Інвентарний баланс на 01.01. поточного року

Контрольна робота

з дисципліни: “Звітність підприємств”

Виконала студентка 14.29 групи IV курсу

Дробіна Катерина Володимирівна

Перевірив

д. е. н. професор Пантелеєв В.П.

Київ – 2016

Зміст

1.Загальні вимоги, які пред’являються до фінансової звітності…………...3

2. Джерела інформації для складання розділу 2 Форми № 2, їх характеристика…………………………………………………………………5

3. Аналітичні можливості Балансу…………………………………………...9

4. Порядок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємства……………………………………………………………….... 11

5. Практичне завдання……………………………………………………….16

6. Список використаної літератури……………………………………...….19

1. Загальні вимоги,пред'являються до бухгалтерської звітності

Загальні принципиформування, узагальнення, групування і деталізації бухгалтерської інформаціїповинні бути єдиними для всіх господарюючих суб'єктів. Саме такий підхідзабезпечить можливість будь-якому зацікавленому користувачеві адекватно оцінюватидані, отримані від різних джерел, порівнювати і аналізуватифінансові показники діяльності різних організацій. Специфічніособливості, властиві окремим галузям і видам діяльності, слідвраховувати при організації аналітичного бухгалтерського обліку.

Необхідністьведення бухгалтерського обліку за загальними принципами обумовлює вироблення,законодавче та нормативне закріплення загальних вимог до організаціїбухгалтерського обліку.

Основнівимоги до ведення бухгалтерського обліку сформульовані у статті 8 Закону пробухгалтерському обліку. До таких вимог відносяться наступні:

- бухгалтерськийоблік майна, зобов'язань і господарських операцій організацій ведеться увалюті Російської Федерації - у рублях. Організації з участю іноземногокапіталу в статутному капіталі, що представляють звітність засновникам іучасникам у відповідності з міжнародними стандартами, можуть складатизвітність і в іноземній валюті. Однак така звітність єдодаткової (другорядної) по відношенню до звітності, яка складається вВідповідно до вітчизняними стандартами, дані якої представляються урублях; майно, що є власністю організації, враховуєтьсявідокремлено від майна інших юридичних осіб, що знаходиться у даноїорганізації. Цей так званий принцип майнової відокремлено сті - одне зосновних припущень, що враховуються при формуванні облікової політики організації;

   

- бухгалтерськийоблік організація веде безперервно з моменту її реєстрації якюридичної особи до реорганізації або ліквідації в порядку, встановленомузаконодавством Російської Федерації. Дана вимога також відноситься додопущенням бухгалтерського обліку, яке використовується при формуванні обліковоїполітики організації. Більш докладна характеристика цієї вимоги такожприведена нижче; організація веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань ігосподарських операцій шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахункахбухгалтерського обліку, включених у робочий план рахунків бухгалтерського обліку.Ця вимога означає, що будь-який запис в бухгалтерському обліку повинназдійснюватися одночасно на двох рахунках бухгалтерського обліку.

- дані аналітичногообліку повинні відповідати оборотам і залишкам по рахунках синтетичногообліку. Введення рахунків аналітичного обліку обумовлено необхідністюдеталізації та групування даних для вирішення окремих завдань або для досягненняпевних цілей. Зазначена вимога означає, що систему аналітичногообліку слід організувати таким чином, щоб усі суми, відображені всинтетичному обліку, були розшифровані в регістрах аналітичного обліку.Іншими словами, сума залишків і оборотів по аналітичних рахунках повинна точновідповідати залишку і оборотам за відповідними синтетичними рахунками, дояким відкриті аналітичні рахунки. Не допускається така організаціяаналітичного обліку, коли б, з одного боку, якісь суми не враховувалисяна рахунках більш низького рівня, а з іншого - якась сума не враховувалася бдвічі;

- всі господарськіоперації і результати інвентаризації підлягають своєчасної реєстрації на рахункахбухгалтерського обліку без будь-яких пропусків або вилучень. Ця вимогаозначає, що організація не має права встановлювати будь-які умови,дозволяють довільно змінювати строки відображення в бухгалтерському обліку йогооб'єктів, або обмовляти відображення в обліку відповідних операційякими умовами;

- у бухгалтерськомуобліку організацій поточні витрати на виробництво продукції і капітальні вкладеннявраховуються окремо. Дана вимога випливає з поділу джерелфінансування поточних і капітальних витрат: перші відшкодовуються за рахунок виручкивід реалізації продукції робіт або послуг, а другі - за рахунок чистого прибуткуорганізації, амортизаційних відрахувань або цільових надходжень.

Крім загальнихвимог до організації бухгалтерського обліку, встановлених Законом пробухгалтерському обліку, документи системи нормативного регулюваннябухгалтерського обліку та звітності регламентують приватні вимогистосовно конкретної ситуації або групам операцій.

2. Джерела інформації для складання розділу 2 Форми № 2, їх характеристика

Виходячи із зазначеного принципу, доходи і витрати, пов’язані з одержанням цих доходів, зазначають у Звіті про фінансові результати (далі — форма №2) в одному періоді. Це означає, що витрати, понесені у звітному періоді, але пов’язані з одержанням доходів, які будуть одержані у наступному звітному періоді, визнаються витратами майбутніх періодів. А суми, отримані у звітному періоді, але витрати для одержання яких будуть визнані у майбутніх періодах, — визнаються доходами майбутніх періодів.

Так, наприклад, при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звіті про фін результати зазначають лише собівартість реалізованої у цьому періоді продукції (товарів, робіт, послуг) і відповідні доходи від реалізації саме цієї продукції. Витрати на придбання запасів, виробництво та доведення до продажного стану товарів, а також виконання робіт, надання послуг, що не були реалізовані у звітному періоді, не відображають у формі №2. Отримані аванси за не відвантажені товари (невиконані роботи, ненадані послуги) не визнаються доходами звітного періоду.

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то згідно з п. 9 П(С)БО 3 витрати відображають у Звіті про фінрезультати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. Тож капітальні витрати (витрати на здійснення капітальних інвестицій) у періоді їх понесення у формі №2 не відображаються.

На другому етапі визначається фінансовий результат від операційної діяльності як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях Звіту про фінансові результати

Таблиця 1

Порядок визначення фінансового результату від операційної діяльності у Звіті про фінансові результати

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про фінансові результати Джерела Інформації
Інші операційні доходи Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства (крім чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, а саме: дохід від купівлі-продажу іноземної валюти; ДТ субрах № 71 КТ субрах № 791
Адміністративні витрати Відображаються загальногосподарські витрати, зумовлені операціями з управління та обслуговування підприємства ДТ субрах № 791 КТ субрах № 92
Витрати на збут Відображаються витрати, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), та утриманням діяльності підрозділів Дт субрах № 791 КТ субрах № 93
Інші операційні витрати Відображається сума визнаних інших витрат операційної діяльності, зокрема: витрати на дослідження та розробку нематеріальних активів; втрати на купівлю-продаж іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів, МШП, необоротних активів, утримуваних для продажу; Дт субрах № 791 КТ pax № 94
Збиток Негативне значення алгебраїчної суми рядків 2090 (2095), 2120, 2130, 2150, 2180 з урахуванням сум із додаткових рядків Звіту  

На третьому етапі визначається фінансовий результат до оподаткування як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях Звіту про фінансові результати.

Методологія складання форми №2

Основні методологічні засади складання Звіту про фінрезультати передбачено у П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», згідно з яким метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Методологічні аспекти обліку доходів і витрат регулюються П(С)БО 15 «Доходи» та П(С)БО 16 «Витрати» відповідно.

Згідно зі ст. 13 Закону про бухоблік звітним періодом є календарний рік. Фінзвітність за I квартал, півріччя, 9 місяців є проміжною. Її складають наростаючим підсумком з початку звітного року.

Форму 2 заповнюють у тисячах гривень без десяткових знаків. Але це не стосується розділу III, грошові показники якого наводять у гривнях із копійками (п. 6 П(С)БО 3). Для малих підприємств передбачено скорочену форму звіту про фінансові результати — форму №2-м.

За потреби підприємство відображає інформацію у вписуваних рядках.. Роз’яснення Мінфіну «Щодо форм квартальної фінансової звітності» від 20.06.2008 р. та від 28.12.2009 р. «Щодо форм річної фінансової звітності».

Описуваними рядками до Звіту про фінансові результати є:

1) 061 — у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 21 П(С)БО 3);

2) 091 — у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 24 П(С)БО 3);

3) 176/177 — у т. ч. прибуток/збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття внаслідок припинення діяльності (п. 32.1 П(С)БО 3, п. 4 розділу III П(С)БО 27);

4) 185 — Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності (п. 18 П(С)БО 17);

5) 226 — Забезпечення матеріального заохочення (п. 1.2 розділу IV Положення №1213).

Структура звіту про фін результати

Звіт про фін результати складається з трьох розділів:

I. Фінансові результати;

II. Елементи операційних витрат;

III. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ I містить інформацію про доходи та витрати і фінансовий результат підприємства, розділ II — присвячений розшифруванням операційних витрат (витрат операційної діяльності — див. схему) за економічними елементами (про особливості заповнення розділу II поговоримо окремо нижче).

Для заповнення цього розділу потрібно забезпечити аналітичний облік операційних витрат або застосовувати в обліку витрат рахунки класу 8 та рахунки класу 9 одночасно.

Відповідно до Iнструкції №291 для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства призначено рахунок синтетичного обліку 79 «Фінансові результати». За кредитом цього рахунка відображають суми у порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми у порядку закриття рахунків обліку витрат, також належну суму нарахованого податку на прибуток.

Таким чином, обороти за дебетом і кредитом рахунка 79 і є обліковим джерелом складання розділу I форми №2, адже саме у ньому мають бути відображені суми доходів і витрат, з яких складено фінансовий результат звітного періоду. При цьому у разі застосування рахунків обліку витрат класу 9 статті Звіту про фін результати майже повністю відповідають назві кореспондуючих рахунків.

3. Аналітичні можливості Балансу

Аналiз операцiй банкiв є одним iз найважливiших напрямкiв економiчної роботи, причому чим бiльший банк, тим бiльше значення має правильна органiзацiя роботи на цiй дiлянцi для його нормального i ефективного функцiонування. Не менш важливим є проведення аналiзу банкiвської дiяльностi на макрорiвнi, без здiйснення якого Нацiональному банку важко визначити:

- основні установки грошово-кредитної політики;

- вивчити i з прогнозувати ситуацію на кредитних ринках країни;

- зробити висновки про стiйкiсть i надiйнiсть банкiвської системи в цiлому;

- контролювати виконання банками встановлених стандартiв i нормативiв.

Основним об’єктом аналізу виступає комерційна дiяльнiсть кожного окремого банку, в той же час суб’єктами аналiзу можуть виступати i комерцiйнi банки, i їх контрагенти, включаючи центральний банк, iншi кредитнi установи, аудиторськi фiрми, реальнi i потенцiйнi клiєнти i кореспонденти, iншi фiзичнi та юридичнi особи.

Кожним iз субєктiв в процесi аналiзу переслiдуються власнi користi, тому рiзнi напрямки i критерiї аналiзу. Проте методика читання i аналiзу балансу повинна бути єдиною для спiвставлення отриманих в результатi аналiзу даних.

Так, комерційні банки банки на основi аналiзу балансiв прагнуть досягти оптимiзацiї структури активних i пасивних операцiй з метою максимiлiзацiї прибутку.

Аналітичні можливості балансу визначаються такими аспектами:

1. ї діюча форма балансу складається в оцінці нетто;

2. підсумок балансу (валюта) дає орієнтовану оцінку суми засобів, які находяться в розпорядженні підприємства, яка є обліковою і не відображає реальну суму грошових коштів, яку можна виручити за майно підприємства;

3. поточна "ціна" актива визначається кон’юнктурою ринка і може відтінятись в будь-яку сторону від облікової, особливо в період інформації.

Аналіз балансу проводиться за допомогою таких способів:

1. аналіз безпосередньо по балансу без попередньої зміни складу статей; Є трудоемким і неефективним, оскільки передбачає розрахунок сильно великої кількості показників, які не дозволяють виділити головні тенденції фінансового стану підприємства;

2. продається додаткове коректування балансу на індекс інфляції з послідуючим агрегуванням статей в необхідних аналітичних розрізах;

3. будується агрегований аналітичний баланс шляхом агрегування (узагальнення) деяких однорідних по складу елементів балансових статей.

Стислий порівняльний аналітичний баланс отримують з початкового балансу шляхом множення окремих статей і доповнення його показниками структури, динаміки і структурної динаміки.

Такий аналіз балансу дозволяє:

1. дослідити структуру і динаміку фінансового стану підприємства;

2. звести в єдине і систематизувати ті рахунки, які звичайно здійснює аналітик при ознайомлені з балансом;

3. охопити багато важливих показників, що характеризують статистику і динаміку фінансового стану підприємства.

Таким чином, аналіз балансу фактично включає показники як горизонтального, так і вертикального аналізу.

Наряду з горизонтальним і вертикальним аналізом бухгалтерського балансу для мети перспективного аналізу може проводитись трендовий аналіз, який зводиться до побудови графіка можливого розвитку організації і середнього темпу приросту і прогнозних значень показників бухгалтерського балансу.

В результаті фінансового аналізу на основі бухгалтерського балансу може бути визначено ряд ознак позитивного фінансового стану підприємства: валюта балансу в кінці звітного періоду збільшується в порівнянні з початком

Темпи приросту оборотних активів більше темпів приросту поза оборотних активів та власний капітал підприємства більше позикового і темпи його збільшення більше темпів росту позикового капіталу, темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості примирно однакові.

4. Порядок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

За новою формою декларації доведеться вже за підсумками 2015 року, або 4 кварталу 2015 року, для платників цього податку, які звітують щоквартально). Для зручності користування всю інформацію по заповненню кожного рядка декларації ми представили у вигляді таблиці, яка виглядає наступним чином:

Показник рядка декларації Код рядка Дані і підстави для заповнення
Дохід від будь-якого виду діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку Річна сума таких доходів за даними бухобліку: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи. Звичайно, сума таких доходів не містить податкового зобов’язання з ПДВ. Цей рядок визначає категорію платників податку на прибуток у відповідності за обсягом доходів. Якщо сума доходів менше 20 млн. грн., то платник податків має право вибору щодо застосування податкових різниць. Якщо сума доходів більше 20 млн. грн., то потрібно розраховувати і використовувати податкові різниці для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток чи збиток), визначений у фінансовій звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -) Рядок 2290 відповідного Звіту про фінансові результати або Рядок 2295 відповідного Звіту про фінансові результати
Різниці, що виникають згідно з Податковим кодексом України (+, -) 03 РІ Податкові різниці розраховуються в додатку РІ, а у цей рядок переноситься їх загальний результат
Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -) (стор 02 + стор. 03) (+, -)
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнено від оподаткування (+, -) 05 ПЗ Заповнюється при веденні діяльності, визначеної як неоподатковувана податком на прибуток згідно ст. 142 ПКУ або зазначеної в нормах підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ
Податок на прибуток(позитивне значення) (рядок 04 — рядок 05) х ___ / 100) (стор 04 — стор. 05) х основна ставка податку на прибуток (в 2015 р. — 18%) / 100)
Дохід за договорами страхування і перестрахування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі: Заповнюють страховики
за договорами із довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема за договорами страхування додаткової пенсії, визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 та 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України 07.1
Податок на дохід за договорами страхування (рядок 07 — рядок 07.1) х ____ / 100)
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей Заповнюють платники податків, які займаються діяльністю з випуску та проведення лотерей
Податок на прибуток від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____ / 100)
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів Заповнюють платники податків, які займаються азартними іграми
Податок на прибуток від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____ / 100)
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім прибутку, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів Заповнюють платники податків, які займаються букмекерською діяльністю
Сума виплачених виплат гравцеві
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім прибутку, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 — рядок 14) х ____ / 100)

Цей Порядок (далі - Порядок) розроблено на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 334), з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року N 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 349) та Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 2181).

Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі - платники податку), крім страховиків та банків, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій. (пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказомДержавної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. N 593)

Декларація з податку на прибуток підприємства (далі - декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.

Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року, декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. (пункт 1.4 розділу 1 в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 12.10.2005 р. N 448)

Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, установленими п. 11.1 ст. 11 і п. 16.4 ст. 16 Закону N 334, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Порядок виправлення самостійно виявлених помилок.

Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважається уточнюючою, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.

Порядок заповнення декларації

Декларація складається із заголовної та двох основних частин і десяти додатків, з яких сім (К1 - К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а три (Р1 - Р3) подаються виключно за рік. У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

Практична частина

Вхідна інформація для виконання самостійної роботи

(на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус»)

Таблиця 1

Інвентарний баланс на 01.01. поточного року

№ запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн.
РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість Знос Залишкова вартість  
Поточна дебіторська заборгованість покупців
Незавершене виробництво
Капітальні інвестиції
Фінансові інвестиціі в непов’язані сторони: Довгострокові Поточні  
Заборгованість за виданими авансами постачальникам
Розрахунки за векселі видані
Довгострокова дебіторська заборгованість
Резерв сумнівних боргів
Грошові кошти: В касі На рахунку в банку Еквіваленти грошових коштів  
Інші оборотні активи
Необоротні активи і групи вибуття
  Всього ресурси (за первинною вартістю)
  ДЖЕРЕЛА ПІДПРИЄМСТВА  
Статутний капітал
Переоцінка необоротних активів
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Забезпечення майбутніх витрат і платежів: На виплату відпусток На матеріальне заохочення Інші види забезпечень  
Зобов’язання за фінансову оренду
Позики банку: Довгострокові Поточні  
Поточні зобов’язання за довгостроковою позикою
Розрахунки з: Постачальниками за товари, роботи послуги За податками й платежами За страхуванням З працівниками по оплаті праці З іншими кредиторами За аванси одержані  
Доходи майбутніх періодів
Розрахунки за облігаціями
  Всього джерела підприємства

Таблиця 2

Господарські операції ПАТ «Сиріус» за поточний звітний рік

№ запису Зміст господарської операції  
Оплачено рахунок пост. за матеріали, у т. ч. ПДВ – 18%
Перераховано в бюджет ПДВ
Отримано дивіденди за акціями
Перераховано в бюджет податок на прибуток
Перераховано Пенсійному фонду єдиний соціальний внесок
Одержано в касі з банку
Виплачена готівкою заробітна плата, частково
Нарахована заробітна плата за поточний місяць: Робітникам основного виробництва Адміністрації Працівникам сфери збуту Робітникам допоміжних виробництв Управлінському цеховому апарату        
Нараховано єдиний соціальний внесок, за прийнятою ставкою (визначити самостійно)
Повернуто в банк невикористану частину коштів підзвітних осіб (оп.15)
Отримано від покупців аванс в рахунок майбутніх поставок, у т. ч. ПДВ – 18% (самостійно визначити суму)
Оприбутковано на склад готова продукція* (суму визначити самостійно)
Реалізовано покупцям готова продукція: Фактична собівартість -60% випущеної продукції; Договірна вартість, у т. ч. ПДВ – 18%      
Визначено фінансовий результат від реалізації (самостійно)
Списуються на фінансовий результат витрати підприємства (самостійно)  
Отриманий результат діяльності перенесений на рахунок 44 (самостійно)

оп. 19, залишок незавершеного виробництва на кінець місяца становить 320000 грн. (для всіх варіантів)

Грн.

2)21*15 = 315грн.

3) 900000*18% =162000грн.

4) 162000 *60% = 97200 грн.

5) 320000+ 900000+97200 +162000 – 278600 +315 + 2200 – 61292 =43823

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Апенюк О. М. “Теорія економічного аналізу”-М.: Фінанси і статистика, 2012.- 481с.

2. Бірюкова А. Д., Кодрянський А.В. “Бухгалтерський облік в Україні”-К.: 2013р. – 265с.

3. Бондарчук В. В. “Теорія бухгалтерського обліку”- 2-і вид. К.: Тов-во “Знання”,2011р. – 368с.

4. Богатко А.Н. “Основи економічного аналізу,”-М.: Фінанси і статистика, 2010. – 363с.

5. Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г. “Методи фінансового аналізу”.-Мінськ: Шк.,2012 – 363с.

6. Добровський. О.М., «Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах» К. “А.С.К.”: 2014р. – 624с.

7. Журавльов В.В. Савруков Н.Т. “Аналіз господарсько-фінансової діяльності”-Чебоксари:, 2009.-135с.

8. Завгородній В.П. “Бухгалтерський облік в Україні”-4-і вид.К.:А.С.К.2011р. – 848с.

9. Зінченко В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудита.-К.: "А.С.К." 2013. – 763с.

10. Коробов М.Я. Фінансовий економічний аналіз діяльності підприємства”-К.: Знання, 2014. – 378с.

11. Кривоносий Ю.Г. “Облік основних господарських операцій”-К.:А.С.К. – 2012р. – 504с.

12. Любушин Н.П. “Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства”-М.: Юнити, 2014.-471с.

13. Мец В.О., Економічний аналіз фінансового результату і фінансового стану підприємства- К.:КНЕУ,2012. – 536с.

14. Петрик Е. Коментарі до національних нормативів аудита №1 і №2."Бухгалтерський облік і аудит"№4, 2013. – 358с.

15. Осейко Н.Н. “Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп'ютера”-К., 2012р. – 356с.

16. Осмоловський В.У, Стражев В.О. “Теорія аналізу господарської діяльності”-Мінськ., 2015 – 631с.

17. Савицька Г.У “Аналіз господарської діяльності підприємства”:5-і изд.-Мінськ: ТОВ “Нове знання”. 2012р. – 688с.

18. Сопков.У, Завгородній В.П. “Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу”-К.:КНЕУ, 2013 – 460с.

19. Фінансовий менеджмент: теорія і практика/ Під.ред. Стояновой Э.С.-5-і изд. М.: Перспектива 2013р. – 657с.

20. Шеремет А.Д., Негашев Э.В. Методика фінансового аналізу –М.: ИНФРА, 2015. – 207с.

21.Явна М.М., Облік, аналіз, аудит на підприємстві- М.: "Юніті", 2012 – 527с.

Наши рекомендации