Амино – 5,5 - диметилгексен –2

В 011300 – «Биология» мамандығында оқитын күндізгі оқу бөлiмi студенттерiне арналған «Органикалық химия» пәнiнен тест сұрақтары

##### Қаныққан көмiрсутектер молекуласындағы С-С байланысы қандай валенттiк бұрышпен орналасқан

????? 109о

????? 180о

????? 360о

????? 120о

????? 90о

##### Метан молекуласындағы көмiртек атомдарына гибридтенудiң қандай түрi тән

????? sp3

????? sp2

????? sp

????? көмiртек атомдары гибридтенбейдi

????? sp d2

##### Келтiрiлген электрондық формулалардың iшiнен бос радикалды табыңыз

Н Н Н . Н Н

1) Н : С : С : Н 2) Н : С : 3) Н : С : С : С : Н

Н Н Н Н Н Н

????? 3

????? 1; 2

????? 2; 3

????? 1

????? 2

##### Бос радикалдың негiзгi белгiсi

????? Жұптаспаған электрон болуында

????? Бос электрон жұбының болуында

????? Бос атомның болуында

????? Атомдар арасында екi жұп электрон болуында

????? Иондық байланыстың болуында

##### Қаныққан көмiрсутектерiнде гомолог айырымы деп ненi айтамыз

????? Метилен тобын

????? Метаннан бiр сутегiн алып тастағандағы қалдығын

????? Гидроксил тобын

????? Карбоксил тобын

????? Карбонил тобын

##### Төменде көрсетiлген қосылыстардың қайсысы өзара гомологтар болады: С2Н4; С4Н10; С6Н6; С4Н8; С2Н2

????? С2Н4; С4Н8

????? С2Н2; С4Н8

????? С6Н6; С2Н2

????? С2Н4; С2Н2

????? С4Н10; С4Н8

##### Құрамында он төрт сутегi атомы бар қаныққан көмiрсутегiнiң изомерлерiнiң саны

????? алты

????? уш

????? төрт

????? бес

????? жетi

##### Төмендегi қосылыстардың қайсысы көмiрсутектерге жатады

1. С2 Н2; 2. С6Н5ОН; 3. СН3 – СН2 – ОН; 4. СН3 – С – СН3;

||

5. СН3 – СН2 – СН2 – СН = СН2; О

????? 1; 5

????? 1; 2

????? 2; 3

????? 1; 4

????? 3; 5

##### Мына қосылыста СН2= СН – СН2 – СН3 қай көмiртек атомдары sp3 гибридтелген

????? 3; 4

????? 1; 2

????? 1; 3

????? 4; 1

????? 4; 2

##### Пропан молекуласының құрамындағы көмiртегiнiң массалық үлесi (%)

????? 81,8

????? 85,6

????? 80,9

????? 83,8

????? 84,1

##### Қалыпты жағдайда 1 л бутанның алатын массасы (г)

????? 2,59

????? 2,72

????? 2,83

????? 2,96

????? 3,02

##### Құрамында он алты сутек атомы бар алкеннiң молекулалық массасы (г/моль)

????? 112

????? 104

????? 98

????? 108

????? 102

##### Молекулалық массасы 126 г/моль этилен көмiрсутегiнiң формуласы

????? С9Н18

????? С8Н16

????? С7Н14

????? С10Н20

????? С6Н12

##### Этилен молекуласында көмiртегi атомдары бұлттарының гибридтелуi төмендегiдей

????? sp2

????? sp

????? sp3

????? гибридтелмейдi

##### Этилен көмiрсутектерi гомологтық қатарының геометриялық изомерi қай қанықпаған көмiрсутегiнен басталады

????? бутеннен

????? пропеннен

????? этеннен

????? пентеннен

????? гексеннен

##### Цис-, транс- изомерлерi болатын қанықпаған көмiрсутегi

????? 2-бутен

????? 3-метил-1-бутен

????? 2-метил-1-бутен

????? 2-пропен

????? 2-пентен

##### Пропилен гидратациялау реакциясына түскенде түзiлетiн қосылыс

????? пропанол-2

????? пропанол-1

????? пропаналь

????? пропан қышқылы

????? пропадиен

##### Бутен-1 мен бутен-2-нiң айырмашылығы неде

????? Қос байланыстың орналасуында

????? Салыстырмалы молекулалық массасында

????? Көмiртегi атомының санында

????? Көмiртек тiзбегiнiң тармақталуында

????? Құрылымдық формуласында

##### Нәтижесiнде 3 г этан түзiлген болса, гидрлену реакциясына қандай көлем этилен (қ.ж.) түскен

????? 2,24 л

????? 4,48 л

????? 0,22 л

????? 22,4 л

????? 44,8 л

##### Қанықпаған көмiрсутектерiне СО-мен сутектi тiкелей қосу реакциясы

????? оксосинтез реакциясы

????? қосылу реакциясы

????? орын басу реакциясы

????? тотығу реакциясы

????? полимерлену реакциясы деп аталады

##### Галогенсутекпен әрекеттескенде Марковников ережесiне бағынбайтын алкен

????? 2-бутен

????? 1-бутен

????? 1-пентен

????? 3-метил –1-бутен

????? пропен

##### 138 г. этил спиртiн гидратациялау үшiн қ.ж. этиленнiң қандай көлемi (л) қажет

????? 67,2 л

????? 44,8 л

????? 22,4 л

????? 82,6 л

????? 4,48 л

##### Молекулалық массасы 82 г/моль болатын диен көмiрсутегiн атаңыз

????? 2,3-гексадиен

????? 1,2-пентадиен

????? 1,3-гептадиен

????? 2,3-гептадиен

????? 2,4-октадиен

##### Қай диендi көмiрсутек молекуласында көмiртек атомдары қосарланып байланысқан

????? СН2= СН – СН = СН2

????? СН2= С=СН2

????? СН3 – СН= С= СН2

????? СН2 = СН – СН2 – СН = СН2

????? СН2 = СН – (СН2)2 – СН = СН2

##### Қалыпты жағдайда 1 л 1,3-бутадиеннiң массасы (г)

????? 2,41

????? 2,62

????? 2,78

????? 2,88

????? 2,92

##### 1,2-бутадиен молекуласында көмiртегiнiң неше атомы sp2 гибридтелген

????? екі

????? үш

????? төрт

????? бес

????? бiреуi де гибридтелмеген

##### Қай диен көмiрсутегi аталуында қате жiберiлген

????? СН2= С=С – СН3 2-метил-2,3-бутадиен

|

СН3

????? СН2= СН – СН = СН2 1,3-бутадиен

????? СН2= С=СН – СН3 1,2-бутадиен

????? СН2= С=С – СН3 3-метил-1,2-бутадиен

|

СН3

????? СН3 - СН= С=С – СН3 2-метил-2,3-пентадиен

|

СН3

##### Бутанды дегидрлегенде 216 г 1,2-бутадиен түзiлдi. Дегидрлеуге түскен бутанның массасы қандай (г)

????? 232 г

????? 136 г

????? 212 г

????? 164 г

????? 189 г

##### Ацетилен молекуласында көмiртек атомдары бұлттарының гибридтенуi төмендегiдей

????? sp

????? sp2

????? sp3

????? гибридтелмейдi

##### Ацетилен молекуласындағы көмiрсутектер атомдары арасында төмендегiдей байланыс бар

????? бiр σ – және екi π – байланыстар

????? тек σ – байланыс

????? тек π – байланыс

????? екi π – және бiр σ – байланыстар

????? бiр σ – және бiр π – байланыстар

##### Құрамында он төрт сутек атомы бар ацетилен көмiрсутегiнiң молярлық массасы (г/моль)

????? 110

????? 100

????? 98

????? 96

????? 92

##### Құрылымдық формуласы : СН3 – СН – СН – С ≡ СН

| |

ацетилен көмiрсутегiнiң аталуы қалай СН3 СН3

????? 3,4-диметил – 1 – пентин

????? 2,3 – диметил – 4 – пентин

????? 2,3,4 – триметил - 1 – бутин

????? 1,1,2 –триметил – 3 – бутин

????? 3,4 – диметил – 2 – пентин

##### 22,4 л ацетилендi жаққанда 1350 кДж жылу бөлiндi. 112 л ацетилендi жаққанда қанша жылу бөлiнеді

????? 6750 кДж

????? 2700 кДж

????? 4050 кДж

????? 5400 кДж

????? 6700 кДж

##### Ацетиленмен әрекеттесiп винилхлорид түзетiн қосылыс

????? HCl

????? Cl2

????? О2

????? Н2О

????? Н2

##### Қалыпты жағдайда 48 м3 метаннан алынатын ацетиленнiң көлемi (м3)

????? 24

????? 12

????? 18

????? 36

????? 42

##### Қалыпты жағдайда 12 м3 ацетилендi гидрлегенде алынатын этанның көлемi (м3)

????? 12

????? 14

????? 4

????? 6

????? 8

##### Ацетиленнiң сумен әрекеттесу реакциясы

????? қосылу реакциясына;

????? орын басу реакциясына;

????? тотықсыздану реакциясына;

????? гидрогендеу реакциясына;

????? галогендеу реакциясына жатады.

##### Құрылымдық формуласы төмендегiдей бiр атомды қаныққан спирттiң аталуы СН3 – СН2 – СН - СН3

|

ОН

????? 2-бутанол

????? 1-бутанол

????? 2-этил-2-этанол

????? 2-метил-2пропанол

????? 2-метил-1-пропанол

##### Этил спиртiмен әрекеттесетiн металды көрсетiңiз

????? калий

????? қорғасын

????? мырыш

????? никель

????? темiр

##### Құрамында 4 көмiртек атомы бар бiр атомды қаныққан спирттiң молярлық массасы (г/моль)

????? 74

????? 46

????? 54

????? 60

????? 88

##### Пропил спиртiнiң молекуласының құрамындағы көмiртегiнiң массалық үлесi (%)

????? 60

????? 54

????? 48

????? 62

????? 66

##### 30 г метил спиртi мен 34,5 г этил спиртi әрекеттескенде түзiлген жай эфирдiң массасы (г)

????? 45

????? 39,8

????? 48

????? 44,6

????? 59,3

##### 184 кг этил спиртiн алу үшiн жұмсалатын этиленнiң (қ.ж.) көлемi (м3)

????? 89,6

????? 112,8

????? 123,2

????? 134,4

????? 145,6

##### Этил спирті мына реагенттердің қайсысымен әрекеттеседі

????? Na

????? HCl

????? KMnO4

????? Аg2O

????? Cu(OH)2

##### Метанды бромдау реакциясы қандай механизм бойынша жүреді

????? Радикалды орын басу механизмі

????? Электрофильді қосылу механизмі

????? Нуклеофильдік орын басу механизмі

????? Электрофильдік орын басу механизмі

????? Иондық механизм

##### СН3 – СН = СН2 + НCl ---→ реакциясы қай химиктің ережесіне бағынады

????? Марковников ережесіне

????? Коновалов ережесіне

????? Зайцев ережесіне

????? Кекуле ережесіне

????? Менделеев ережесіне

##### CН3I – иодметанды металдық натриймен әрекеттестіргенде (Вюрц реакциясы) қандай қосылыс алынады

????? этан

????? этилен

????? метан

????? пропилен

????? натрий метилаты

##### Мына радикалдардың ішінен винил радикалын көрсетіңдер

????? СН2 = CH -

????? СН2 = CH - СН2 -

????? CH ≡ C -

????? (CH3)3 C -

????? CH3 – CH = CH –

##### Этиленгликоль дегенiмiз не

????? Екiатомды спирт

????? Глицериннiң жақын гомологы

????? Қаныққан бiратомды спирт

????? Қарапайым фенол

????? Қарапайым көмiрсутек

##### Мына қосылыстың аты

СН3 – СН – СН2 – СН – СН – СН3

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru

СН3 ОН С2Н5

????? 2 – этил 5 - метилгексанол-3

????? 2,5 диметилгептанол -4

????? 3,6 диметилгептанол - 4

????? 2,4 диэтигексанол-4

????? 2,5 диметилгептанол - 4

##### Этиленгликоль молекуласының құрамындағы көмiртегiнiң массалық үлесi (%)

????? 38,7

????? 40,2

????? 42,6

????? 45,2

????? 47,7

##### Құрылымдық формуласы төмендегiдей екi атомды спирттiң аталуы

СН3

|

СН – ОН

|

СН2

|

СН2 – ОН

????? 1,3-бутандиол

????? 2,4-пропандиол

????? 2,4-бутандиол

????? 1,3-пропандиол

????? 1,2-бутандиол

##### Молярлық массасы 90 г/моль-ге тең екi атомды спирттi анықтаңыз

????? 1,3-бутандиол

????? 1,2-этандиол

????? 1,3-пропандиол

????? 1,2-пентадиол

????? 1,3-пентадиол

##### 318 г толық натрий гликолятын алу үшiн қажет этиленнiң массасы (г)

????? 186

????? 172

????? 192

????? 198

????? 202

##### Глицерин молекуласының құрамындағы көмiртегiнiң массалық үлесi (%)

????? 39,1

????? 36,6

????? 37,9

????? 38,8

????? 41,2

##### Құрылымдық формуласы төмендегiдей үш атомды спирттiң аталуы

СН2 - ОН

|

СН2

|

СН - ОН

|

СН2 –ОН

????? 1,2,4-бутантриол

????? 1,3,4-бутантриол

????? 1,3,4- бутандиол

????? бутантриол

????? 1,3- бутантриол

##### Қалыпты жағдайда 1 л 1,3 – бутадиеннің массасы(г)

????? 2,41

????? 2,67

????? 2,72

????? 2,78

????? 2,81

##### Бутанды дегидрленде 216 г 1,2-бутадиен түзілді. Дегидрлеуге түскен бутанның массасы (г)

????? 232

????? 222

????? 212

????? 202

????? 242

##### Құрылымдық формуласы төмендегiдей альдегидтiң аталуы

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru О

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru СН3 – СН – С

| Н

С2Н5

????? 2-метилбутаналь

????? 2-метил пропаналь

????? 2-метилэтаналь

????? 2-2-этилпропаналь

????? пентаналь

##### Құмырсқа альдегидi молекуласының құрамындағы көмiртегiнiң массалық үлесi (%)

????? 40

????? 26

????? 29

????? 34

????? 39

##### Құрамында 4 көмiртек атомы бар альдегидтiң молярлық массасы (г/моль)

????? 72

????? 44

????? 58

????? 86

????? 100

##### Қалыпты жағдайда 1 л құмырсқа альдегидiнiң массасы (г)

????? 1,34

????? 1,42

????? 1,51

????? 1,62

????? 1,84

##### Альдегидтi гидрлегенде түзiлетiн затты анықтаңыздар

????? спирт

????? карбон қышқылы

????? көмiрсутек

????? жай эфир

????? күрделi эфир

##### Күмiс айна реакциясы нәтижесiнде 0,9 г альдегид 0,27 г күмiстi тотықсыздандырды. Реакцияға алынған альдегидтi анықтаңыздар

????? бутаналь

????? пропаналь

????? пентаналь

????? метаналь

????? этаналь

##### 66 г ацетальдегидтi гидрлегенде түзiлетiн этил спиртiнiң массасы (г)

????? 69,0

????? 42,4

????? 59,6

????? 64,0

????? 72,6

##### 75 г формальдегидi мыс (II) гидроксидiмен тотыққанда түзiлетiн карбон қышқылының массасы (г)

????? 115

????? 92

????? 119

????? 1200

????? 126

##### Құрылымдық формуласы төменгiдей карбон қышқылының аталуы

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru О

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru СН3 – СН – С

| ОН

СН3

????? 2-метилпентан

????? 2-метилбутан

????? 2-этилпропан

????? 2-пропилпропан

????? гексан

##### 2,2-диметилпропан қышқылы молекуласының құрамындағы көмiртегiнiң массалық үлесi (%)

????? 58,8

????? 59,5

????? 51,2

????? 54,6

????? 68,2

##### Құрамында 6 көмiртек атомы бар карбон қышқылының молярлық массасы (г/моль)

????? 116

????? 74

????? 88

????? 102

????? 130

##### Формуласы:

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru О

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru СН3 – СН – С

О – С3Н7 күрделi эфирдiң аталуы

????? пропилацетат

????? этилпропионат

????? пропилпропионат

????? бутилацетат

????? бутилпропионат

##### Пропион қышқылының этил эфирi молекуласының құрамындағы сутегiнiң массалық үлесi (%)

????? 9,8

????? 10,9

????? 11,3

????? 14,4

????? 15,1

##### Метил спиртi мен май қышқылы әрекеттескенде түзiлген күрделi эфирдiң аталуы

????? метилбутионат

????? бутилформиат

????? бутилацетат

????? метилпропионат

????? метилацетат

##### 200 г суда 50 г құмырсқа қышқылының метил эфирiн ерiттi. Алынған ерiтiндiдегi күрделi эфирдiң массалық үлесiн анықтаңыз

????? 20

????? 15,6

????? 17,5

????? 18,8

????? 21,5

##### СН3

І

СН3 – СН = СН – СН – С – СН3 қосылысының дұрыс атын табыңыз

І І

2 СН3

амино – 5,5 - диметилгексен –2

????? 3-амино – 2,2 - диметилпентен –3

????? бутилэтиламин

????? этенилбутиламин

????? изобутиламинпентен-3

##### Этил спирті мына реагенттердің қайсысымен әрекеттеседі

????? НСІ;

????? КМnО4

????? Nа

????? Си (ОН) 2

????? Ag

##### Келесі схемадағы А,В,С заттарына қандай қосылыстар сәйкес келеді

CI2, h v AgNО2 6 Н

Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Амино – 5,5 - диметилгексен –2 - student2.ru Пропан А В С

Наши рекомендации