Яка з наведених країн досягла за останні 3-4 десятиліття найбільш високих темпів економічного зростання?

а) сША; б) німеччина; в) Велика Британія; г) Японія.

41. Статистичні дані про зростання реального обсягу ВВП на душу населення і сукупного реального обсягу ВВП:

а) занижують економічне зростання, тому що не бе­руть до уваги наявне скорочення робочого часу;б) занижують економічне зростання, тому що не бе­руть до уваги фактор забруднення навколишнього сере­довища; в) завищують економічне зростання, тому що не вра­ховують якісне поліпшення життя; г) відповідають дійсності.

Який з наведених показників більше за інші харак­теризує економічний потенціал країни?

а) номінальний обсяг ВВП; б) реальний обсяг ВВП; в) номінальний обсяг ВВП на душу населення; г) доход сім'ї у розрахунку на кожного члена сім'ї.

Що з наведеного не впливає на зростання продук­тивності праці?

а) технологічні зміни у виробництві; б) збільшення чисельності працівників;

в) рівень освіти і кваліфікація працівників; г) рівень організації виробництва.

44. Історичне переміщення робочої сили із сільського господарства в промисловість:

а) породжує інфляційні явища; б) не впливає на зростання продуктивності праці; в) зумовлює зростання середньої продуктивності праці; г) призводить до зменшення ВВП на душу населення.

45. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинених країнах - це:

а) зростання кваліфікації робочої сили; б) збільшення обсягу капіталу, що застосовується; в) технологічні зміни у виробництві; г) реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, що сприяють економічному зростанню.

46. Назвіть приклади країн з індексом людського розвитку:

а) високим, б) середнім, в) низьким.

Тема 13. Регулюючі функції держави. кредитно-грошова і фінансово-бюджетна сИСТЕМи. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.

План лекції

1. Гроші та їхні функції, кількість грошей, агрегати. Процентна ставка. Номінальна та реальна про­центна ставка.

2. Ринок гро­шей. Попит і пропозиція грошей. Рівновага на гро­шовому ринку.

3. Суть монетарної політики та її знаряддя. Центральний банк та його місце у національній економіці. Політика «дорогих грошей» і політика «дешевих грошей».

4. Передавальний механізм монетарної політики, його ефективність. Підходи монетаризму і кейнсіанства.

5. Суть фіскальної політики та її знаряддя.

6. Методи збалансування дефіциту держбюджету.

7. Фіскальна політика (дискреційна, недискреційна), автоматичні стабілізатори. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів стабілізаційної політики.

8. Суть і види держборгу, дефіциту бюджету. Вплив дефіциту бюджету і держборгу на національну економі­ку.

9. Причини і наслідки зовнішньої заборгованості, способи її зменшення

План семінарського заняття

1. Вимірювання кількості грошей. Грошові агрегати.

2. Суть і види процентних ставок (номінальна, реальна).

3. Ринок гро­шей. Попит і пропозиція грошей. Рівновага на гро­шовому ринку.

4. Монетарна політика та її інструментар. Комерційні банки, резервування депозитів. Мультиплікатор грошової бази.

5. Місце Центрального банка у національній економіці. Операції на відкритому ринку. Облікова ставка. Політика «дорогих грошей» і політика «дешевих грошей».

6. Передавальний механізм монетарної політики. Підходи монетаризму і кейнсіанства.

7. Суть фіскальної політики та її знаряддя.

8. Держборг, держбюджет, держвидатки, дефіцит бюджету. Крива Лаффера. Методи збалансування дефіцитного держбюджету.

9. Фіскальна політика (дискреційна, недискреційна), автоматичні стабілізатори. Ефект витіс­нення. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів стабілізаційної політики.

10. Наслідки зовнішньої заборгованості, способи її зменшення.

Запитання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

Наши рекомендации