Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання

Тема 10 Основи фінансової звітності

.1. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови 1

Класифікація звітності 6

Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання 10

Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови

Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності про господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Норми цього Закону та Положення слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Державне регулювання фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» та п. 4. П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання - student2.ru

Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання - student2.ru

Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, державна регламентація, своєчасність складання і подання, простота, зрозумілість і загальна доступність, достовірність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників за різні періоди, доречність, раціональність, економічність і дійовість. Основні вимоги, що висуваються до звітності, наведені на рис.

Вимоги для фінансової звітності

Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання - student2.ru

Фінансова звітність в Україні формується з дотриманням тих десяти принципів, які сформульовані в статті 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пунктом 18 П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Принципи підготовки фінансової звітності

Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання - student2.ru

Класифікація звітності

Крім фінансової звітності підприємства повинні подавати ще й інші форми звітності. З метою упорядкування та спрощення складання звітності її класифікують за певними ознаками.

Бухгалтерська звітність містить показники виробничо-фінансової діяльності підприємства. вона складається на підставі даних синтетичного та аналітичного обліку. підтверджується первинними документами, використовує дані оперативної та синтетичної звітності.

Статистична звітність пред’являє собою систему кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку. призначену для статистичного вивчання господарської діяльності підприємств і галузей економічної діяльності. Вона служить для відображення окремих сторін діяльності підприємства. так, за її допомогою контролюється виконання плану за обсягом та якістю продукції ; норми виробітку, використання устаткування та робочого часу ; динаміка продуктивності праці тощо. Статистична звітність складається на підставі даних бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також бухгалтерської звітності та єдині методики, за єдиними формами при централізованому управлінні та повній регламентації зі сторони державних органів.

Податкова звітність подається до органів податкової служби і позабюджетних фондів. Характеризує стан зобов’язань підприємства, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та інших обов’язкових платежів. За періодичністю її поділяють на квартальну, піврічну, дев’ятимісячну і річну.

Оперативна звітність призначена для внутрішнього поточного контролю та управління підприємством на момент здійснення господарських операцій або одразу після їх завершення. В ній містяться дані про виконання плану поставок матеріалів, виробництва важливих видів продукції, про дотримання укладених договорів та фінансовий стан підприємства. Ця звітність характеризує окремі фрагменти діяльності підприємства і використовується для потреб поточного управління і контролю (звіт касира про рух готівки в касі, звіт про хід відвантаження і реалізації продукції тощо). Для відображення інформації використовуються різні вимірники: натуральні, трудові та грошові. За періодичністю вона поділяється на внутрішньо змінну, добову, тижневу, декадну, місячну.

Поточна (періодична) звітність складається за квартал. Півріччя та дев’ять місяців. Вона більш коротка, мстить обмежену кількість форм та показників, а строки її представлення більш стислі. Аналіз періодичної звітності дозволяє визначати та швидко виправляти недоліки в роботі, попереджати їх появу надалі.

Річна звітність характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати діяльності за рік.

Звітність загальна охоплює всі сторони діяльності даного підприємства, тоді коли звітність спеціалізована охоплює лише певний вид діяльності (наприклад, звітність по виробництву, про використання фонду заробітної плати тощо).

Індивідуальна звітність складається за даними однієї юридичної особи.

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Зовнішня бухгалтерська звітність (окрім бюджетних організацій) є відкритою для зацікавлених користувачів (інвесторів, банків, кредиторів, покупців тощо). В окремих випадках законодавством передбачено публікацію річної бухгалтерської звітності. Зокрема, відкриті акціонерні товариства, банки та інші кредитні організації (компанії), біржі, інвестиційні та інші фонди, які створюються за рахунок власних коштів товариств та державних коштів (внесків).

Внутрішня звітність розробляється відповідними міністерствами та відомствами для власних потреб та затверджується Міністерством фінансів. Вона не підлягає оприлюдненню та не надається зовнішнім користувачам.

Загальнодержавна звітність містить дані виробничо-фінансової діяльності підприємства, потрібна для аналізу розвитку економіки країни.

Внутрішньогалузева звітність розробляється відповідними міністерствами та відомствами.

Класифікація звітності Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання - student2.ru

 

Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання

Фінансова звітність підприємств складається за такими формами:

Баланс (форма № 1)
Звіт про фінансові результати (форма № 2)
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
Звіт про власний капітал (форма № 4)
Примітки (форма № 5)

Суб’єкти підприємницької діяльності згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинні давати різні види фінансової звітності (табл. 11.1)

Наши рекомендации