Любити, зазирати, чьтити, троубити, витати.12. У котрому рядку всі дієслова ІІ класу (за основою теперіш-нього часу)?

1) ОУМЕТИ, НАГРHТИ, ВО~ВАТИ, ВАРИТИ, ВОЗИТИ;

ДВИНОУТИ, МОКНОУТИ, МЬРЗНОУТИ, СЪХНОУТИ, СТАТИ;

ЧИТАТИ, МЫТЬ, ОУМHТЬ, ЖЕЛАТИ, РHЗАТИ;

МЫТИ, ОУТHШАТИ, ВОЗИТИ, НЕСТИ.

13. У котрому рядку всі дієслова ІІІ класу (за основою тепе-рішнього часу)?

ТОНОУТИ, ДАТИ, ИСКАТИ, НАчИНАТИ;

2) "СТИ, СПАСАТИ, ВО~ВАТИ, ЖИТИ, ТОНОУТИ;

МЬРЗНОУТИ, ВАРИТИ, МЪчАТИ, МАЗАТИ, СЪПАТИ;

ЗНАТИ, ЛИТИ, СПАСАТИ, МАЗАТИ, ПИСАТИ.

14. У котрому рядку всі дієслова IV класу (за основою тепе-рішнього часу)?

ХОДИТИ, СЛЫШАТИ, КОУПИТИ, ЛЮБИТИ, ВОДИТИ;

ЗАЗИРАТИ, РОДИТИ, ОБИДHТИ, чЬТИТЬ, ТОНОУТИ;

СЪДАВАТИ, ЖЬДАТИ, ЗЪВАТИ, ТРОУБИТИ, КЛЕПАТИ;

СЪЗДАВАТИ, ИСКАТИ, МОЛИТИ, ЛИТИ, ОБИЖАТИ.

15. У котрому рядку всі дієслова V класу (за основою теперіш-нього часу)?

1) ТВОРИТИ, СЛОУЖИТИ, БО"ТИС#, ИСКАТИ;

МЫСЛИТИ, РЫДАТИ, ДОУМАТИ, ГРЕСТИ, ГЛАГОЛАТИ;

3) БЫТИ, "СТИ, ИМАТИ, ДАТИ, ВHСТИ;

4) ИСКАТИ, БОЛHТИ, ИСЦHЛ"ТИ, СОУДИТИ, чИНИТИ.

16. У котрому реченні вжиті давні форми майбутнього часу?

ПИИ МЕДЪ ПО МАЛОУ.

ИСКАТИ БО ИМАМЬ.

ТОЛИ НЕ БУДЕТЬ МЕЖЮ НАМИ МИРА, ОЛИ КАМЕНЬ НАчНЕТЬ

ПЛАВАТИ.

АЗЪ ДАЛЬ РОУКОЮ СВОЕЮ И ОСЕНЬНЕЕ ПОЛЮДИЕ.

17. У котрому рядку вжите дієслово у формі 3 ос. однини аориста?

1) НЕСЕ; +
2) НЕСЕТЬ;
3) НЕСяШЕ;
4) НЕСЕНЪ.


18. У котрому рядку вжите дієслово у формі імперфекта?

1) НЕСЕ; +

НЕСЕТЬ;

НЕСяШЕ;

НЕСЕНЪ.

19. У котрому рядку вжите дієслово у формі перфекта?

ЕСТЬ БЫЛЪ НЕСЛЪ;

НЕСЕТЬ;

НЕСяШЕ;

4) НЕСЛЪ ЕСТЬ. +

20. У котрому рядку вжите дієслово у формі плюсквамперфекта?

НЕСЛЪ ЕСТЬ;

НЕСЕТЬ;

НЕСHАШЕ;

4) ЕСТЬ БЫЛЪ НЕСЛЪ. +

21. Скільки всього прислівників ужито в поданих реченнях?

ХОДИ ВСЕВОЛОДЪ КЪ ОЦ(Т)ЦЮ КЫЕВОУ И ПРИДеОП#ТЬ НОВОУГОРОДУ

НА СТОЛЪ. НИКТО ЖЕ НЕ ВHСТЬ, КТО СОУТЬ И ОТКОЛЕ ИЗИДОША. ВЪЗВЕДЪ

ОчИ ГОРH. ДАЛЕчЕ ЕСТЕ ШЛИ.

22. Скільки іменників з основою на *-ā (-jā) вжито в поданому тексті?

ПРИДЕ БАТЫЙ КЫЕВОУ ВЪ СИЛH ТяЖЦH, МНОГОМЬ МНОЖЬСТВЛМЪ СИЛЫ СВОЕЙ, И ОСТОЛПИ СИЛА ТАТАРСКАя, И БЫСТЬ ГРАДЪ В ОБЬДЕРЖАНЬИ ВЕЛИЦH. И БH БАТЫЙ У ГОРОДА И ОТРОЦИ ЕГО ОБЬСHДяХУ ГРАД. И НЕ БH СЛЫШАТИ ОТ ГЛАСА СКРИПАНИя ТЕЛHГЪ ЕГО, МНОЖЕСТВА РЕВЕНИя ВЕЛЬБЛУДЪ ЕГО, И РЬЖАНИя ОТ ГЛАСА СТАДЪ КОНЬ ЕГО, И БH ИСПОЛНЕНА ЗЕМЛя РУССКАя РАТНЫХЪ.

23. Скільки іменників з основою на *-о (-jǒ) вжито в поданому тексті?

ТЪГДА ИГОРЬ ВЪЗРH НА СВHТЛОЕ СОЛНЦЕ И ВИДH ОТЪ НЕГО ТЬМОЮ ВСя СВОя ВОя ПРИКРЫТЫ. И РЕчЕ ИГОРЬ ДРОУЖИНH СВОЕЙ: »ЛУЦЕ ЖЪ ПОТяТУ БЫТИ, НЕЖЕ ПОЛОНЕНУ БЫТИ».

24. Скільки іменників з основою на *-ŭ вжито в поданому тексті?

НЕ ЗРИТЕ НА ТИВОУНА НИ НА ОТРОКА ДА НЕ ПОСМHЮТСя ПРИХОДяЩИИ

К ВАМ И ДОМОУ ВАШЕМОУ НИ ОБHДОУ ВАШЕМОУ.

25. Скільки всього іменників з основою на *-ū вжито в поданих реченнях?

АНГЕЛЪ ИЗИДЕ СЪМОУЩЕНЪ ОТЪ ЦЬРКЪВИ. ЕДИНЪ ЖЕ ИЗРОНИ

ЖЕМчЮЖНОУ ДУШУ ИЗЪ ХРАБРА ТHЛА, чРЕС ЗЛАТО ОЖЕРЕЛИЕ.26. Скільки всього іменників з основою на приголосний ужито в поданих реченнях?

И РЕША БОЛГАРЕ, ТОЛИ НЕ БОУДЕТЬ МЕЖЮ НАМИ МИРА, ЕЛИКО КАМЕНЬ НАчНЕТЬ ПЛАВАТИ А ХМЕЛЬ ПОчНЕТЬ ТОНУТИ. БОИТЬ Ся ОУчЕНИКЪ ОУчИТЕЛЕВА СЛОВА ПАчЕ ЖЕ САМОГО УчИТЕЛя.

27. Скільки іменників з основою на *-ĭ вжито в поданому тексті?

НЕ ЛHПО ЛИ НЫ БяШЕТЬ, БРАТЫЕ, НАчАТИ СТАРЫМИ СЛОВЕСЫ ТРУДНЫХ ПОВHСТЫЙ О ПЪЛКУ ИГОРЕВH, ИГОРя СВяТОСЛАВЛИчА? НАчАТИ ЖЕ Ся ТЪИ ПHСНИ ПО БЫЛИНАМЪ СЕГО ВРЕМЕНИ, НЕ ПО ЗАМЫШЛЕНИЮ БОяНЮ.

28. Котрі з поданих відмінкових форм іменників первинні? Родовий відмінок однини

БРАТА; 2) СИНОУ; 3) БОУКВЕ; 4) РОУКЫ.

29. Відмінкові закінчення яких іменників вторинні? Родовий відмінок однини

БРАТА; 2) СИНА; 3) БУКВИ; 4) РОУКЫ.

30. Яка з граматичних категорій дієслова в праслов’ янській мові базувалася на іншій порівняно із сучасною мовою логіко-семантичній основі?

1) вид; 2) спосіб; 3) особа; 4) число; 5) час.

31. Якого походження сучасні форми минулого часу?

1) простий аорист;

2) сигматичний аорист;

3) імперфект;

4) перфект;

5) плюсквамперфект.

32. У котрому рядку наведено давні типи іменників, що увійшли до сучасної І відміни?

1) *-ā (-jā), *-о (-jǒ), *-ŭ, *-ū, *-ĭ,на приголосний;

2) *-ā (-jā), *-ū, -ĭ,на приголосний;

3) *-ā (-jā), *-о (-jǒ), *-ū*, -ĭ.

33. У котрому рядку наведено давні типи іменників, що увійшли до сучасної ІІ відміни?

1) *-о (-jǒ), *-ŭ, *-ū, *-ĭ,на приголосний;

2) *-о (-jǒ), *-ŭ, *-ū;

3) *-о (-jǒ), *-ŭ, *-ĭ,на приголосний.

34. У котрому рядку вжите дієслово у формі аориста?

1) ЕСТЬ БЫЛЪ НАчАЛЪ; 2) НАчНЕТЬ; 3) НАчА; 4) НАчАЛЪ ЕСТЬ. +35. У котрому рядку вжите дієслово у формі імперфекта?

1) ЕСТЬ БЫЛЪ НАчАЛЪ; 2) НАчНЕТЬ; 3) НАчАШЕ; 4) НАчАЛЪ ЕСТЬ. +

36. У котрому рядку вжите дієслово у формі перфекта?

1) ЕСТЬ БЫЛЪ НАчАЛЪ; 2) НАчНЕТЬ; 3) НАчАШЕ; 4) НАчАЛЪ ЕСТЬ. +

37. У котрому рядку вжите дієслово у формі плюсквамперфекта?

1) ЕСТЬ БЫЛЪ НАчАЛЪ; 2) НАчНЕТЬ; 3) НАчАШЕ; 4) НАчАЛЪ ЕСТЬ. +

38. У котрому рядку вжите дієслово у формі аориста?

1) ЕСТЬ БЫЛЪ ПИСАЛЪ; 2) ПИШЕТЬ; 3) ПИСА; 4) ПИСАЛЪ ЕСТЬ. +

39. У котрому рядку вжите дієслово у формі імперфекта?

ЕСТЬ БЫЛЪ ПИСАЛЪ; 2) ПИШЕТЬ; 3) ПИСАШЕ; 4) ПИСАЛЪ ЕСТЬ.

40. У котрому рядку вжите дієслово у формі перфекта?

1) ЕСТЬ БЫЛЪ ПИСАЛЪ; 2) ПИШЕТЬ; 3) ПИСАШЕ; 4) ПИСАЛЪ ЕСТЬ. +

41. У котрому рядку вжите дієслово у формі плюсквамперфекта?

1) ЕСТЬ БЫЛЪ ПИСАЛЪ; 2) ПИШЕТЬ; 3) ПИСАШЕ; 4) ПИСАЛЪ ЕСТЬ. +

42. У котрому рядку наведено давні типи іменників, що увійшли до сучасної ІІІ відміни?

1) *-ā (-jā), *-о (-jǒ), *-ŭ, *-ū, *-ĭ,на приголосний;

2) *-ĭ,на приголосний;

3) *-ā (-jā), *-ū, *-ĭ,на приголосний.

43. У котрому рядку наведено давні типи іменників, що увійшли до сучасної ІV відміни?

1) *-ā (-jā), *-о (-jǒ), *-ŭ, *-ū, *-ĭ,на приголосний;

2) *-о (-jǒ), *-ŭ,на приголосний;

3)на приголосний.

44. Яка частина мови була відсутня в праслов’ янській мові.

1) вигук;

2) числівник;

3) прийменник;

4) дієприкметник;

5) дієприслівник;

6) частка.

45. Яка граматична категорія мала в праслов’ янській мові три-

членне протиставлення, а в сучасній українській мові має два грама-тичні значення?

1) рід; 2) число; 3) відмінок; 4) вид; 5) час.

46. Чому в праслов’ янській мові існувало чотири форми минулого

часу?

1) це пов’ язано зі специфікою видових характеристик праслов’ ян-ського дієслова;2) це пов’ язано зі специфікою категорії числа праслов’ янського дієслова (наявність однини, множини та двоїни);

3) це пов’ язано зі специфікою категорії стану праслов’ янського дієслова.

47. Скільки прислівників ужито в поданих реченнях?

СВHТЪ СЪБЬРАНЪ ВЬС@ДОУ. АЩЕ ХОЩЕШИ ИСПЫТАТИ ГОРАЗДО, ТО

ИМАШИ ОУ СОБЕ МУЖИ. ПОСЛАВЪ ИСПЫТАИ КОГОЖДО ИХЪ СЛОУЖБУ.

ВЪПРОСИ ": ОТЪКОУДОУ СОУТЬ И КАМО ИДОУТЬ.

48. Скільки іменників з основою на *-ā (-jā) вжито в поданих ре-ченнях?

ПРИИДОША ПОЛОВЦИ НА РОУСЬСКУЮ ЗЕМЛЮ НА РОУСАЛНОИ НЕДHЛИ.

СЪТВОРИША ЛЮДИЕ ДВH ОГРАДH КАМЕНИЕМЬ И ПРИТВОРИША ДВЕРИ

НОУТРЬНИИ ОГРАДH.

49. Скільки іменників з основою на *-о (-jǒ) вжито в поданих ре-ченнях?

И ВЫНЗА МЕчЬ СВОИ И НАчА И СHчИ ПО ШЕЛОМОУ. ВЬСHМЬ ПОДАСТЬ

ПРОСВHТА И РАЗОУМА.

50. Скільки іменників з основою на *-ŭ вжито в поданих реченнях?

О СЫНУ МОИ. ПРАВЬДНА чЕЛОВHКА СЫНЪ ЕСИ. НЕ ЗРИТЕ НА ТИВОУНА НИ НА ОТРОКА ДА НЕ ПОСМHЮТСя ПРИХОДяЩИИ К ВАМ И ДОМОУ ВАШЕМОУ

НИ ОБHДОУ ВАШЕМОУ.

51. Скільки іменників з основою на *-ū вжито в поданих реченнях?

А САМЪ СЪ ТОРОЖКОУ ПОИДИ А СЪ МНОЮ ЛЮБЪВЬ ВЪЗМИ. И ТАКО

ЖЕ ВЪШЬДЪШЕМА ВЪ ЦРКВЬ. И БЫВЪШИ МОЛИТВH СHДОСТА.

52. Скільки іменників з основою на приголосний ужито в поданих реченнях?

ПОРОУГАНИЕ ЕСТЬ СЛОВО… СЪ ОУКОРЪМЬ ГЛАГОЛЕМО. СПАСИя МАТИ И ГОСПОЖЕ МОя.

53. Скільки іменників з основою на *-ĭ вжито в поданих реченнях?

А ТЫ БУЙ РОМАНЕ И МСТИСЛАВЕ ХРАБРАя МЫСЛЬ НОСИТЬ ВАСЪ УМЪ

НА ДHЛО. И БЫСТЬ ПЕчАЛЬ ВЕЛИКА ВЪ ПОЛКОУ ЕГО. УЗРИТЕ ЖИЗНЬ ВАШЮ ВИСяЩУЮ ПРЕДЪ ОчИМА ВАШИМА.

54. Котрі із поданих відмінкових форм іменників первинні? Давальний відмінок однини

ІВАНОВИ; 2) ВОЛОВИ; 3) СИНОВИ; 4) ГОСТИ.

55. Відмінкові закінчення яких іменників вторинні? Давальний відмінок однини

БРАТОВИ; 2) БОУКЪВИ; 3) СИНУ; 4) ГОСТЕВИ.56. Скільки прислівників ужито в поданих реченнях?

СHДяШЕ КЫЙ НА ГОРH, ГДH НЫНЕ УВОЗЪ БОРИчЕВЪ. ТЫЕ ВСИ СЕЛА

МАЕТЪ ДЕРЖАТИ ГОСПОДИНЪ БОГОМОЛЕЦЪ НАШЪ КЛИМЕНТИЙ… HВчНО И

НЕПОРУШОНО.

57. Скільки іменників з основою на *-ā (-jā) вжито в поданих реченнях?

ПОИДЕМЬ БРАТЕ В ПОЛОУНОчНУЮ СТРАНУ. О РУССКАя ЗКМЛЕ! УЖЕ ЗА ШЕЛОМяНЕМЬ ЕСИ. НА РHЦH НА КАяЛH ТЬМА СВHТЪ ПОКРЫЛА.

58. Скільки іменників з основою на *-о (-jǒ) вжито в поданих реченнях?

Наши рекомендации