Перелік тематики індивідуальних робіт до тематичних модулів.

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра _______________________________________

„ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

кваліфікаційний рівень „бакалавр”

галузь знань „право” (0304)

напрям підготовки „правознавство” (6.030402)

Форма навчання: денна, заочна

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

“__” ______ 200__р.,

протокол №__

Сімферополь - 2011

Методичні рекомендації щодо написання індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота – це письмова робота, форма самостійного творчого вивчення першоджерел, монографій. Вона є важливою складовою у виробленні студентами навичок вивчення юридичної літератури, глибинному засвоєнні навчального матеріалу, вмінню обґрунтовано та доказово відстоювати власну позицію.

Тема обирається або з переліку, запропонованого кафедрою, або самостійно; вона включає найважливіші питання змісту навчальної програми, ключові проблеми курсу. Крім того, самостійно обрана тема повинна співпадати із відповідним модульним періодом.

Написання індивідуальної роботи слід розпочинати із підбору та вивчення літератури за обраною темою. Після осмислення теми та аналізу джерел студент приступає до складання плану роботи. План має велике значення – він дозволяє побудувати схему розкриття вивченої проблеми, підкресли найважливіші проблеми та цікаві аспекти. Як правило, дослідження складається із титульного аркушу; змісту, переліку умовних позначень; вступу, основної частини, висновків, переліку використаної літератури та додатків.

У вступі розкривається актуальність, обґрунтовується необхідність вивчення обраної теми, формулюються мета й завдання, які буде переслідувати автор під час написання роботи.

Основна частина: основні питання студент висловлює в логічній послідовності, чіткою і лаконічною мовою, доказово, переконливо, аргументовано, закінчуючи розкриття питання відповідним висновком, а також здійснюючи посилання на використані джерела та літературу. Оформлення посилань, для зручності, необхідно здійснювати по мірі їх згадування у тексті наступним чином [1, с. 3.]; [2, с. 45 – 53]. Зазначений номер повинен відповідати її місцю у переліку використаної літератури.

У висновках викладаються найважливіші результати проведеного дослідження, одержані у ході викладення матеріалу та розв’язання поставлених завдань. Об'єм висновку має бути в межах 1 – 1,5 сторінки.

До індивідуальної роботи після висновку додається перелік використаних джерел та літератури.

Результат творчої роботи куранта та студента подається викладачеві у роздрукованому варіанті у призначений ним термін.

Вимоги до оформлення: поля 20 мм. (зліва, справа, зверху, знизу); вирівнювання тексту по ширині, заголовки по центру; об’єм – 10 – 12 сторінок. Інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см. Шрифт кегель 14. Times New Roman.

Зразок оформлення використаної літератури.

Монографія та навчальні посібники:

Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1999. – 379 с.

Древнерусское государство и право: Учебное пособие / Под ред. Т.Е. Новицкой. – М.: Зерцало, 1998. – 296 с.

Іванов І.П., Бойко В.Н. Історія держави та права Росії. – К.: Альтернатива, 2007. – 3456 с.

Кузьминець О. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2002 . – 446 с.

Стаття у науковому журналі:

Ковальов С.Г. Інститут свідків у судовому процесі на українських землях Великого князівства Литовського // Митна справа. – 2003. – №6. – С. 84 – 87.

Інтернет ресурси:

Фіночко Ф. Магдебургське право в Україні //http:www.pravda.com.ua/news/2007/9/30/64636.htm

Перелік тематики індивідуальних робіт до тематичних модулів.

Модуль №1.

1. Зародження державних утворень на території сучасної України.

2. Трипільська культура та її історичне значення.

3. Державно-правовий розвиток Херсонесу.

4. Створення та розвиток Боспорського царства.

5. Правова система Античних міст-держав Північного Причорномор’я.

6. Державний устрій та право кіммерійців, скіфів та сарматів.

7. Істрія формування та розвитку Давньоруської держави.

8. Державний устрій Давньоруської держави.

9. Соціальна структура давньоруського суспільства.

10. Роль православної церкви у правовому розвитку Київської Русі.

11. Релігійні реформи Володимира Великого.

12. Реформаторська діяльність київських князів у Х ст.

13. Державницька діяльність Ярослава Мудрого.

14. Державотворча діяльність нащадків Ярослава Мудрого.

15. Галицько-Волинська держава.

16. Державотворча діяльність князів Романа Мстиславовича та Данила Романовича Галицького.

17. Занепад та втрата державності русичами. Історичне значення Київської держави.

18. Зовнішньополітична діяльність київських князів.

19. Джерела права Давньоруської держави.

20. Історія створення та еволюції збірника законів давньоруського права “Руська правда”.

21. Місце звичаєвого права у правовій системі Київської Русі.

22. Міждержавні угоди київських князів.

23. Вплив іноземного права на розвиток законодавства Київської Русі.

24. Правотворча діяльність за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

25. Кримінальне право Давньоруської держави

26. Злочин та покарання за Руською Правдою.

27. Еволюція шлюбно-сімейного та спадкового права у давній період.

28. Колективна відповідальність селянської общини у кримінальному праві Київської Русі.

29. Політико-правові погляди Володимира Мономаха. “Повчання дітям”.

30. Особливості процесуального права КиївськоїРусi.

Модуль №2.

 1. Інтеграція давньоруської правової системи та державного устрою за часів литовсько-руської держави.
 2. Джерела права Литовсько-Руської держави.
 3. Соціальна структура українського суспільства у литовсько-польський період.
 4. Церковна реформа XVI cт.
 5. Державний устрій на українських землях в XIV – XVI ст.
 6. Литовські статути.
 7. Кримінальне право за Литовськими статутами.
 8. Магдебурзьке право на українських землях.
 9. Трансформація польського законодавства на українські землі.
 10. Злочини та покарання за литовськими статутами.
 11. Козацько-християнська республіка Запорізька Січ.
 12. Система управління на Запорізькій Січі.
 13. Державницька діяльність українського козацтва.
 14. Традиції козацького парламентаризму.
 15. Державотворча діяльність Б. Хмельницького.
 16. Формування Гетьманської держави в середині XVII ст.
 17. Міжнародна діяльність Гетьманщини.
 18. Перехід Гетьманщини під протекторат московського царя.
 19. Історико-правова оцінка березневих статей Б. Хмельницького.
 20. Основні риси права у другій половині XVII ст.
 21. Обмеження прав Гетьманщини у другій половині XVII - XVIІI ст.
 22. Конституція П. Орлика.
 23. Кодифікація українського права у XVIII ст.
 24. Історія створення правового пам’ятника “Права за якими судиться малоросійський народ”.
 25. Централізаторська політика Російської імперії на території Гетьманщини.
 26. Соціальна структура Гетьманщини.
 27. Державний устрій Гетьманщини.
 28. Еволюція кримінального законодавства у Гетьманський період.
 29. Еволюція цивільного та шлюбно-сімейного законодавства у Гетьманський період.
 30. Порівняльна характеристика процесуального права литовсько-польського та гетьманського періодів.

Модуль №3.

 1. Державний лад Російської імперії у ХІХ ст.
 2. Суспільний лад Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.
 3. Джерела права у ХІХ – на початку ХХ ст.
 4. Кодифікація російського законодавства.
 5. Звід законів 1857 р.
 6. Розвиток трудового права.
 7. Зміни у кримінальному праві Російської імперії.
 8. Зміни у цивільному праві Російської імперії.
 9. Розвиток сімейного та спадкового права у ХІХ – на початку ХХ ст.
 10. Цивільний процес у ХІХ – на початку ХХ ст.
 11. Кримінальний процес у ХІХ – на початку ХХ ст.
 12. Реформування органів влади Російської імперії на початку ХХ ст.
 13. Створення та діяльність Державної Думи.
 14. Аграрне законодавство початку ХХ ст.
 15. Селянська реформа 1861 р.
 16. Земська реформа 1864 р.
 17. Судова реформа 1864 р.
 18. Міська реформа 1870 р.
 19. Військова реформа.
 20. Мирові суди в Російській імперії.
 21. Університетська та шкільна реформи.
 22. Проведення контрреформ.
 23. Конституційне законодавство Російської імперії на початку ХХ ст.
 24. Політико-правові погляди М. Драгоманова.
 25. Політико-правові погляди учасників Кирило-Мефодіївського товариства.
 26. Політико-правові погляди М. Грушевського.
 27. Державний лад на західноукраїнських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.
 28. Правова система на західноукраїнських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.
 29. Політико-правові погляди І. Франка.
 30. Конституційні зміни у ХІХ ст. в Австрії та їх вплив на розвиток західноукраїнських земель.

Модуль №4.

1. Державотворча діяльність М. Грушевського.

2. Законодавча діяльність часів І Української Народної Республіки.

3. Універсали центральної ради: історико-правовий аспект.

4. Конституційне законодавство часів національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр.

5. Конституція УНР 29 квітня 1918 р.

6. Державотворча діяльність гетьмана П. Скоропадського.

7. Правотворча діяльність за часів гетьманату.

8. Державотворча та правотворча діяльність Директорії.

9. Західноукраїнська народна республіка.

10. Акт Злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки.

11. Будівництво національної армії у роки національно-визвольних змагань.

12. Формування радянської державності на території України.

13. Юридичне оформлення СРСР.

14. Становлення радянського права.

15. Розвиток радянського права у 20-ті рр. ХХ ст.

16. Становлення трудового права.

17. Конституції УСРР 20-х рр.

18. Конституція УРСР 1937 р.

19. Розвиток цивільного законодавства в 20-30-ті рр. ХХ ст.

20. Кримінальне та кримінально-процесуальне право в 20-30-ті рр. ХХ ст.

21. Колгоспне право.

22. Державна політика щодо національних меншин в 1917 – 1938 рр.

23. Державний лад в 20-ті рр.

24. Державний лад в 30-ті рр.

25. Судова гілка влади в 20-30-ті рр.

26. Репресивне законодавство перших десятиліть існування радянської влади?

27. Історико-правовий аспект діяльності ОУН.

28. Розвиток законодавства в роки Другої світової війни.

29. Територіальні зміни у роки Другої світової війни.

30. Державотворча діяльність ОУН-УПА.

Модуль №5.

1. Передача Криму до складу УРСР: історико-правовий аспект .

2. Друга кодифікація радянського права її особливості та значення.

3. Правозахисна діяльність в 60-80 рр. ХХ ст.

4. Закріплення прав людини у Конституціях УРСР та їх реалізація на практиці.

5. Кримінальне право та процес, як спосіб управління суспільством на прикладі СРСР.

6. Конституційний процес в роки незалежності.

7. Репатріація раніше депортованих народів на територію сучасної України.

8. Правовий стан національних меншин України: історія та сучасність.

9. Виборювання незалежності України: історико-правовий аспект.

10. Реформування українського законодавства на сучасному етапі.

11. Юридична освіта на сучасному етапі.

12. Перспективи розвитку судової системи з урахування історичного минулого.

13. Форма правління та державного устрою України: історія та сучасність.

14. Захист прав жінок та дітей в українському законодавстві в історичному розрізі.

15. Україна, як суб’єкт міжнародного права.

16. Кримінальне право України: історія та сучасність.

17. Цивільне право України: історія та сучасність.

18. Спадкове право України: історія та сучасність.

19. Сімейне право України: історія та сучасність.

20. Захист прав національних меншин у незалежній Україні.

21. Врегулювання Україною проблемних питань із своїми сусідами.

22. Українсько-російські відносини у роки незалежності.

23. Інститут Президентства в історико-правовій думці України.

24. Традиції парламентаризму в історії України.

25. Українська міліція в ХХ – на початку ХХІ ст.

26. Кримський юридичний інститут – центр підготовки фахівців для правоохоронних органів України.

27. Кримська автономія в роки незалежності України.

28. Євроінтеграційні процеси в роки незалежності.

29. Розбудова української армії.

30. Гуманізація українського законодавства.

Рекомендована література.

Монографії та підручники.

1. Атоян О.Н. История государства и права Украины (с древнейших времен до средины XVIII в.). – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 472 с.

2. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ Пресс, 2001. – 128 с.

3. Глиняный В.П. Правовое положение замужней женщины с древнего времени и до конца ХІХ в. – Одесса: Юридическая литература, 1999. – 303 с.

4. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1999. – 379 с.

5. Древнерусское государство и право: Учебное пособие / Под ред. Т.Е. Новицкой. – М.: Зерцало, 1998. – 96 с.

6. Исаев И.А. История государства и права России. – М.: Юристъ, 1999. – 608 с.

7. История государства и права России / ред. Ю.П. Титов. – М.: Проспект, 1999. – 542 с.

8. История отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. – М.: МГУ, 1992. – Ч. 1. – 335 с.

9. Іваненко Р.Л. Українська державність в 20-90-х рр. – К.: МІЛП, 2000. – 255 с.

10. Контарев А.А. Идеи русской государственности. – Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2000. – 264 с.

11. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917 – 1920 рр. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

12. Русская православная церковь и право: комментарий / Отв. ред. М.В. Ильичев. – М.: БЕК, 1999. – 464 с.

13. Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917 – 1921 рр.: невідомі сторінки історії. – К.: Альтернатива, 1998. – 320 с.

14. Татоли Т.В. История государства и права России (конец XV в. – 1917 год). – Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 176 с.

15. Цыпин В.А. Церковное право. – М.: Изд-во. МФТИ, 1996. – 442 с.

Наукові статті.

1. Агафонов С. Историческое развитие института главы государства в Украине // Право Украины. – 2001. – №7. – С. 102.

2. Адамюк О.И. Становление и развитие военного законодательства Киевской Руси // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - №2. – С. 62 – 69.

3. Аубекеров С.Х. Достаевский о суде присяжных // Государство и право. – 2004. – №5. – С. 81 – 88.

4. Балагура О.В., Новикова М.В. До питання про становлення інституту Президента України // Культура народов Причорномор’я. – 2000. – №14. – С. 83 – 85.

5. Бойко І. Договірне право Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. // Право України. – 1998. – №5. – С. 98.

6. Бойко І. Про цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 р. // Право України. – 1999. - №3. – С. 88 - 99.

7. Васильченко В.В. Еволюція спадкового права у контексті державотворення в Україні (1991 – 2004 рр.) // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2004. – №3. – С. 214 – 223.

8. Гамбург Л. Формування судової компетенції гетьмана і старшинських рад в козацькому судоустрої Війська Запорозького // Право України. – 2005. – №1. – С.115.

9. Гончаренко В. Законодавчі органи в Українській Народній Республіці // Вісник академії правових наук України. – 2006. – №2 (45). – С. 61 – 71.

10. Гончаренко В. Право законодавчих органів УСРР на конституційні протести і його реалізація у 1920-ті рр. // Вісник академії правових наук України. – 2007. – №1. – С. 108 – 117.

11. Городницька Л. Кримінальне судочинство на Буковині (1774 – 1918 рр.) // Право України. – 1999. – №12. – С. 109.

12. Грозовський І. Феномен козацького права // Вісник академії правових наук України. – 10. – С. 121.

13. Дудров О. Кримінальний кодекс України 1927 р. про відповідальність за злочини, пов’язані з оподаткуванням // Право України. – 1999. – №1. – С. 114

14. Єрмолаєв В. До питання кодифікації українського права у першій половині ХVІІІ ст. // Вісник академії правових наук України. – 14. – С. 78.

15. Єрмолаєв В. До питання про форму правління Української держави (1648 – 1654 рр.) // Вісник академії правових наук України. – 16. – С. 135.

16. Єрмолаєв В. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради УРСР // Вісник академії правових наук України. – 2007. – №3. - С. 57 – 66.

17. Єрмолаєв Віче в Київській Русі – важлива складова державного механізму // Право України. – 2003. – №3. – С. 136.

18. Єфремова Н. Характеристика меморіалу П. Орлика «Вивід прав України» та його загальне значення для розвитку української політико-правової думки початку XVIII ст. // Вісник Львівського університету: Юридичні науки. – 2004. – Вип. 38. – С. 77 – 84.

19. Журавський В. Козацький конституціоналізм та його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму // Вісник академії правових наук України. – 25. – С. 60.

20. Заруба В.М. Формування адміністративно-територіального устрою держави Богдана Хмельницького // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – №3. – С. 21 – 32.

21. Землянська В. Кримінально-процесуальне законодавство часів Центральної Ради // Право України. – 2001. – №12. – С.137.

22. Землянська В. Судове законодавство Директорії // Право України. – 2000. – №1. – С. 125

23. Івченко Ю. Історичний аналіз ролі жінки у суспільстві // Право України. – 2007. – №9. – С. 110.

24. Кобилецький М. Магдебурзьке право як джерело рецепції римського права в Україні // Право України. – 2007. – №8. – С. 121.

25. Козаченко А. Державне право України другої половини XVII – початку XVIII ст. // Вісник академії правових наук України. – 2004. – №4 (39). – С. 47 – 53.

26. Конституція української Гетьманської держав (Конституція П. Орлика 1710 р.) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – №3. – С. 83 – 94.

27. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. – 2001. – №10. – С. 84.

28. Кравчук В. Органи прокуратури Волині: деякі аспекти діяльності в роки Вітчизняної війни і перші післявоєнні роки // Право України. – 2003. – №3. – С. 122.

29. Кравчук К. З досвіду державотворення України періоду Директорії // Право України. – 2005. – №2. – С.114.

30. Кудинов О.А. Официальные конституционные проекты Российской империи ХІХ в. // Государство и право. – 2002. – №5. – С. 70 – 78.

31. Кузьменко В. ліквідація національних районів та сільрад в УРСР наприкінці 1930-х рр.: політико-правовий аспект // Вісник академії правових наук України. – 2007. – №3. – С. 66 – 76.

32. Куликов В.В. К оценке Земского положения 1890 г. // Государство и право. – 2000. - №1. – С. 104 – 107.

33. Куликов В.В. Реформа местного самоупарвления в России: теория и практика // Государство и право. – 2000. - №11. – С.13 – 17.

34. Кульчицький В., Бойко І., Сидорчук О. Фундатор судової реформи у царській Росії С.І. Зарудний та суд присяжних // Право України. – 2004. – №8. – С. 114

35. Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами // Право України. – 2007. – №6. – С. 138.

36. Любченко Д. Поняття розбою у кримінальному праві України другої половини XVII – XVIII ст.: історико-правовий аналіз // Право України. – 2005. – №1. – С. 119.

37. Любченко Д. Поняття суб’єкта злочину за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. // Право України. – 2005. – №3. – С. 125.

38. М’яких Г. Майнові та особисті немайнові права жінки в українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник академії правових наук України. – 2007. - №3. – С. 86 – 95.

39. Мацькевич М. Конституційне виборче право в Галичині в складі Австрії // Право України. – 1999. – №3. – С. 91.

40. Мироненко О. Концептуальні засади радянської системи конституційного контролю повоєнного періоду (1946 – 1980) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – №3. – С. 31 – 43.

41. Мироненко О. Охорона радянських конституцій у перші два десятиліття існування СРСР // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – №5. – С. 98 – 116.

42. Мироненко О. Суд і судочинство в УНР (березень 1917 – квітень 1918) // Вісник академії правових наук України. – 2. – С. 60

43. Мищак І. Зміна правовідносин між державою і громадянином у СРСР у 1950-х – першій половині 1960-х рр. // Право України. – 2007. – №6. – С. 131 – 134.

44. Мікула О. Апарат управління Галичиною і Буковиною за австрійською Конституцією 1867 р. // Право України. – 2002. – №5. – С.140.

45. Нагорний Є. особливості правового регулювання відносин громадянства на тимчасово окупованих територіях України // Право України. – 2003. – №10. – С. 149.

46. Наумов В. Новый уголовный кодекс Украины // Государство и право. – 2002. - №2. – С. 82 – 89.

47. Нелін О. І. Становлення і розвиток радянського спадкового права // Право та Безпека. – 2005. – №1. – С. 139 – 141.

48. Нелін О.І. Щодо спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1588 року // Право та Безпека. – 2006. – №1. – С. 156 – 157.

49. Несерцева-Собакар О. Законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок: історико-правовий аспект // Право України. – 2005. - №9. – С. 116.

50. Несерцева-Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та юридичної практики в Україні // Право України. – 2003. – №6. – С. 129.

51. Німченко В., Сердюк В. Військові суди в Україні у 1917 – 1919 роках (історико-правовий аспект) // Право України. – 2000. – №6. – С. 112

52. Нонко О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Право України. – 2006. – №9. – С. 21.

53. Обухов В.В. Механизм судебной репрессии в системе военых трибуналов войск НКВД СССР 1939 – 1941 гг. // Государство и право. – 2004. – №2. – С. 76 – 85.

54. Погосбекян Д.Р. Проблемы права и нравственности в первом руском политическом трактате «Слово о законе и благодате» // Государство и право. – 2002. – №6. – С. 98 – 103.

55. Пронюк Н.В. Магдебурзьке право в історії української державності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - №2. – С. 69 – 79.

56. Решетников А.Б. Законодательная база аграрной реформы 1906 – 1911 гг. в России // Государство и право. – 2002. – №12. – С. 88 – 92.

57. Румянцев В. Конституція УНР 1918 р. – спроба розподілу влади // Вісник академії правових наук України. – 12. – С. 83.

58. Румянцев В. Лютнева революція 1917 р. і створення Українського парламенті – Центральної Ради // Вісник академії правових наук України. – 2007. – №1. – С. 101 – 108.

59. Румянцев В. Судова система в Україні за часів Директорії // Вісник академії правових наук України. – 27. – С. 84

60. Румянцев В. Судова система в Українській державі гетьмана П. Скоропадського // Вісник академії правових наук України. – 25. – С. 77.

61. Румянцев В. Центральна Рада становлення українського парламентаризму // Вісник академії правових наук України. – 11. – С. 71

62. Рябошапко Л. Позбавлення представників національних меншин виборчих прав в УСРР (1920 – середина 1930 х рр.) // Право України. – 2000. – №5. – С. 101.

63. Сердюк В. Найвищий судовий орган в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої // Право України. – 2006. – №3. – С. 124.

64. Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу України в радянський період // Право України. – 2006. – №9. – С. 123.

65. Серегин Н.С. Конституционные реформы в России в ХІХ – начале ХХ вв. // Государство и право. – 2001. – №5. – С. 124 – 125.

66. Сидорчук О. Характеристика суду присяжних України за судовою реформою 1864 р. // Вісник Львівського університету: Юридичні науки. – 2004. – Вип. 40. – С. 125 – 130.

67. Словська І. Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України. – 2003. – №3. – С. 134.

68. Соцький Ю. Особливості виконання покарання у вигляд позбавлення волі щодо неповнолітніх за законодавством Російської імперії // Право України. – 2004. - №11. – С. 122.

69. Страхов М. Українська козацька держава Б. Хмельницького // Вісник академії правових наук України. – 4. – С. 117.

70. Тимощук О. Воєнізована адміністрація і служба безпеки Гетьмана Української Держави 1918 р. // Право України. – 2000. – №4. – С. 106

71. Тимощук О. Тюремна реформа гетьмана П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) // Право України. – 2000. – №3. – С. 114.

72. Тищик Б., Мицак А. Історія митної справи в Україні // Право України. – 1999. – №10. – С. 99

73. Тищик Б., Олешкович Н. До питання про виникнення і діяльність Західноукраїнської Народної Республіки (1918 – 1919 рр.) // Вісник академії правових наук України. – 5. – С. 111

74. Фабричный С.Ю. Региональное и местное упарвление в России (вторая половина ХІХ в.) // Государство и право. – 2000. – №2. – С.122 – 125.

75. Фрицький Ю.О. Становлення конституційно-правових засад державної влади в Україні в період 1990 – 1991 рр. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. - №2. – С. 5 – 8.

76. Холод Ю.А. Соціальне законодавство Російської імперії в період Першої світової війни // Право та Безпека. – 2006. – №1. – С. 164 – 167.

77. Чердаков О.И. Место и роль прокуратуры в правоохранительной системе советского государства в период его становления и развития (1917 – 1936 гг.) // Государство и право. – 2003. – №12. – С.86 – 91.

78. Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України другої половини XVII та XVIII ст. // Право України. – 2002. – №11. – С.135.

79. Якімець Т. Розвиток інституту крайньої необхідності в українському кримінальному праві // Право України. – 2007. – №9. – С.113.


Наши рекомендации