Зміни, внесені до нової редакції навчальної програми

З літературного читання для 1-3 класів

Для 2 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Формування і розвиток навички читання. 4.Усвідомленість читання   Вилучено: виявляє уміння смисловоїздогадки під час виконання спеціальних вправ; Замінено: прогнозує орієнтовний зміст тексту, окремих його частин за заголовком, ілюстраціями і т.ін. на: прогнозує орієнтовний зміст тексту за ілюстраціями;
5. Виразність читання     Замінено: дотримується пауз, обумовлених розділовими знаками у тексті, ритмікою тексту; на: дотримується пауз, обумовлених розділовими знаками у тексті;
Літературо-знавча пропедевтика Тема та основна думка твору   Вилучено: відповідає на запитання, що основне хотів сказати письменник (з допомогою вчителя);
Сюжет і композиція   Вилучено: виділяє в тексті подію, випадок, епізод;
Герой, персонаж твору   Замінено: усвідомлює наявність персонажа (низки персонажів) як дійової особи (дійових осіб) у будь- якому епічному творі; розрізняє їх за характером поведінки, вчинків (позитивні, негативні і т.ін.);
    на: усвідомлює наявність персонажа (низки персонажів) як дійової особи (дійових осіб) у епічному творі; розрізняє їх за вчинками (позитивними, негативними т.ін.);
Автор твору   Вилучено: виявляє розуміння того, що кожний авторський твір написаний на ту чи іншу тему;
Мова художнього твору   Вилучено: пояснює зображувальні можливості художнього слова як засобу створення художнього образу: людини, природи, тварини;
Жанр   Замінено: розрізняє найпростіші жанрові особливості малих фольклорних форм (дитячі народні ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки, загадки), а також літературних форм (казки, оповідання, вірші) на: розрізняє найпростіші жанрові особливості малих фольклорних форм (дитячі народні ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки, загадки), а також літературних форм (казки, вірші)
Досвід читацької діяльності Дитячий ігровий фольклор   Замінено: пояснює (на елементарному рівні) функції (призначення) жанрів дитячого ігрового фольклору, їх ритмічну будову, способи виконання; правильно їх називає; на: пояснює (на елементарному рівні) функції (призначення) жанрів дитячого ігрового фольклору, способи виконання; правильно їх називає;
Загадка   Вилучено: пояснює образний, асоціативний характер опису предмета, який слід відгадати;
Вірш   Замінено: виявляє практично ознаки віршованого тексту: графічну форму, наявність рими, ритму; на: виявляє практично ознаки віршованого тексту: графічну форму, наявність рими;
Оповідання   Замінено: виявляє розуміння авторського ставлення до персонажів, їхніх вчинків; на: виявляє розуміння авторського ставлення до персонажів, їхніх вчинків (з допомогою вчителя)
Первинний аналіз   Вилучено: розрізняє у тексті відоме і невідоме; розуміє запитання вчителя;
Поглиблений аналіз   Замінено: самостійно виділяє істотні ознаки явища, події, персонажів; розуміє роль заголовка у сприйманні тексту; на: виділяє істотні ознаки явища, події, персонажів (з допомогою вчителя); розуміє роль заголовка у сприйманні тексту (з допомогою вчителя);
Структурний аналіз   Вилучено: уміє відтворити текст за планом;
Засоби художньої виразності   Замінено: уміє передавати свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях (твори-мініатюри, описи); уміти визначати емоційний настрій твору (з допомогою вчителя); на: уміє передавати свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях; уміти визначати настрій твору (з допомогою вчителя)
Робота з дитячою книжкою Замінено: Практичне ознайомлення учнів з книгознавчими поняттями: титульний аркуш, передмова, зміст, умовні графічні позначки, виноска, збірка авторська, збірка тематична на: Практичне ознайомлення учнів з книгознавчими поняттями: обкладинка, зміст, умовні графічні позначки, виноска, збірка авторська, збірка тематична  

Зміни,

Наши рекомендации