Жағдайлық есептер. Тапсырма №1: жағдайлық есепті шешу (білім, практикалық және құқықтық дағдылар)

Тапсырма №1: жағдайлық есепті шешу (білім, практикалық және құқықтық дағдылар)

Идентификациялау кезеңінің мақсаты ҚМГКК (қарашығанақ мұнай газ конденсат кеніші) аймағында анықталған химиялық заттардан олардың ағзаға зиян әкелу мүмкіндігін ескере отырып, денсаулық үшін қауіп қатерді орнату болып табылады.

Кезеңнің негізгі міндеті басым, индикаторлы химиялық заттарды таңдау болып табылады. Бұл тұрғындар денсаулығы үшін қауіп қатер деңгейін сипаттау және олардың пайда болу көздерін сипаттауға мүмкіндік береді.

Бірінші кезеңде тұрғындар денсаулығына потенциалды қауіп туғызатын химиялық заттарды анықтау мақсатында технологиялық үрдістерді ескере отырып, талдау жүргізілді. Штаттық тәртіпте және бір рет көп мөлшерде шығарылған шығарындылардың суммарлы көлемі мен шығарындылардың шамалары анықталды.

Инвентаризация бланкісіне сәйкес Қарашығанақ кен орнынан шыққан ластаушы заттар 272 көздерден шығады, олардың ішінде 164 ұйымдастырылған нүктелі және ұйымдастырылмаған түрі 108. Талдау үшін небәрі атмосфераны ластайтын 44 заттар берілді. (Кесте 1).

Осыған сәйкес қауіптілікті идентификациялау кезеңінде таңдалынып алынған заттардың басымдылығы жөнінде нәтиже шығарындылардың бөлшектерін шашыратып моделдеу көмегімен ластағыштың болжамдалған деңгейін алдын ала есептеуден кейін жүргізіледі.

Кесте 1 – Атмосфераға шығарылатын ластайтын заттардың тізімі

Заттардың аталуы Код жылына шығарылуы/т ШРЕКсс Rfc Sfi HRI HRIc HRI бойынша Ранг HRI бойынша Ранг
Күкірттің қос тотығы   9857,425              
Көміртегі тотығы   3069,9791              
Азот тотығы   2340,841              
Көмірсутектер С1-С5   1113,5417              
Азот тотығы   403,1997              
Көмірсутектер С6-С10   381,0103              
Көмірсутектер С12-19   239,9359              
Метан   125,0303              
Күйе   98,5822              
Қалқыған заттар   93,3894              
Бейорг шаң: SiO2 20-70%   69,7955              
Бейорг шаң.: 20% SiO2 төмен   46,137              
Күкірт сутек   31,8639              
2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль)   9,7559              
Минералды майлар   6,4986              
Үш(2-гидроксиэтил)амин (Триэтаноламин)   6,4805              
Бензол   4,5885              
Метанол (метил спирті)   3,8111              
Ксилол   3,444              
Толуол   2,8894              
2-Метилпропан-1-ол изобутилді спирт)   2,4405              
Формальдегид   2,0394              
Уайт-спирит   2,0025              
Темір тотығы   1,0931              
Меркаптандар   0,6154              
Тұз қышқылы   0,6035              
Бейорг. шаң: SiO2 70% жоғары   0,542              
Метилмеркаптан   0,5107              
Дициклогексиламина аз еритін тұз (Ингибитор коррозии МСДА)   0,4166              
Этантиол (Этилмеркаптан)   0,412              
Диметилдисульфид   0,34              
Фторлы сутек   0,229              
Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)   0,1886              
абразивті шаң ( ақ корунд; Монокорунд)   0,0773              
резеңке қалдықтарынан шыққан ұсақ майда шаң (ТУ-17 РСФСР 03024 83-009-90)   0,0651              
1-Бутантиол (Бутилмеркаптан)   0,0622              
Күкірт қышқылы   0,042              
Марганец тотығы   0,038              
ішкі олефин негізінде Алкилбензолдар С11-14   0,0359              
1-Пентантиол (Амилмеркаптан)   0,0086              
Пентилендер (амилены – изомерлер қоспасы)   0,0055              
Фторидтер нашар еріткіш.   0,0026              
Бенз/а/пирен   0,0002              
Этилбензол   0,0001              
  Барлығы:                  

Сұрақтар:

8. Шығарынды көлемі бойынша басым заттарды анықтаңыз.

9. Канцерогенді заттарды анықтаңыз.

10. Канцерогенді қауіп қатерді есептеңіз.

11. Қауіптілік коэффициентін есептеңіз.

12. Қауіптілік бойынша заттарды ранжирлеңіз.

13. Әрбір заттың әсер ету бағытын анықтаңыз.

14. Қауіптілік идентификациясының кезеңінің беймәлімділігін көрсетіңіз.

Тапсырма №2: жағдайлық есепті шешу (білім, практикалық және құқықтық дағдылар құзіреттілігі)

«Азғыр» ядролық сынақ аймағында ауыз су көзі ретінде шахталық құдықтар пайдаланылады. Қауіп-қатерді бағалау үшін келесі мәліметтер бойынша қауіптіліктерін идентификациялау қажет:

Кесте 2. Азғыр» ядролық сынақ аймағындағы шахталық құдық суының канцерогенді және канцерогенді емес қауіп қатерлері

Заттың аталуы Код Концен-трация ШРЕК Rfd (референтті доза) Sfo (канц. потен-циал факторы)HR HQ (канц емес қауіп қатер) HLO (канцер. қауіп қатер)
Темір   0,34 0,3        
Мыс   0,09 1,0        
Никель   0,00025 0,1        
Цинк   0,12 5,0        
Марганец   0,0002 0,1        
Кобальт   0,0012 0,1        
Сынап   0,0003 0,0003        
Кадмий   0,009 0,001        
Қорғасын   0,19 0,03        
Аммиак   0,6        
Нитриттер   0,5 0,002        
Нитраттар   1,2        
Кальций   200,4 75-200        
Магний   136,6        
Фтор   1,5 0,7-1,5        

Сұрақтар:

8. Шығарындылар көлемі бойынша басым заттарды анықтаңыз.

9. Канцерогенді заттарды анықтаңыз.

10. Жеке канцерогенді қауіп-қатерді есептеңіз.

11. Қауіптілік коэффициентін есептеңіз.

12. Қауіптілік бойынша заттарды ранжирлеңіз.

13. Әрбір заттың әсер ету бағытын анықтаңыз.

14. Қауіптілік идентификациясының кезеңінің беймәлімділігін көрсетіңіз.

Тақырып:«Доза-концентрация-әсер» тәуелділігін бағалау.

Тапсырма №1.

№1 есеп негізінде 2 сабақ

- Канцерогенді емес қауіп –қатерді бағалау параметрлерін анықтаңыз;

- Жеке қауіп- қатерді анықтаңыз;

- Канцерогенді емес ластаушылардың әсерінен денсаулық үшін қолайсыз әсерлерді сипаттаңыз;

- Канцерогенді емес ластаушылардың әсерінен денсаулыққа қолайсыз әсерлерді сипаттаңыз;

- «доза/концентрация-әсер» тәуелділігін бағалау кезеңінде беймәлімділікке талдау беріңіз;

Тапсырма №2.

№2 есеп негізінде 2 сабақ

- Канцерогенді емес қауіп қатерді бағалау көрсеткіштерін анықтаңыз;

- Жеке қауіп қатерді анықтаңыз;

- Канцерогенді емес ластаушылардың әсерінен денсаулық үшін қолайсыз әсерлерін сипаттаңыз;

- Канцерогенді ластаушылардың әсері үшін мүмкін қолайсыз әсерлерін сипаттаңыз;

- «доза/концентрация-әсер» тәуелділігін бағалау кезеңіне талдау беріңіз

Тақырып:Экспозицияны бағалау.

Тапсырмаларды орындалу нәтижелері бойынша қорытынды білімін бақылау:

Тапсырма №1.

№1 есеп негізінде 2 және 3 сабақ:

- Әсер ету аумағын сипаттаңыз;

- Адамға қоршаған ортада химиялық заттардың таралу жолдарын анықтаңыз;

- Әсер ету деңгейін анықтаңыз (экспозицияны сандық сипаттау);

- Экспозиция мен дозаны есептеңіз;

- Экспозиция кезеңінде беймәлімділікке талдау беріңіз.

Тапсырма №2.

№2 есеп негізінде 2 және 3сабақ:

- әсер ету аумағын сипаттаңыз;

- қоршаған ортада химиялық заттардың таралу жолдары мен адам ағзасына әсерін анықтаңыз;

- әсер ету деңгейін анықтаңыз (экспозицияны сандық сипаттау);

- экспозиция және дозаны есептеңіз;

- экспозиция кезеңінде беймілімділікті талдау беріңіз.

Тақырып.Қауіп қатерді сипаттау. Беймәлімділікті бағалау.

Тапсырма №1.

№1 есеп негізінде 2, 3 и 4сабақ:

- Канцерогенді және канцерогенді емес қауіп- қатерге сипаттама беріңіз;

- Экспозиция кезеңінде беймәлімділікке талдау жасаңыз.

Тапсырма №2.

№2 есеп негізінде 2, 3 и 4 сабақ:

- Канцерогенді және канцерогенді емес қауіп- қатерге сипаттама беріңіз;

Экспозиция кезеңінде беймәлімділікке талдау жасаңыз.

Наши рекомендации