Рецензування та захист курсової роботи

Курсову роботу рецензує науковий керівник. У рецензії відзначаються позитивні сторони та недоліки виконаної роботи. На підставі їх узагальнення, рецензентом робиться висновок щодо відповідності курсової роботи вимогам вищого навчального закладу. Якщо порушенні вимоги щодо виконання курсових робіт, її повертають студенту для доопрацювання. У рецензії робиться запис стосовно можливості допуску курсової роботи до захисту. До курсової роботи, поданої на перевірку вдруге обов’язково додається попередня рецензія.

Дата і час захисту курсової роботи визначається за рішенням кафедри на підставі графіків навчального процесу. Захист студентами курсової роботи здійснюється перед комісією зі складу викладачів кафедри міжнародної економіки. Склад комісії визначає завідувач кафедри.

При захисті роботи студент має розкрити її зміст, продемонструвати знання з теоретичних, методологічних та практичних аспектів теми, обґрунтувати власну думку. Після доповіді необхідно відповісти на питання членів комісії.

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ

І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Теоретична частина курсової роботи (максимальна кількість балів – 20)

Ступінь відповідності темі і встановленим вимогам Кількість балів
Повністю відповідає 15-20
Частково відповідає 6-14
Не відповідає 1-5

2. Практична частина курсової роботи, включаючи висновки (максимальна кількість балів – 40)

Ступінь відповідності темі і встановленим вимогам Кількість балів
Повністю відповідає 30-40
Частково відповідає 10-29
Не відповідає 1-9

3. Оформлення курсової роботи: текстова частина, таблиці, графіки, діаграми та ін. (максимальна кількість балів – 10)

Ступінь відповідності темі і встановленим вимогам Кількість балів
Повністю відповідає 7-10
Частково відповідає 3-6
Не відповідає 1-2

4. Публічний захист курсової роботи на комісії (максимальна кількість балів – 30)

Оцінка за захист Умови виставляння оцінки
Оцінка “відмінно” (21-30 балів) У процесі захисту курсової роботи студент показує глибоке знання теоретичного і практичного матеріалу за вибраною темою, викладає його в логічній послідовності, правильно і повно відповідає на питання по темі курсової роботи, виразно і чітко викладає власну точку зору і може її аргументувати.
Оцінка “добре” (11-20) У процесі захисту курсової роботи студент показує знання найважливіших положень теоретичного навчального матеріалу за обраною темою, демонструє виконання практичних завдань, висловлює матеріал в логічній послідовності, правильно і по суті відповідає на більшість поставлених питань, допускає незначні помилки змістовного і розрахункового характеру.
Оцінка “задовільно” (6-10 балів) У процесі захисту курсової роботи студент доповідає основні результати виконаного дослідження неповно, без належної аргументації і дотримання логічної послідовності, дає вірні відповіді лише на окремі поставлені питання, допускає помилки при відповіді на більшість інших питань по темі курсової роботи або не може дати на них відповідь.
Оцінка “незадовільно” (1-5 балів) У процесі захисту курсової роботи студент не може доповісти про основні результати виконаного дослідження, не відповідає на поставлені питання по темі курсової роботи або дає на них неправильні відповіді, не орієнтується в логіці побудови статистичних показників і не може пояснити їх економічний зміст.

Примітка. Лист оцінювання наведено в додатку В.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Багрова І. В. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / І. В. Багрова, О. О. Гетьман, В Є. Власюк. – К. : ЦНЛ, 2004.- 384 с.

2. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник / В. Є. Новицький – К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

ДОДАТКОВА

1. Вічевич А. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / А. М. Вічевич, О. В. Максимець. – К. : Професіонал, 2009 . – 216 с.

2. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О. П. Гребельник. – 3-те вид., перероб. та доп . – К. : ЦУЛ, 2008 . – 432 с.

3. Горін Н. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Н. В. Горін. – К. : Знання, 2008 . – 330 с.

4. Гринів Л. С. Національна економіка: навч. посібник / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів: Магнолія – 2009 . – 464 с.

5. Дідківський М. I. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М. I. Дідківський. – К. : Знання, 2006 . – 462 с.

6. Завгородній А. Г. Зовнішньоекономічна діяльність: термінологічний словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк . – К. : Кондор, 2007 . – 168 с.

7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козак, І. Ю. Сіваченко. – 2-ге вид., перероб. та доп . – К. : Центр навчальної літератури, 2006 . – 792 с.

8. Матвєєв М. Є. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / М. Є. Матвеєв, I. I. Дідович. – К. : Професіонал, 2008 . – 192 с.

9. Міжнародна економіка: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, К. І. Ржепішевський. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

10. Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс".- М.: 2000. – 102с.

11. Нікітіна М. Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: навчальний посібник / М. Г. Нікітіна – К., 2004. – 192 с.

12. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність: загальні положення : навч. посібник / М. Д. Пазуха . – К. : ЦУЛ, 2008 . – 230 с.

13. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / [Г. С. Гуріна, М. Г. Луцький, Т. Л. Мостенська, В. О. Новак]. – К. : Сузір'я, 2007 . – 372 с.

14. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / за ред. I.I. Дахно. – К. : Центр навчальної літератури, 2009 . – 472 с.

15. Торгова Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч.-метод. посібник / Л. В. Торгова, О. В. Хитра . – 2006 . – 512 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Наши рекомендации