Список рекомендованої літератури

1. Жмайлов В.М., Скрипник Ю.В., Закоморний С.М. Дипломне проектування: навчально-методичний посібник. – Суми: ВАТ СОД «Козацький вал», 2002. – 422с.

2.Менеджмент: переддипломна практика та дипломне проектування: навчальний посібник / Т.Є. Андрєєва, О.П. Бутенко. – Харків: Бурун книга, 2004. – 128с.

3.Менеджмент організацій. Методи виконання випускних робіт: навч. посібник / Є.М. Петрович, А.В. Дубодєлова, І.Г. Устінова, І.І. Новацький. – Львів: Львівська політехніка, 2000. – 160с.

4.Методические указания к выполнению дипломных работ для студентов V курса специальности 7.050201 «Менеджмент в производственной сфере» / Сост. О.М. Марюта, В.Г. Алькема, В.Г. Невпряга. – Никополь: Никопольський институт управления, бизнеса и права, 1997. – 34с.

5.Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів фахового напряму 6.0502 «Менеджмент» / укл.: Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська, О.І. Шаров. – К.: РВВ КІЕМБСС, 1997. – 14с.

6.Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра з економіки для студентів спеціальності 0107 / укл.: О.С. Федонін, В.Г. Васильков, Л.П. Батенко. – К.: КНЕУ, 1997. – 20с.

7. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студенів фахового напряму 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» /укл.: В.М. Кислий С.В. Кузьменко, В.О. Лук’янихін . – Суми: Вид-во СумДУ, 1999. – 18с.

8. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів економічного факультету спеціальності «Інноваційний менеджмент» / упорядн.: Д.М. Черваньов, В.М. Букіна, О.О. Герасименко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 1995. – 17с.

9. Положення про кваліфікаційну (випускну) роботу студента Національного університету «Києво-Могилянська академія» / укл. В.М. Зубко. – К.:НаУКМА, 1995.- 24с.

ДОДАТОК А

(довідковий)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

ДИПЛОМНА РОБОТА

зі спеціальності 8.030401 «Правознавство»

Тема: «Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні»

Завідувач кафедри ______________ Куліш А.М.

(підпис)

Керівник проекту ______________ Семенов В.М.

(підпис)

Виконавець

студент групи Юм-21 ______________ Клюшнік А.О.

(підпис)

Суми 2014

ДОДАТОК Б

(довідковий)

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Спеціальність8.030401 – «Правознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

___________А.М.Куліш

“___” _______20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

керівник роботи ____________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “___”___________20___ року №___

2. Термін здачі студентом закінченого проекту__________________________

3. Вихідні дані проекту (роботи) ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст магістерської роботи (перелік питань, які потрібно розробити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада керівника Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання_____________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів магістерської роботи Строк виконання етапів магістерської роботи Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент-дипломник ____________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту ____________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

ДОДАТОК В

(довідковий)

РЕФЕРАТ

Структура й обсяг роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що включає 37 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 87 с., у тому числі 10 таблиць, 8 рисунків, 2 додатки, список використаних джерел - 7 сторінок.

Актуальність. Автомобільний транспорт займає значне місце в пасажирських перевезеннях. Праці вітчизняних і закордонних учених – Б.А. Анікіна, А.М. Гаджинського, Л.Б. Миротина, Ю.М. Неруша, А.Г. Кальченка, Е.В. Крикавського та ін.. – не охоплюють всього спектру проблем, пов’язаних з організацією пасажирських перевезень у нових умовах господарювання. Необхідність теоретичного обґрунтування й вихначення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності пасажирських перевезень не міжміських маршрутах обумовила вибір теми даної роботи і її актуальність.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування, а також визначення основних напрямків і рекомендацій щодо організації пасажирських перевезень на міжміських маршрутах у Сумській області. Відповідно до поставленої мети були вирішені такі задачі:

- аналіз теоретичних та методичних підходів щодо організації автоперевізницької діяльності та формування транспортної системи на автопідприємстві;

- вивчення складу, структури, напрямків та періодичності руху транспортних потоків на маршруті;

- дослідження організації автоперевізницької діяльності нана підприємстві;

- розрахунок техніко-екномічних показників роботи автобусів за рейсами «Шостка-Суми», «Охтирка- Суми» та «Путивль-Суми»;

- розроблення та обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення рентабельності перевезень за маршрутом «Шостка-Суми».

Предметом дослідження є відносини, що виникають у процесі планування, управління а також контролю пасажирських перевезень та супутніх їм фінансових та інформаційних потоків між перевізником, з одного боку, та його пасажирами і клієнтами у конкурентному середовищі - з іншого.

Об’єктом дослідження є діяльність приватних перевізників, транспортних підрозділів підприємства, пов’язаних з пасажирськими перевезеннями в Сумській області.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід та методи логістичного налізу. У роботі було використано ретроспективний аналіз, структурний аналіз, порівняльний аналіз, коефіцієнтний аналіз.

Наукова новизна. Результати, що відображають наукову новизну, полягають у такому:

уперше: розроблено та запропоновано визначення категорії «адміністративне управління автомобільними перевезеннями»;

удосконалено:

- науково-методичні підходи до комплексного налізу порядку організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

- методичні положення з розрахунку собівартості автобусних перевезень на маршрутах «Шостка-Суми», «Путивль-Суми», «Охтирка-Суми»;

- методичні положення щодо визначення ефективності перевезень на прикладі маршруту «Шостка-Суми»;

Набули подальшого розвитку:

- науково-методичні підходи до обґрунтування ролі автомобільного транспорту у здійсненні пасажирських перевезень.

Ключові слова: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ , АВТОБУС, ПАСПОРТ МАРШРУТУ, РЕЙС, ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, РОЗКЛАД РУХУ, АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ.

ДОДАТОК ____

Зразок оформлення змісту магістерської роботи

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………….….3

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації фінансово-економічної безпеки на підприємствах……………………………………………....7

1.1.Теоретичні підходи до визначення сутності та оцінювання економічної безпеки держави…………………………….…………..………….7

1.2. Засади забезпечення економічної безпеки підприємства……………………………………………..14

1.3. Система економічної безпеки підприємства.……………21

Розділ 2. Торгівельне підприємство як об’єкт забезпечення економічної безпеки..…30

2.1 Аналіз діяльності торгівельного підприємства……….....30

2.2. Економічний потенціал торгівельного підприємства…..39

2.3. Оцінка економічної безпеки торгівельного підприємства……………………………………………..45

Розділ 3. Організація економічної безпеки та контролю торгівельних підприємств...…...56

3.1. Система та методи забезпечення економічної безпеки торгівельного підприємства………...………………..…56

3.2.Організаційно-методичні аспекти контролю в системі економічної безпеки………………..……………………66

3.3. Зовнішній та внутрішній контроль забезпечення економічної безпеки………….…………………………75

Висновки……………………………………………………114

Список використаних джерЕЛ…………………...119

ДОДАТОК ____

Зразок оформлення переліку умовних позначень

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АПУ – Адміністрація Президента України

ВРУ – Верховна Рада України

грн. – гривні

ЕОМ – електронні обчислювальні машини

IT – інформаційні технології

КМУ – Кабінет Міністрів України

Млн. – мільйони

Млрд. – мільярди

ОДА – обласна державна адміністрація

ОЗ – основні засоби

ОНБУ – основи національної безпеки України

ОСУ – організаційна система управління

ОТСУ – організаційно-технічна сторона управління

РДА – районна державна адміністрація

СЕСУ – соціально-економічна сторона управління

СОТ – Світова організація торгівлі

СУ – система управління

СБ – служба безпеки

Табл. – таблиця

Тис. – тисячі

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

ДОДАТОК __

Наши рекомендации