Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція

1. Сутність міжнародної економічної інтеграції.

2. Європейський Союз та його місце у світовій економіці.

Література

1. Либман А. Корпоративная модель региональной экономической интеграции / А. Либман, Б. Хейфец // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. - № 3. – С. 15-22.

2. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов / В.К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 127-129.

3. Масловська Л. До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС / Л. Масловська // Економіка України. – 2008. - № 7. – С. 72-79.

4. Міжнародна економіка: підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Потапов М. Куда идет экономическая интеграция в Восточной Азии? / м. Потапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. - № 9. – С. 59-73.

Основні терміни і поняття

Міжнародна економічна інтеграція, передумови інтеграції, напрями сучасної інтеграції, зона вільної торгівлі, митний союз, платіжний союз, спільний ринок, економічний союз, статичні і динамічні ефекти інтеграції,ефект створення торгівлі і ефект відхилення торгівлі, Європейське економічне співтовариство, Європейські співтовариства, Європейський Союз, Рада Міністрів, Європейська комісія, Європейський Парламент, Суд ЄС, Палата аудиторів.

Контрольні та дискусійні питання

1. Розкрийте сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.

2. Назвіть рівні міжнародної економічної інтеграції.

3. Розкрийте сутність статичних та динамічних ефектів інтеграції.

4. Надайте порівняльну характеристику зони вільної торгівлі та спільного ринку.

5. Надайте порівняльну характеристику митному та економічному союзу.

6. Які країни увійшли до Європейського економічного співтовариства?

7. Перечисліть наднаціональні органи, які здійснюють керівництво ЄС.

8. Які передумови міжнародної інтеграції України до світового господарства?

9. Обґрунтуйте необхідність інтеграції України до ЄС.

Практичні завдання

Вправа 1. Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Скасування торгових обмежень і мит між країнами-учасниками.

2. Вільне переміщення товарів, праці й капіталу.

3. Етап інтеграції, на якому відбувається узгодження економічної політики.

4. Проводиться загальна економічна і валютно-фінансова політика, створюються наддержавні органи управління.

5. Встановлення стосовно третіх країн єдиного зовнішньоторговельного тарифу та єдиної зовнішньоторговельної політики.

6. Економічні наслідки, що виявляються відразу після створення митного союзу.

7. Ситуація, коли зарубіжний товар з країн об’єднання стає дешевшим від місцевого, і споживач придбає імпортний товар замість вітчизняного.

8. Ситуація, коли після скасування імпортного мита всередині союзу і встановлення єдиного зовнішньоторговельного тарифу вигіднішим стає придбання товару, виготовленого в межах об’єднання.

9. Договір, відповідно до якого Європейські співтовариства перейменовані у Європейський Союз.

10. Економічні наслідки, що виявляються після того, як інтеграція набере силу, на пізніших стадіях розвитку

11. Єдина валюта країн ЄС.

12. Верховна судова інстанція.

Поняття: статичні ефекти, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, динамічні ефекти, євро, ефект створення торгівлі, економічний союз, Суд ЄС, Маастрихтський договір, ефект відхилення торгівлі.

Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь на поставлені питання.

1. До прояву статичних ефектів інтеграції належать:

а) створення і впровадження нових технологій;

б) скорочення адміністративних витрат на утримання митних і прикордонних органів;

в) поліпшення якості товарів;

г) конкурентна боротьба виробників країн об’єднання, що веде до обмеження зростання цін.

2. До прояву динамічних ефектів інтеграції належать:

а) ефект створення торгівлі;

б) конкурентна боротьба виробників країн об’єднання, що веде до обмеження зростання цін;

в) ефект відхилення торгівлі;

г) скорочення адміністративних витрат на утримання митних і прикордонних органів.

3. На якому із перерахованих нижче етапів інтеграції забезпечується взаємна конвертованість валют і використання єдиної розрахункової грошової одиниці?

а) платіжний союз;

б) зона вільної торгівлі;

в) економічний союз;

г) спільний ринок.

4. На якому із перерахованих нижче етапів інтеграції проводиться загальна економічна і валютно-фінансова політика, створюються наддержавні органи управління?

а) платіжний союз;

б) зона вільної торгівлі;

в) економічний союз;

г) спільний ринок.

5. В якому році створено Європейське економічне співтовариство?

а) 1958 р.;

б) 1957 р.;

в) 1947 р.

6. Який із перерахованих нижче етапів інтеграції передбачає свободу переміщення товарів, праці і капіталу, узгодження економічної політики?

а) платіжний союз;

б) зона вільної торгівлі;

в) економічний союз;

г) спільний ринок.

7. В якому році Європейські співтовариства перейменовані в Європейський Союз?

а) 1983 р.;

б) 1993 р.;

в) 1995 р.

8. У 1995 р. до ЄС вступили:

а) Великобританія, Данія, Ірландія;

б) Австрія, Фінляндія, Швеція;

в) Польща, Кіпр, Мальта;

г) Бельгія, Голландія, Італія.

9. До Європейських Співтовариств у 1973 р. увійшли:

а) Польща, Кіпр, Мальта;

б) Австрія, Фінляндія, Швеція;

в) Великобританія, Данія, Ірландія;

г) Бельгія, Голландія, Італія.

10. Вкажіть кількість країн-членів ЄС на 1.01.09 р.

а) 23;

б) 28;

в) 25;

г) 27.

Теми доповідей.

1. Інтеграція України до світового господарства.

2. Вплив процесів глобалізації та перспективи розвитку економіки України.

Наши рекомендации