Тема 6. Побут та господарська діяльність.

Адаптація людини до різних природних умов. Органічний зв’язок матеріальної культури з природним середовищем. Традиціоналізм первісної матеріальної культури. Винахід луку й стріл. Система життєзабезпечення первісних суспільств. Засоби пересування. Перші штучні житла. Типи поселень. Житлові та господарчі комплекси епохи палеоліту на території України. Прядіння й ткацтво. Винайдення перших технічних засобів для ткацтва та гончарства. Одяг та взуття. Виникнення одягу. Основні типи одежі та матеріали для її виготовлення. Роль орнаменту в костюмі. Їжа та найпростіші способи її виготовлення. Найдавніший посуд з дерева, кори і шкіри Знаряддя праці первісних мисливців, рибалок, землеробів і пастухів. Відкриття металургії та її історичне значення. Найдавніші прийоми вичинки шкіри. Засоби пересування. Зародження й ранні форми землеробства та їх розвиток. Види скотарства. Центри виникнення скотарства та землеробства. Виникнення верхової їзди. Семіотичні аспекти матеріальної культури первісних суспільств: створення речей, знаковість речей.

Тема 7. Технології виробництва у кам’яну добу.

Історія методів класифікації кам’яних індустрій. Класифікація та морфологія. Прийоми опису кам’яних індустрій. Прийоми обробки кремню. Принципи виділення типів знарядь а їх опис. Типологічний аналіз, технологічний аналіз, планіграфічний та трасологічний аналіз крем’яних індустрій кам’яної доби. Верхньопалеолітична «революція» в сфері виробництва кам'яних і кістяних знарядь. Технології та прийоми обробки кременою та виготовлення знарядь праці. Типологія знарядь праці з каміння та кістки в епоху палеоліту та мезоліту. Макроліти й мікроліти. Удосконалення знарядь праці в епоху неоліту, виникнення нових технологій.

Прийоми обробки кістки та шкіри. Класифікація кістяних знарядь. Технологія виготовлення кераміки, тісто, види посуду та прийоми виробництва. Види орнаменту. Типологія керамічного посуду неоліту та бронзи. Технології виготовлення раннього металу. Поява металургії кольорових металів

Тема 8. Мистецтво первісної доби.

Мистецтво епохи палеоліту: живопис, рельєфи, орнамент, мобільні форми мистецтва, петрогліфи. Образ людини в первісному містецтві. Музикальний комплекс стоянки Мєзін. Шедеври мадленського живопису з Альтамирської печери (Іспанія) і печер Франції (Фон-де-Гом, Ляско, Руфіньяк). Нові форми мистецтва епохи неоліту та бронзи: графіті, піктографія, поява кераміки, розпис сосудів. Оздоблення домашнього приладдя у вигляди тварин в епоху неоліту. Символіка орнаментів. Архітектурні мегалітичні споруди: менгіри, дольмени і кромлехи. Поява стилізованих зображень. Феномен трипільського мистецтва. Мистецтво залізного віку, гольштат, латен. Поява окремих спеціалізацій та нових матеріалів. Ювелірне мистецтво, декоративне прикладне мистецтво, звіриний стиль скіфів та сарматів.

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денне заочне
1-2 Основні проблеми антропогенезу 1. Види та характеристика джерел з історії стародавніх та традиційних культур 2. Періодизація курсу «Історія стародавніх та традиційних культур». 3. Місце людини в системі тваринного світу. Загальна характеристика приматів. Людина як примат та її найближчі зоологічні родичі. 4. Чинники процесу гомінізації та проблема грані між твариною та людиною. 5. Біологічні умови олюднення. 6. Сіміальна теорія антропогенезу. 7. Трудова теорія антропогенезу Ф.Енгельса. Фактори та критерії гомінізації. 8. Загальна характеристика антропогенезу 9. Архантропи та палеоантропи 10. Плейстоценові гомініди на території сучасної України. 11. Час та місце виникнення неоантропів (людини сучасного біологічного виду). Моноцентризм та поліцентризм. 12. Шляхи розселення ранніх людей.  
Становлення людського суспільства 1. Передумови становлення людського суспільства 2. Стадо ранніх прелюдей 3. Виникнення орудійної діяльності 4. Форми об’єднання ранніх прелюдей. 5. Соціальні та гендерні відносити у спільноті прелюдей. 6. Праобщина. 7. Виникнення мислення та мови. 8. Роль полювання у формуванні суспільства. 9. Типи перших поселень.  
Ранньопервісна община. 1. Виникнення первісної общини 2. Сімейно-шлюбні відносини. 3. Приучення тварини та виникнення скотарства. 4. Поява землеробства. 5. Перехід до привласнюючого господарства. 6. Племінна організація скотарів та землеробів. 7. Форми релігійних культів. 8. Світоглядні уявлення.    
5-6 Піздньородова община та перехід до класово суспільства. 1. Розвиток орного землеробства та відгінного скотарства. 2. Розвиток ремесла та торгівлі 3. Суспільний поділ праці 4. Перетворення родової общини на сусідську 5. Встановлення патріархату. 6. Виникнення моногамної сім’ї. 7. Поява приватної власності. Поява експлуатації та її форми. 8. Зміни у соціальних відносинах. 9. Роль вождя в організації влади. Потестарні сіспільства. 10. Перші військві конфлікти 11. Перехід від потестарной влади до політичної  
7-8 Функції речей в первісних суспільствах 1. Адаптація до природних умов. 2. Типи поселень. Функціональне призначення зон поселень. 3. Перші штучні житла. Наповнення житлових комплексів первісної доби на території України. 4. Плетіння та ткацтво 5. Одяг та взуття. 6. Способи приготування їжі та посуд. 7. Функціональне призначення знарядь праці. 8. Матеріальний світ Трипільської культури    
9-10 Типологія та технологія виготовлення знарядь первісного суспільства 1. Методика вивчення кам’яних та кістяних артефактів. 2. Морфологія та класифікація. 3. Типологічний аналіз знарядь кам’яної доби. 4. Технологія обробки каменю та кістки в епоху палеоліту. 5. Поява нових технологій в епоху неоліту 6. Удосконалення кам’яних індустрій в епоху бронзи. 7. Вичинка та обробка шкури. 8. Технологія виготовлення кераміки. 9. Металургія та обробка металів.    
Розвиток мистецтва у первісному суспільстві 1. Епоха палеоліту – перші спроби опису навколишнього середовища. 2. Види мистецтва в епоху палеоліту. 3. Сюжети палеолітичного мистецтва. Образ людини 4. Епоха мезоліту – техніка первісного малюнку. 5. Епоха неоліту та бронзи. Перший орнаментальний малюнок. 6. Зображення богів. Декоративне мистецтво. 7. Мистецтво залізного віку. Звіриний стиль.  
  Усього
         

ЛІТЕРАТУРА:

1. Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.-Л., 1966. 221 с.

2. Абрамова З.А. Политическое искусство на территории СССР // Свод археологических источников. 1962. Вып. А4-3. 85 с.

3. Алексеев В.П. В поисках предков. Антропология и история. М., 1972. 200 с.

4. Алексеев В.П. Возникновение человека и общества // Первобытное общество. М., 1975. С. 5-48.

5. Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас. Палеолит. М., 1978. 284 с.

6. Алексеев В.П. Становление человечества. - М.: Изд. Полит. Лит. - 1984. - 464 с.

7. Алексеев В.П. Этногенез. - М.: Высшая школа. - 1986. - 176 с.

8. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. - М.: Высшая школа. - 1990. - 352 с.

9. Антонова Є.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. - М., 1990.

10. Антропоморфные изображения. Новосибирск, 1983. 224 с.

11. Бадер О.Н. Каповая пещера. М., 1965. 32 с.

12. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. - М.: Мысль. - 1988. - 393 с.

13. Басилов В.Н. Избранники духов. М., 1984. 208 с.

14. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979. 240 с.

15. Бродянский Д.Л. История первобытного общества. – Владивосток, 2003.

16. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М.: Наука. - 1983. - 416 с.

17. Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки // Палеолит мира. Л., 1977. 212 с.

18. Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo Sapiens. Л., 1968. 224 с.

19. Давня історія України. Том 1. Первісне суспільство. - К.: Наукова думка. - 1997. - 559 с. (авт.колл.: Березанська С.С., Гладилін В.М., Гладких М.І. та ін.).

20. Давня історія України. У двох книгах. - К.: Либідь. - 1995. - Кн. 1 - 240 с., Кн. 2 - 224 с. (Авт. колл. : Толочко П.П., Козак Д.Н., Крижицький С.Д. та ін.).

21. Дайан Фосси. Гориллы в тумане. - М., Прогресс, 1990. - 285 с.

22. Даниленко В.М. Кам'яна Могила. К., - 1986.

23. Деревянко А.П. В поисках оленя золотые рога. М., 1980. 416 с.

24. Джейн Гудолл. Шимпанзе в природе: поведение. - М.: Мир, 1992. - 672 с.

25. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. От древнейших времeн до XVI в. М., 1987. 320 с.

26. Елинек Я. Большой иллюстративный атлас первобытного человека. - Прага: Артия - 1982. - 560 с.

27. Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави (Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 21. - С. 28-171.

28. Ефименко П.П. Первобытное общество: очерки по истории палеолитического времени. Киев, 1953. 640 с.

29. Залізняк Л . Стародавня історія України. — К., Темпора, 2012. — 542 с., іл
Зубов А.А. Становление и первоначальное расселение рода Ноmо / А. А. Зубов. - СПб.: Алетейя, 2011.

30. Звери в камне. Новосибирск, 1980. 254 с.

31. Иди М. Возникновение человека. Недостающее звено. М., 1977. 160 с.

32. История искусства народов СССР. М., 1972. 440 с.

33. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза./ Отв. ред. акад. Ю.В. Бромлей. - М: Наука, 1984.
История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. /Отв. ред. акад. Ю.В. Бромлей. - М: Наука, 1986.
История первобытного общества. Эпоха классообразования. /Отв. Ред. Акад. Ю.В. Бромлей. - М: Наука, 1988.

34. История Сибири. Том 1. Л., 1968. 454 с.

35. Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община. - М.: Наука. - 1986. - 304 с.

36. Кирюшин Ю. Ф., Нохрина Т. И., Петрин В. Т. Методика обработки коллекций каменного инвентаря неолитического времени: Учебное пособие. Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 1993.

37. Кастере Н. Полвека под землей. М., 1975. 351 с.

38. Кларк Дж.Д. Доисторическая Африка. М., 1977. 200 с.

39. Клод Леви-Строс. Структурная антропология: Пер. С фр. - М.: Наука, - 1983. - 536 с.

40. Констэбл Дж. Возникновение человека. Недостающее звено. М., 1979. 160 с.

41. Крупник И.И. Арктическая этноархеология. Модели традиционного природопользования морских охотников и оленеводов Северной Эвразии. - М.: Наука. - 1989.

42. Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991. 256 с.

43. Ларичев В.Е. Поиски предков Адама. М., 1978. 128 с.

44. Ларичев В.Е. Сад Эдема. М., 1980, 400 с.

45. Малая история искусств. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973. 450 с.

46. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979. 380 с.

47. Марков Г.Е. Первобытное общество. – М., 2009.

48. Мартынов А.И. Археология. М., 1996. 416 с.

49. Массон В.М. Первые цивилизации. М.: Наука, 1989.

50. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ (по данным археологии). - Л.: Наука. - 1976.

51. Матюшин Г.Н. У колыбели истории. М., 1972. 272 с.

52. Мириманов В.В. Первобытное и традиционное искусство. - М., 1973.

53. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1980. - Т. 1. - 671 с., Т. 2. - 715 с.

54. Морган Л.Г. Лига ходеносуани, или ирокезов. М., 1983. 303 с.

55. Окладников А.П. Утро искусства. Л., 1962. 133 с.

56. Павленко Ю.В. Раннеклассовое общество (генезис и пути развития). - Киев, - 1989.

57. Палеолит Кавказа и Северной Азии / Палеолит мира. Л., 1989. 350 с.

58. Палеолит СССР / Археология СССР. М., 1984. 384 с.

59. Первобытное искусство. Новосибирск, 1976. 180 с.

60. Первобытное общество. М., 1975. 288 с.

61. Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск, 1983. 184 с.

62. Погожева А.П. Антропоморфная пластика Триполья. - Новосибирск. - 1983.

63. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М., 1974. 410 с.

64. Придо Т. Возникновение человека. Кроманьонский человек. М., 1979. 160 с.

65. Природа и древний человек. М., 1981. 223 с.

66. Ранов В.А. Древнейшие страницы истории человечества. М., 1988. 160 c.

67. Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969. 262 с.

68. Рудинський М.Я. Кам'яна Могила. - К., 1961.

69. Румянцев А.М. Возникновение и развитие первобытного способа производства. Первобытное воспроизводящее хозяйство. М., 1985. 181 c.

70. Рыбаков Б.А. Язычество древних словян. - М.: Наука. - 1981. - 608 с.

71. Сегеда С. Антропологія: Навч. посібник. — K.: Либідь, 2001.
Ситник О. Культурна антропологія: походження людини і суспільства : навч. посібник. – Львів, 2012.

72. Сегеда Сергій. Основи антропології. - К.: Либідь. - 1995. - 206 с.

73. Семантика древних образов. Новосибирск, 1990. 160 с.

74. Семенов С.А. Первобытная техника. МИА. N 54. М.-Л., 1957. 240 с.

75. Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974. 318 с.

76. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968. 362 с.

77. Семенов С.А., Коробкова Т.Ф. Технология древнейших производств. Л., 1983. 251 с.

78. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. - М.: Наука. - 1966. - 576 с. (та наступні видання).

79. Семенов Ю.И. Проблема перехода от материнского рода к отцовскому // СЭ. 1970. N 5. С. 57-72.

80. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. - М., 1974.

81. Социально-экономические отношения и соционормативная культура: Свод этнографических понятий и терминов. - М., 1986.

82. Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. - К.: Либідь. - 1999. - 240 с.

83. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. - М.: Искусство. - 1985. - 299 с.

84. Тейлор Э.Б. Первобытная культура. - М.: Политиздат. - 1989.

85. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. - М.: Изд. Полит. Лит. - 1991. - 622 с.

86. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 624 с.

87. У истоков творчества. Новосибирск, 1978. 216 с.

88. Уайт Э., Браун Дейл М. Возникновение человека. Первые люди. М., 1978. 157 с.

89. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. - К.: Либідь. - 1991. - 640 с.

90. Фрезер Джейм Джордж. Фольклор в Ветхом Завете. - М.: Изд-во Полит. Лит. - 1985. - 512 с.

91. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. - М.: Изд. Полит. Лит. - 1986. - 704 с.

92. Художественная культура первобытного общества. - Санкт-Петербург, 1994.

93. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1985. 272 с.

94. Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989. 448 с.

95. Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства. М., 1980. 336 с.

96. Этнография, как источник реконструкции истории первобытного общества. М., 1979

97. Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. - М. - 1982.

98. Юрій М.Ф. Антропологія: навчальний посібник. – К.: Дакор, 2008.

Відеоматеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=5xgfvjD0feM 1 Одиссея вида

https://www.youtube.com/watch?v=W-R_7uk5qMs Битва неандертальца и кроманьонца

https://www.youtube.com/watch?v=Df46qZKWgCo 2. Хомо сапиенс

https://www.youtube.com/watch?v=EJKDcBIC8Ho Первобытные люди Эволюция человека разумного Документальный фильм 1 серия

https://www.youtube.com/watch?v=MejIAhBbyrs Первобытные люди. Эволюция человека разумного. Документальный фильм. 2серия.

https://www.youtube.com/watch?v=TLYXHdoFkas Первобытные люди (часть 3)

https://www.youtube.com/watch?v=Ks1nLp-ykk0 BBC: Недостающее звено / The Link (2009)

https://www.youtube.com/watch?v=iXqDcV4PCvs Тайны антропологии . Происхождение человека . Как трансформировались древние приматы.

Наши рекомендации