Основні коефіцієнти та розрахункові формули для оцінки фінансового становища підприємства

Коефіцієнт Розрахункова формула Розрахункова величина
1. Коефіцієнти фінансової залежності (довгострокової платоспроможності)
1.1. Коефіцієнт боргового навантаження (загальної заборгованості) (довгострокові + поточні зобов'язання) / підсумок балансу (загальні активи)    
1.2. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) власний капітал / підсумок балансу (загальні активи)  
1.3. Коефіцієнт власного капіталу загальні активи / власний капітал  
1.4. Коефіцієнт покривання відсотків (фінансових витрат) прибуток до вирахування процентів і податків (ЕВІТ) / сума відсотків за борговими зобов’язаннями  
2. Коефіцієнти ліквідності (короткострокової платоспроможності)
2.1. Коефіцієнт власного оборотного капіталу (оборотні активи – поточні зобов'язання) / підсумок балансу (загальні активи)  
2.2. Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) оборотні активи / поточні зобов'язання    

Продовж. табл. 3

2.3. Коефіцієнт термінової ліквідності (оборотні активи – запаси) / поточні зобов'язання  
2.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності фінансові інвестиції) / поточні зобов'язання  
2.5. Показник захищеного періоду, днів оборотні активи / середні щоденні операційні витрати  
3. Коефіцієнти ефективності використання активів (оборотності)
3.1. Оборотність активів виручка від реалізації / середня сума активів  
3.2. Оборотність власного оборотного капіталу виручка від реалізації / власний оборотний капітал (оборотні активи – поточні зобов’язання)  
3.3. Оборотність запасів собівартість реалізованої продукції / середня сума запасів  
3.4. Період реалізації запасів, днів 365 днів / оборотність запасів  
3.5. Оборотність дебіторської заборгованості виручка від реалізації / середня сума дебіторської заборгованості  
3.6. Період погашення дебіторської заборгованості, днів 365 днів / оборотність дебіторської заборгованості  
4. Коефіцієнти рентабельності (прибутковості)
4.1. Рентабельність реалізації чистий прибуток / виручка від реалізації  
4.2. Рентабельність активів (КОА) чистий прибуток / середня сума активів  
4.3. Рентабельність власного капіталу (Е.ОЕ) чистий прибуток / власний капітал  
5. Коефіцієнти ринкової активності
5.1. Коефіцієнт «ціна — прибуток» ринкова ціна акції/ прибуток на акцію (ЕРS)  
5.2. Коефіцієнт «ринкова — балансова вартість» ринкова ціна акції/ балансова вартість акції  
5.3. Дивідендна дохідність акції дивіденд на акцію/ ринкова ціна акції  

Нормативні акти:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (в редакції Закону України від 06.11.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. –
Ст. 3596.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (в редакції Закону України від 06.11.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 91. –
Ст. 3668.

3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.
(в редакції Закону України від 19.06.2012 р.) // Урядовий кур'єр від 11.07.2012. – № 121.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (в редакції Закону України від 07.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 7. – Ст. 53.

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. (в редакції Закону України від 16.10.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3767.

Література:

1. Грідчіна М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): навч. посіб. / М. В. Грідчіна. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

2. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. / В. А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

3. Задихайло Д. В. Корпоративне управління: навч. посіб. / Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Х.: Еспада, 2003. – 668 с.

4. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: учебное пособие / Е. Р. Кибенко. – Харьков: Эспада, 1999. – 480 с.

5. Шило В. П. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): теоретично-практичний посібник [Шило В. П., Ільіна С. Б., Доровська С. С., Барабанова В. В.]. – Київ: ВД «Професіонал», 2006. – 288 с.

6. Штерн Г. Ю. Корпоративне управління: навч. посібник для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» / Г. Ю. Штерн. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 278 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ

Семінар-нарада

1. Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю.

2. Суб’єкти та об’єкти, функції корпоративного контролю.

3. Корпоративний контроль як функція захисту прав акціонерів.

4. Типологія корпоративного контролю: акціонерний, фінансовий, управлінський контроль.

5. Моделі корпоративного контролю.

6. Внутрішній та зовнішній аудит у корпораціях (AT).

7. Шляхи придбання контролю над корпорацією.

8. Вплив механізмів корпоративного контролю на формування інвестиційної та дивідендної політики AT.

9. Формування ефективних механізмів корпоративного контролю в сучасних умовах.

Контрольні запитання з теоретичного матеріалу:

1. Як би Ви обґрунтували потребу в управлінському контролі?

2. Хто є суб’єктом та що є об’єктом корпоративного контролю?

3. Що можна віднести до функцій корпоративного контролю та їх зв’язок з іншими функціями корпоративного управління?

4. Яким чином корпоративний контроль можна використати для захисту прав акціонерів?

5. Визначте зміст акціонерного, фінансового, управлінського контролю.

6. Яке значення інформаційного забезпечення корпоративного контролю?

7. Поясніть вплив механізмів корпоративного контролю на формування інвестиційної та дивідендної політики AT.

8. Як Ви оцінюєте можливість формування ефективних механізмів корпоративного контролю в сучасних умовах?

Ситуаційна вправа «ЦЕГЛИНИ СПІЛЬНОЇ СПРАВИ» *

Тарас Пригода

Наши рекомендации