Класифікація та властивості похибок вимірів

Результати високоточних вимірів не співпадають з істинними значеннями вимірюваних величин, а повторні вимірювання не дають однакові результати. Це виникає тому, що в кожному вимірюванні неможливо абсолютно точно дотриматись незмінності комплексу умов. Тобто кожен результат вимірів обмежений похибками вимірювань.

Різницю між результатом вимірювань х і істинною величиною Х, або дійсною величиною класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru називають похибкою вимірів:

D = х – Х; класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.2)

За своїм характером похибки діляться на:

Грубі похибки – величина яких недопустима при даному комплексі умов. Їх виявляють шляхом обчислень і такі результати в математичну обробку не включають, а вимірювання повторюють.

Систематичні похибки – похибки, які входять в кожен результат вимірів з одним знаком, однією величиною або змінюються за певним законом (функцією). Величину їх визначають шляхом експериментальних вимірювань і вводять в результати вимірів.

Якщо відомі істинне значення Х та дійсне значення класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , то систематичну похибку визначають за формулою:

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru (4.3)

де с, l – систематична похибка.

Випадкові похибки виникають внаслідок незначного порушення комплексу умов при кожному вимірюванні, причому їх величину і знак передбачити неможливо.

Випадкові похибки в свою чергу поділяють на:

- істинні Dі = хі - Х ; (4.4)

- імовірні vi = xi - класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.5)

де Х – істинне значення шуканої величини;

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru – дійсне, імовірне або середнє арифметичне значення вимірюваної величини;

хі – результат вимірювання.

Імовірним значенням називають отримане за результатами обробки вимірів х1, х2, ..., хп значення шуканої величини найбільш близьке до істинного.

Вивченням властивостей та закономірності дії похибок вимірів, розробкою методів отримання найбільш точних значень виміряних величин та характеристик їх точності займається теорія похибок вимірів.

Випадкові істинні та імовірні похибки при заданому комплексі умов мають такі властивості.

1. Обмеженості. По абсолютній величині не перевищують граничної величини

|D| £ Dгр. (4.6)

2. Унімодальності. Малі по абсолютній величині випадкові похибки зустрічаються в ряду вимірів х1, х2, ..., хп частіше великих

NDmin ³ NDmax . (4.7)

3. Симетричності. В достатньо великому ряду вимірів кількість похибок з різними знаками приблизно однакова

N(+D) » N(-D). (4.8)

4. Компенсації. Сума випадкових похибок розділена на їх число, при необмеженій кількості вимірів наближається до нуля

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.9)

Властивість компенсації випадкових похибок дозволяє визначити по ряду вимірів однієї і тієї ж величини результат, найбільш близький до істинного.

3. Математична обробка рівноточних вимірів

Виконано ряд вимірів х1, х2, ..., хп при практично незмінному комплексі умов. Тоді вимірі хі вважаються рівноточними [8].

Обчислимо істинні похибки за формулою 4.4, складемо їх, поділимо на п і отримаємо:

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ; (4.10)

___________

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.11)

За четвертою властивістю при n ®¥ класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru .

Тоді класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.12)

Позначимо класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru і отримаємо класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru = Х, коли n ®¥. Це означає, що при достатньо великій кількості вимірів, середнє арифметичне класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru буде найбільш імовірним значенням, тобто найбільш близьким до істинного значення Х. Таку властивість називають принципом арифметичної середини.

Таким чином визначена кількісна характеристика вимірів, середнє арифметичне або ймовірне значення обчислюється за формулою

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.13)

або класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.14)

Критерієм(мірою) точності, або якісними характеристиками ряду вимірів є середні квадратичні похибки:

а) кожного окремого виміру хі:

- за формулою Гаусса

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.15)

застосовується коли відоме істинне значення шуканої величини;

- за формулою Бесселя

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.16)

застосовується коли невідоме Х, а обчислене класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru .

б) середнього арифметичного

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.17)

Допустима (гранична) похибка в ряду вимірів х1, х2, ..., хп обчислюється за формулою

Dгр = ±t×m, (4.19)

де параметр t обчислюється або вибирається із таблиці функції Лапласса в залежності від заданої довірчої ймовірності р. Відповідно маємо:

р = 0,997 t = 3,0 – при високоточних вимірюваннях;

р = 0,95 t = 2,5 – при вимірюваннях середньої точності;

р = 0,90 t = 2,0 – при технічних вимірюваннях.

Систематичну похибку обчислюють за формулою:

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , або класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.20)

Якщо в ряду вимірів |Dі| > Dгр або |vi| > Dгр, то такий вимір вважається грубим, його відкидають і його вимірювання повторюють.

Для лінійних вимірювань визначають відносні похибки, які теж є мірою точності:

- відносна середня квадратична похибка

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ; (4.21)

- відносна гранична похибка

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ; (4.22)

На основі отриманих характеристик класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , m, M, Dгр та класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru роблять остаточний висновок про якість вимірів.

Таблиця 4.1

№ виміру хі (м) vi (см) класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru Обчислення
181,32 +6 класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru = 181,26 м
181,21 - 5 класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru = 4,7 см
181,24 - 2 класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru = 2,35 см
181,27 +1 Dгр = ± 2× 4,7 = ± 9,4 см
S 625,04 1/Т = 9,4/181,26 = 1/1928

Оскільки vi < Dгр, то вимірювання виконані правильно без грубих помилок.

4. Математична обробка нерівноточних вимірів

В ряду нерівноточних вимірів х1, х2, ..., хп будемо мати різні оцінки точності, тобто класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru .

За спеціальну міру відносної точності в ряду нерівноточних вимірів приймають коефіцієнт або вагу рі, яка обчислюється за формулою

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ; класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ; класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , або класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.23)

де С – умовно прийнятий постійний коефіцієнт з таким значенням, щоб ваги рі в ряду вимірів були близькі до одиниці;

В ряду вимірів ваги Pi можна пропорційно збільшити або зменшити в 10 ± n.

mi – середня квадратична похибка окремого виміру;

Li – довжина вимірюваної величини;

Ni – число вимірювань, шуканої величини величини;

пі – число вимірів окремих величин хі.

Для ряду нерівноточно виміряної величини Х ймовірним або найближчим значенням (найбільш точним) буде загальне середнє арифметичне класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru .

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.24)

або класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.25)

де хі – результати вимірів;

рі – ваги вимірів обчислені за однією із формул (4.23).

Мірами або критерієм точності нерівноточних вимірів приймають:

а) середня квадратична похибка (СКП) одиниці ваги або СКП того виміру, вага якого дорівнює одиниці (рі = 1)

- за формулою Гаусса

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.26)

- за формулою Бесселя

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.27)

де Dі, vi – випадкові похибки, які обчислюються за формулами (4.4; 4.5).

б) середня квадратична похибка загального середнього арифметичного

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ; (4.28)

в) середні квадратичні похибки окремих вимірів

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.29)

Систематичну похибку обчислюють за формулою

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , або класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.30)

Гранична похибка за окремим завданням обчислюється для заданого або кожного виміру за формулою

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru . (4.31)

Приклад визначення висоти точки місцевості А (рис.4.2) від чотирьох вихідних реперів наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

№ ходу НА (м) L (км) р = класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru DН = Ні – Н0 (см)   рDН V cм pv   pv2
204,36 1,0 +14 +14 -2 -2 4,0
204,22 0,6 -16 -9,6 153,6
204,46 1,7 +24 +40,8 +8 +13,6 108,8
204,35 0,8 +13 10,4 -3 -2,4 7,2
H0 204,22 S 4,1 S +65,2 S -0,4 273,6

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru

Рис. 4.2. Схема визначення висоти точки А

Вага р при С = 10 обчислені за формулою (4.23).

Загальне середнє арифметичне обчислене за формулою

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ,

де Н0 – мінімальне значення із отриманих висот по ходу 2.

Середні квадратичні похибки одиниці ваги m та загального середнього арифметичного дорівнюють:

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru 9,5 см; класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru 4,6 cм.

Середня квадратична похибка визначення висоти точки А по третьому ходу складе

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru 7,3 см.

5. Оцінка точності функцій виміряних величин

При виконанні посередніх вимірів безпосередньо вимірюють декілька величин х12,...,хп. Шукана величина обчислюється за функцією

у = f(х1, х2, ..., хп). (4.32)

 
  класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru

Рис. 4.3. Схема визначення недоступної відстані

Тоді шукану відстань визначають за формулою

LAB = bctgg. (4.33)

Якщо відомі середні квадратичні похибки m1, m2, ..., mп безпосередньо виміряних величин х1, х2, ..., хп для визначення функції у (формула 4.32), то середня квадратична похибка функції my буде дорівнювати корню квадратному із суми квадратів добутку часткових похідних функцій по кожному із аргументів класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru на середні квадратичні похибки відповідних

аргументів класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , тобто

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru , (4.34)

де класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru - часткові похідні функції у по наближеним (виміряним) значенням аргументів хі.

Для функції у = х1 ± х2 ± ... ± хп = класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru

отримаємо

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru (4.35)

Для функції у = с1х1 ± с2х2 ± ... ±сnхп = класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru

Тоді

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru (4.36)

Приклад. При визначені на місцевості площі S прямокутної ділянки виміряні сторонами а = 40м та b = 20 м з середніми квадратичними похибками ma = 2 см ; mb = 1см.

Розв’язання. Площа ділянки обчислюється за формулою S = a × b.

За формулою (4.34) визначимо середню квадратичну похибку площі ділянки

класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru

оскільки класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ; класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru ,

Тоді класифікація та властивості похибок вимірів - student2.ru .

Наши рекомендации