Вимоги до змісту та оформлення висновків

Останній розділ теоретичної частини дипломної роботи — висновки, обсяг яких має складати 1-2 сторінки друкованого тексту. Слід пам’ятати, що висновки є загальним підсумком усієї роботи, тому мають бути чіткими, змістовними, лаконічними. Основні положення розділу в концентрованому вигляді повторюють основні думки, висловлені в основній частині роботи, вони мають відповідати змісту основних розділів і підрозділів роботи.

У висновках доцільно використовувати слова та словосполучення: “отже”, “таким чином” і т.д.

Вимоги до змісту та оформлення списку використаної літератури

Важливо правильно викласти список використаної літератури. Список літератури формується в алфавітному порядку або в порядку посилань.

Список літератури в кінці роботи укладається за чинними нормами: вказується повна бібліографічна назва джерела, всі джерела підлягають порядковій нумерації, в основу бібліографічного списку - зазначимо ще раз - покладено алфавітний принцип.

Взагалі бібліографія має охоплювати основні праці з досліджуваного питання, проте до неї вносяться не лише ті джерела, які цитуються в роботі, але й ті, що були опрацьовані учнем в ході роботи над темою дослідження.

Робота з літературою та складання бібліографії потребує особливої уваги і певних вмінь. Вона повинна розпочинатися вже на початковому етапі написання дипломної.

Якщо в роботі були використані джерела з Internet-сайтів, то у списку використаної літератури слід внести електроні адреси та назви відповідних сайтів.

Приклади оформлення літературних джерел:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 400 с.

2. Губенко Л.І, Нємцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті. - Київ: “ЕксОб”, 2003.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 3-тє від. – К.:

Либідь, 2001. – 384 с.

4. Професійна освіта: Словник: Навч.посібник для учнів і пед.працівників проф.-тех. навч.закладів / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. Никало. – К.: Вища шк.., 2000. – С. 130.Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Під ред. Г.Германенко. - К.: Довіра, 2003. - 623 с.

Зразки оформлення статей з енциклопедич­но-довідкової літератури:

1. Білий О.В. Антиутопія // Українська Літературна Енцикло­педія: В 5 т. - К.: УРЕ, 1988. - Т. І. - С.69.

2. Лобанов Н.А., Цимринг С.Я. Петербургская школа профессионально-технического образования: из истории // VII Царскосельские чтения. Международная научно-практическая конференция / Под ред. профессора В.Н. Скворцова. – Т. IV. - Санкт-Петербург, 2003. – С.120 - 123.

Рекомендується здати готові дипломні роботи до дня початку проходження виробничої практики.

Остаточно оформлену дипломну роботу керівник перевіряє і пише відгук на її теоретичну частину, оцінюючи згідно вищевказаних критеріїв.

Електронний варіант роботи здається викладачу з програмного забезпечення, який повинен оцінити оформлення і написати відповідний відгук.

Крім безпосереднього керівника роботи та викладача програмного забезпечення, з дипломною роботою повинен ознайомитися майстер виробничого навчання відповідної групи і оформити відгук на практичну частину роботи, який також розміщується в окремому файлі на початку дипломної роботи після відгуків викладачів.

За тиждень до передзахисної консультації дипломна робота повинна бути перевірена, оцінена і містити необхідні відгук.

Рекомендація: якщо результат оцінювання не влаштовує учня, то на розгляд безпосереднього керівника учень може доопрацювати роботу з метою підвищення її якості в зазначений термін.

До захисту допускаються роботи, які мають позитивні відгуки.

ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Методист ЖИДЕЦЬКА О.О.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Наши рекомендации