Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru түріндегі теңдеу n-ретті біртекті емес сызықтық дифференциалдық теңдеу деп аталады.

Теорема. Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru -сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі оған сәйкес біртекті теңдеудің жалпы шешімі мен біртекті емес теңдеудің дербес шешімдерінің қосындысынан тұрады.

y = Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru + y* ,

мұндағы y - сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі, Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru - біртекті теңдеудің жалпы шешімі (оны табуды алдыңғы тақырыпта қарастырғанбыз), y* - сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дара шешімі, оны біртекті емес теңдеудің оң жағы f(x) функциясына ұқсас анықтаймыз. Ол қалай болатындығы төмендегі кестеде көрсетілген:

f(x) Сипаттамалық теңдеудің түбірлері Дара шешімнің түрі
1) eax Pn(x), мұндағы Pn(x) – n-дəрежелі берілген көпмүшелік a саны – сипаттама теңдеудіңтүбірі емес a саны – сипаттама теңдеудіңr-еселі түбірі y* = eax P*n (x) y = xreaxP*n (x)    
2) eax [ Pn(x) cosbx+ +Qm(x) sinbx ] a±bi сандар жұбы – сипаттама теңдеудіңтүбірі емес a±bi сандар жұбы – сипаттама теңдеудің r-еселі түбірі y*=eax[P*k(x)cosbx+Q*k(x)sinbx], мұндағы k=max(m,n)     y*=xreax[P*k(x)cosbx+Q*k(x)sinbx] мұндағы k=max(m,n)

Мысал 1: yIV+ 8y''+16y = cos x теңдеуінің жалпы шешімін тап.

Шешуі: y = Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru + y*

1) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru =?

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

2) y*=?

f(x) = cosx Þ a±bi = 0±1i = i ≠ k1, k2, ,k3 ,k4

y*=Acosx+Bsinx Þ (y*)¢= -Asinx+Bcosx Þ

(y*)¢¢= -Acosx-Bsinx Þ (y*)¢²= Asinx-Bcosx Þ (y*)iv= Acosx+Bsinx

Осы табылған туындыларды бастапқы берілген теңдікке қоямыз:

Acosx+Bsinx+8(-Acosx-Bsinx)+16(Acosx+Bsinx)=cosx

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

A мен B мəндерін y*-ны анықтау өрнегіне қоямыз:

y*= Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru cos x

Демек, y = Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru + y*= (C1+xC3)cos2x+ (C2+xC4)sin2x + Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru cosx

Мысал 2: Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru теңдеуінің жалпы шешімін тап.

Шешуі: f1(x) + f2(x) = x + (-sinx).

1) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

2) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru түрінде іздейміз, мұндағы:

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru Þ Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Сонымен, Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

3) f2(x) функциясын келесі түрде ізделік: Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru .

Þ Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Сонымен, Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru болғандықтан Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Ізделінді дара шешім : Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Ал біртекті емес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі:

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Аудиториялық жұмыстар

Берілген теңдеулердің жалпы шешімін тап:

1) 2y′′ + y′ − y = 2ex Жауабы: y = С1 ex + С2 ex/2 + ex

2) y′′ + a2 y = ex Жауабы: y =С1 cosax+С2 sinax + Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

3) y′′ − 7y′ + 6y = sin x Жауабы: y = С1 e6 x + С2 Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

4) y′′ − 6y′ + 9y = 2x2 − x + 3 Жауабы: Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

5) y′′ − 2y′ + 2y = 2x Жауабы: y = ex((c1 cos x+c2 sin x)+ x)1

6) y′′ + 4y′ − 5y = 1 Жауабы: y = С1 ex + С2 e -5x - 0,2

7) у" -2у ' +у= Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru Жауабы:у=ех1+C2x-ln Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru +x arctgx)

Й жұмыстары

Берілген теңдеулердің жалпы шешімін анықта.

8) y"−3y′ + 2y = f (x), мұнда f (x) келесі функциялар түрінде берілген:

а) 10ex

ə) 3e2x

б) 2sin x

в) 2x3 − 30

г)2ex cos Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

д) x − e2x+1

е) ex (3 − 4x)

ж) 3x + 5sin 2x

з) 2ex − e2x

и) sinxsin2x

к) shx

Жауаптары: y = C1 ex + C2 e 2 x + y* , мұнда y* тең:

а) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru ex

ə) 3xe2x

б) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

в) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

г) -8/5 +ex(cosx/2 +2sinx/2)

д) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

е) ex (2x2 + x)

ж) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru (9+3cos2x- sin2x )

з) -2xex- Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru e-2x

и) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

к) - Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru e-x- Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru xex

9) 2y"+5y′ = f (x) , егер f (x) тең:

а) 5x2 − 2x −1

ə) ex

б) 29cos x

в) cos2 x

г) 0,1e2,5x− 25sin 2,5x

д) 29xsin x

е) 100x ⋅ ex ⋅ cos x

ж) 3 сh Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru x

Жауабы: y = C1 + C2 e- 5/2 x + y* , мұнда y* тең:

а) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

ə) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru ex

б)5sin x − 2cos x

в) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

г)cos2,5x+sin2,5x−0,02xe2,5x

д) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

е)ex[(10x +18)sinx − (20x +1)cosx]

ж) Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықтық теңдеулер - student2.ru

Жоғарғы ретті тұрақты коэффициентті біртекті емес

Наши рекомендации