Календарний графік виконання курсової роботи з дисципліни

”Економіка підприємства”

Для студентів денної форми навчання

№ з/п   Назва етапів курсової роботи Термін виконання етапів курсової роботи
Вибір теми курсової роботи до 5 лютого
Ознайомлення з літературними джерелами за темою курсової роботи до 15 лютого
Затвердження у наукового керівника плану і завдання на виконання курсової роботи до 20 лютого
Підготовка і подання керівнику вступу і розділу 1 курсової роботи до 10 березня
Підготовка і подання керівнику розділу 2 курсової роботи до 1 квітня
Підготовка і подання керівнику розділу 3 курсової роботи до 1 травня
Доопрацювання курсової роботи до 5 травня
Написання висновків та чистове оформлення роботи до 10 травня
Реєстрація роботи в деканаті до 13 травня
Перевірка керівником готової роботи до 20 травня
Захист курсової роботи в комісії до 25 травня

Додаток Б

Тематика курсових робіт

1. Дослідження впливу зовнішніх факторів на економічні результати діяльності підприємств.

2. Державне регулювання економічної діяльності підприємств.

3. Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності.

4. Форми партнерських зв’язків між підприємствами та кредитно-фінансовими організаціями.

5. Напрямки зовнішньоекономічної діяльності підприємства та оцінка їх ефективності.

6. Оцінка ефективності діяльності акціонерних товариств (корпорацій).

7. Ефективність функціонування малих підприємств та аналіз системи економічної підтримки їх діяльності в Україні.

8. Ефективність функціонування спільних підприємств як передумова глобалізації економіки.

9. Організаційна структура підприємства: поняття, склад і сучасні напрямки розвитку.

10.Виробнича структура підприємства та напрямки її удосконалення.

11.Формування виробничої та організаційної структури управління підприємством в умовах ринку.

12.Шляхи і резерви підвищення ефективності виробничої інфраструктури підприємства.

13.Організаційна структура управління підприємством та можливості її удосконалення.

14.Управління персоналом на підприємстві та напрямки його удосконалення.

15.Способи забезпечення ефективного формування і використання персоналу підприємства.

16.Методи професійного розвитку й оцінювання персоналу підприємства та пропозиції щодо підвищення їх ефективності.

17.Сучасна кадрова політика підприємства.

18.Економічна сутність основних засобів, їх оцінка та шляхи підвищення використання.

19.Спрацювання і старіння основних засобів у виробництві: поняття, види, оцінка і форми усунення.

20.Сучасні методи амортизації та їх вплив на відтворення основних засобів підприємства.

21.Порівняння ефективності різних форм відтворення основних засобів на підприємстві.

22.Формування і використання амортизаційного фонду підприємства.

23.Резерви та основні напрямки підвищення ефективності ремонтного обслуговування виробництва.

24.Оцінка використання основних засобів підприємства та резерви підвищення його ефективності.

25.Нематеріальні ресурси (активи) підприємства: сутнісно-змістовна характеристика формування та ефективності використання.

26.Особливості оцінки вартості й амортизації нематеріальних активів підприємства та способи підвищення ефективності їх використання.

27.Оборотні активи підприємства та шляхи прискорення їх обігу.

28.Процес нормування оборотних фондів підприємства та можливості його удосконалення.

29.Проблеми ефективного використання оборотних фондів підприємств та можливі способи їхнього розв’язання.

30.Резерви та шляхи ресурсозбереження на підприємстві.

31.Інвестиційна діяльність підприємства, форми її здійснення та шляхи забезпечення інвестиційної привабливості.

32.Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій на підприємстві.

33.Основні чинники підвищення ефективності формування і використання виробничих інвестицій (капітальних вкладень) підприємства.

34.Організаційно-економічні важелі ефективнішого формування та реалізації фінансових інвестицій (цінних паперів) підприємства.

35.Порівняльна характеристика методів оцінки економічної ефективності реальних інвестицій.

36.Інноваційна діяльність підприємства і напрями підвищення її ефективності.

37.Організаційно-економічні заходи, спрямовані на скорочення циклу розробки та освоєння нової продукції.

38.Оцінка ефективності основних напрямів прискорення науково-технічного прогресу на підприємстві.

39.Оцінка впливу техніко-економічних та організаційних новацій на економічні та соціально-екологічні показники діяльності підприємства.

40.Система організаційно-економічного управління технічним розвитком підприємства.

41.Напрями й тенденції сучасного організаційного прогресу на підприємствах.

42.Об’єктивна необхідність та ефективність застосування лізингу як форми оновлення та розвитку технічної бази підприємства.

43.Формування виробничої потужності підприємства та шляхи підвищення рівня її використання.

44.Тривалість виробничого циклу та її вплив на економічні показники діяльності підприємства.

45.Економічна ефективність спеціалізації і кооперування виробництва.

46.Об’єктивна необхідність та соціально-економічна ефективність концентрації і декоцентрації виробництва в умовах ринку.

47.Диверсифікація виробничої діяльності підприємства як стратегія розширення його ринкової частки і підвищення фінансової стабільності.

48.Економічна стратегія підприємства та механізм її реалізації.

49.Бізнес-план як основа організації успішної підприємницької діяльності.

50.Методи прогнозування економічного розвитку підприємства.

51.Стратегічне планування виробничо-господарської діяльності підприємства.

52.Зміст, показники та процедура розробки тактичних та оперативних планів діяльності підприємства, можливості їх удосконалення.

53.Маркетингова діяльність підприємства як передумова формування програми його випуску.

54.Інтегроване планування виробничої програми підприємства та її ресурсного забезпечення.

55.Напрямки забезпечення ефективної енергомісткості виробництва та підвищення енергозабезпечення підприємств.

56.Економічна ефективність природоохоронної діяльності підприємства.

57.Конкурентоспроможність продукції: сутнісна характеристика, оцінка, способи забезпечення.

58.Якість продукції, її оцінка та резерви підвищення.

59.Економічна ефективність та шляхи підвищення якості продукції.

60.Удосконалення управління якістю продукції на підприємстві.

61.Стандартизація і сертифікація продукції та їх вплив на ефективність виробництва.

62.Продуктивність праці: сутність, методи вимірювання і планування.

63.Фактори і резерви зростання продуктивності праці на підприємстві.

64.Оцінка резервів зниження трудомісткості продукції та можливості їх використання.

65.Організація оплати праці на підприємстві та шляхи її удосконалення.

66.Матеріальне стимулювання персоналу підприємства і шляхи його удосконалення.

67.Об’єктивна необхідність застосування різних форм і систем оплати праці персоналу підприємств.

68.Організація преміювання персоналу підприємства та напрями його подальшого розвитку.

69.Економічна характеристика витрат на виробництво і збут продукції.

70.Системи управління витратами на підприємстві.

71.Методи калькулювання собівартості продукції.

72.Планування і стимулювання зниження собівартості продукції на підприємстві.

73.Резерви і фактори зниження собівартості продукції.

74.Ціна як економічно-фінансовий важіль управління виробництвом за ринкових умов господарювання.

75.Обґрунтування та вибір методів встановлення цін на продукцію (послуги).

76.Напрями і резерви підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.

77.Фінансові ресурси підприємства та напрямки підвищення ефективності їх використання.

78.Ефективність виробництва, методи її вимірювання та фактори зростання.

79.Оцінка ефективності виробництва за показниками продуктивності.

80.Рентабельність (прибутковість) підприємства та шляхи її підвищення.

81.Формування фінансових результатів діяльності підприємства та чинники й резерви їх зростання.

82.Прибуток підприємства: сутність, методи планування та напрямки використання.

83.Податкова система та її вплив на ефективність роботи підприємства.

84.Діагностика фінансово-економічного стану підприємства.

85.Напрямки і методи забезпечення економічної безпеки підприємства.

86.Система заходів щодо запобігання банкрутства підприємства.

87.Організаційно-економічні заходи щодо санації підприємства.

88.Реструктуризація підприємств як основа підвищення ефективності їх функціонування.

89.Економічна криза підприємства та шляхи її подолання (попередження).

90.Методи аналізу економічного ризику та способи його зниження.

Наши рекомендации