Бөлінгіштік және оның қасиеттері

Мазмұны

КІРІСПЕ........................................................................................................... 4

САННЫҢ БҮТІН ЖӘНЕ БӨЛШЕК БӨЛІГІ ҰҒЫМЫ

1.1 Антье функциясы.......................................................................................7

1.2 Антье функцияның қасиеттері..................................................................8

1.3 Антье функцияның кейбір қолданылулары.............................................11

САННЫҢ БҮТІН БӨЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

2.1 Санның бүтін және бөлшек бөлігі бар теңдеулер...................................18

2.2 Санның бүтін және бөлшек бөлігі бар функциялардың графиктері.....22

2.3 Санның бүтін және бөлшек бөлігі бар теңдеулер жүйесі.......................26

2.4 Санның бүтін және бөлшек бөлігі бар теңсіздіктер................................27

2.5 Математикалық жарыстар есептері.......................................................... 28

2.6 Орта мектептегі математика сабағындағы есеп шығару маңыздылығы

.............................................................................................................................. 30

Қортынды.......................................................................................................... 32

Қосымша............................................................................................................ 35

Пайдаланған әдебиеттер................................................................................. 39

КІРІСПЕ

Білім - өркениеттің өлшемі әрі тетігі болып табылатындықтан, кез-келген мемлекеттің рухани және әлеуметтік дәрежесі білім деңгейіне байланысты бағаланады. Жан-жақты үйлесімді, өркениетті елдің білімді ұрпағын тәрбиелеп шығу бүгінгі мектептің алдына қойған мақсаттарының бірі. Бұл мақсат әрбір орта мектеп мұғалімінен бүгінгі заман талабына сай білім беруді және оқыту әдістемесін жетілдіруді талап етеді.

Математика мектепте оқылатын пәндердің ішіндегі негізгісі, әрі іргелі ғылымдардың бірі. Мектеп бағдарламасындағы математиканың басым бөлігі практикада қолданылады және басқа пәндерді оқытуда негіз бола алады.

Қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеттерінің бірі білім берудің ұлттық моделіне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге көтеру. Елдің алға қарай дамуының басты шарты – білімділік пен интелект, адамдардың рухани саулығы, дамудың жан–жақтылығы, оның кәсіби дайындығының кеңдігі мен икемділігі.

Мектептегі математикалық білім беруді қайта құрудың негізгі міндеті оқытудың әдістемелік жүйесін дамыту және ақпараттық міндетті атқару функциясының басым болуына байланысты, осы ақпаратты қолдану біліктілігін қалыптасытруға басты назар аудару болып табылады. Жоғары технологиялық өндіріс жағдайында оқушылардың ғылыми, дайындығына, олардың танымдылық қабілеттеріне, сонымен бірге жалпы оқу біліктілігі мен дағдысына қойылатын талап артады.

Әр мемлекеттің адамгершілік интеллектуальдық, экономикалық және мәдени әлуеті білім беру ортасының жағдайы мен оны алға қарай дамытудың мүмкіндіктеріне тәуелді. Осы орайда кез келген мемлекет білім беруді жетілдіруге ерекше көңіл бөліп, бұл салаға басым мемлекеттік маңыз беруді басты мақсат етуі керек. Мемлекет жариялаған оқытудың құндылығы нақты қаржылай, материалдық – техникалық, ақпараттық, құқықтық және ғылыми - әдістемелік жабдықтаумен нығайтылуы тиіс.

Қазіргі педагогиканың түйінді мәселелрінің бірі – балалардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, алған білімін тиімді қолдануға үйрету, табиғатқа жақындату мен адамгершілік тәрбие беру. Осы орайда, мектеп пәндерінің ішінде, математиканың алар орыны ерекше.

Бүгінгі таңда, мектепті бітірген соң математик, физик немесе инженер боламын деп мақсат қойған оқушылармен қатар, барлық мектеп бітіруші түлектер үшін жақсы математикалық білім қажет. Белгілі деңгейдегі математикалық дайындығы жоқ адамның, күнен күнге артып келе жатқан қолданыстағы техниканы игеруі де мүмкін емес. Адам қызметінің түрлі облыстарын математикаландыру, компьютердің пайда болуымен және оның қолданысының кеңеуіне байланысты артты. Осының бәрі нақты математикалық білімді, белгілі бір ойлау стилін қажет етеді.

Математиканың өскелең ұрпақты тәрбиелеуде әсерінің көптеген қырлары бар. Математика, оқушы бойындағы ұқыптылық, ынталылық, жаңаны қабылдау тәрізді өзгеріске жиі ұшырайтын әлеуметтік, техникалық, табиғи кұбылыстарға бейімденушілік сияқты жеке қасиеттерінің де дамуына әсер етеді.

Есепті шешу – бұл есепте берілген айқын және жанама сандармен, шамалармен, олардың арасындағы қатыстармен логикалық дұрыс тізбектелген амалдар мен операциялар арқылы есептің талабын орындау.

Математака курсында санның бүтін бөлігі және бөлшек бөлігі тақырыбының алатын орны ерекше. Аталған тақырып мектеп бағдарламасындағы негізгі тақырыпқа жатпағанымен, сабақтан тыс кезеңде жүргізілетін үйірмелер немесе факультативтік сабақтарда санның бүтінжәне бөлшекбөлігіне қатысты есептерді қарастыру оқушылар үшін игілікті шара болары анық. Есептер шығару барында оқушылар математикалық жаңа білімдерді игеріп, практикалық іс-әрекетке дайындалады. Мұндай есептер олардың логикалык ойлау қабілетін дамытуға үлкен әсер етеді. Санның бүтін бөлігі және бөлшек бөлігіне байланысты есептердің ішінде қалыпты емес ойдауды талап ететін есептер жиі кездеседі. Ондай есептерді тек жақсы оқитын оқушыларға ғана емес, барлық оқушыларға ұсыну керек. Әсіресе логикалық ойлау қабілеті төмен оқушыларға мұндай есептер өте қажет.

Математика пәні мұғалімінен жалпы іргелі білім ғана емес, педагогтік қызметке шығармашылықпен қарау, іскерлік белсенділік көрсету арқылы өз білімін үздіксіз жетілдіріп отыру қабілеті де талап етіледі.

Дипломдық жұмыстың мақсаты:

Бөлінгіштіктің қасиеттерін жәненегізгі ұғымдарын және оларды есептерін шешуде қолдану жолдарын талдау. Мектеп оқушыларының бойында есептерді шешу жолдарының жүйесін қалыптастыру – оларды ғылыми білімдер жүйесімен қаруландыру. Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілетін дамыту.

Дипломдық жұмыстың құрылымы:

Дипломдық жұмыс кіріспеден, екі тараудан және қорытынды мен қосымшадан тұрады.

Кіріспеде жұмыстың өзектілігі,мақсаты айқындалған.

І тарауда сандық функциялар, санның бүтін бөлігі ұғымы, олардың қасиеттері және кейбір қолданулары қарастырылған.

ІІ тарауда санның бүтін және бөлшек бөлігі тақырыбына қатысты есептер, олардың түрлері және шешу жолдары және орта мектептегі математика сабағындағы есеп шығарудың маңыздылығы қарастырылған.

Оқушылардың санның бүтін бөлігі туралы есептерді шешу тәсілін анықтау кезінде (олардың кез келген түрін) оның құрылымын талдауды меңгеруге қажетті шеберлік және шеберлікті қалыптастыру үшін (тікелей сабақ кезінде) қандай талаптар сақталуы керектігі қорытындыда баяндалған.

Әр тақырып бойынша өздігімен шығаруға арналған есептер және бақылау жұмысының үлгілері ұсынылған.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілген.

Тақырыптың өзектілігі:

Ықтималдықтар теориясы адам өмірінің әлеуметтік- мәдени, білім беру, ғылыми-өндірістік саласындағы кез-келген мәселені шешуде қолданылатын статистика ғылымының математикалық негізі болып табылады. Бұл мектеп курсында ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика негізінің оқытылуының өзектілігін айқындайды. Ал ықтималдықтар теориясы есептерін шешу үшін комбинаторика элементтері қолданылады.

Оқушылардың математиканы меңгеру деңгейі көбінесе олардың математикалық есептерді шығаруға қаншалықты төселгендігі арқылы бағаланады. Сондықтан, комбинаторикалық есептерді шешудің математиканы оқып үйренуде алатын орны ерекше.

Дипломдық жұмыстың мақсаты:

Комбинаториканың негізгі ұғымдарын және оларды ықтималдықтар теориясы есептерін шешуде қолдану жолдарын талдау. Мектеп оқушыларының бойында комбинаторикалық есептерді шешу жолдарының жүйесін қалыптастыру – оларды ғылыми білімдер жүйесімен қаруландыру. Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілетін дамыту.

Дипломдық жұмыстың құрылымы:

Дипломдық жұмыс кіріспеден, екі тараудан және қорытынды мен қосымшадан тұрады.

Кіріспеде жұмыстың өзектілігі,мақсаты айқындалған.

І тарауда орта мектептегі математика пәнінде қарастырылатын негізгі комбинаторикалық есептердің түрлері, берулі тәсілдері және оларды шешудің жолдары қарастырылған. Оқушыларды комбинаторикалық есептерді талдау жасауға үйретудің және оларды шешу жолдарын меңгерту тәсілдері баяндалған.

ІІ тарауда ықтималдық теориясының элементтері және ықтималдықтар теориясы есептерін шешуде комбинаторика элементтерін қолдану жолдары баяндалған.

Кездейсоқ оқиғалар, оқиғаларға қолдaнылатын амалдар, кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы туралы теоремалар талданып, ықтималдыққа қатысты есептерді шешудің әдіс-тәсілдері талданған.

Оқушылардың комбинаторикалық есептерді шешу тәсілін анықтау кезінде (олардың кез келген түрін) оның құрылымын талдауды меңгеруге қажетті шеберлік және шеберлікті қалыптастыру үшін (тікелей сабақ кезінде) қандай талаптар сақталуы керектігі қорытындыда баяндалған.

Әр тақырып бойынша өздігімен шығаруға арналған есептер, тест және бақылау жұмысының үлгілері ұсынылған.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілген.

Бөлінгіштік және оның қасиеттері

Жалпы түсініктер

Сандар теориясының негізгі объектісі ретінде 1,2,3,...., натурал сандары, 0 саны және барлық теріс -1,-2,-3,..., сандары алынады. Бұл сандардың барлығы бүтін сандардың жиынын құрайды. Бүтін сандар жиынын Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru деп белгілейді. Яғни,

Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru

Мұндағы, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru - бүтін оң сандар, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru - бүтін теріс сандар.

Бүтін сандар жиынының екі не одан да көп элементтеріне қосу, азайту және көбейту амалдарын қолданғанда шығатын элемент те сол жиынның элементі болады. Осы үш амалға қатысты алғанда тұйық болатын, яғни амал қолданғандағы шыққан элемент те сол жиынында жататын, сандар жиынын сақина деп атау қабылданған. Бұдан былайғы жерде өзіміз қарастыратын сақинаны бүтін сандар сақинасы деп атайтын боламыз. Бүтін сандарды қосу, азайту көбейту амалдары, бүтін санның модулі және оның қасиеттері белгілі деп есептеп, бүтін сандар сақинасының элементтерінің бөлінгіштік қасиеттерін қарастырамыз.

1-анықтама. Бүтін Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru сандары үшін Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болатын бүтін с саны табылса, онда а саны Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -ға бөлінеді деп атайды.

Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru саны Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -ға бөлінсе, она Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru арқылы белгілейді.

Бүтін сандар жиыны Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -те бұл қатынас төмендегі қасиеттерді қанағаттандырады:

1. Бөлінгіштік қатынасы рефлексивтік, яғни кез келген Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru үшін Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru .

2. Бөлінгіштік қатынасы транзитивті, яғни Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болса, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru .

3. Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болса, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru яғни бөлінгіштік қатынасы бөлінгіш пен бөлгіштің таңбаларын ауыстырғанда да сақталады.

4. Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болса, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru

5. Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru , болса онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru .

6. Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болса, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru , мұндағы, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru кез келген бүтін сандар.

7. Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болып, ал Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru саны Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -ға бөлінбесе, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru саны да с-ға бөлінбейді.

8. Ноль саны кез келген а санына бөлінеді. Себебі, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru

9. Кез келген сан 1 санына бөлінеді. Себебі, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru

10. Егер а:b болса, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru .

11. Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болса, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru не Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru

Ескерту. 4 және 5 тұжырымға кері тұжырым дұрыс емес: бірнеше

санның қосындысының бөлінгіштігінен, қосылғыштар бөлінгіштігі, ал көбейтіндінің бөлінгіштігінен көбейткіштердің бөлінгіштігі шықпайды.

Мысалы, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru саны 8-ге бөлінеді, бірақ 27-де, 13-те 8-ге бөлінбейді. Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru саны 12-ге бөлінеді, бірақ не 6, не 8 саны 12-ге бөлінбейді.

Алдықпен бөлу

2-анықтама. Егер q және r бүтін сандары табылып

Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru (1)

теңдігі орындалса, онда а саны b-ға қалдықпен бөлінеді деп аталады. Мұндағы q-бөлінді, ал r-қалдық деп аталады.

1-теорема. Кез келген бүтін Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru саны Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru бүтін санына қалдықпен бөлінеді және бұл бөлу жалғыз түрде өрнектеледі.

Дәлелдеуі. Әуелі қалдықпен бөлудің бар екенін дәлелдейік. Ол үшін екі жағдайды қарастырамыз.

1) Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru кез келген бүтін сан, ал Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болсын.

Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -ға еселі барлық бүтін сандарды, өсу ретімен орналастырып, қарастырайық: Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru санының Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -дан аспайтын ең үлкен еселігі Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болсын. Онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru демек Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru яғни Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru Теңсіздіктің барлық жағынан Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -ді шегерсек Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru теңсіздігін аламыз. Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru деп белгілесек, онда келесі теңдікті аламыз: Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru .

2) Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -бүтін, ал Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болсын.

Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болғандықтан Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru , онда 1-ші жағдай бойынша а саны – Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru санына қалдықпен бөлінеді, демек бүтін q және r сандары табылып Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru немесе Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru орындалады. Кез келген бүтін а және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru сандары үшін (1) теңдіктің орындалатынын дәлелдедік.

Енді қалдықпен бөлудің, яғни (1) теңдіктің, жалғыз түрде анықталатынын дәлелдейік.

Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru санын Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru -ға бөлгендегі анықталатын (1) өрнек жалғыз емес дейік. Яғни Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru сандары табылып, төмендегі теңдіктер орындалады:

Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru Бұл теңдіктерден Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru немесе Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru шығады.

Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru теңсіздіктерінен, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru , ал Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru теңсіздіктерінен, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru теңсіздіктерін аламыз. Яғни, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru , бұдан Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru . Егер Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru десек, онда Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru және Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru . Бұндай теңсіздік мүмкін емес. Ендеше Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru ал Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болғандықтан Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru

Демек, Бөлінгіштік және оның қасиеттері - student2.ru болғандықтан (1) түрдегі өрнек жалғыз.

Наши рекомендации