Правовий статус товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю

ТОВ має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчим документом, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства несуть ризик збитків, пов'язаний з діяльністю товариства, в межах своїх внесків.

Даний вид господарського товариства є оптимальною формою ведення спільного бізнесу для невеликої кількості учасників.

Як вже було зазначено вище, ТДВ відрізняється від ТОВ лише тим, що в разі недостатності майна товариства, його учасники не­суть додаткову солідарну відповідальність в однаково кратному розмірі до внеску кожного з учасників. Розмір кратності додаткової відповідальності учасників ТДВ (одно-, дво-, трикратний розмір) визначається статутом. Можна бачити, що відповідальність учас­ника ТДВ, хоча і є додатковою, все одно має свої межі, на відміну від відповідальності учасника повного товариства.

ТДВ, на відміну від ТОВ не користується популярністю серед підприємців і створюється, як правило, у випадках, коли ТДВ є . однією з організаційно-правових форм, в яких може здійснюватися відповідний вид діяльності (наприклад — страхова діяльність).

За винятком вказаних вище відмінностей, відносно ТОВ і ТДВ застосовуються одні і ті ж норми законодавства, тому надалі ми оперуватимемо тільки абревіатурою ТОВ, маючи на увазі, що все написане відноситься також і до ТДВ.

Відповідно до ч.2 ст.50 Закону України «Про господарські това­риства» в ТОВ не може бути більше 10 учасників. У разі перевищен­ня цього обмеження, ТОВ повинно бути перетворено в AT протягом року, а якщо, після закінчення цього строку кількість учасників не буде зменшена — ТОВ має бути ліквідоване (ч.2 ст. 141 ЦК України).

На відміну від AT, відомості про учасників і розміри їх часток закріплюються у статуті ТОВ, тому при будь-якій зміні складу учас­ників товариства, у тому числі — при відчуженні корпоративних прав, до статуту ТОВ слід вносити зміни. Крім того, у статуті ТОВ закріплюються відомості про порядок внесення внесків учасників, порядок передачі (переходу) часток учасників, деякі інші відомості. Як і в AT, статут є єдиним установчим документом ТОВ.

Передбачений статутом розмір статутного капіталу ТОВ не може бути меншим за одну мінімальну заробітну плату на момент створення товариства (ч.І ст.52 Закону України «Про господарські товариства»), що також сприяє популярності ТОВ серед підприєм­ців. Наслідки зменшення вартості чистих активів товариства від розміру статутного капіталу в ТОВ такі ж, як і в AT.

Подібно до того, як акціонери AT можуть продавати акції, що належать їм, учасники ТОВ можуть відчужувати (продавати, дару­вати, обмінювати) частки, що належать їм, як іншим учасникам, так і третім особам (ст.147 ЦК України, ст.53 Закону України «Про господарські товариства»). Якщо інше не передбачене статутом, учасники товариства мають переважне щодо третіх осіб право купівлі частки, що продається, пропорційне розміру їхніх часток.

Разом з тим, на відміну від акціонерів AT, учасники ТОВ можуть вийти з товариства і можуть бути виключені з нього.

Учасник може вийти з ТОВ, повідомивши про це не пізніше, ніж за 3 місяці до моменту виходу. У такому разі товариство виплачує учасникові, що вийшов, вартість частки активів товариства, про­порційну розміру його частки (ст.148 ЦК України, ст.54 Закону України «Про господарські товариства»). Частки учасників, що залишаються, перераховуються, а статутний капітал товариства підлягає, відповідно, зменшенню.

Якщо учасник порушує свої зобов'язання перед товариством, або своїми діями перешкоджає його діяльності, інші учасники можуть виключити його з товариства з виплатою вартості його частки, як і в разі добровільного виходу (ст.64 Закону України «Про господарські товариства»).

Прикладом таких дій учасника може бути створення ним під­приємства, яке гостро конкуруватиме з даним ТОВ, переманювання на таке підприємство працівників і контрагентів ТОВ, від­чуження учасником, що є директором (генеральним директором) ТОВ нерухомості, або іншого ліквідного майна ТОВ на користь пов'язаних з ним осіб, без згоди інших учасників, нехай навіть у формальній відповідності до статуту товариства.

Система управління і контролю ТОВ є, фактично, спрощеним варіантом аналогічної системи AT, пристосованим для невеликої кількості учасників.

Найвищим органом ТОВ є загальні збори учасників (ст.145 ЦК України, ст.ст.58-61 Закону України «Про господарські товари­ства»), компетенція яких, як і у випадку із загальними зборами акціонерів AT, поділяється на загальну компетенцію і виключну.

Серед найважливіших повноважень, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників ТОВ і відсутні у виключ­ній компетенції загальних зборів AT, слід назвати виключення учасника.

Процедура скликання загальних зборів учасників ТОВ у загаль­них рисах схожа із скликання загальних зборів приватного AT.

Кворум на загальних зборах учасників ТОВ складає 60%+1 голос.

Присутність учасника на загальних зборах учасників ТОВ і його підпис на протоколі зборів свідчать про відсутність порушення вимог закону про наявність кворуму (відносно голосів цього учасника), а також — про належне його повідомлення про час і місце зборів. До таких висновків прийшов Вищий господарський суд України, приймаючи постанову від 04.03.2003 р. у справі за позовом ТОВ «Ефект Медіа инт» до ТОВ «Сейлзап Медіа» і ТОВ «Айдолз Груп Юкрейн», де позивачеві, що обґрунтовував порушення відповідача­ми порядку повідомлення учасників ТОВ, було відмовлено в позові про визнання незаконним протоколу загальних зборів учасників саме з цих підстав.

Загальні збори учасників обирають голову загальних зборів (го­лову товариства), який скликає і веде збори.

Кількість голосів кожного учасника залежить від розміру його частки.

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів учасників, що беруть участь у зборах, а з питань визначення основних напрямів діяльності товариства, внесення змін до статуту і виключення учасника з товариства — простою більшістю голосів від загальної кількості голосів учасників товариства.

Так само як і в AT за Законом України «Про акціонерні товари­ства» , загальні збори учасників ТОВ можуть бути проведені шляхом опитування учасників, тобто — заочно. Утім, на відміну від AT, у ТОВ для ухвалення рішення шляхом опитування одностайність учасників не вимагається.

Виконавчий орган ТОВ (ст.145 ЦК України, ст.62 Закону України «Про господарські товариства») може бути колегіальним (дирекція, очолювана генеральним директором) або одноосібним (директор).

Статус виконавчого органу ТОВ такий же, як у виконавчого органу AT.

Генеральний директор (директор) ТОВ не може бути одночасно го­ловою загальних зборів учасників товариства (головою товариства).

Як і в AT, контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ТОВ може бути внутрішнім (постійним) і зо­внішнім (ad hoc).

Внутрішній постійний контроль здійснюється органами, що створюються загальними зборами учасників (ст.146 ЦК України).

Таким органом може бути передбачена ст.63 Закону України «Про господарські товариства» ревізійна комісія, яка повинна складатися не менше, ніж з трьох учасників товариства і має статус, який є аналогічним статусу ревізійної комісії AT.

Разом із тим, у багатьох ТОВ сформувати ревізійну комісію неможливо фізично, оскільки в таких товариствах один або два учасники, або частина учасників є членами виконавчого органу, а кількість учасників, не задіяних у роботі виконавчого органу, є меншою від трьох. У таких товариствах можуть створюватися інші одноосібні (ревізор, президент) або колегіальні (наглядова рада, наглядова комісія) органи внутрішнього постійного контролю, які можуть складатися як з учасників товариства, так і третіх осіб. Компетенція таких органів визначається статутом товариства.

Зовнішній контроль ad hoc здійснюється, як і в AT, аудитор­ською перевіркою (ст.146 ЦК України). Така перевірка може про­водитися або за рішенням загальних зборів, або на вимогу одного або декількох учасників ТОВ, незалежно від розміру їхньої частки.

Наши рекомендации