Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Історія України

Тема 1. Джерела та історіографія історії України. Історичні джерела та їх різновиди. Спеціальні історичні дисципліни. Вітчизняні та іноземні джерела з історії України.

Тема 2. Українська етнологія: теорії та історична практика. Етнос та етногенез. Український етнос в історичній ретроспективі. Історіософські концепції формування українського етносу.

Тема 3. Етнографічні студії в контексті історії України. Поняття «етнографія» та етапи становлення етнографічних досліджень. Етнографічні райони України.

Тема 4. Українці і світ. Українська діаспора: хвилі та етапи її формування. Західна і Східна українська діаспора.

Тема 5. Формування української державності: етапи та особливості. Створення державності у період княжої доби. Гетьманшина Б.Хмельницького. Українська державність у роки національно-визвольних змагань. Незалежна Україна.

Тема 6. Соціальна історія України. Соціальна стратифікація Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Боротьба проти соціального та національного гноблення за часів Речі Посполитої. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій. Україна як складова частина СРСР.

Тема 7. Історичні студії економічного розвитку України. Економічний розвиток українських земель в епоху середньовіччя. Промисловий переворот і зародження капіталістичних відносин. Економічна історія України ХХ ст.

Тема 8. Геополітичне становище України: історія та сучасність. Історія української геополітичної думки. Геополітичне положення України на різних етапах її існування. Геополітичні пріоритети та багатовекторність зовнішньої політики.

Змістовий модуль 2. Історія української культури.

Тема 9. Поняття «культура» та її типи. Типологія. Цивілізація. Субкультура і контркультура. Світова і сучасна культура.

Тема 10. Витоки української культури. Характерні риси української культури. Чинники, що впливали на її формування. Еволюція культури. Давні культури на українських землях. Трипільська культура. Кочовики. Античні міста Північної України. Давні слов’яни.

Тема 11. Культура княжої доби.Вплив християнства на культуру Київської Русі. Освіта, література. Містобудування, архітектура. Образотворче мистецтво. Особливості культури Галицько-Волинського князівства.

Тема 12. Українська культура героїчної доби . Козацтво як головний чинник культури. Бароко. Література і драматургія. Києво-Могилянська академія. Козацькі храми. Образотворче мистецтво.

Тема 13. Українські культурні традиції. Звичаї та обряди. Громада і громадський побут. Народна архітектура. Промисли та ремесла. Український народний одяг та їжа.

Тема 14. Культура України ХІХ ст. Характеристика та періодизація Відродження. Романтизм як течія. Освіта і наука. Музика, образотворче мистецтво. Меценатство, музеї.

Тема 15. Українська культура ХХ ст. Основні етапи розвитку української культури, їх головний зміст. Сучасна українська культура: проблеми і перспективи.

Індивідуальні завдання:Для студентів заочної форми навчання передбачено виконання контрольної роботи з «Історії та культури України».

Рекомендована література

1. Бойко О. Історія України/ О. Бойко. – К.: «Академвидав», 2002. – 688 с.

2. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність/ О. Гнатюк. – К.: «Академвидав», 2005. – 240 с.

3. Горєлов М., Моця О. Цивілізаційна історія України/ М. Горелов, О. Моця. – К.: Критика, 2005. – 489 с.

4. Історія України. Курс лекцій / За ред. М.В. Яцюка. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 270 с.

5. Історія України: Словник-довідник/ під ред. М.В. Яцюка. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 247 с.

6. Історія світової і української культури: Підручник/ За ред. В.А.Греченко – К.: Літера ЛТД, 2005. – 464 с.

7. Кордон М. В. Українська і зарубіжна культура: Курс лекцій. – К.: ЦУЛ, 2003. – 508 с.

9. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. – 728 с.

10. Культурология: Уч. пособие / Сост. Власенко О.И. – Харьков: Парус, 2006. – 512 с.

11. Крип’якевич І. Історія української культури. – К.: Либідь, 2004.- 656с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:Диф. залік.

5. Засоби діагностики успішності навчанняПоточні тестові завдання, контрольні роботи.

Анотація

Мета та завдання вивчення дисципліни:залучення до фундаментальних засад державотворення, соціально-політичних та етнічних процесів в Україні, розвиток історичного мислення, пробудження відчуття власної причетності до державотворчих прагнень українського народу, формування уміння орієнтуватися у світі міжетнічних відносин з позицій гуманізму, виховання патріотизму, етнічної толерантності; формування системи знань про закономірності культурного процесу, культуру як специфічний та унікальний феномен людства.Допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології. Виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою. Навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією та культурою, практикуючи відвідання історичних музеїв, історико-культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та культури. Набуття уяви про особливості культурних епох в Україні та стилів, про культурологічний аналіз процесів та явищ.

Предметомвивчення навчальної дисципліни є історична діяльність і суспільне життя українського народу в соціально-політичній та державотворчій сферах; українська культура як цілісне суспільне явище та закономірності її розвитку.

Змістові модулі (ЗМ).. ЗМ 1. Історія України. ЗМ 2. Історія української культури.

ABSTRACT (ANNOTATION)

The purpose and objectives of the discipline: the attraction of the fundamental basics of nation-building, socio-political and ethnic processes in Ukraine, the development of historical thinking, the awakening sense of their own involvement in the state-building of the Ukrainians , the formation of the ability to navigate in the world of inter-ethnic relations from the standpoint of humanism, education of patriotism, ethnic tolerance; formation of a system of knowledge about the laws of cultural process, the culture as a specific and unique phenomenon of mankind. Discipline helps students to understand the present by analyzing the past, learn the basics techniques of historical research, in particular retrospective, comparative, dialectical methods and historical chronology. Studies develop skills of scientific work with historical archives materials, a variety of educational literature. Students learn the methods of self-study in preparation for classes and finish test. They interest in Ukrainian history and culture, visit historical museums, ethnographical and ancient monuments, prepare reports on the most current problems of modern history and culture. Concepts of specific cultural epochs and styles in Ukraine, cultural analysis of processes and phenomena to take a new significance.

The object of study of discipline is a historical activity and social life of the Ukrainian people in the socio-political and public life; Ukrainian culture as an integral social phenomenon and the laws of its development.

Semantic modules (SМ).. SМ 1. History of Ukraine. SМ 2. History of Ukrainian culture.

АННОТАЦИЯ

Цель и задачи изучения дисциплины: привлечение к фундаментальным основам государственного строительства, социально-политическим и этническим процессам в Украине, развитие исторического мышления, пробуждение чувства собственной причастности к государственному строительству украинского народа, формирование умения ориентироваться в мире межэтнических отношений с позиций гуманизма, воспитание патриотизма, этнической толерантности; формирование системы знаний о закономерностях культурного процесса, культура как специфический и уникальный феномен человечества. Помочь студенту понять современность с помощью анализа прошлого, овладеть основами методики исторического исследования, в частности ретроспективного, сравнительного, диалектического метода, исторической хронологии. Выработать навыки научной работы с историческими первоисточниками, разнообразной учебной литературой. Научить студента методике самостоятельной работы при подготовке к занятиям и итоговоговому контролю знаний. Заинтересовать отечественной историей и культурой, практикуя посещение исторических музеев, историко-культурных памятников, информируя о самых актуальных проблемах современной истории и культуры. Приобретение представления об особенности культурных эпох и стилей в Украине, культурологический анализ процессов и явлений.

Предметом изучения учебной дисциплины является историческая деятельность и общественная жизнь украинского народа в социально-политической и государственной сферах; украинская культура как целостное общественное явление и закономерности ее развития.

Содержательные модули (СМ). СМ 1. История Украины. СМ 2. История украинской культуры.

Наши рекомендации