Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі

5.1. Туынды бойынша шешілмеген теңдеулердің жалпы түрін мынандай өрнекпен жазуға болады:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (1)

мұндағы, F – кейбір Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru облысында анықталған үздіксіз функция.

Анықтама-1. Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ruаралығында анықталған Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru функциясы (1) теңдеудің шешімі деп аталады, егер мынандай үш шарт орындалса:

1) Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru функциясы Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ruаралығының барлық нүктесінде дифференциалданатын болса,

2) Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

3) Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

Туынды бойынша шешілген теңдеу сияқты, туынды бойынша шешілмеген теңдеу де ХОУ жазықтығында бағыттар өрісін айқындайды. Бірақ, бұл өріс жалғыз болмауы мүмкін. Себебі, (1) теңдеуді у¢ бойынша шешкенде оның бірнеше түбірлері болуы мүмкін: Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru . Жалпы жағдайда, (1) теңдеуді у¢ бойынша шешу мүмкін бола бермейді. Бірақ, басқа айнымалылары бойынша шешілуі мүмкін. Мұндай жағдайда параметр енгізу әдісін қолданады.

Айталық, (1) теңдеу у бойынша шешілген делік: Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru . Бұл жағдайда Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru параметрін енгізу арқылы

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (2)

теңдеуін аламыз. Осы қатынастан толық дифференциал алып, алмастырудағы Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru байланысын ескерсек, онда мынандай теңдеу аламыз:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (3)

немесе

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (4)

Бұл теңдеу бұрын қарастырылған теңдеулердің қатарына жатады. Егер оның Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru жалпы интегралы белгілі болса, онда

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (5)

түріндегі қатынастары (1) теңдеудің интегралдық қисығын анықтайды.

Дәл осы сияқты, (1) теңдеу Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru бойынша шешілген болса: Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru , онда Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru параметрін енгізіп, толық дифференциал алатын болсақ:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (6)

теңдеуін аламыз. Бұл теңдеу де симметриялы түрге келтіріледі:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (7)

Егер соңғы теңдеудің Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru шешімі белгілі болса, онда

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (8)

қатынастары (1) теңдеудің жалпы шешімінің параметрлік түрін береді.

5.2. Параметр енгізу әдісінің ерекшелігін байқау үшін Лагранж теңдеуін қарастырайық:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (9)

Бұл теңдеуге Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru ( Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru ) алмастыруын жасап, толық дифференциалын табайық;

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru .

Осыдан

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

немесе Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (10)

түріндегі сызықтық біртексіз теңдеу аламыз. Тұрақты санды вариациялау әдісімен теңдеудің жалпы шешімін оңай жазамыз:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

Соңғы қатынасқа бастапқы теңдеудің параметрлік түрін қосып жазсақ, жалпы шешімнің параметрлік түрін аламыз:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (11)

Егер Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru болса, онда осы теңдеудің нақты шешімдерін: Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru , бастапқы теңдеуге қойып,

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (12)

түріндегі шешімдер аламыз. Бұл шешімдер ерекше шешім болуы мүмкін. Енді осы Лагранж теңдеуінің дербес түрін қарастырайық:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (13)

Бұл теңдеуді Клеро теңдеуі деп атайды.

Жоғары айтылған әдіс бойынша Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru белгілеуін енгізейік:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (14)

Осыдан толық дифференциал тауып, Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru қатынасын пайдалансақ, онда

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

теңдігін аламыз. Ал бұдан

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (15)

Соңғы теңдеу екі теңдеуге бөлінеді:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru және Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (16)

Осыдан, егер Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru болса, онда Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru . Мұны бастапқы теңдеуге апарып қойсақ,

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (17)

түріндегі жалпы шешім аламыз.

Егер (16) теңдеудің екіншісі орын алса, онда

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (18)

түріндегі Клеро теңдеуінің параметрлік ерекше шешімін аламыз.

5.3. Енді тұйық түрде интегралданатын теңдеулерді келтірейік.

10. Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (19)

Бұл теңдеудің Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru түрінде нақты шешімі болуы мүмкін: Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru . Сонда Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru қатынасын интегралдап, Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru өрнегін табамыз. Осыдан: Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru . Бұл қатынасты (19) теңдеуге апарып қойсақ,

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (20)

түріндегі жалпы интеграл аламыз.

Мысал-1. Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru теңдеуінің жалпы интегралы мына түрде жазылады:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

20. Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (21)

Бұл теңдеуді Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru бойынша шешуге мүмкіншілік болмаса, онда жаңа параметрді екі қатынаспен енгізу ыңғайлы: Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru . Ал Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru болғандықтан, мынандай теңдеу жазамыз:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

Бұдан

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru

Осы өрнектің қасына Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru -тың параметрлік түрін қосып жазсақ:

Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер,параметр енгизу әдісі - student2.ru (22)

түріндегі параметрлік шешімді аламыз.

Наши рекомендации