Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница

Диагональ матрица

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

Егер квадрат матрицаның бас диагональдан тыс элементтері нөлге тең болса, онда ондай матрицаны диагональ матрица дейді.

6.Бірлік матрица?Барлық диагоналды элементтері бірге тең болатын диагоналды матрица бірлік матрица деп аталады және оны Е әрпімен белгілейді,

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru . Барлық элементтері нолге тең матрица нолдік матрица деп аталады.

7.Үшбұрышты матрица дегеніміз не?Квадрат матрицаның негізгі диагоналінің астындағы немесе үстіндегі элементтері нолге тең болса, матрица үшбұрышты матрица деп аталады,

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru 8.Матрицаларға қолданылатын амалдар?Матрицаны санға көбейту. 1. Матрицаны санға көбейту. Матрицаны санға көбейту үшін оның барлық элементтерін сол санға көбейту керек:

Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасын Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru санына көбейтейік: .

Осыдан матрицаның барлық элементтерінің ортақ көбейткішін матрица алдына шығаруға болатынын аңғару қиын емес.

2.Матрицаларды қосу және алу. 2. Матрицаларды қосу және алу. Өлшемдері бірдей матрицаларды ғана қосуға болады. А және В матрицаларының қосындысы деп элементтері осы матрицалардың сәйкес элементтерінің қосындысы болатын, А + В матрицаны айтамыз: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

А матрицасынан В матрицасын алу үшін А матрицасына В матрицасын -1-ге көбейтіп қосу жеткілікті:A – B = A+(-1)B немесе А матрицасының әр элементінен В матрицасының сәйкес элементтері алынады. Мысалы А матрицасынан В матрицасын алайық:

3.Матрицаларды көбейту.3. Матрицаларды көбейту. Бірінші матрицаның тік жолдар саны мен екінші матрицаның жатық жолдар саны тең болған жағдайда ғана екі матрицаны көбейтуге болады. Өлшемі mxk болатын А матрицасы мен өлшемі kxn болатын В матриасы берілсін:

Осы екі матрицаны көбейткенде өлшемі mxn болатын көбейтінді С матрица аламыз:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

С матрицасының Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементі А матрицаның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru –жатық жол элементтерін В матрицаның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru –тік жолының сәйкес элементтеріне көбейтіп қосқанға тең болады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru . (1) Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасы мен Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасын көбейтейік. Бірінші матрица үш тік жолдан, ал екінші матрица үш жатық жолдан тұрғандықтан бұл матрицаларды көбейтуге болады. Көбейтінді матрицаның өлшемін анықтайық:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , яғни, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru . k=3 болғандықтан (1) формуланы қолданғанда үш қосылғыш болады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru . Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементін табу үшін формуладағы i=1, j=1 деп аламыз, сонда Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , яғни А матрицаның 1-жатық жол элементтерін В матрицаның 1-тік жолының сәйкес элементтеріне көбейтіп қостық. Осылай С матрицаның барлық элементтері табылады:

C= Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru = Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru = = Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Қосу және көбейту амалдарының мынадай қасиеттері бар:

1) A+B=B+A 5) (A+B)C=AC+BC
2) (A+B)+C=A+(B+C) 6) Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru (AB)=( Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru A)B=A( Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru B)
3) Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru (A+B)= Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru A+ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru B 7) A(BC)=(AB)C
4) A(B+C)=AB+AC  

Бұл қасиеттер сандарға жасалатын амалдар қасиеттеріне ұқсас. Енді матрицаның өзіндік ерекшелігіне байланысты қасиеттерін қарастырайық.

8) Біріншіден, екі матрицаның АВ көбейтіндісі болғанмен ВА көбейтіндісі болмауы мүмкін. Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru көбейтіндісі бар, бірақ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru көбейтіндісі жоқ, себебі бірінші матрицаның тік жолдар саны екінші матрицаның жатық жолдар санына тең емес;

екіншіден, АВ және ВАкөбейтінділері бар болғанмен, олардың өлшемдері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru және Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru көбейтінділер бар, бірақ өлшемдері әртүрлі: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ; үшіншіден, АВ және ВАкөбетінділер бар және олардың өлшемдері бірдей болғанмен, жалпы жағыдайда, көбейтудің коммутативті заңы орындалмайды, яғни АВ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru BA.

Мыс: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru мен Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицалары берілген. АВ және ВАкөбейтінділерін табау керек. Шешуі. Берілген матрицалар өлшемдері 2х2 квадрат матрицалар, оларды көбейтуге болады:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Көріп отырғанымыздай АВ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru BA.

9) А-квадрат матрица болса, онда мына теңдік орындалады: АЕ = ЕА = А.

9.Матрицаларды қосу және матрицаны санға көбейту амалдарының қасиеттері?Өлшемдері бірдей матрицаларды ғана қосуға болады. А және В матрицаларының қосындысы деп элементтері осы матрицалардың сәйкес элементтерінің қосындысы болатын, А + В матрицаны айтамыз:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

Матрицаны санға көбейту. Матрицаны санға көбейту үшін оның барлық элементтерін сол санға көбейту керек:

Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасын Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru санына көбейтейік:Осыдан матрицаның барлық элементтерінің ортақ көбейткішін матрица алдына шығаруға болатынын аңғару қиын емес.

1. Матрицалардың санға көбейтіндісі.

Әрбір матрицаны санға көбейтуге болады. Ол үшін матрицаның әр элементін сол санға көбейту керек.

Мысалы Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

10. Матрицаларды көбейту амалының қасиеттері? Матрицаларды көбейту. Бірінші матрицаның тік жолдар саны мен екінші матрицаның жатық жолдар саны тең болған жағдайда ғана екі матрицаны көбейтуге болады. Өлшемі mxk болатын А матрицасы мен өлшемі kxn болатын В матриасы берілсін: Осы екі матрицаны көбейткенде өлшемі mxn болатын көбейтінді С матрица аламыз:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

С матрицасының Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементі А матрицаның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru –жатық жол элементтерін В матрицаның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru –тік жолының сәйкес элементтеріне көбейтіп қосқанға тең болады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru . (1) Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасы мен Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасын көбейтейік. Бірінші матрица үш тік жолдан, ал екінші матрица үш жатық жолдан тұрғандықтан бұл матрицаларды көбейтуге болады. Көбейтінді матрицаның өлшемін анықтайық:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ,яғни, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru . k=3 болғандықтан(1) формуланы қолданғанда үш қосылғыш болады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru . Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементін табу үшін формуладағы i=1, j=1 деп аламыз, сонда Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ,яғни А матрицаның 1-жатық жол элементтерін В матрицаның 1-тік жолының сәйкес элементтеріне көбейтіп қостық. Осылай С матрицаның барлық элементтері табылады:

C= Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru = Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru = = Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Қосу және көбейту амалдарының мынадай қасиеттері бар:

1) A+B=B+A 5) (A+B)C=AC+BC
2) (A+B)+C=A+(B+C) 6) Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru (AB)=( Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru A)B=A( Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru B)
3) Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru (A+B)= Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru A+ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru B 7) A(BC)=(AB)C
4) A(B+C)=AB+AC  
   

Бұл қасиеттер сандарға жасалатын амалдар қасиеттеріне ұқсас. Енді матрицаның өзіндік ерекшелігіне байланысты қасиеттерін қарастырайық.

8) Біріншіден, екі матрицаның АВ көбейтіндісі болғанмен ВА көбейтіндісі болмауы мүмкін. Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru көбейтіндісі бар, бірақ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru көбейтіндісі жоқ, себебі бірінші матрицаның тік жолдар саны екінші матрицаның жатық жолдар санына тең емес;

екіншіден, АВ және ВАкөбейтінділері бар болғанмен, олардың өлшемдері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru және Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru көбейтінділер бар, бірақ өлшемдері әртүрлі: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ; үшіншіден, АВ және ВАкөбетінділер бар және олардың өлшемдері бірдей болғанмен, жалпы жағыдайда, көбейтудің коммутативті заңы орындалмайды, яғни АВ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru BA.

Мысал. Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru мен Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицалары берілген. АВ және ВАкөбейтінділерін табау керек. Шешуі. Берілген матрицалар өлшемдері 2х2 квадрат матрицалар, оларды көбейтуге болады:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Көріп отырғанымыздай АВ Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru BA.

9) А-квадрат матрица болса, онда мына теңдік орындалады: АЕ = ЕА = А.

11. Екінші ретті анақтауыштың анықтамасы және есептелінілуі?Екінші ретті матрицаның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru анықтауышы немесе екінші ретті анықтауыш деп мынадай санды айтады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

12. Үшінші ретті анақтауыштың анықтамасы және есептелінілуі. Үшінші ретті матрицаға Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru үшінші ретті анықтауыш сәйкес келеді:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

7.ajjэлементінің миноры дегеніміз не?

n-ретті квадрат матрицаның i–жатық жолы мен j–тік жолын сызып тастағаннан кейін пайда болған (n–1)-ретті анықтауықты Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің миноры деп атайды және Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru деп белгілейді.

Үшінші ретті марицаның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің миноры мынадай екінші ретті анықтауыш болады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің алгебралық толықтауышы деп мынадай санды айтады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

3-ші ретті мат-ның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің алгебралық толықтауышы мына сан: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасының бірінші жатық жолдағы элементтерінің миноры мен алгебралық толықтауыштарын есептейік:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ,

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ,

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Үшінші ретті анықтауыштың қасиеттері. 1. Анықтауштың жатық жолдарын оның сәйкес тік жолдарымен орын алмастырғаннан ол анықтауыштың сан мәні өзгермейді. Анықтауыштың жатық жолдары мен тік жолдарының орын алмастыру амалы оны транспозициялау деп аталады. 2. Егер анықтауыштың қандай болса да бір жатық жолының барлық элементтері нөлге тең болса, онда анықтауышнөлге тең болады. 3. Егер анықтауыштың екі жатық жолын бірі мен бірін орныдарынан алмастырсақ, онда анықтауыш таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауады. 4. Егер анықтауыштың кез келген екі жатық жолы өзара тең болса, онда ол нөлге тең болады. 5. Егер анықтауыштың қандай болса да бір жатық жолының барлық элементтерін бір ғана Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru санына көбейтсек, онда анықтауыштың өзі осы γ санына көбетіледі. 6. Егер анықтауыштың екі жатық жолының элементтері пропорционал болса, онда мұндай анықтауыш нөлге тең болады. Егер анықтауыштың і-ші жатық жолының элементтері екі қосылғыш арқылы берілген болса, яғни Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru іj = Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru іj + Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , ij=1,2,3онда анықтауыш екі анықтауыштың қосындысына тең болады. Егер анықтауыштың қандай болса да бір жатық жолының элементтерін бір ғана Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru санына көбейтіп, басқа бір жатық жолының сәйкес элементтеріне қоссақ, онда бұдан анықтауыш шамасы өзгермейді.

13. Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Элементінің миноры дегеніміз не? Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru квадрат матрицасының Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің миноры деп, осы элемент орналасқан жол мен бағанды сызып тастағаннан шығатын 3-ші ретті анықтауышты айтады және оны Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru деп белгілейді. Анықтама.n-ретті квадрат матрицаның i–жатық жолы мен j–тік жолын сызып тастағаннан кейін пайда болған (n–1)-ретті анықтауықты Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің миноры деп атайды және Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru деп белгілейді.

Үшінші ретті марицаның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің миноры мынадай екінші ретті анықтауыш болады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

14. Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Элементінің алгебралық толықтауышы дегеніміз не? Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің алгебралық толықтауышы деп мынадай санды айтады: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

3-ші ретті мат-ның Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru элементінің алгебралық толықтауышы мына сан: Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

Мысалы, Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru матрицасының бірінші жатық жолдағы элементтерінің миноры мен алгебралық толықтауыштарын есептейік:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ,

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru ,

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru , Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

15.Анықтауыштың қасиеттері?1-қасиет. Анықтауыштың жатық жолдарын сәкес тік жолдарымен алмастырғаннан, яғни транспонерлегеннен, анықтауыш мәні өзгермейді:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Теңдіктің дұрыстығын анықтауыштарды есептеу арқылы тексеруге болады.

2-қасиет.Анықтауыштың қандай да бір жолының ортақ көбейткішін анықтауыш алдына шығаруға болады. Үшінші ретті анықтауыштың екінші жолындағы ортақ көбейткішті анықтауыш алдына шығарамыз:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Теңдіктің дұрыстығына берілген матрицаны екінші жол бойынша жіктеп тексеруге болады.

3-қасиет.Анықтауыштың екі жолының орнын ауыстырғаннан анықтауыш таңбасы қарама-қарсы таңбаға өзгереді.Үшінші ретті анықтауыштың бірінші және екінші жолдарын алмастырайық:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru

Теңдіктің дұрыстығын екінші анықтауышты бірінші жол бойынша жіктеп тексеруге болады.

4-қасиет. Егер анықтауыштың екі жолы бірдей болса, онда анықтауыш мәні нолге тең. Үшінші ретті анықтауыштың бірінші және екінші жолдары бірдей болсын:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru =0.

Теңдіктің дұрыстығын осы екі жолдың орндарын алмастырып 3-қасиетті қолданып тек.болады.

5-қасиет.Анықтауыштың бір жолын қандай да бір санға көбейтіп басқа жолға қосқаннан анықтауыш мәні өзгермейді. Үшінші ретті анықтауыштың бірінші жолын Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru -ға көбейтіп екінші жолға қосайық:

Теорема.Элементар түрлендірулер матрица рангісін өзгертпейді. 1 страница - student2.ru .

Теңдіктің дүрыстығын екінші анықтауышты мынадай

Наши рекомендации