Перхач В.С. Теоретична електротехніка. - К.:Вища школа, 1992. - 439 с

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичні основи електротехніки», частина 2

МОДУЛЬ 1. Трифазні кола змінного струму

Лекция 1.Генерратор трифазної ЕРС. Сполучення зіркою та трикутником. Симетричний режим работи трифазних кіл.

Лекция 2. Несиметричний режим работи трифазних кіл. Потужності трифазного кола.

Лекція 3.Обертове магнітне поле. Принцип дії трифазного двигуна. Метод симетнричних складових. Застосування методу симетричних складових до аналізу режимів роботи трифазних кіл. Поняття про фільтри симетричних складових.

МОДУЛЬ 2. Лінійні електричні кола з періодичними несинусоїдними напругами та струмами

Лекція 4.Розкладання періодичних несинусоїдних функцій в тригонометричні ряди. Максимальне, діюче та середнє значення несинусоїдної величини.

Лекція 5. Коефіцієнти форми, амплітуди та спотворення. Потужності у колі несинусоїдного струму.

Лекція 6.Розрахунок лінійного кола при несинусоїдних напругах і струмах. Еквівалентні синусоїди. Резонансні явища при несинусоїдних струмах та напругах. Вищі гармонічні складові у трифазних системах.

МОДУЛЬ 3. Чотириполюсники та частотні фільтри

Лекція 7.Рівняння та постійні чотириполюсників. Системи рівнянь чотириполюсника та їх взаємозв'язок. Схеми заміщення пасивного чотириполюсника.

Лекція 8.Режими роботи чотириполюсників. Експериментальне визначення параметрів чотириполюсника. Розрахунок кіл синусоїдного струму з чотириполюсниками.

Лекція 9.Поняття про активні чотириполюсники. Керовані джерела струму та напруги. Схеми заміщення польового і біполярного транзисторів, вакуумного тріода та операційного підсилювача.

Лекція 10.Аналіз режимів роботи кіл з активними чотириполюсниками. Зворотній зв'язок.

Лекція 11.Частотні електричні фільтри. Хвильовий опір, діапазони прозорості та затухання. Розрахунок простих фільтрів.

МОДУЛЬ 4. Нелінійні електричні кола

Лекція 12.Загальна характеристика методів аналізу нелінійних кіл. Властивості нелінійних елементів. Статичний та диференціальний опір. Еквівалентні схеми нелінійних елементів.

Лекція 13.Графоаналітичний метод розрахунку нелінійних кіл. Апроксимація результатів експериментальних досліджень. Чисельні методи розрахунку нелінійних кіл.

Лекція 14.Основні величини та співвідношення, що характеризують магнітне поле. Петля гістерезису та криві намагнічування. Властивості магнітних матеріалів. Закони магнітного кола.

Лекція 15. Розрахунок розгалужених та нерозгалужених магнітних кіл.

Лекція 16.Загальні відомості про нелінійні кола змінного струму. Явища у нелінійних колах змінного струму. Нелінійні кола як генератори вищих гармонійних складових струму та напруги.

Лекція 17. Основні перетворення, що здійснюються за допомогою нелінійних елементів. Випрямлячі. Втрати потужності в осерді. Котушка із сталевим осердям, схема заміщення, рівняння, векторна діаграма.

Лекція18.Ферорезонанс напруг та струмів. Стабілізатори напруги. Множники частоти. Керовані індуктивні елементи. Магнітний підсилювач потужності.

Лекція 19. Методи розрахунку кіл з вентилями. Застосування ПЕОМ для розрахунку процесів у нелінійних колах.

CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Нейман Л.Р.,Демирчан К.С. Теоретические основы електротехники. Т.1. - Л:Энергоиздат,1981. - 536 с.

2. Нейман Л.Р.,Демирчан К.С. Теоретические основы електротехники. Т.2. - Л:Энергоиздат,1981. - 416 с.

3. Теоретические основы электротехники. Т.1. Под ред. П.А.Ионкина. М.: Высшая школа,1976. - 544 с.

4. Теоретические основы электротехники. Т.2. Под ред. П.А.Ионкина. М.: Высшая школа,1976. - 383 с.

5. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Ч.1. - М.:Высшая школа, 1978. - 528 с.

6. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. Ч.2. - М.:Высшая школа, 1978. - 263 с.

7. Зевеке В.В.,Ионкин П.А.,Нетушил А.В.,Стахов С.В. Основы теории цепей. - М.:Энергоатомиздат, 1989. - 528 с.

8. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей.Линейные цепи. - М.:Высшая школа,1981. - 333 с.

9. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи. - М.:Высшая школа,1977. - 272 с.

10. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи.Ч.1. - М.:Энергия,1978. - 592 с.

11. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле. Под ред. Г.И.Атабекова. Ч.2,3. -

12. :Энергия, 1979.- 432 с.

Перхач В.С. Теоретична електротехніка. - К.:Вища школа, 1992. - 439 с.

Наши рекомендации