Розділ 2. практична частина

3. Символи логічних сполучників імплікації це:

розділ 2. практична частина - student2.ru ;

– →;

– ≡;

розділ 2. практична частина - student2.ru .

4. Просте судження за якістю «Україна є унітарною державою» є:

– атрибутивне;

– релятивне;

– езистенційне.

5. Здійсните логічну операцію протиставлення предикату у простому судженні Е «Жоден фідеїст не є раціоналістом» → І… за формулою: "S не є Р

розділ 2. практична частина - student2.ru Р є S

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 17

Наши рекомендации