Підручники і навчальні посібники

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Т-во "Знання" КОО, 1997.

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посіб.
/ За ред. В.Д. Базилевича– К.: Атіка, 2002.

3. Берлин С.И. Теория финансов: Учеб.пособие. – М.: Приор, 2006. – 348 с.

4. Бечко П.К. Податкова система. Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 368с.

5. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002.

6. Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: «Книжный мир», 2006 – 210 с.

7. Булгакова С.О., Василенко Л.І., Кучер Г.В. Фінанси: Опорний конспект. – К.: КДТЕУ, 1999.

8. Булгакова С.О., Єрмошенко Л.В. Бюджетна система України: Опорний конспект. – К.: КДТЕУ, 1999.

9. Боринець С. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч­ник. – К.: Знання, 2005.

10. Василенко Л.І. Теоретичні основи оподаткування. – К.: КНТЕУ, 2006.

11. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2003. – 417 с.

12. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2003. – 608 с.

13. Василенко Л.І., Масленнікова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2006 – 170 с.

14. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. – К.: Знання-Прес, 2005.

15. Государственное регулирование экономики и социальный комп­лекс: Учеб. пособие / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикульника. – М.: Финстатинформ, 2007. – 315 с.

16. Государственные финансы: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Федо­сова, С.Я. Огородника, В.Н. Сутроминой. – К.: Либідь, 1991.

17. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2005. – 128 с.

18. Гуминська М.В. Фінанси: тести для самостійного вивчення курсу та самоконтролю для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання: Навч.-метод. видання. – К.: КНТЕУ, 2001.

19. Гуминська М.В., Бакун К.В. Словник термінів з курсу "Фінанси" для студентів базової освіти з напрямів "Економіка і підпри­ємництво", "Менеджмент", "Право": Навч.-метод. видання. – К.: КНТЕУ, 2007.

20. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її рефор­мування. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 216 с.

21. Дмитриченко Л.И., Тимченко А.Н. Малый бизнес в системе предпринимательства: Монография. – Донецк: Каштан, 2005. – 180 с.

22. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. Карліна М.І. – К.: Кондор, 2003 – 220 с.

23. Довгалюс В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 310 с.

24. Егоров П.В., Терещенко Э.Ю. Стратегическое управление привлечением иностранных инвестиций в экономику Украины: Монография. – Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 168 с.

25. Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под ред. д-ра экон. наук О.А. Слюсаренко. – К.: Междунар. агенция “BeeZone”, 2002.

26. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2007. – 144 с.

27. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 225 с.

28. Казначейська система виконання бюджету: Навч. посіб. / За ред. С.О.Булгакової. – К.: КДТЕУ, 2006.

29. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2005. – 212 с.

30. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2006. – 568 с.

31. Косолапов А.Г. Фінансові методи стимулювання ринкових перетворень в Україні, - К.: Т-во „Знання” , КОО, 2007. – 99с.

32. Кудряшов В.П. Фінанси: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2006. – 352 с.

33. Кучер Г.В. Управління державним боргом. – К.: КНТЕУ, 2002.

34. Кузнєцова А.Я. Теорія фінансів: Навч. посібник. Львів, 2006 – 240 с.

35. Ляшенко Ю.І. Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової економіки. – К.: Знання, 2004. – 368 с.

36. Мельник В.М. Генеза теорії податків // Фінанси України. – 2004. - №8 с. 42 – 53.

37. Мельник В.М. Фінанси в системі в системі економічної безпеки // Науковий вісник Академії ДЕС. України. – 2006 - №3. - С. 46

38. Мельник В.М. До питання теоретизування та прикладних пошуків в адміністрування податків // Податкова політика України та механізм Ії реалізації в податковому кодексі: Матеріали науково-практичних конференцій – Ірпінь: Національна академія ДЕС. України, 2006. – С.379 – 382.

39. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.

40. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.

41. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – К.: НІОС, 2005.

42. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006.

43. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб.пособие. – М.: Инфра-М, 1999. – 221 с.

44. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 415 с.

45. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2002.

46. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К.: Знання-прес, 2004 – 454с.

47. Теорія фінансів: Навч. посібник для студентів економ. спец.// за заг. ред. Чернявського О.П., Мельника П.В., Мельника В.М. – К.:, 2000 – 385 с.

48. Ткаченко В., Каламбет С. Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу // Фінанси України – 2001, - №1 – с. 30 – 33

49. Фінанси: Навч. посіб. / За ред. С.О. Булгакової. – К.: КНТЕУ, 2004.

50. Фінанси. Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев. – К.: Знання , 2006 – 415 с.

51. Фінанси. Навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Юрія С.І. – Тернопіль: Карт – бланш, 2002 – 357 с.

52. Філемоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.

53. Фінанси підприємства: Підручник для вузів / За ред. А.П. Под­дєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2006.

54. Чантладзе В.Г. Вопросы теории финансов.- Тбилиси, 1999.

55. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / за заг. ред. А.А.Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2000 – 336 с.

Наши рекомендации