Формування та розвиток культури західноукраїнських земель під владою Австрійської імперії.

План

1. Перші українські культурно-просвітницькі організації. Діяльність „Руської трійці”.

2. Москвофіли і народовці. Культурно-просвітницька діяльність товариства „Просвіта”.

3. Діяльність Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.

4. Українська література і театр на західноукраїнських землях.

Теми рефератів:

1. Діяльність українських греко-католицьких культурно-просвітницьких організацій у формуванні української національної свідомості серед українців західноукраїнських земель.

2. Науково-літературна діяльність І. Франка.

3. „Руська бесіда” та український театр.

4. Літературно – науковий вісник та український національно – культурний рух

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.4 ч.1.- 2005. – 1250 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

6. Грушевський М.С. Історія української літератури. - В 6 т.– К.: Либідь.–Т.5.-1995.–254 с.;

7. Позінкевич Р.О. Освіта в системі культури. – Луцьк: РВВ “Вежа”: Волин. держ. у-тет, 2000.- 347 с.

8. Софронова Л. Старовинний український театр. – Львів: Львів. нац. у-тет, 2004, - 331 с.

Додаткова:

1. Ліндсей Д. Коротка історія культури. - В 2 т. – К.: Мистецтво, 1995.- Т.1.- 234 с.; Т.2.- 253 с.

2. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. (О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко). – К.:Знання. 2006, - 447 с.

3. Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність. – Івано-Франківськ: Плай. – 1999. – 336 с.

4. Кузьмінець О.В., Цапко О.М. Діяльність товариства „Просвіта” в сфері формування української національної свідомості на західноукраїнських землях. – К.: „Знання”, 1998. – 18 с.

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Як оцінити становище українського народу в другій половині XVIII ст. у складі Австро-Угорщини? Що позитивного дали українській нації в Австро-Угорщині реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ Габсбургів?

2. Яка роль греко-католицької церкви в житті українського народу в складі Австро-Угорщини?

3. Як виявив себе український культурно-визвольний рух у Галичині? Яке значення мала революція 1848 р. в Галичині для розвитку української культури?

4. Охарактеризуйте культурні здобутки українців у складі Австро-Угорщини в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.

Тема 6: Культура українського модерну і постмодерну ХХ – поч. ХХІ ст.

Семінарське заняття – 4 год.

Модерн і постмодерн в українській культурі ХХ – поч.. ХХІ століття.

План

1. Вплив модерну на розвиток української культури початку ХХ століття.

2. Українське національно-культурне відродження періоду „українізації”.

3. Нищення української культури сталінською тоталітарною системою.

4. Характеристика основних напрямків розвитку української культури періоду 60-80 –х рр.. ХХ століття.

5. Постмодерністські тенденції сучасної української культури.

Теми рефератів:

1. М.Зеров та українські неокласики.

2. Сучасні субкультурні напрямки в україні.

3. Класик української естрадної музики. Творчість В. Івасюка.

4. Фактор „радянського патріотизму” в українській культурі 40-50 рр.
ХХ століття.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.4 ч.1.- 2005. – 1250 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

6. Корабльова В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій [Монографія] / В.М. Корабльова. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 180 с.

Додаткова:

1. Бистрицький Є. Протодемократія та культурно-політичні трансформації в Україні. // Політична думка. – 1994. - №4. – С. 16-21.

2. Гордон Д.И. Звезды театра и кино. – Х.: Фолио, 2005. – 398 с.

3. Госейко Любомир. Історія українського кінематографа. 1896-1995. – К.: KINO-КОЛО, 2005. – 461 с.

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Розкрийте основну сутність і зміст модернізму як культурного явища ХХ століття.

2. У чому полягає відмінність українського модернізму від модернізму західноєвропейського?

3. Який вплив мала «українізація» на розвиток української культури 20-х років ХХ століття?

4. Охарактеризуйте основний зміст дискусії між українським літераторами – членами «Гарту», «Плугу» і ВАПЛІТЕ.

5. Якими, на вашу думку, були основні причини знищення «українізації» сталінською тоталітарною системою?

6. Охарактеризуйте основні зміни в розвитку української культури в роки Великої Вітчизняної війни.

7. Розкрийте основні напрями розвитку української культури періоду «відлиги».

8. За що було піддано критиці автора роману «Собор»?

9. Кого ви знаєте з видатних митців української музики та кіномистецтва періоду 60–70-х років ХХ століття?

10. Які ви знаєте неформальні організації, що були створені українською творчою інтелігенцією в період «перебудови»?

11. Охарактеризуйте завдання у сфері розвитку культури, що постали перед Україною після отримання суверенітету.

12. Які проблеми вплинули на розвиток культури незалежної України?

13. Осмисліть процеси, що характерні для розвитку духовно-культурного розвитку сьогодення.

14. Надайте характеристику сучасної соціокультурної ситуації в державі.

15. Розкрийте пріоритетні напрями державної політики в розвитку національної культури.

Наши рекомендации