Социально-экономическая сущность и функции налогов

Налоги –обязательные платежи, которые устанавливаются гос-вом и уплачиваются в его пользу в соответствии с действующим законодательством.

Сущность налогов следует рассматривать с трех основных позиций:

1 – по экономическому содержанию – денежные отношения, к-ые образуются у гос-ва с юр. и физ. лицами по поводу принудительного изъятия части созданной ст-ти и формирования фонда фин. ресурсов, характеризуется односторонним движением ст-ти без эквивалентного обмена;

2 – по форме проявления – материальной основой налогов яв-ся реальная сумма денежных ср-в, к-ая мобилизируется гос-вом;

3 – с организационно-правовой стороны – налог – обязательный платеж, к-ый поступает в бюджетный фонд в определенных законом размерах и в установленные сроки.

Основные признаки налогов:

1) налоги не имеют целевого назначения;

налоги характеризуются односторонним движением стоимости от юр. и физ. лиц гос-ву;

2) налоги яв-ся не только эк., но и общ.-соц. категорией, т.к. яв-ся ценой общественных благ.

Функции налогов:

1 – фискальная – обеспечивает необходимые условия для создания материальной базы функционирования общества, т.е. с помощью налогов гос-во мобилизирует ср-ва для образования денежных фондов, к-ые обеспечивают выполнение возложенных на них функций;

2 – распределительная – обеспечивает распределение стоимостных пропорций между налогоплательщиками и гос-вом, т.е. с помощью налогов гос-во устанавливает ст-ть пропорции перераспределения;

3 – регулирующая – состоит во влиянии налогов на различные виды деятельности и непосредственно на налогоплательщиков, т.е. через налоги гос-во регулирует процессы пр-ва и потребления в обществе.

12. Види та форми страхування

В системі страхування відокремлюють такі галузі страхування: майнове, особисте, страхування відповідальності і страхування економічних (підприємницьких) ризиків, соціальне страхування.

Майнове страхування захищає інтереси страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном і товарно-матеріальними цінностями. У свою чергу, виділяють декілька видів позначеного виду страхування. До традиційних і основних видів майнового страхування відносяться сільськогосподарське страхування, транспортне страхування, страхування майна громадян, страхування майна підприємств різноманітних форм власності, морське й авіаційне страхування, страхування вантажів, страхування транспортних засобів від усіх ризиків, страхування від вогневих ризиків.

Особисте страхування виступає формою соціального захисту і зміцнення матеріального добробуту населення. Його об'єктами є життя, здоров'я, працездатність громадян. Основна частина операцій з особистого страхування здійснюється на добровільній основі. Найбільш поширеними є змішане страхування життя із широким обсягом страхової відповідальності, страхування дітей у зв'язку з досягненням ними повноліття, страхування дітей і школярів від нещасних випадків, страхування пенсій, ритуальне страхування.

Страхування відповідальності на відміну від майнового й особистого захищає інтереси як самого страхувальника, оскільки збиток за нього відшкодовує страхова організація, так і інших (третіх) осіб, яким гарантуються виплати за збиток, заподіяний унаслідок дії або бездіяльності страхувальника незалежно від його майнового положення. Тим самим, страхування відповідальності забезпечує захист економічних інтересів можливих винуватців шкоди й осіб, яким у конкретному страховому випадку заподіяний збиток.

У закордонній страховій практиці широко застосовується страхування економічних (підприємницьких) ризиків. Підприємницька діяльність і страхування – тісно пов'язані категорії ринкового господарства. У цьому виді страхування виділяють: страхування від комерційних, технічних, правових, політичних ризиків і ризиків у фінансово-кредитній сфері.Страхування комерційних ризиків охоплює ті види страхування, у яких, насамперед, зацікавлений підприємець. Об'єктом цього страхування є комерційна діяльність страхувальника, під якою розуміється інвестування грошових і матеріальних ресурсів у якийсь вид виробництва або бізнесу й одержання від цих вкладень відповідної фінансової віддачі у виді прибутку. Необхідність страхування фінансово-кредитних ризиків обумовлена достатньо високим ступенем можливості їхньої появи – страховий ризик випливає зі специфіки прямування фінансових і кредитних потоків.

Соціальне страхування – гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, підтримки материнства та дитинства, а також з охорони здоров'я членів суспільства в умовах безплатної медицини.У соціально-політичному аспекті соціальне страхування є способом реалізації конституційного права громадян на матеріальне забезпечення у старості, у випадках хвороби, повної або часткової втрати працездатності або ж за браком такої від народження, при втраті годувальника, при безробітті.

Наши рекомендации