Показники якості субстанції

До якості лікарських засобів висуваються особливі вимоги, оскільки вони покликані гарантувати ефективність та безпеку препарату, а отже, й здоров`я кожного окремого пацієнта та суспільства в цілому.

Важливою складовою забезпечення якості лікарських засобів є фармацевтичний аналіз - сукупність методів, які дозволяють оцінити параметри якості біологічно активних речовин на всіх етапах існування ліків - від розробки та виробництва до реалізації.

Якiсть субстанцiї регламентується вимогами вiдповiдної монографiї ДФУ i/або аналiтичного нормативного документа (АНД), затвердженого уповноваженим органом. Основними показниками якостi субстанцiї є:

Опис, розчиннiсть, ідентифікація, випробування на чистоту, кiлькiсне визначення.

Визначення усіх цих показників складає сутність фармацевтичного аналізу, результати якого для кожного окремого ЛЗ повинні суворо відповідати вимогам ДФУ.

Якість лікарського засобу визначається встановленням його:

показники якості субстанції - student2.ru

1. Опис (зовнішній вигляд ЛЗ, який є важливим показником його якості).

У монографiях ДФУ на кожний лiкарський засiб в роздiлi “Опис” дається характеристика переважно фiзичних властивостей субстанцій (агрегатний стан, колiр, запах). Вказується, аморфним чи кристалiчним є порошок, характеризується розмір і форма кристалів; наводяться деякi додатковi відомості - змiни пiд впливом чинникiв зовнiшнього середовища, вказується гігроскопічність і можливі зміни при зберігання на повітрі або на світлі:

Агрегатний стан Тверді, Рідкі, Газоподібні Розчинені, Розплавлені
Структура твердих речовин Форма кристалів Амфотерність
Питома вага  
В`язкість  
Вивітрюваність  
Гігроскопічність  
Леткість (сублімація)  
Колір (забарвлення)  
Запах Сильний Слабкий
Кипіння, розплавлення (t)  
Оптична активність  

Для правильного висновку про вiдповiднiсть опису вимогам ДФУ важливо вмiти обгрунтувати змiни фiзичними та хiмiчними явищами, що вiдбуваються пiд впливом зовнішнього середовища.

Фахiвець має забезпечити вiдповiднi умови зберiгання лiкарських засобiв.

2. Розчинність.

Розчинність ДФУ характеризує, як правило, у воді, а також у ряді органічних розчинників (частіше за все в 95% спирті, хлороформі, ефірі), рідше в кислотах і лугах.

Для визначення розчинності наважку препарату вносять у відміряну кількість розчинника і безупинно струшують протягом 10 хв. при (20±2)°. В залежності від доданої кількості рідини визначають розчинність речовини.

Для визначення розчинностi ДФУ використовує описовi термiни, якi в температурному iнтервалi вiд 15 до 25°С мають змiст, зазначений у таблицi:

показники якості субстанції - student2.ru

Наприклад, легкорозчинний – 1,0 г препарату розчиняється в від 1 до 10 мл розчинника.

3. Ідентифікація. Випробування на iдентифiкацiю — це пiдтвердження iдентичностi лiкарського засобу на пiдставi вимог ДФУ або АНД. Для iдентифiкацій зазвичай застосовують поєднання iнфрачервоної спектроскопії, електронної спектрофотометрії або хроматографiї (газової, рiдинної чи тонкошарової), визначення характерних констант з характерними хiмiчними реакцiями. Можливе також використання iнших фiзико-хiмiчних методiв.

У деяких монографiях є пiдроздiли «Перша ідентифікація» та «Друга ідентифікація». Як правило, використовують першу iдентифiкацiю. Якщо є гарантiя того, що ця серiя субстанції була раніше сертифiкована на вiдповiднiсть усiм вимогам монографії, випробування з другого пiдроздiлу можуть використовуватися замiсть випробувань iз першого пiдроздiлу.

Ідентифікація хімічними реакціями. АНД використовують сполучення групових і специфічних хімічних реакцій для ідентифікації ЛЗ.

Більшість ЛЗ містять один і той же іон або одну й ту ж функціональну групу. Ця обставина дозволила створити уніфіковані методики для ідентифікації їх за допомогою хімічних реакцій на іони або функціональні групи та об`єднати їх в статтю „Реакції ідентифікації на іони і функціональні групи”, де наведено методики проведення реакцій ідентифікації іонів і функціональних груп.

Сполучення групових і специфічних реакцій, характерних для кожного лікарського засобу, поряд з врахуванням усіх фізичних і хімічних властивостей дозволяє надійно ідентифікувати ЛЗ.

Належність лікарського засобу до певного класу хімічних речовин і його будови визначають його хімічні і фізичні властивості, використання яких дозволяє проводити якісний та кількісний аналізи.

показники якості субстанції - student2.ru

Фармакопейні реакції ідентифікації іонів

Розділ ДФУ 2.3.1.Реакції ідентифікації на іони

Хлориди CI

1. Реакція з розчином аргентуму нітрату.

В присутності кислоти нітратної розведеної утворюється білий сирнистий осад, розчинний у розчині амоніаку:

показники якості субстанції - student2.ru

білий сирнистий

осад

показники якості субстанції - student2.ru

білий осад прозорий розчин

2. Реакція окиснення до елементного хлору.

При взаємодії розчину випробовуваної субстанції з калію дихроматом і кислотою сульфатною – виділяється вільний хлор :

показники якості субстанції - student2.ru

Виділений вільний хлор ідентифікують за допомогою фільтрувального папірця, змоченого розчином дифенілкарбазиду – папірець забарвлюється у фіолетово-червоний колір.

Броміди Br

1. Реакція з розчином аргентуму нітрату.

У присутності кислоти нітратної розведеної утворюється світло- жовтий осад, який повільно розчиняється у розчину амоніаку:

показники якості субстанції - student2.ru

жовтуватий осад прозорий розчин

2. Реакції окиснення до елементного брому.

2.1. З рочином хлораміну у присутності хлористоводневої розв. кислоти і хлороформу утворюється вільний бром, який екстрагується в хлороформний шар та забарвлює його у жовто- бурий колір.

показники якості субстанції - student2.ru

жовто-буре

забарвлення

хлороформного шару

2.2. З плюмбуму (ІV) оксидом у присутності кислоти оцтової виділяється вільний бром :

показники якості субстанції - student2.ru

Вільний бром виявляють за допомогою фільтрувального папірця, змоченого розчином фуксину знебарвленого: папірець забарвлюється у фіолетовий колір (утворюється бромзаміщений фуксин).

Йодиди I‾

1. Реакція з розчином аргентуму нітрату.

У присутності кислоти нітратної розведеної утворюється жовтий сирнистий осад, який не розчиняється у розчині амоніаку.

показники якості субстанції - student2.ru

жовтий осад

2. Реакція окиснення з розчином калію дихромату K2Cr2O7 в середовищі кислоти сульфатної розведеної у присутності хлороформу утворюється вільний йод, який екстрагується в хлороформний шар та забарвлює його у фіолетовий або фіолетово- червоний колір:

показники якості субстанції - student2.ru

фіолетове

забарвлення

хлороформного шару

Натрій Na+ :

1. Реакція з розчином калію піроантимонату K[Sb(OH)6].

За наявності калій карбонату після охолодження в крижаній воді утворюється густий осад білого кольору:

показники якості субстанції - student2.ru

білий осад

2. Реакція з розчином реактиву метоксифенілоцтової кислоти - утворюється об`ємний білий кристалічний осад.

показники якості субстанції - student2.ru

об`ємний білий крист. осад

3. Реакція забарвлення полум`я.

Сіль натрію , змочена кислотою хлористоводневою розведеною і внесена в безбарвне полум`я, забарвлює його у жовтий колір.

Калій K+

1. Реакція з розчином кислоти винної (тартратної) при охолодженні утворюється білий кристалічний осад :

показники якості субстанції - student2.ru

білий крист. осад

2. Реакція з розчином натрію кобальтинітриту Na3[Co(NO2)6] .

У присутності кислоти оцтової розведеної- утворюється жовтий або оранжево –жовтий осад:

показники якості субстанції - student2.ru

жовтий осад

Реакцію не можна проводити в лужному або сильно кислому середовищі внаслідок руйнування комплексного іона.

3. Реакція забарвлення полум`я.

Сіль калію, внесена у безбарвне полум`я, забарвлює його у фіолетовий колір або при розгляданні через синє скло – у пурпурово-червоний..

Кальцій Ca 2+

1. Реакція з розчином гліоксальгідроксіанілу.

В присутності натрію гідроксиду, натрію карбонату і хлороформу - при струшуванні хлороформний шар набуває червоного забарвлення:

показники якості субстанції - student2.ru

2. Реакція з розчином калію фероціаніду K4[Fe(CN)6].

У присутності амонію хлориду в середовищі кислоти оцтової утворюється білий кристалічний осад:

показники якості субстанції - student2.ru

білий крист. осад

3. Реакція з розчином амонію оксалату (NH4)2C2O4.

Утворюється білий осад, нерозчинний у кислоті оцтової розведеній і розчині амоніаку, розчинний у розведених мінеральних кислотах.

показники якості субстанції - student2.ru

білий осад

4. Реакція забарвлення полум`я.

Сіль кальцію, змочена кислотою хлористоводневою розведеною і внесена в безбарвне полум`я, забарвлює його в оранжево- червоний колір.

Магній Mg2+

1. Реакція з розчином динатрію гідрофосфату Na2HPO4 .

До розчину субстанції додають розчин NH4OH. Білий осад Mg(OH)2 розчиняють у розчині NH4CI. До отриманого розчину додають розчин динатрію гідро фосфату. Утворює білий кристалічний осад:

показники якості субстанції - student2.ru

білий крист. осад

Цинк Zn2+

1. Реакція з розчином натрію гідроксиду концентрованим.

Утворюється білий осад, розчинний у надлишку реактиву :

показники якості субстанції - student2.ru

білий осад

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4]

білий осад прозорий розчин

2. Реакція з розчином натрію сульфіду.

Утворюється білий пластівчастий осад:

показники якості субстанції - student2.ru

білий

пластівчастий

осад

3. Реакція з розчином калію фероціаніду K4[Fe(CN)6].

Утворюється білий осад, нерозчинний у кислоті хлористоводневій розведеній:

показники якості субстанції - student2.ru

білий осад

Нітрати NO3:

1. Реакція взаємодії з сумішшю нітробензолу і киcлоти сульфатної концентрованої та подальшому додаванні до суміші розчину натрію гідроксиду і ацетону верхній шар набуває темно- фіолетового забарвлення.

2. Не знебарвлюють розчин калію перманганату, підкисленй кислотою сульфатною розведеною (відмінність від нітритів):

показники якості субстанції - student2.ru

Нітрити NO2:

1. Реакція з антипірином.

В присутності кислоти хлористоводневої утворюють зелене забарвлення ( відмінність від нітратів).

2. Знебарвлюють розчин калію перманганату, підкислений кислотою сульфатною розведеною:

показники якості субстанції - student2.ru

Сульфати SO4 2‾:

1. Реакція з розчином барію хлориду.

У середовищі кислоти хлористоводневої розведеної утворюється білий осад, нерозчинний у кислотах і лугах :

показники якості субстанції - student2.ru

білий осад

Реакцію проводять за наявності кислоти хлористоводневої розведеної, оскільки барію хлорид осаджує не лише сульфати, ай утворює осади з усіма аніонами І аналітичної групи (карбонат-іон, фосфат-іон, тіосульфат-іон). Однак ці осади, за винятком барій сульфату, розчинні у кислоті хлористоводневій розведеній.

2. Випробування з розчином йоду.

Сульфати не знебарвлюють розчин йоду ( на відмінність від сульфітів і дитіонітів).

Гідрокарбонати НСО3-

1. Реакція з кислотами.

При додаванні до розчину випробовуваної субстанції розчину кислоти виділяються бульбашки газу СО2, який з розчином барію гідроксиду утворює білий осад:

показники якості субстанції - student2.ru

2. Реакція з насиченим розчином магнію сульфату.

При взаємодii розчину субстанцii з насиченим розчином магнiй сульфату утворюється бiлий осад лише при кип’ятiннi сумiшi (вiдмiннiсть вiд карбонатiв):

показники якості субстанції - student2.ru

3. Дія розчину фенолфталеїну.

При додаваннi до розчину субстанції (1:10) 0,05 мл розчину фенолфталену з`являється блідо- рожеве забарвлення (слабко лужна реакція розчину) – вiдмiннiсть вiд карбонатiв, розчини яких забарвлюються у червоний колір.

Кількісний аналіз

Для кількісного аналізу лікарських засобів використовують такі групи методів:

показники якості субстанції - student2.ru

В кількісному аналізі з хімічних методів застосовують:

1. Гравіметричні (вагові) .

2. Титриметрічні (об`ємні або обмінні) методи аналізу, прийняті в аналітичній хімії.

Перевагу, як правило, віддають титриметричним методам.

Титриметричні методи в залежності від типу реакцій, які лежать в основі кожного з них, розподіляють на 4 основні групи:

- методи осадження;

- кислотно-основні методи;

- комплексонометричні;

- окисно-відновні методи.

показники якості субстанції - student2.ru

показники якості субстанції - student2.ru

За способом проведення титрування розрізняють методи прямого і зворотного титрування; методи окремих наважок та піпетування.

Субстанцiї і готовi лiкарськi засоби промислового виробництва кiлькiсно визначають за методиками вiдповiдних монографiй ДФУ або/i аналiтичних нормативних документiв (АНД).

Розрахунки при кількісному визначенні субстанцій проводять за формулами у відсотках з визначенням масової частки лікарського засобу в субстанції.

Пряме титрування

 
  показники якості субстанції - student2.ru

Метод окремих наважок:

де Т – титр титрованого розчину за речовиною, що визначається, г/мл ;

V – об`єм титранту, витрачений на титрування, мл

К – поправочний коефіцієнт до молярності титрованого розчину;

а – маса наважки досліджуваної речовини,г.

показники якості субстанції - student2.ru
Метод піпетування:

де Т,V, К та а мають такі ж значення;

V1 – об`єм розчину лікарського засобу першого розведення (об`єм мірної колби), мл;

V2 – об`єм аліквотної частини розведення, взятої для титрування (об`єм піпетки), мл.

 
  показники якості субстанції - student2.ru

Зворотне титрування (титрування за надлишком) Метод окремих наважок

Де V1 – об`єм титранту, який додають у надлишку ( реагує з досліджуваною речовиною), мл;

V2 – об`єм титранту, який відтитровує надлишок першого титранту

Т – титр титранту , який реагує з досліджуваною речовиною, за цією речовиною, мл.

Титр титрованого розчину, за речовиною, що визначається – це маса досліджуваної речовини (в г), яка реагує з 1 мл титрованого розчину. Титр розраховують за формулою:

показники якості субстанції - student2.ru

де С — молярна концентрацiя титранту, моль/л;

s — стехiометричне вiдношення, визначається за рiвнянням i показує яка кiлькiсть визначуваної речовини реагує з одним молем титранту;

М.м. — молярна маса визначуваної речовини, г/моль.

Для визначення кiлькiсного вмiсту лiкарської речовини в екстемпоральних лiкарських засобах обирають оптимальнi та доступнi методи з огляду на фiзико-хiмiчнi властивостi iнгредiєнтiв. Обробку результатiв кiлькiсного аналiзу здiйснюють за розрахунковими формулами i положеннями аналiтичної хiмiiї.

Наши рекомендации