рівнянь (ознайомлення)   Вилучено: розуміє, що задачі можнарозв’язувати за допомогою рівнянь
Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними     Замінено: розуміє і використовує у розв’язуванні практично зорієнтованих задач інформацію з таблиць та лінійних діаграм На: розуміє і використовує у розв’язуванні практично зорієнтованих задач інформацію з таблиць
Загальні прийоми розв’язування задач Вилучено: Прикидка очікуваного результату. Замінено: Математична модель задачі. На: Способи запису розв’язання задачі. Розв’язок задачі. Вилучено: прогнозує очікуваний результат Замінено: записує розв’язання задачі з поясненням; складає прості і складені задачі На: записує розв’язання задачі різними способами: окремими діями з поясненням, або виразом; складає прості і складені задачі за малюнком, коротким записом, схемою, виразом  
  Вилучено: Додаткові теми  

Наши рекомендации