Основні категорії та поняття. Страхове відшкодування

Страхування

Страховик

Страхувальник

Застрахований

Види страхування

Страхове поле

Страхове відшкодування

Страхові виплати

Страховий платіж

Страховий тариф

Рентабельність страхової організації

Рентабельність страхової діяльності

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Дати характеристику страхування як системи економічних відносин.

2. Яку роль відіграє страхування у процесі переходу до ринкової економіки?

3. Висвітлити основні завдання статистики страхування.

4. Дати перелік і висвітлити економічну суть групувань, які використовуються статистикою страхування.

5. Висвітлити зміст і економічну сутність системи показників страхування.

6. Розкрити методику розрахунку брутто-ставки страхування та її складових — нетто-ставки і навантаження.

7. Дати характеристику системи показників фінансового стану страхової компанії.

8. Навести характеристику системи показників оцінки страхового портфеля.

9. Дати характеристику системи показників інвестування коштів страхової компанії.

10. Частка об’єктів, які постраждали внаслідок страхових випадків у звітному періоді порівняно з базовим знизилась на 10 %, а середній розмір страхового відшкодування зріс на 5 %, середня страхова сума застрахованих об’єктів збільшилась на 15 %. Визначити, на скільки відсотків змінився показник збитковості страхової суми.

11. Є такі дані по страховій компанії за п’ять періодів (млн грошових одиниць):

Показники Період
І ІІ ІІІ ІV V
Страхова сума 30 000 32 000 35 000 38 000 40 000
Страхове відшкодування

Розрахувати показники збитковості та нетто-ставку страхування.

12. Є дані по страховій організації:

Вид страхування Базовий період Звітний період
кількість договорів, шт. сума платежів, які надійшли, млн гр. од. кількість договорів, шт. Сума платежів, які надійшли, млн гр. од.
Особисте страхування
Майнове страхування 14 160 21 000
Страхування відповідальності

Розрахувати:

1) середній рівень платежів на один договір по компанії і кожному виду страхування;

2) індекси середнього рівня платежів по компанії змінного, фіксованого складу і структурних зрушень;

3) абсолютний приріст платежів за рахунок динаміки кількості договорів і середнього рівня платежів.

13. Маємо дані страхових організацій по добровільному страхуванню за поточний період, тис. грн.:

Страхове поле — 1 920 000;

Кількість укладених угод — 768 000;

Страхова сума застрахованого майна — 1 128 700;

Страхові внески — 3400;

Страхові виплати (сума збитків) — 940;

Кількість страхових випадків — 1535.

Визначити:

1) ступінь охоплення страхового поля;

2) частоту страхових випадків;

3) коефіцієнт виплат;

4) середню страхову суму застрахованого майна;

5) середню суму страхового внеску;

6) середню суму страхових виплат;

7) збитковість страхової суми;

8) коефіцієнт важкості страхових подій;

9) з імовірністю 0,954 коефіцієнт фінансової сталості.

14. Маємо дані страхових організацій області про добровільне страхування майна суб’єктів господарювання, тис. грн.:

Показники Базисний період Поточний період
Кількість укладених угод
Страхова сума 87 750 100 000
Надійшло страхових внесків
Страхові виплати
Кількість страхових виплат

Визначити для кожного періоду:

1) середні розміри страхової суми, страхового внеску, суми страхових виплат;

2) коефіцієнт виплат;

3) збитковість страхової суми;

4) коефіцієнт важкості страхових подій.

Розрахункові показники подати у вигляді таблиці, обчислити темпи динаміки та скласти висновки.

15. Показники роботи страхових організацій району у поточному році характеризуються такими даними, тис. грн.:

Страхування Страхові внески Страхові виплати Страхова сума Кількість укладених угод, шт.
Особисте 223 900 254 700
Майнове 236 200 91 085

Визначити за кожною галуззю страхування і по двох галузях разом:

1) коефіцієнт виплат страхового відшкодування;

2) розмір страхових платежів на 100 грн. страхової суми;

3) середню страхову суму;

4) збитковість страхової суми.

16. Робота страхових організацій області за поточний період характеризується такими показниками, тис. грн.:

Форма страхування Надходження страхових внесків Страхові виплати Страхова сума Кількість укладених угод, шт
Добровільне 30 080 18 650 625 496 328 000
Обов’язкове 87 700 82 000 125 100 42 000

Визначити:

1) структуру показників за формами страхування;

2) по кожній формі страхування і по двох формах разом:

а) коефіцієнт виплат страхового відшкодування;

б) збитковість страхової суми;

в) середню суму застрахованого об’єкта.

17. Результати роботи страхових організацій району за поточний період характеризуються такими показниками:

№ організації Майнове страхування Особисте страхування
страхові внески, тис. грн. коефіцієнт виплат, % страхові внески, тис. грн. коефіцієнт виплат, %
14 000

Визначити середні коефіцієнти виплат і показники відносної дохідності по кожній галузі страхування і по двох галузях разом.

18. Збитковість страхових організацій по добровільному страхуванню майна характеризується такими показниками:

№ організації Базисний період Поточний період
страхова сума, тис. грн. коефіцієнт збитковості, % страхові виплати, тис. грн. коефіцієнт збитковості, %
0,20 16,8 0,24
0,17 42,0 0,28

Визначити середній коефіцієнт збитковості страхової суми по двох організаціях за кожний період. Порівняти отримані показники.

19. Збитковість страхових організацій по добровільному страхуванню майна характеризується такими показниками:

№ організації Страхова сума, тис. грн. Страхові виплати, тис. грн. Коефіцієнт збитковості, % Питома вага страхової суми, %
11,2 0,16
26,0 0,20

Визначити середній коефіцієнт збитковості по двох страхових організаціях, використовуючи показники: а) гр. 1 і 2; б) гр. 1 і 3; в) гр. 2 і 3; г) гр. 3 і 4.

20. Збитковість по майновому страхуванню характеризується такими даними:

Показники Роки
Збитковість зі 100 грн. страхової суми, коп.

Визначити:

1) середньорічний рівень збитковості страхової суми;

2) нетто-ставку з довірчою ймовірністю 0,954;

3) брутто-ставку, за умови, що навантаження до нетто-ставки становить 20 %.

21. Маємо дані про страхування особистого майна, тис. грн.:

Показники Роки
Страхова сума 12 000 12 400 13 000 14 500 15 000
Страхові виплати 87,6 106,6 113,4

Визначити:

1) середню збитковість страхової суми за 5 років;

2) з ймовірністю 0,954 майбутню нетто-ставку;

3) брутто-ставку, за умови, що навантаження по даному виду страхування становить 15 %.

22. Маємо дані страхових організацій про добровільне страхування майна, тис. грн.:

Район Базисний рік Поточний рік
страхова сума страхові виплати страхова сума страхові виплати

Визначити:

1) індивідуальні індекси збитковості по кожному району;

2) по двох районах індекси середньої збитковості:

а) змінного складу; б) фіксованого складу; в) структурних зрушень;

3) абсолютний приріст (зниження) середньої збитковості на 100 грн. страхової суми за рахунок зміни рівня збитковості по кожному району і зміни страхового поля.

23. Маємо дані про добровільне майнове страхування суб’єктів господарювання:

Показники Базисний рік Поточний рік
Середня страхова сума, тис. грн.
Середній розмір виплат, тис. грн. 8,82
Частка об’єктів, що постраждали, % 3.2

Визначити:

1) індекс важкості страхових подій;

2) індекс збитковості страхової суми.

24. У поточному періоді частка постраждалих об’єктів зменшилась на 12 %, збитковість страхової суми збільшилась на 1 %. Визначити індекс важкості страхових подій.

25. За минулий рік у районі частка об’єктів, що постраждали, зменшилась на 2 %, важкість страхових подій збільшилась на 5 %. Як змінилась збитковість страхової суми?

26. У поточному періоді порівняно з базисним середня страхова сума збільшилась на 12 %, середнє страхове відшкодування — на 5 %, частка об’єктів, що постраждали, — на 2,4 %. Визначити індекс збитковості страхової суми.

27. Визначити для особи у віці 40 років одноразову нетто-ставку (зі 100 грн. страхової суми) на дожитття строком на 5 років, використовуючи: а) дисконтний множник; б) дані комутаційних чисел.

28. За даними комутаційних чисел виконайте умову задачі 27 для особи, яка уклала угоду у віці 45 років строком на 5 років.

29. За даними комутаційних чисел визначити одноразову нетто-ставку на випадок смерті для особи у віці 40 років на 5 років.

30. Маємо такі дані про травматизм по підприємству:

№ цеху Чисельність робітників Кількість травм (нещасних випадків) Кількість людино-годин непрацездатності

Визначити по кожному цеху і підприємству в цілому у розрахунку на 100 осіб:

1) частоту і важкість травматизму;

2) коефіцієнт непрацездатності на одного працюючого.

31. Маємо такі дані по підприємствах галузі:

№ підприємства Середньоспискова чисельність робітників, осіб Кількість нещасних випадків Коефіцієнт непрацездатності, %
0,56
0,36

Визначити:

1) середній коефіцієнт непрацездатності по двох підприємствах;

2) по кожному підприємству окремо і разом:

а) частку травматизму;

б) важкість травматизму.

СТАТИСТИКА КРЕДИТУ

 
  Основні категорії та поняття. Страхове відшкодування - student2.ru

Наши рекомендации