Вимоги до оформлення теоретичної частини дипломної роботи. Оформлення роботи є важливим елементом її виконання

СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Оформлення роботи є важливим елементом її виконання. Не слід забувати, що зовнішній вигляд дипломного дослідження є не останнім фактором, що враховується екзаменаційною комісією при його захисті. Учень може використовувати в дипломній роботі ілюстративний матеріал. Але не слід надмірно переобтяжувати змістовну частину: в першу чергу це наукове дослідження.

Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи

Загальний обсяг дипломної роботи рекомендовано з кожної професії не менше 30-45 друкованих сторінок на стандартних аркушах білого паперу. Менший чи більший обсяг роботи може бути спричинений своєрідністю теми, яка вимагає багато цитування, або особливостями її опрацювання.

Текст робіт має бути надрукованим чітко, розбірливо, без помилок та виправлень з одного боку на папері формату А4, текст викладається одним кольором - чорним.

Скорочення краще не вживати. Якщо ж є така необхідність, то їх повинна бути мінімальна кількість, і вони повинні бути оформлені у вигляді „переліку умовних скорочень” (розміщується після або краще перед „вступом”)

Кожна сторінка дипломної роботи нумерується, включаючи сторінки з додатками. Додаткові сторінки (наприклад: “5а” чи “Д8а”, чи „27-2”) не бажані.

Як правило, на початку роботи залишають один чистий аркуш (після титульного) для відгуку керівника. Але, оскільки до роботи пропонується давати три відгуки (безпосередньо керівника роботи, який перевіряє теоретичну частину, майстра виробничого навчання – відгук до практичної частини, і викладача з програмного забезпечення – відгук до оформлення роботи, зокрема, електронного варіанту), то вважаємо за доцільне розмістити всі три відгуки в кінці дипломної роботи. Таким чином, в кінці роботи слід залишити три розлініяні згідно зразка аркуша для відгуків.

Перед вступом слід розмістити аркуш з зазначенням “І. Теоретична частина” (розміщення – по центру сторінки, шрифт: Book Antiqua, 18, “полужирный”; інтервал – 1,5), відповідно “ІІ. Практична частина”.

Загальні параметри форматування:

Шрифт:

Гарнітура: Times New Roman

Кегль: 14

Міжрядковий інтервал: 1,5

Параметри сторінки:

Поля:

верхнє – 2,5 см

нижнє - 2,5 см

праве – 1,5 см

ліве – 3 см

Орієнтація: „книжная”

Розмір паперу: А4 (210х297)

Відстань від зрізу до колонтитулу: 1,27 см

Нумерація: положення “вверху страницы”, вирівнювання “справа”;

формат: 1, 2, 3, ...

Дипломну роботу рекомендується здавати в папці з вкладеними файлами, по 1 сторінці в кожному файлі, в крайньому випадку основний текст можна розташовувати по 2 сторінки у файлі (тобто з обох боків файлу), але тоді встановити параметри відповідних сторінок, використовуючи дзеркальні поля. Для оцінювання, крім роздрукованого, потрібно здати і електронний варіант роботи.

Вимоги до оформлення теоретичної частини дипломної роботи

Як вказувалося вище, дипломна робота має складатися з двох частин – теоретичної та практичної. Зупинимося детальніше на оформленні структурних елементів кожної з частин.

Основні структурні елементи теоретичної частини дипломної роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина (яка складається з кількох розділів), висновки, список використаної літератури, можливі додатки.

При написанні теоретичної частини слід дотримуватися правил наукового та офіційно-ділового стилю. Недоцільне вживання в роботі особових займенників, наприклад, “я розглянув”, “я дослідив” і т.д. В таких реченнях краще вживати звороти: “розглянувши...,слід зазначити, що...” і т.д.

Орієнтовний пропорційний обсяг елементів теоретичної частини роботи може бути таким: вступ – 1-4 сторінки, основна частина – 20-25 сторінок, 1-2 сторінки - висновки, стільки ж — бібліографія в кінці роботи.

Розглянемо детальніше написання та оформлення зазначених елементів.

Оформлення титульної сторінки

Першою сторінкою дипломної роботи вважається титульна, на якій цифра „1" не ставиться.

Після словосполучення “на тему” ставиться двокрапка. Назва теми пишеться в лапках.

Параметри форматування для титульної сторінки:

1-ший та 2-гий верхні рядки, які містять

назву відповідного міністерства

та назву навчального закладу: Times New Roman, кегль 11 та 12 відповідно, “обычный”; всі літери прописні; вирівнювання “по центру”; інтервал між рядками: 2

словосполучення “дипломна робота”: Times New Roman, 26, “полужирный”; всі літери прописні; вирівнювання – по центру сторінки; інтервал після рядка – 1,5

словосполучення “на тему:”: Times New Roman, 18, “полужирный”; вирівнювання - по центру сторінки; інтервал після рядка – 1,5

назва теми: Times New Roman, 26, “полужирный”; вирівнювання – по центру сторінки, всі літери прописні. Якщо тема розміщена на декількох рядках, то розбиття на рядки – за змістом, міжрядковий інтервал – 1,5, можна використовувати як об’єкт WordArt, змінити колір.

слова “виконав”, “група”,

“керівник роботи” Times New Roman, 12, “полужирный”; всі літери прописні; інтервал – 1,5; розміщення з правого боку сторінки

рік написання Times New Roman, 12, “полужирный”

Зразок титульного аркуша дипломної:

ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Можливе використання забраження відповідно до теми роботи, як подложку або в різних місцях титульної сторінки на вибір автора роботи

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

Наши рекомендации