E)& Конституциялық Кењеске

*****

Президенттікке ‰міткерлердіњ максималды саны:

A) 10

B) ҚР Парламенті депутаттары анықтайды

C) Конституциялық Кењес м‰шелерініњ басым кµпшілігініњ дауысымен анықталынады

D) 3

E)& шек қойылмаѓан

*****

Рефендумѓа шыѓарылѓан Конституцияѓа µзгерістер мен толықтырулар, егер олар ‰шін облыстардыњ, республикалық мањызы бар қалалардыњ жѓне Астананыњ халқыныњ кемінде қанша дауыс берсе қабылданды деп есептеледі?

A)& Азаматтардыњ жартысынан астамы

B) азаматтардыњ кемінде ‰штен екіден астамы

C) азаматтардыњ кемінде екіден ‰ш дауысы

D) азаматтардыњ жартысынан аз

E) азаматтардыњ бірден бес дауысы

*****

Референдумда қабылданѓан ҚР Конституциясы бойынша референдум нәтижелері қанша мерзімнен кейін к‰шіне енеді?

A) ресми т‰рде жарияланѓан к‰ннен бастап

B)& 10 к‰ннен кейін

C) 5 к‰ннен кейін

D) 1 к‰ннен кейін

E) 1 айдан кейін

*****

Республика азаматттардыњ, қоѓамдық бірлестіктерініњ референдумѓа қойылѓан мәселе бойынша пікірлерін білдіру қ±қыѓы қандай қ±қыққа кепілдік береді?

A)& µз пікірін білдіру

B) сµз бостандыѓы

C) µтініш жасау

D) қарсы пікір айту

E) тењ қ±қыѓына

*****

Референдумды әзірлеу мен µткізуге байланысты шыѓыстар қандай қаражаттар есебінен қаржыоандырылады?

A)& тек қана республикалық бюджеттен

B) тек облыстық және республикалық бюджеттен

C) Президенттіњ қорынан

D) Парламенттіњ қорынан

E) Үкіметтіњ қорынан

*****

Орталық сайлау комиссиясыныњ Тµраѓасын және екі м‰шесін, Республикалық бюджеттіњ атқарылуын бақылау жµніндегі Есеп комитеттіњ Тµраѓасын және екі м‰шесін қызметке қанша мерзімге таѓайындайды?

A)& 5 жыл

B) 6 жыл

C) 4 жыл

D) 3 жыл

E) 1 жыл

*****

Республика Парламенті депутаттарын сайлау қандай зањмен реттеледі?

A)& Конституциялық зањмен

B) сайлау туралы зањмен

C) конституциямен

D) зањмен

E) ҚР парламенті және оныњ депутаттарыныњ мәртебесі туралы зањмен

*****

ҚР Президентті, Парламент депутаттарын сайлау қорытындыларын кім анықтайды?

A) аумақтық сайлау комиссиясы

B) округтік сайлау комиссиясы

C) аудандық сайлау комиссиясы

D) ауданаралық сайлау комиссиясы

E)& орталық сайлау комиссиясы

*****

Аумақтық сайлау комиссиясы қанша адамнан қ±ралады:

A) 5

B) 6

C) 4

D)& 7

E) 8

*****

Референдум µткізі туралы шешім қабылдау қ±қыѓына кім ие?

A) Қазақстан Республикасыныњ Парламенті

B) Қазақстан Республикасыныњ Үкіметі

C) Парламент Сенаты

D) Парламент Мәжілісі

E)& Қазақстан Республикасыныњ Президенті

*****

Республикалық референдумда келесі мәселелер қарастырылады:

A)& Конституцияны қабылдау

B) рақымшылық жасау актісі

C) мемлекеттік органдардыњ арасындаѓы қатынастарды шешу

D) бюджет және салық ж‰йесі

E) ±лттық қауіпсіздік мәселесі

*****

Белгілі бір зањды, жалпы халықтық дауыс беру арқылы қабылдау ‰шін µткізілетін референдум ол:

A) императивтік референдум

B)& зањ шыѓарушы референдум

C) факультативті референдум

D) диспозитивтік референдум

E) аймақтық референдум

*****

Республикалық референдумѓа қатысуѓа қ±қыѓы жоқ адамдарды кµрсетіњіз:

A) ҚР-ныњ азаматтылыѓын µтініш арқылы алѓан адамдар

B) 20 жасқа толмаѓан адамдар

C) шетел азаматымен некеге отырѓан азаматтар

D) әкімшілік жауапкершілікке тартылѓан азаматтар

E)& бас бостандыѓынан айырылѓан азаматтар

*****

Республикалық референдумды таѓайындау жµніндегі бастамашылықты қандай субъект білдіре алмайды?

A) ҚР-сыныњ Президенті

B) ҚР-сыныњ Парламенті

C) ҚР-сыныњ Үкіметі

D)& ҚР-сыныњ Конституциялық Кењесі

E) Республикалық референдумѓа қатысу қ±қыѓы бар, екі ж‰з мыњнан кем емес Республика азаматтары

*****

Референдумды µткізу туралы шешім қабылданѓан к‰ннен бастап ол қанша мерзімнен кешіктірілмей µткізілуі тиіс?

A) 1 ай

B) 2 ай

C)& 3 ай

D) 4 ай

E) 6 ай

*****

Республикалық референдумныњ µткізудіњ Конституцияѓа сай µткізілуі туралы мәселені қандай мемлекеттік орган қарайды?

A) Президент

B) Парламент

C) Жоѓарѓы Сот

D)& Конституциялық Кењес

E) Үкімет

*****

Республикалық референдум туралы зањныњ орындалуына бақылауды ж‰зеге асыратын мемлекеттік органды кµрсетіњіз:

A) Парламент

B)& Орталық сайлау комиссиясы

C) Конституциялық Кењес

D) Жоѓарѓы Сот

E) Президент

*****

Республикалық референдумныњ пәні болып табылады:

A) Республикалық бюджетті бекіту

B) Жоѓарѓы Соттыњ Тµраѓасын таѓайындау

Наши рекомендации