Також описуємо застосовані прийоми програмування, а також показати виявлені конкретні проблеми та способи їx обходу.

Приблизна структура курсового проекту

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Постановка задачі

1.2 Опис вхідної та вихідної інформації або повідомлень

1.3 Опис методу розв’язання

1.4 Характеристика ЕОМ, ОС та мови програмування

РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1 Опис алгоритму розв’язування задачі

2.2 Програма розв’язання задачі та її опис

2.3 Тестування та налагодження програми

2.4 Інструкція з експлуатації системи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Дається опис стану в предметній області на основі аналізу джерел та обґрунтовується актуальність i економічна ефективність поставленої задачі, наводяться можливі області застосування результатів роботи. Вступ повинен бути органічно пов’язаний з темою курсової роботи. У вступі студент обґрунтовує актуальність та важливість обраної теми, підкреслює її значення для даного підприємства чи організації, формулює мету i завдання дослідження.

Постановка задачі

Тут наводяться загальні дані та вказується кінцева мета задачі. Потім описується процес формалізації задачі, вказуються всі спрощуючи припущення, обґрунтовується оптимальність вибраного методу та наводиться кінцеве математичне формулювання задачі.

Опис вхідної та вихідної інформації або повідомлень

Тут наводяться вхідні та вихідні дані.

Опис методу розв’язання

В цій частині дається опис для складної в теоретичному плані задачі, або ж обґрунтовується вибір мови програмування та дається короткий опис застосованих операторів та конструкцій вибраної мови програмування.

Також описуємо застосовані прийоми програмування, а також показати виявлені конкретні проблеми та способи їx обходу.

Характеристика ЕОМ, ОС та мови програмування

Необхідні технічні характеристики

У першому розділі студент повинен приділити увагу сучасним теоретичним методологічним розробкам, для чого розглянути i творчо осмислити відповідну наукову та спеціальну літературу.

Спеціальна частина

У другому розділі викладається загальна характеристика об'єкту досліджень, історія та перспективи його розвитку. В ній наводяться всі результати власної розробки програми, а саме:

Опис алгоритму

Для опису обчислювалього процесу бажано навести перелік та характеристики всіх об'єктів алгоритму. При покроковому опису алгоритму повинна бути наведена блок-схема для наглядного його відображення.

Порівняльні характеристики та тестування програми

В цьому розділі необхідно вказати граничні можливості програми, час виконання та порівняння з аналогами.

Наводяться тестові приклади, в яких повинні бути задіяні всі гілки алгоритму. Тести повинні підтверджувати працездатність програми i супроводжуватись роздруківками робочих екранів з вводом/виводом та часом виконання.

Інструкція по експлуатації

Інструкція складається в розрахунку на рядового користувача й повинна мати форму завдань вхідної інформації, проміжної інформації, рекомендацій оператору, характеристики програми (об'єм пам'яті, час розрахунку i т.п.)

Висновок

В ньому дається оцінка роботи в цілому та приводяться рекомендації по її подальшому використанню. В завершенні необхідно коротко підвести конкретні підсумки дослідження.

Додатки з текстами програм

Програма супроводжується необхідними коментарями згідно стандартів (перед кожним блоком з призначенням, вхідними та вихідними даними, основними змінними, по конкретним операціям чи їх групою з описом алгоритму i т.д.)

Кількість сторінок не обмежена й не враховується в загальному об'емі курсового проекту.

Література

Дається перелік використаної літератури згідно стандарту (Автор (и), Назва, місце видання, Назва видавництва, рік видання , кількість сторінок) .

Текст курсової роботи має бути написаний чітко, без помилок i надрукований на одній стороні білого аркушу формату А4. Її обсяг має відповідати встановленому. У готовому (чистому) тексті не дозволяеться робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатуру (крім загальноприйнятої).

Наши рекомендации