G) сілтемелік бүтіндікпен байланысты

Базадағы деректердің қасиеттері

A. Қорғау, Бүтіндік+

B. Логикалық тәуелсіздік, қосалқылаудың болмауы

C. Интеграция, бүтіндік, қосалқылаудың болмауы

D. Тәуелсіздік, қосалқылаудың болмауы

E. Бүтіндік, қосалқылаудың болмауы

F. Қосалқылаудың болмауы+

G. Тәуелсіздік, интеграция+

H. Физикалық тәуелсіздік, қорғау, қосалқылаудың болмауы

Деректер базасының жүйесі

A. Программалау ортасы+

B. Қоршаған ортадағы ақпараттан тұрады

C. Жазбаларды компьтерлік сақтау жүйесі+

D. Тек қана есептеулер орындайды

E. Төменгі деңгейлі программалау тілі

F. ДББЖ-дан тұрады+

G. Программалау технологиясының бір бөлігі

H. Қосымшалардан тұрады+

ДББЖ негізгі функциясы

A. нормализациялау

B. шифрлеу

C. сақтау+

D. модуляциялау

E. деректерді анықтау+

F. кодтау

G. өңдеу+

H. аналог-цифрлық турлендіру

SQLқызметтері

A. Деректерді бірлесе пайдалану+

B. Кестелердегі деректерді байланыстыру

C. Физикалық жадыда деректерді ұйымдастыру

D. Деректерді жобалау кезінде қолданылады

E. Деректерді ұйымдастыру+

F. Деректерді құрылымдау

G. Жадыдағы деректерді көрсету

H. Деректерді өңдеу

Бастапқы индекс

A. Кесте аралық байланысты көрсетеді

B. Парольді анықтауды

C. Кестенің қасиеттерін береді

D. Деректерді реттеуде қолданылады+

E. Кілттік өрістер бойынша құрылады+

F. Кілттік емес өрістерден құрылады

G. Мәндердің дұрыстығын тексереді

H. Жазбалардың физикалық орналасуын өзгертпейді+

Кілттік өріс

A. Нөлге тең емес бірегей мәндерден тұрады +

B. Кортеж

C. Сыртқы кілт

D. Атрибут

E. Жазба

F. Бастапқы кілт+

G. Жазбаны бір мағыналы анықтайды+

H. Бағынышты кестеде орналасады

8. Талаптарды тұжырымдау мен талдау кезеңінде

A. Логикалық және физикалық жобалау жасалады

B. ДБ колдану сферасы анықталады+

C. Жиналған ақпаратты талдау үшин қолайлы түрге түрлендіру+

D. ДББЖ бағытталған схема құрылады

E. Физикалық жобалау жасалады

F. Концептуалды жобалау жасалады

G. Ақпаратта жинау жасалады+

H. Логикалық жобалау жасалады

9. Деректерді берудің қолданушылық деңгейі

A. Деректерді индекстеумен байланысты

B. Программалық конструкциялар қолданылады+

C. Деректердің сақталу құрылымын көрсетеді

D. Дб- мен мағыналық әрекеттесу деңгейі+

E. Деректерді компьютерде беру деңгейі

F. Деректерді физикалық жазба түрінде сақтайды

G. Тілдік конструкциялар қолданылады+

H. Деректерді логикалық жазба түрінде сақтайды

10. Бүтіндік қаситеті:

A. Дәректердің қатесіздігі+

B. Деректердің интеграциясы

C. Деректердің дәлдәгә+

D. Физикалық тәуелсіздік

E. Деректердің анықтылығы+

F. Логикалық тәуелсіздік

G. Деректердің қауіпсіздігі

H. Деректердің құпиялығы

11. Жүктеу операциясы:

A. Деректер базасының көшірмесін алады

B. Деректерге қол жеткізу тәсілдерін өзгертеді

C. Деректер базасын экплуатациялаудың алдында орындалады+

D. Деректер базасына өзгертулер енгізу

E. Логикалық модельді өзгертеді

F. Бір рет қана орындалады+

G. Деректер базасын қайта жобалауға мүмкіндік береді

H. Деректер базасын бастапқы толтыруды білдіреді+

12. Физикалық тәуелсіздік

A. Физикалық ұйымдастырудың өзгеруі қосымшаны өзгертпейді+

B. Физикалық ұйымдастырудың өзгеруі деректер схомасын өзертпейді+

C. Физикалық ұйымдастырудың мүмкін болатын өзгерістерінентәуелсіздік+

D. Бағдарламалар пакетінің логикалық өзгеруден тәуелсіздігі

E. Деректердің логикалық ұйымдастыру қосымшаны өзгертпейді

F. Барлық қосымшаны өзгертусыз логикалық құрылымды өзгерту мүмкіндігі

G. Жалпы логикаллық құрылымның мүмкін болатын өзгерісінен тәуелсіздік

H. Барлық қосымшаны өзертусіз деректер схемасын өзгерту мүмкіндігі

13. Қатынастарды қалыпты күйге келтіру

A. Қатынастардың тиімді құрылымын жасау+

B. Схема бөлшектерін құру

C. Деректер базасын қайта құрылымдау

D. Деректер базасын қайта ұйымдастыру

E. Байланыстардың тиімді құрылымын жасау+

F. Қосымша жасау

G. Схемасын құру

H. Деректердің қайталануын жою+

14. Екінші индекс:

A. Кеесте ралық байланыс түрін көрсетеді

B. Мәндердің дұрыстығын тексереді

C. Парольді анықтайды

D. Жазбалардың физикалық орналасуын өзгертпейді+

E. Кілттік емес өрістерден құрылады+

F. Деректерді реттуде қолданылады+

G. Кілттік емес өрістер бойынша құрылады

H. Кестенің қасиеттерін береді

15. Индекстелген өріс:

A. Іздеу, таңдау операцияларын жеңілдетеді+

B. Тек қана есептеулерде қолданылатын деректерді сақтайды

C. Жазбаларды сұрыптайды және реттейді+

D. Басқа программаларда құрылған объекттерді сақтайды

E. Жазбаның бірегей иденфикаторы

F. Бір өріс бойынша құрылатын индексті анықтайды+

G. Тораптық компьтердің адресін сақтайды

H. Деректерді еңгізудің дұрыстығын бақылайды

16. Реляциялық алгебра

A. Деректердің физикалық құрылымын сипаттайды

B. Нормализацичлау кезінде қолданылады

C. Қатынастардың манипуляциялауда қолданылатын операциялар жүйесі+

D. Интерактивті сұраныс аппараты

E. Индекстеу тәсілін көрсетеді

F. Реляциялық қатынастарға орынтадалатын операциялар жүйесі+

G. Математикадлық аппарат+

H. Концептуалды жобалауды қолданылады

17. Концептуалды жобалау кезеңінде:

А) Логикалық және физикалық жобалау жасалады.

В) ДБ қолдану сферасы анықталады.

С) Логикалық жоба жасалады

D) Жинақталған ақпаратты талдау үшін қолайлы түрге түрлендіру жасалады.

E) Физикалық жобалау жасалады.

F) Реляциялық модельдер терминде суреттеу жасалады.

G) Концептуалды жоба жасалады.

H) ДББЖ-нен тәуелсіз схема құрылады.

18. ДБ іске асыру мен қолдану фазасындағы кезең:

A) ДБ көшірмесін алу

B) ДБ жұмысын жасау+

C) ДБ іске асыру+

D) Логикалық жобалау

E) Физикалық жобалау

F) Талаптарды тұжырымдау мен талдау

G) ДБ бейімдеу мен модификация+

H) Концептуалды жобалау

19. ДБ қолдану саласын келесіден анықтайды:

A) Концептуалды жобалау нәтижесінен

B) Қызметкерлермен әңгімелесуден

C) Тәжірибеден

D) Физикалық жобалау нәтижесінен

E) Ұйымның ақпараттық схемасынан+

F) Бөлімшелер арасындағы ақпараттық ағындардан+

G) Өндірістің ақпараттық схемасынан+

H) Өндірістің ұйымдастырушылық құрылымынан

20. Теориялық-жиындық сипаттағы қатынастар

A) Элементтердің эквиваленттілік қатынас

B) Предикатты қатынас

C) Логикалық амалдар қатынастары

D) Символдық типті ақпаратты реттеу

E) сатылық қатынас

F) Белгілі бір жиынға тиістілік

G) Логикалық функция аргументтерінің қатынастары

H) Сандарды салыстыру

21. Сілтемелік бүтіндік орындау үшін:

A) Бағыныщты кестедегі жазбаларөшіріледі

B) Тек қана кілттік өріс өшіріледі

C) Кілттік өрістің мәндерін өзгертуге тыйым салынады

D) Деректердің бірлігі қамтамасыз етуі керек

E) Кілттік өрістің мәндерін өшіруге тыйым салынады

F) Бағынышты кестедегі жазбалар өзгертіледі

G) Индекстерді өшіруге рұқсат етіледі

H) Тек қана кілттік өріс өзгертіледі

22. Кілт бойынша тура іздеу алгоритмі:

A) Деректер кілт арқылы мекен жайына сәйкес келеді

B) Итерациялық болып табылады

C) Кілт деректердің логикалық орналасуын асәйкес келеді

D) Әрбір блок үшін шекаралық мағына беріледі

E) Деректер блоктарға бөлінеді

F) Кілт деректердің мекен жайына сәйкес келеді

G) Кілт деректердің физикалық орналасуына сәйкес келеді
H) Тізім қолданады

23. Қиылысатын сұраныстар :

A) Деректерді топтау үшін шарт беріледі

B) Есептеулерді орындайды

C) Макростарды қолданады

D) Безендіру құралдарын қолданады

E) Деректерді баспаға шығарады

F) Нәтижесі жинақты кесте түрінде болады

G)Деректердібаспағашығарады
H) Деректерді енгізуді қаматамасыз етеді

24. Каскадты өшіру барысында:

A) Барлық индекстер өшіріледі

B) Бағынышты кестедегі жазбалар да өшіріледі

C) Referantial іс-әрекет Integrity пунктінде орындалады

D) Бағынышты кестедегі жазбалар жаңартылады

E) Тіл драйверін орнатады

F) Тек қана кілттік өрісті өшіреді

G)Текқанасыртқыкілттіөшіреді

25. Access-те «Амалдарды құрушы» терезесіндегі Year(Date())- Year([STUD]![Data_rojd]) амалында:

A) Year(Date()) ағымдағы жылды береді+

B) Year() функциясы жақшадағы жылды береді+

C) Year(Date())сфункциясы жақшада жазылған аргументен жылды табады+

D) Ағымдағы жыл шығарылады

E) Студенттің туған шығарылады

F) Студеттің туған жылы мен ағымдағы жылын береді

G) Студенттің туған айы шығарылады
H) Студенттің туған жылы шығарылады

26. Операциялық жүйе:

А) артық деректердің болмауын қамтамасыз етеді

В) ДББЖ-мен жұмыс істеуді ұйымдастырады

С) жүйелік программалық қамтамының бір бөлігі

D) файлдар менеджерінен тұрады

E) программалық орта

F) жүйенің бүтіндігіне жауап береді

G) Тәуелсіздіктң қамтамасыз етеді

27. Физикалық жазбаның құрылымы:

A) жиындар

B) индекстер

C) кодталған деректер элементі

D) кілттер

E) файлдар

F) көрсеткіштер

G) массивтер

H) қызметтік деректер

28. Концептуалды жобаны құру тәсілі:

A) кодтауды қолдану арқылы жүзеге асырылады

B) обьекттерді қатынастар, ал қаситеттерін – атрибуттар түрінде сипттаумен байланысты

C) дереттерді қысуды қолдану арқылы жүзеге асырылады

D) деректерді реляциялық модель терминінде сипаттаумен байланысты

E) «Болмыс-атрибут-байланыс» формасын қолданумен байланысты

Ғ) деректер базасының схемасын қалыптастырумен байланысты

G) қолданбалы программаның блок схемасын құрумен байланысты

H) схема бөлшектерін жобалау арқылы жүзеге асырылады

29. Каскадты өшіру барысында:

A) бағынышты кестедегі жазбалар жаңартылады

B) барлық индекстер өшіріледі

C) Referential іс әрекет Integrity пунктіне орындалады

D) тек қана кілттік өрісті өшіреді

E) сілтемелік бүтіндікпен байланысты

Ғ) тіл драйверін орнатады

30. Қиылысатын сұраныстар

A) есептеулерді орындайды

B) деректерді топтау үшін шарт беріледі

C) нәтижесі жинақты кесте түрінің болады

D) деректерді енгізуді қамтамасыз етеді

E) макростарды қолданады

Ғ) деректерді баспаға шығарады

G) сұраныстардың негізгі типінің бірі

31. Access-те «Амалдарды құрушы Year (Dates()))- Year ([Stud])![Data_rojd]) амалында:

A) студенттің туған жылы мен ағымдағы жылдың айырмасы есептеледі

B) студенттің туған айы шығарылады

C) Year (Dates()) ағымдағы жылды береді

D) Year (Dates()) функциясы жақшада жазылған аргументтен жылды табады

E) студенттің жасы есептеледі

32 . ДБ қолдану саласын келесіден анықтайды:

A) физикалық жобалау нәтижесінен

B) ұйымның ақпараттық схемасынан

C) тәжірибеден

D) концептуалды жобалау нәтижесінен

E) қызметкерлермен әңгімелесуден

Ғ) өндірістің ақпараттық схемасынан

H) бөлімшелер арасындағы ақпарттық ағындардан

33. ДБ іске асыру мен қолдау фазасындағы кезең:

A) ДБ іске асыру

B) ДБ жұмысын талдау

C) концептуалды жобалау

D) ДБ бейімдеу мен модификация

E) физикалық жобалау

Ғ) Логикалық жобалау

G) ДБ көшірмесін алу

H) Талаптарды тұжырымдау мен қолдану

34. Концептуалды модельдің қолдануылуы:

A) Обьектілер, атрибуттар, қатынастар және құрама обьектілерінен тұрады+

B) обьектілер және олардың арасындағы моделі+

C) пәндік облыстың ақпараттық моделі болып табылады+

D) талаптарды тұжырымдаудан тұрады

E) физикалық жазбаларды сипаттайды

Ғ) деректерге қол жеткізу тәсілін көрсетеді

G) деректер элементтерін орналастыруды анықтайды

H) деректер базасын қолдану сферасын анықтайды

35. Деректерді берудегі физикалық деңгей:

A) обьекттер жиынтығын көрсетеді

B) деректерді индекстеумен байланысты+

C) деректерді тілдік конструкциясымен беру

D) мағыналық болып табылады

E) деректердің жадыда сақталуы ескерілмейді

Ғ) файлдарды сақтаумен байланысты+

G) семантикалық болып табылады

H) деректерді компьютерде беру деңгейі+

36. ДББЖ-де триггердің тағайындалуы:

A) бірнеше сұраныстардың біріктіреді

B) деректердің бүтіндігін іске асырады+

C) қолданушының аутентификациясы

D) деректерді жаңарту, қосу, өшіру кезінде автоматты турде орындалады+

E) басқа программаларын шақыру үшін

Ғ) қорытынды есеп берулерді құру

G) деректердің аутентификациясы

H) базадағы деректердің өзгеруін бақылау жасайтын инструмент+

37. Қиылысатын сұраныстар:

A) деректерді қамтамасыз етеді

B) макростарды қолданады

C) деректерді топтау үшін шарт беріледі

D) сұраныстардың негізгі типінің бірі

E) есептеулерді орындайды

F) Referential іс әрекет Integrity пунктіне орындалады

G) сілтемелік бүтіндікпен байланысты

38. Каскадты өшіру барысында:

A) бағынышты кестедегі жазбалар жаңартылады

B) барлық индекстер өшіріледі

C) Referential іс әрекет Integrity пунктіне орындалады

D) тек қана кілттік өрісті өшіреді

E) сілтемелік бүтіндікпен байланысты

Ғ) тіл драйверін орнатады

39. Access-те «Амалдарды құрушы Year (Dates()))- Year ([Stud])![Data_rojd]) амалында:

A) студенттің туған жылы мен ағымдағы жылдың айырмасы есептеледі

B) студенттің туған айы шығарылады

C) Year (Dates()) ағымдағы жылды береді

D) Year (Dates()) функциясы жақшада жазылған аргументтен жылды табады+

E) студенттің жасы есептеледі+

40. 1:М жазуы:

A. «Бір бірге» байланысы

B. Схема бөлшектерінің элементтері

C. Деректердің бүтіндігін білдіреді

D. «бір көпке» байланысы+

E. Бір жазбаға екінші кестенің көп жазбасы сәйкес келеді+

F. Мәлімет аралық байланыс түрі+

41. Мәлімет өндеуден негізгі есептері:

A. Нормализациялау

B. Қайта ұйымдастыру

C. Детализациялау

D. Сұрыптау+

E. Іздеу+

F. Агрегаттау

G. Құрылымдау

42. Деректер базасы:

A. Деректер банкінің құрамына кіреді+

B. Объектілер жиынын бейнелейтін, аты бар деректер жиынтығы+

C. Есептеу жүйесі

D. ДББЖ

E. Техникалық құралдар кешені

44. Базалық тіл:

A. Әмбебап бағдарламалау тілі+

B. Критерий бойынша деректерді таңдайды

C. Арифметикалық операцияларды орындауға мүмкіндік береді+

D. Қажетті элементті табу функциясын қолдайды

E. Қосымша мен ДББЖ арасында интерфейсті іске асырады

F. Деректерді логикалық сипаттайды

G. ДББЖ іске асырады+

44.Реляциялық есептеуде А(х1,у1,х2,у2,...) символы:

A. А қатынасының атрибуттарын өсуі бойынеша орналастырады

B. Қатынастың у1,у2,... атрибуттарын көрсетеді+

C. А қатынасының атрибуттарын топтайды

D. А қатынасының атрибуттарын кемуі бойынша орналастырады

E. Логикалық операцияны көрсетеді

45. QBE:

A. Реляциялық есептеу командасы

B. Пәндік облыстың моделін көрсетеді

C. Деректерді бір немесе бірнеше кестеден алады+

D. Web-бет құрады

E. Сұраныстардың құрылымданған тілі

46. Реляциялық модельде «атрибут»:

A. Кортежді білдіреді

B. Өрістерді біріктіреді

C. Сұраныс нәтижесін көрсетеді

D. Сұранысты орындау

E. Жазбаны іздейді

F. Орфографияны тексереді

G. Доменді құрайды+

H. Объекттің қасиеттерін сипаттайды+

I. Негізгі түсінік болып табылады+

47. Келесі объекттер арасында М:М байланысын орнатуға болады:

A. Пәндер, топтар+

B. Топ, эдвайдер

C. Студент, топ

D. Тауар, сатып алушы+

E. Студент,оқытушы+

48. Accsess-те сұраныстар терезесіндегі ! (леп) белгісі:

A. Кестелерді біріктіреді

B. Өрістерді біріктіреді

C. Сұраныс нәтижесін көрсетеді+

D. Сұранысты орындау+

E. Жазбаны іздейді

F. Орфографияны тексереді

49. Қолданушы талаптарын өңдеу тілі

A. Критерий бойынша деректерді таңдайды+

B. Табии тілге жақын болады+

C. Әмбебап бағдарламалау тілі

D. Дректерді көрнекі түрде шығарады

E. Деректерді баспаға шығарады

F. Белгілі сұраныс бойынша деректерді таңдайды

50. Схема бөлшектері:

A. Деректер базасын жалпы физикалық сипаттау

B. Деректердің интеграциясын көрсетеді

C. Қолданушымен қолданылатын деректерді суреттеу+

D. Нормализациялау үшін керек

E. Шынайы өмірдің бөлігі

F. Сақталатын барлық деректерді жалпы логикалық суреттеу

G. Нақты бір қолданбалы бағдарламада деректердің суреттелуі+

51. Access-те сұраныстар терезесіндегі ∑ белгісі:

A. Сұранысты орындау

B. Конструктор режімін қосады

C. Топтық операциялар+

D. Өрістерді біріктіреді

E. Кестелерді біріктіреді

F. Орфографияны тексереді

52. Бүтіндік шектеулерінің мысалы:

A. Атрибуттың типі мен форматы+

B. Архивтеу

C. Кілттік өріс мәндерінің қайталануы

D. Міндетті атрибуттарда бос мәнің болмауы+

E. Маскілеу

F. Хабарламалар аутенфикациясы

53. Схема:

A. Жазбалар орналасатын жады

B. Сақталатын деректердің жалпы логикалық суреттелуі+

C. Қосымшаға қол жеткізу құралы

D. Деректер базасын жалпы физикалық сипаттау

E. Сұраныс тілі

F. ОЖ құрамына кіреді

54. Объект:

a) Өзінің қасиеттерімен сипатталады

b) Процесстің сипаты

c) График түрінде беріледі

d) ЭЕМ-дегі программа

e) Пәндік облыс

f) Граф түрінде беріледі

55. ДББЖ:

a) Деректер базасын басқару жүйесін

b) Деректер банктерін басқару жүйесін

c) Деректер банкін басқару жүйесін

d) Деректер базасын басқаруға арналған тілдік,программалық құралдары

e) Жүйе,басқару,деректер қауіпсіздігін

f) Деректер қауіпсіздігін басқару жүйесін

56. Деректер базасы дегеніміз:

a) Есептеу жүйесі

b) Техникалық құралдар кешені

c) Жоғары деңгейдегі тіл интерфейсі

d) ДББЖ

e) Есептеу жүйесінде сақталатын деректер массиві

f) Төменгі деңгейдегі тіл интерфейсі

57. Мәлімет өңдеудің негізгі есептері:

a) Қайта ұйымдастыру

b) Детализациялау

c) Нормализациялау

d) Сұрыптау

e) Құрылымдау

58. Реляциялық модельде «атрибут»:

a) Негізгі түсінік болып табылады

b) Торапты сипаттайды

c) Байланыстарды сипаттайды

d) Иерархиялық деңгей

e) Доменді құрайды

59. Қатынас:

a) Доменнің өлшем бірлігі

b) Иерархиялық ДБ өңдеудің негізгі бірлігі

c) Оларға операциялар жүйесін қолдануға болады

d) Реляциялық ДБ өңдеудің негізгі бірлігі

e) Объектті-бағытталған модельге қолданылады

60. Қатынатың қуаты:

a) Жолдар мен бағандар саны

b) Кестедегі бағандар саны

c) Иерархиялық деңгейді көрсетеді

d) Декарттық көбейту нәтижесі

e) Жазбалар саны

f) Атрибуттар саны

61. Есеп берулер:

a) Деректерді басу құрылғысына шығарғанда қолданылатын объект

b) Байланысқан деректерді енгізу мен қарап шығу үшін

c) Деректерді баспаға шығарады

d) Қажетті мәліметтерді іріктеп алады

e) Деректерді сақтайды

62. Келесі объектілер арасында М:М байланысын орнатуға болады:

a) Студент,топ

b) Студент,оқырман билетінің нөмері

c) Топ,староста

d) Тауар,сатып алушы

e) Пәндер,топтар

f) Студент,оқытушы

63. Схема:

a) Операциялық жүйесінің құрамына кіреді

b) Деректер базасын жалпы физикалық сипаттау

c) Сақталатын деректердің жалпы логикалық суреттелуі

d) Деректердің байланысын көрсетеді

e) Объектілердің аттарын,атрибуттар мен байланыстарын көрсетеді

64. .Деректерді өзгерту кезінде бүтіндікті бақылау:

a) Екінші индекстер салыстырылады

b) Сыртқы кілттер өзгертіледі

c) Бағынышты жазбалары жоқ жазбалар өзгертіледі

d) Бағынышты жазбалары жоқ жазбалар өшіріледі

e) Кілттік өрістер өзгертіледі

f) Егер бағынышты жазбалар бар болса,өзгерту бұғатталады(блок)

g) Каскадты жаңартуды қолдану

65. Бүтіндік шектеулердің мысалы:

a) Маскілеу

b) Міндетті атрибуттарда бос мәннің болмауы

c) Архивтеу

d) Қолданушының аутентификациясы

e) Атрибуттың типі мен форматы

f) Хабарламалар аутентификациясы

66. Иерархиялық құрылымда:

a) Байланысқан деректер арасында тізімдер ұйымдастырылады

b) «Бастапқы-туғызылған» байланысы болады

c) Сатылы тәуелсіздік болады

d) Деректер деңгейлер бойынша бөлінеді

e) Элементтер ретсіз орналасады

f) Тура қол жеткізу қолданылады

g) Элементтер арасында байланыс болмайды

h) Бір түбір болады

67. ДБ қайта құрылымдау:

a) ДБ көшірмесін алады

b) Деректерді ұйымдастырудың тәсілі дұрыс емес болғанда

c) ДБ қайта программалауды қажет етеді

d) Деректерге қол жеткізу тәсілдері дұрыс болмағанда

e) Қосымшаларды қайта тексеруді қажет етеді

f) Жадының фрагменттелуі болғанда жасалады

g) ДББЖ мен бос жады анықталғандағы қателіктер

68. Фамилиялары А әріпінен басталатын студенттерді шығару:

a) SELECT Kod,Group FROM STUD WHERE Name LIKE A%

b) SELECT Kod FROM STUD WHERE Name LIKE A*

c) SELECT* FROM STUD WHERE Name Like A_

d) SELECT*FROM STUD WHERE Name A %

e) SELECT Kod,Name From STUD WHERE Name Like A %

f) SELECT*FROM STUD WHERE Name LIKE A%

69. SELECT COUNT (DISTINCT_id) FROM VED операторы:

a) Нәтижесі бір жолдан ғана тұрады

b) Студенттердің нөмірін кемуі бойынша орналастырады

c) Нөмір бойынша топтайды

d) Студенттердің нөмірін өсуі бойынша орналастырады

e) Студенттердің нөмірін шығарады

f) Stud_id өрісінің қайталанбайтын мәндерінің санын санайды

70. Түбірлік тип:

a) Сегменттерден тұрады

b) Көрсеткіштерден тұрады

c) Иерархиялық модельде қолданылады

d) Тізімдерден тұрады

e) Өрістерден тұрады

f) Өзі ішкі тип болмайды

g) Атрибуттардан тұрады

71. Логикалық модель-деректер схемасы құрылады:

a) Физикалық жобалау кезінде

b) Концептуалды жобалау кезеңінде

c) Талдау мен жобалау кезеңінде

d) Логикалық және физикалық жобалау кезеңінде+

e) ДБ іске асыру кезеңінде

f) Талаптарды тұжырымдау және талдау кезеңінде

72. Атрибут:

Наши рекомендации