Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій

Розділ 6. Інтегральне числення функції однієї змінної

Тема 1. Невизначений і визначений інтеграл. Властивості інтегралу. Таблиця інтегралів.

1. Невизначений інтеграл та його властивості. Таблиця невизначених інтегралів.

2. Визначений інтеграл, його властивості та обчислення.

Короткі теоретичні відомості

Функція F називається первісною для функції f на проміжку Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru , якщо Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Якщо функція f має первісну F , то вона має нескінченну множину первісних, які містяться у виразі F+C, де C – стала.

Множина всіх первісних для функції f називається невизначеним інтегралом і позначається Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

Властивості невизначених інтегралів

1. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

2. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

3. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

4. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

Таблиця основних інтегралів

1. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

2. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

3. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru , Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

4. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

5. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

6. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

7. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

8. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

9. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

10. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

11. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

12. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

13. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

14. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

15. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

16. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

Одним з методів інтегрування є метод розкладу, який ґрунтується на застосуванні властивостей 2, 3 і табличних інтегралів.

Приклад. Обчислити інтеграл Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Скориставшись властивостями 2,3 і табличними інтегралами 3, 2, дістанемо

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

Нехай функція y = f(x) визначена на відрізку [a;b] і Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru - довільне розбиття цього відрізка на n-частини. Інтегральною умовою для функції f на [a;b] називається сума вигляду

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru (1)

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Ця сума має скінчену границю І, якщо

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru таке , що при Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru , нерівність Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru виконується при будь-якому виборі точок Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

Визначеним інтегралом від функції f на відрізку [a;b] називається границя інтегральної суми (1) за умови, що довжина найбільшого з елементарних відрізків прямує до нуля.

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru (2)

Числа a і b називаються відповідно нижньою і верхньою межами інтегрування. Функція f, для якої границя y правій частині рівності (2) існує (скінчена), називається інтегрованою на [a;b] зокрема, інтегрованими на відрізку [a;b] є функції : а)неперервна; б) обмежена, що має скінчене число точок розриву.

Основні властивості визначеного інтегралу

1. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

2. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

3. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

4. Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

Визначений інтеграл обчислюють за формулою Ньютона – Лейбніца:

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru (3)

де F - одна з первісних для f, тобто Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru на [a;b]

Приклад. Обчислити за формулою Ньютона – Лейбніца інтеграл Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Оскільки всі підінтегральні функції неперервні на відповідному відрізку, то застосовуючи формулу (3)і властивість 3,маємо

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru

Питання для контролю вивченого матеріалу

1. Яка функція називається первісною для заданої функції?

2. Якщо F(x) – первісна для f(x), то якою рівністю пов’язані вони між собою?

3. Що називається невизначеним інтегралом?

4. Чим відрізняється невизначений інтеграл від первісної функції?

5. Чому інтеграл називається невизначеним?

6. Як називаються всі елементи рівності Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru ?

7. Чим відрізняються один від одного підінтегральна функція та підінтегральний вираз?

8. Чому дорівнює похідна невизначеного інтегралу?

9. В чому полягає властивість інтегрування алгебраїчної суми функцій?

10. Запишіть основні формули інтегрування.

11. Що таке визначений інтеграл?

12. Що в запису Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru означають: а) числа a, b; б) х; в) f(x); г) f(x)dx? Чи може бути a = b; a>b?

13. Сформулюйте основні властивості визначного інтегралу.

14. Обчисліть Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій - student2.ru .

Література.

1. Валуцэ И.И., Дилигул І.Д. Математика для техникумов на базе средней школы: Учеб. пособие.-2-е изд., перераб. и доп.- М .:Наука, 1991. – 576 с.:ил.

2. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л Математика: Учеб. пособие для техникумов –М.: Высшая школа,1991. – 480 с.

3. Соколенко О.І Вища математика: Підручник – К .: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 432с.

4. Дюженкова Л.І.Носаль Т.В Вища математика: Практикум: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1991. – 407с.:іл.

Тема 2. Інтегрування дробово - раціональних функцій.

1. Поняття дробово – раціональної функції.

2. Інтегрування дробово – раціональних функцій.

Наши рекомендации