Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер.

Σ -алфабиті бойынша регуляр өрнек келесідей рекурсивті жолмен анықталады: 0-регуляр өрнек болып табылады; 1- регуляр өрнек болып табылады; егер Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru болса, онда Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru -регуляр өрнек болады; егер Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru регуляр өрнек болса, онда ( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ), ( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) және Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru өрнектері де регуляр өрнектер болады.

Жақшаларды азайту мақсатында, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru операциясының приоритеті көбейту операциясынан жоғары, ал көбейту амалының приоритеті қосу операциясына қарағанда жоғары деп аламыз. Көбінесе Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru -тің орнына Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru деп жазады.

Мысалы: Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru . Онда Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru –регуляр өрнек болады.

Әрбір е регуляр өрнегі Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru алфабиті бойынша қандай да бір тіл құрады, ол келесідей рекурсивті жболмен анықталады:

1) L(a)⇔{a}, егер Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru болса,

2) L(0)⇔ø,

3) L(1)⇔{e},

4) L(e*f)⇔ Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ,

5) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

АН: L-регуляр тіл деп аталады, егер ол қандай да бір регуляр өрнекпен анықталса.

Ан: е-регуляр өрнек болсын. Онда

1) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru 2) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru 3) e+0=e 4) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

5) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru 6) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru 8) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru 9) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

10) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru 11) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

Лемма: Кез-келген Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru регуляр өрнектері үшін келесі тепе-теңдіктер орындалады:

1) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

2) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

3) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

4) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

Лемма: Кез-келген Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

L тілі регулярлы тіл деп аталады, егерде М автоматы табылып: Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru орындалса. Ақырлы автоматпен қабылданатынбарлық тіл регулярлы.

5. Детерменистік ақырлы автоматтар, олармен қабылданатын тілдер. Конфигурация.Детерминистік автоматпен қабылданатын тіл.Ақырлы автомат (finite automaton,FA) M=(Q,Σ,δ,q0,F) Q——күйлердің бос емес ақырлы жиыны . ∀q∈Q,q-ді M-ның бір күйі деп атаймыз. (state). Σ—— алфавит (Input alphabet). Енгізілген сөздер тізбегі тек Σ дағы cимволдардан алынады. q0——q0∈Q, M-автоматының бастапқы күйі (initial state). δ——күй ауыстыру функциясы (transition function). δ:Q×Σ→Q, ∀(q,a)∈Q×Σ,үшін δ(q,a)=p арқылы :M-автоматының q күйінде тұрып a символын оқып, күйін p-ға ауыстыруды сонымен бірге оңға қарай бір қадам жылжытуды білдіреді. F——F⊆Q, M-ның аяқтау күйлерінің жиынын білдіреді (final state). ∀q∈F, q-ді M-ның тоқтау күйі деп атаймыз немесе қабылдау күйі (accept state). Анықтама: Конфигурация немесе тез бейнелеу( instantaneous description) ақырлы автоматы (Q, Σ, ∆, I, F) деп кез-келген реттелген жұпты (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) айтамыз, мұнда q∈Q және Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ruРегуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru .

Анықтама: Барлық конфигурацияның көбіндегі ақырлы автоматын М бинарлық қатынасты Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru келесідей анықтаймыз. Егер (p, x, q) ∈∆ және Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ruРегуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru , онда (p, x Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, w)

δ ны толықтыру: Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru : Q× Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru > Q. Кез-келген q∈Q Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ruРегуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ruРегуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru үшін (1) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru )= q (2) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru )= δ ( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ), a) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru )= Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru )= δ ( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ), a) = δ(q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) Кез келген q∈Q, a∈Σ үшін δ(q,a)-нақтылы анықтаған мәні бар болса, онда ондай автоматты Детерминистік ақырлы автомат деп атаймыз M- қабылдайтыаан тіл: ∀x∈Σ*үшін,егер δ(q,w)∈F болса, онда x-ті M-қабылдайды дейміз, ал δ(q,w) ∉F болса, онда M-автоматы x-ті қабылдамайды деп атаймыз. L(M)={x| x∈Σ*әрі δ(q,w)∈F } M-автоматымен қабылданатын тіл. -L(M1)=L(M2)={02n|n≥1} Егер L(M1)=L(M2), онда M1мен M2 автоматтары эквивалент деп аталады. Егер q ден Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru қа дейін w арқылы жол бар болса, онда оны төмендегідей белгілейміз Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) = Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

6.Ақырлы детерминистік емес автомат ұғымы. Детерминистік емес автоматпен қабылданатын тіл.Детерминистік емес ақырлы автомат - бұл мына бестіктен тұрады:М=(K, Σ, ∆, s, F) K- ақырлы күйлердің жиыны Σ- алфавит s∈K- бастапқы күй F Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru - ақырлы күйлер жиыны ∆- көшу күйі, K×( Σ Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru K Анықтама: Конфигурация немесе тез бейнелеу( instantaneous description) ақырлы автоматы (Q, Σ, ∆, I, F) деп кез-келген реттелген жұпты (q, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) айтамыз, мұнда q∈Q және Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ruРегуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru . Ламбда тасымалы Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

Орындалады сонда және тек қана сонда егер qi-ден qj -ге дейін w бойынша бір жол

бар болса болады

Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

Әр үштік (q, u, p) ∈∆ М ге көшу деп аталады; Бұл бағыттың формализациясы. Анықталынған детерменистік ақырлы автоматтармен детерменистік емес ақырлы автоматты есептеудiң анықтамасы өте ұқсас. Конфигурация М бұл K× Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru . Конфигурацияның арасындағы жағдай Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru былай анықталады: (q, w) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) сонда және тек сонда ғана, u∈ Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru {e} болған жағдайда, w=u Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru және (q, u, Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) ∈∆. Байқасақ Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru – міндетті түрде функция емес: кейбір конфигурацияларға (q, w) бірнеше жұп болуы мүмкін ( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ) немесе ешқандай жұп болмауы мүмкін - (q, w) Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru ).

7. Детерминистік емес автоматтар мен детерминистік автоматтардың

Эквиваленттілігі.

Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

L( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru )=L( Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru )

NFA=DFA?

{NFA қабылдайтын тіл} = {DFA қабылдайтын тіл} Дәлелдейміз: NFA және DFA да бірдей есептеу күші бар 1 КАДАМ: {NFA қабылдайтын тіл} Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru {DFA қабылдайтын тіл}

Дәлел: әрбір DFA-NFA болады , DFA қабылдайтын тілді NFA қабылдайды.

2 ҚАДАМ: {NFA қабылдайтын тіл} ⊆ {DFA қабылдайтын тіл}

Дәлел: кез келген NFA-ны сәйкес пара-пар DFA-ға аударуға болады. NFA қабылдаған тілді DFA қабылдайды.

NFA-дан DFA-ға

Регуляр өрнектер мен регуляр тілдер. - student2.ru

Наши рекомендации