Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь

1.Постановка задачі

2.Виділення кореня рівняння

· Умови виділення кореня

· Графічний метод

· Метод проб

· Метод виділення проміжків монотонності

3.Оцінка наближеного значення кореня

1.Постановка задачі.Задача розв`язання рівняння часто всього зустрічається при вивченні загально-технічних і спеціальних дисциплін, в інженерній практиці. Знайти точне значення кореня рівняння можливе лише в деяких окремих часткових випадках, причому навіть в цих випадках формули знаходження коренів бувають настільки громіздкими ( наприклад, формули коренів алгебраїчних рівнянь третього і четвертого степенів), що ними важко користуватися. Крім того, часто константи, що входять у рівняння, відомі наближено, а також точне значення кореня, як, наприклад, х= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , все рівно приходиться замінити його наближеним значенням. Тому при розв`язуванні рівнянь широко використовуються методи, які дозволяють одержати наближений розв`язок з будь-якою заданою точністю.

Нехай задано рівняння f(x)=0, де функція f(x) визначена і неперервна на деякому відрізку і має на ньому неперервні першу і другу похідні. Корені заданого рівняння являються нулями функції y=f(x) і геометрично представляють собою точки перетину її графіку з віссю Ох.

Розглянемо задачу відшукання наближених значень дійсних коренів заданого рівняння з будь-якою заданою точністю. Розв`язок задачі складається з двох етапів:

1. 1. Виділення ( ізоляція) кореня, тобто відшукання відрізка [a;b], який належить області визначення функції y=f(x), на якому знаходиться один і тільки один корінь рівняння f(x)=0.

2. 2. Обчислення або уточнення значення кореня з наперед заданою точністю.

Виділення кореня засновується на двох очевидних фактах.

1) 1) На кінцях відрізка [a;b] функція має різні знаки, тобто f(a)*f(b)<0. Очевидно, що при цьому всередині відрізка [a;b] є принаймні один корінь рівняння f(x)=0. Геометрично це означає, що графік функції y=f(x) в точках a і b

знаходиться по різних сторонах від осі ох і, відповідно, всередині відрізка [a;b] обов`язково повинен перетинати вісь ох. Однак ця умова не гарантує існування єдиного кореня. Так, наприклад, на рис.1 f(a)<0, f(b)>0 і всередині відрізка [a;b] є два різних кореня.

Замітимо, що якщо на кінцях відрізка значення функції має один і той самий знак, то це зовсім не означає, що корінь відсутній. Наприклад, відрізок [a1;b1] (див. рис.1) містить корінь х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (точка х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , показана на рис.1, являється кратним коренем рівняння f(x)=0. Далі такі корені розглядати не будемо), але f(a1)>0 і f(b1)>0.

Для існування єдиного кореня на [a;b] повинен мати місце ще один факт.

2) 2) На відрізку [a;b] функція f(x) монотонна, тобто її похідна не міняє знак на [a;b].

Умови 1) і 2) являються достатніми для існування єдиного кореня рівняння f(x)=0. На рис.1 видно, що умови 1) і 2) задовольняють відрізок [a;a Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], а на відрізку [a;b] функція не монотонна.

Задача визначення кореня рівняння f(x)=0 являється у відшуканні відрізка [a;b] області визначення функції y=f(x), на якому виконуються три умови:

1) 1) f(a)*f(b)<0;

2) 2) f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x) не міняє знак для х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru [a;b];

3) 3) f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x) не міняє знак для х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru [a;b].

Третя умова означає, що графік функції або тільки випуклий, або тільки вгнутий на відрізку [a;b].

На рис.2 визначені всі можливі варіанти розміщення графіка функції на відрізку [a;b] при виконанні умов 1)-3).

Відрізок [a;b] при виконанні умов 1)-3) для функції f(x) називають відрізком, що виділяє корінь даної функції.

Виділення кореня можна проводити як аналітично, так і графічно.

Графічні корені рівняння Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru f(x)=0 можна виділити, побудувавши графік функції y=f(x) і наближено визначивши точки його перетину з віссю ох. Однак задача побудови графіку не завжди проста. Звично рівняння f(x)=0 заміняють еквівалентним рівнянням Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х)= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х) ( f(x)= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х)- Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х)), підбирають функції y Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х) і у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х) так, щоб будувати їх графіки було простіше, чим графік функції y=f(x). Абсциси точок перетину графіків y Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х) і у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х) будуть шуканими коренями(рис.1).

ПРИКЛАД: Виділити графічним методом корені рівняння

е Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru + х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -2=0.

РОЗВ`ЯЗОК: Перепишемо дане рівняння у вигляді е Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =2- х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і розглянемо дві функції Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х)=е Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х)=2- х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Точки перетину графіків цих функцій і є коренями заданого рівняння (рис.2). Як видно із рисунка, задане рівняння має два дійсних кореня (графіки перетинаються в двох точках), причому один з коренів від`ємний, а другий – додатній. Обидва корені по абсолютній величині не перевищують Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (- Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0, 0<x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru < Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ).

Цей метод полягає в тому, що наугад вибирають точку х=а із області визначення функції (або із більш вузчої області), знаходять знак f(a), а потім підбирають точку b так, щоб значення функції f(b) мало знак, протилежний знаку f(a). Далі визначають знак f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x) всередині відрізка [a;b]. Якщо f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x) не міняє знак на [a;b], то корінь виділений, в інакшому випадку відрізок [a;b] звужують, взяв точку с, яка лежить посередині відрізка [a;b]. Визначають знак f(c) і в якості нового відрізка розглядають або [a;c] (якщо f(a)*f(c)<0), або [c;b] (якщо f(c)*f(a)<0). Позначивши новий відрізок через [a Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], повторяють ті самі дії, що на відрізку [a;b], до тих пір, поки не буде знайдено відрізок [a Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], який визначає корінь .

ПРИКЛАД: Методом проб виділити додатній корінь рівняння:

х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru + х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36х-20=0.

РОЗВ`ЯЗОК: Функція f(x)= х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru + х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36х-20 визначена на всій числовій прямій. Оскільки треба виділити додатній корінь рівняння, розглянемо пів інтервал [0; Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ].

1. 1. Знаходимо f(0)=-20<0. Потім вибираємо будь-яку точку, наприклад х=1, і обчислюємо f(1)=-54<0. Так як f(0)*f(1)>0, то нічого визначеного про відрізок [0;1] сказати не можна. Треба підібрати так точку х=b, щоб було f(b)>0, а для цього х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru + х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru повинно бути більше, чим 36х+20. Візьмемо, наприклад, х=4, тоді f(4)=156>0, а відповідно, на відрізку [1;4] є корінь (f(1)*f(4)<0).

2. 2. Оскільки f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=4х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru +3x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36=4(х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -9)+3x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , то безпосередньою перевіркою переконуємося , що на відрізку [1;4] похідна міняє знак (f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (1)=-29<0; f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (4)=268>0).

Звужаємо відрізок [1;4]. Візьмемо, наприклад, точку х=3. Тоді f(3)=-20<0 і f(3)*f(4)<0. Відповідно на відрізку [3;4] є корінь. Перевіряємо знак похідної. Маємо f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (3)=99>0, а для х>3, очевидно, похідна зростає, тому залишається додатною. Таким чином, корінь виділений. На відрізку [3;4] знаходиться додатній дійсний корінь заданого рівняння. Відмітимо, що f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=12x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru +6x>0 для хЄ[3;4]. Графік y=f(x) для хЄ[3;4] має приблизно такий же вигляд, як на рис.1.

Цей метод полягає в тому, що спочатку визначаємо інтервали монотонності функції f(x) (якщо це не складно), тобто інтервали області визначення функції, в яких похідна зберігає знак. Потім обчислюємо знаки функції на кінцях цих інтервалів і визначаємо інтервал (а;b), на якому похідна зберігає знак і f(a)*f(b)<0. Задача виділення кореня виконана. Таким способом можна виділити всі дійсні корені рівняння f(x)=0.

Якщо ж серед інтервалів монотонності функції не існує інтервала, на кінцях якого функція має різні знаки, то це означає, що або рівняння f(x)=0 не має дійсних коренів, або такими являються границі інтервалів монотонності, тобто для цих точок функція і похідна цієї функції рівні нулю(див. рис.1, точка х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ). Це так називаємі кратні корені.

ПРИКЛАД: Виділити дійсні корені рівняння

x-sinx-1=0.

РОЗВ`ЯЗОК: Розглянемо функцію f(x)= x-sinx-1, яка визначена на всій числовій прямій.

1. 1. Знаходимо першу похідну і інтервали монотонності функції. Одержимо f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=1-cosx, звідси 1-cosx=0,

cos x=1, х=2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru n(n=Z),

так, що інтервалами монотонності функції являються всі інтервали виду (2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru n; 2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (n+1)).

2. 2. Визначаємо знаки функції в граничних точках інтервалів монотонності. Взявши відрізок [0;2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], знаходимо f(0)=-1<0, f(2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )=2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -1>0 і переконуємося, що на цьому відрізку є один корінь рівняння. По вигляду функції заключаєм, що для х>2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru буде f(x)>0 (так як sinx<=1 і х>sinx+1), а для х<0 буде f(x)<0 ( так як sinx>=1 і sinx>x-1). Відповідно, в інших інтервалах монотонності функція знаку не міняє. Рівняння має єдиний корінь, що знаходиться на відрізку [0; 2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ].

Враховуючи ще умову 3), знаходимо f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=sin x, яка на відрізку[0;2 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ] міняє знак. Відрізком, що виділяє корінь, буде [0; Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], оскільки

1) 1) f(0)=-1, f( Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -1, f(0)* f( Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )<0;

2) 2) перша похідна не міняє знаку на [0; Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ];

3) 3) друга похідна не міняє знаку на [0; Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ];

Нехай на відрізку [a;b] виділений корінь рівняння f(x)=0, тоді в якості наближеного значення кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru може бути прийнята будь-яка точка х, що лежить всередині [a;b]. Ясно, що чим менший відрізок, тим точніше х буде представляти корінь х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Для того, щоб вважати х цілком сприйнятливим, оцінимо різницю Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , тобто різницю між точним і наближеним значеннями кореня. Очевидно, що Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru < b-a, так як х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і х знаходяться всередині [a;b]. Число b-a являється оцінкою наближеного значення х: Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х)= b-a. Найчастіше в якості х вибираємо точку, що лежить посередині відрізка [a;b], тобто х= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , тоді помилка при заміні х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru на х буде не більше чим Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , тобто Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х)= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , причому, по знаках f(a), f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , f(b) з`ясовуємо, в якому із відрізків Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru чи Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru знаходиться шуканий корінь. Однак стверджувати, що значення х= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru точніше представляє корінь, чим, наприклад, значення х=а, не має ніяких підстав. Вказані оцінки являються достатньо грубими і не залежать від розглядуваної функції, а лише від довжини відрізка [a;b].

Для уточнення оцінки наближеного значення х кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru використаємо формулу скінчених приростів Лагранжа:

f(х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )-f(x)=f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ( Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )( х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -x),

де Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -деяка точка між х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і х. Так як х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru - корінь рівняння, то f(х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )=0 і тоді Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Згідно припущенню, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (х) Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru 0 і неперервна на [a;b], а тоді існує таке m>0, що Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru m для хЄ[a;b], тобто Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru m і Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , відповідно, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Замітимо, що якщо b-a менше, чим величина Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , то оцінкою буде менше число, тобто Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =min Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

ПРИКЛАД: Оцініть наближене значення кореня, виділеного в прикладі методі проб.

РОЗВ`ЯЗОК: В прикладі було виділено, що шуканий корінь знаходиться на відрізку [3;4], відповідно, b-a=1.

Приймемо за наближене значення кореня число х=b=4. Тоді f(х)= f(4)=156. Як вказано в прикладі, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x) Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (3)=99, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (4)= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Але, b-a=1<1,58, а відповідно, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (4)=min Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , і 3 Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru 4. Якщо в якості х взяти, наприклад, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3,5, то f(3,5) Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru 47>0. Корінь х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru виділений на відрізку[3;3,5]. Оцінка наближення х=3,5 буде Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Накінець, при х=3,2 одержимо: f(3,2) Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru 2,42>0; [3;3,2]- відрізок, що відділяє корінь, і Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Відповідно, можна вважати, що х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3,2.

Якщо оцінка одержаного наближеного значення кореня задовольняє потрібні точності, то задачу можна вважати розв`язаною, в інакшому випадку треба перейти до обчислення або уточнення кореня з заданою точністю. Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru

Лекція 2: Методи послідовних наближень

1.Суть методу послідовних наближень

2.Метод хорд

3.Метод дотичних

4.Комбінований метод

5.Метод половинного поділу

6.Метод простої ітеракції

1.Суть методу послідовних наближень. Нехай виконана задача виділення кореня, тобто одержано відрізок [a;b] такий, що a<x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <b. Ясно, що чим менший відрізок [a;b], тим точніше вибране значення х (a<x<b) буде представляти корінь x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru рівняння f(x)=0. Даль ніша задача полягає в послідовному звуженню відрізка [a;b] до тих пір, поки не одержимо значення кореня з заданою точністю. Ідея методу полягає в тому, що спочатку вибираємо деяку точку с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru із [a;b] (перше наближення до x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ), шуканий корінь при цьому попадає або в [a;с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], або в [с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b]. Позначимо новий відрізок, виділяючий корінь, через Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (очевидно, що Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru міститься в [a;b]), вибираємо в ньому точку с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (друге наближення до x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ) і знову звужуємо відрізок Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , замінивши його на Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru або на Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і так далі ., до тих пір, поки не одержимо відрізок Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , в якому для вибраної точки Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (n-го наближення) маємо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Е, де Е- задана точність наближення. Таким чином будуємо послідовність значень Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru які повинні поступово наближатись до шуканого кореня. Тому цей метод називають методом послідовних наближень або ітераціонним процесом. Потім треба показати, щоlim c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru

n Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ,

а якщо це так, то ітераціонний процес називають збіжним.В цьому випадку x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru можна визначити з будь-якою заданою точністю.

Існують різні методи послідовних наближень при відшуканні дійсних коренів рівняння.

2.Метод хорд. Найбільш простим із цих методів являється метод проб. Однак в цьому методі не враховуються особливості функції і тому можливі надто великі обчислення.

Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Ідея методу полягає в тому, що на відрізку [a,b] будується хорда АВ, що стягує кінці дуги графіка функції y=f(x), і в якості наближеного значення кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru вибирається число с=с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , що являється абсцисою точки перетину цієї хорди з віссю ох (рис.1). Для визначення числа с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru складемо рівняння хорди як прямої, що проходить через дві точки А(a;f(a)) і В(b;f(b)):

Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru

Взявши у=0, х=с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , одержимо

с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =а- Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru або Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru

Число с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru приймаємо за перше наближення до шуканого кореня .

Очевидно, що при зроблених наближеннях про знаки першої і другої похідних на [a,b] точка (с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;0) буде знаходитися зі сторони вгнутості кривої і розділить [a,b] на два відрізки [a;c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ] і [c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b], в одному з яких знаходиться корінь х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (рис.1). Новий відрізок, виділяющий корінь, можна визначити, порівнюючи знаки f(a), f(c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ) і f(b). Із аналізу рис.1 видно, що точка с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ближче до точки а, чим х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , якщо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0 (див. рис.1а), і відрізком, виділяющим корень, буде [c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b], в іншому випадку, якщо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0 (див. рис.2б), відрізком, виділяющим корінь, буде [a;c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ].

Далі повторимо ту ж процедуру на новому відрізку, виділяющим корень, і визначаєм число с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (друге наближення) по формулах:

Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ( Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0),

Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ( Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0).

Потім по с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru знаходимо с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і так далі ( див. рис.1)

Процес призупиняється тоді, коли оцінка одержаного наближення задовольняє заданій точності.

Для спрощення обчислень часто задають деяке достатньо мале число Е>0 ( не більше заданої точності). Процес зупиняється тоді, коли абсолютна величина різниці між двома наступними наближеннями с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru менше Е. Число с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru приймають за наближене значення кореня, тобто х= с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

ПРИКЛАД: Використовуючи метод хорд, уточнити корінь рівняння х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru + х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36х-20=0, який виділений на відрізку [3;4] (див. приклад методу проб). Обмежитись трьома наближеннями.

РОЗВ`ЯЗАННЯ: Згідно умови, маємо f(x)= х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru + х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36х-20, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=4х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru +3x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=12x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru +6x і хЄ[3;4].

Уточнення кореня буде проходити по алгоритму:

1. 1. Для хЄ[3;4] маємо f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)>0, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)>0, так що Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, відповідно, вводимо позначення с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =а=3, А=b=4. Знаходимо f(А)= f(4)=156.

2. 2. Обчислюємо перше наближення Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Для цього послідовно визначаємо A-c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =1, f(c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )=f(3)=-20, f(A)-f(c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )=176,

Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -0,1136. Тоді с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3-(-0,1136)=3,1136.

Обчислюємо с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru - друге наближення. Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3,1564

Третє наближення Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3,1719.

Отже, шуканий корінь знаходиться на відрізку [3,1719;4].

Обґрунтування методу хорд. Впевнимося, що послідовне застосування методу дозволяє визначити х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru з будь-якою заданою точністю. Відмітимо, що послідовність с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru монотонно змінюється і обмежена. Дійсно, при Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0 маємо с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <…<c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <…< х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (див. рис.1а)), а при Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0 маємо с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >…>c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >…>х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (див. рис.1б)). Тут істотно, що друга похідна не міняє знаку на відрізку. Згідно теореми із теореми границь, така послідовність має границю Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Перейшовши до границі в формулі Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і використавши неперервність f(x), одержимо:

Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru

Звідси f( Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )=0, так як А Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , f(А) Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Отже, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru є коренем рівняння f(х)=0, але на відрізку [a;b] існує один корінь рівняння, отже, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Так що послідовні наближення збігаються до кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Оцінка одержаних наближень: Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , де m- найменше значення модуля похідної на відрізку.

Покажемо, що при зроблених припущеннях про похідну на відрізку m= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Нехай Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, тоді відрізки, в яких знаходиться корінь, мають вигляд [c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b]. Якщо у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0 і у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, то перша похідна зростає і додатня, відповідно, найменше її значення в лівому кінці відрізка, тобто m= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ); при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0, у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0 перша похідна спадає (а по абсолютній величині зростає) і найменше значення її модуля знову досягається в лівому кінці відрізка, тобто m= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =-f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Аналогічно розглядаємо при Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0, беручи відрізки [a;c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ]. Відповідно, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (*)

Вернемось до розв`язування прикладу і використаємо формули(*).

Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru 0,009; с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3,1719 відрізняється від х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru не більше чим на 0,009. Оскільки с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru в даному прикладі наближається до кореня зліва (див. рис. 1а)), то 3,172<x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <3,181.

Примітка: Для спрощення розрахунків в формулі * Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru можна замінити на Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , якщо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, і на Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , якщо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0, тобто Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , якщо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, і Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , якщо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0. При такій заміні оцінка буде грубшою, але обчислення простіші.

3.Метод дотичних. Ідея методу полягає в тому, що в одному із кінців дуги АВ графіка функції y=f(x) проводиться дотична до цієї дуги і в якості наближеного значення кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru вибирається число d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (перше наближення)- абсциса точки перетину цієї дотичної з віссю ох (рис. 1). Як відомо рівняння дотичної до кривої y=f(x) в точці (x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;f(x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )) має вигляд y-f(x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )=f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x-x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ). Відповідно, y-f(a)=f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (a)(x-a) – рівняння дотичної в точці А(a;f(a)), a y-f(b)=f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (b)(x-b) – в точці B(b;f(b). Поклавши у=0, а х=d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , визначаємо абсцису точки перетину дотичної з віссю ох: Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru або Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Очевидно, що точка (d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;0) буде знаходиться зі сторони випуклості кривої. Точка d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru розділить [a;b] на два відрізки [a;d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ] і [d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b], в одному із яких розміщена точка х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Якщо у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, це буде відрізок [a;d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ] (дотична проводиться в точці В, див. рис.1а), а при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0- відрізок [d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b](дотична проводиться в точці А, див. рис.1б). Визнавши новий виділяющий проміжок, процедуру повторяємо. При цьому дотичну проводимо в точці (d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;f(d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )) (див. рис.1) і визначаємо друге наближення - точку d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru по формулі: Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Потім по d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru знаходимо третє наближення d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і т.д. Процес призупиняється тоді, коли абсолютна величина різниці двох наступних наближень d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru менше заданого Е>0, тобто Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , і покладемо, що х=d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (число Е не перевищує заданої точності наближення і служить сигналом для зупинення обчислень).

ПРИКЛАД: Користуючись методом дотичних, уточнити корінь рівняння Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , який виділений на відрізку [3;4]. Обмежитись трьома наближеннями(див. приклад з методу хорд).

Розв`язок: Згідно умови, маємо f(x)= х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru + х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36х-20, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=4х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru +3x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru -36, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x)=12x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru +6x і х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Є[3;4]. Уточнення кореня будем проводити по алгоритму.

1.Для хЄ[3;4] буде у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, так що покладаєм d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =b=4.

2а). Маємо нульове наближення d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Визначаємо перше наближення d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru по формулі Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (*) при n=1: Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Послідовно находимо, що f(d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru )=f(4)=156, f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =268, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru 0,5821, і d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru 4-0,5821=3,4179.

2б). Обчислюємо d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru - друге наближення. Кладучи в формулі(*) n=2, знаходимо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Виконуючи відповідні обчислення, одержимо d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3,2078.

2в). Аналогічно по формулі(*) при n=3 знаходимо третє наближення Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

Обґрунтування методу дотичних. Покажемо, що послідовність Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru збігається і має своєю границею значення кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Відмітимо, що при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0 маємо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (див. рис. 1а), а при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0 маємо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (див. рис 1б). При цьому послідовність Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru прямує до Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru при n прямує до нескінченості (послідовність Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru монотонно міняється і обмежена). Переходячи до границі в формулі (*) і використовуючи неперервність f(x) і f Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (x), як в методі хорд, знаходимо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Одержані наближення оцінюються по формулі Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , причому Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0.

В розглянутому прикладі у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, тому оцінка кожного наближення обчислюється по формулі Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , де Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Маємо Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Видимо, що для Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru =3,1809 оцінка Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і наближення Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru обчислене з трьома точними десятковими значеннями.

Оскільки числа Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru визначають в цьому випадку корінь х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru з недостачею, то 3,1804< х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <3,1809.

4.Комбінований метод. Ідея методу полягає в об`єднанні метода хорд і метода дотичних. Із рисунка 1 і попередніх описань цих методів видно, що наближення с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , обчислюване по методу хорд, прямує до кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru зі сторони вгнутості кривої, а наближення d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , обчислюване по методу дотичних,- зі сторони опуклості кривої. При цьому для будь-якого наближення маємо: с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru < d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru >0, d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru < x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru < с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru при у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru у Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0. Відповідно, комбінуючи ці два методи і визначаючи с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і d Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , послідовно на кожному кроці звужуємо з двох сторін відрізок, всередині якого знаходиться корінь x Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Процес призупиняється тоді, коли Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , де Е- задана точність обчислення.

За наближене значення кореня частіше беремо точку, що належить середині відрізка, тобто х= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , так що Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <E.

5.Метод половинного поділу. Метод половинного поділу також можна віднести до методу послідовних наближень. По своїй ідеї метод простий і фактично аналогічний методу проб, але його реалізація зв`язана з довгими обчисленнями ( великим числом ітерацій) і тому при ручних обчисленнях метод половинного поділу не застосовується. При використанні програмування цей метод набагато простіший, так як не потребує обмежуючих умов для першої і другої похідних.

Алгоритм методу половинного поділу. Нехай відомо, що на відрізку [a;b] знаходиться один єдиний корінь рівняння f(x)=0, відповідно, f(a)*f(b)<0. Треба визначити цей корінь з заданою точністю Е.

Суть методу полягає в тому, що відрізок [a;b] ділимо пополам точкою с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (перше наближення) і розглядаємо той із відрізків [a;c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ] або [c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b], який містить шуканий корінь. Позначимо цей відрізок через Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , причому Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , визначаємо точку с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (друге наближення) і розглядаємо відрізок [a Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ] або [c Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], що містить шуканий корінь, тобто [a Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ;b Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], де Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , і так далі, до тих пір, поки не одержимо відрізок [a Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru ], що містить шуканий корінь х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , для якого Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <E (*).

Точку с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru приймаємо за наближене значення кореня х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Із (*) видно, що Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <0.

Із (*) можна наперед визначити число n послідовних наближень, необхідних для визначення кореня при заданім Е: n> Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , або n= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru .

6.Метод простої ітеракції.

Розглянемо рівняння х= Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (0)

Нехай [a;b] – відрізок, що виділяє корінь х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru цього рівняння, тобто х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Вибираємо довільну точку с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru Є [a;b] і першим наближенням називаємо число с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , де с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru = Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , по першому наближенню будуємо друге с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru і так далі с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru (1)

Таким чином будується послідовність наближень Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru . Якщо ця послідовність збігається, причому с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru прямує до х Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru при n прямуючому до нескінченості, то за скінчене число ітеракцій буде одержано наближення с Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru , яке представляє наближене значення кореня з заданою точністю Е, тобто Лекція1: Наближене розв`язування нелінійних рівнянь - student2.ru <E. Однак ітеракційний процес, що визначається формулою (1), не завжди збігається.

Вияснимо спочатку геометричний зміст процесу і його збіжності.

Наши рекомендации