Методичне забезпечення поточного контролю знань

Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок виконання розрахункових завдань, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми змістового модуля чи розділу залікового кредиту, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, тощо.

Поточний контроль проводиться в таких формах: перевірка конспекту лекцій, опитування на практичних заняттях, тестування, проведення модульної контрольної роботи.

Основна мета перевірки конспекту лекцій – виявлення здатності студента узагальнювати, систематизувати та фіксувати знання, одержанні під час лекції та самостійного опрацювання теоретичних питань. Перевірка конспекту лекції відбувається після вивчення відповідної теми.

оцінка «5» ставиться, якщо лекційний матеріал та теоретичні питання, що виносилися на самостійний розгляд систематизовано і зафіксовано в повному обсязі;

оцінка «4» ставиться, якщо знання, одержані на лекції, а також під час самостійного вивчення теоретичних питань з даної теми зафіксовано в повному обсязі, але недостатньо систематизовано.

оцінка «3» ставиться, якщо знання, одержані при виконані роботи, зафіксовані і систематизовано, в неповному в обсязі, але не менше 75%.

оцінка «2» ставиться, якщо знання, одержані при виконанні роботи, зафіксовані в менше 75%, а також у випадку несвоєчасності подання студентом на перевірку конспекту лекцій з обсягом зафіксованого матеріалу більше 75 %.

Основна мета оцінювання студентів на практичних заняттях – виявлення рівня засвоєння кожним студентом теоретичних знань, отриманих студентами на лекційних заняттях та в процесі самостійного вивчення дисципліни, та уміння використовувати їх для вирішення практичних задач. Виявлення рівня засвоєння кожним студентом знань з дисципліни відбувається шляхом опитування студентів з відповідної теми.

Оцінювання знань студента під час практичних занять проводиться за шкалою, визначеною кафедрою, за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;

обізнаність з основною (обов’язковою) та додатковою літературою, а також із сучасною вітчизняною і зарубіжною літературою з питань, що розглядаються;

уміння поєднувати теоретичні знання з вирішенням практичних завдань при розгляді ситуаційних завдань (кейсів), розв’язанні задач, проведенні розрахунків тощо при виконанні завдань, винесених на обговорення аудиторії;

логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, уміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з доповідей інших осіб.

Відповідь студента на практичному занятті оцінюється таким чином:

оцінка «5» ставиться студенту, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності і вільно розкрив теоретичне питання; безпомилково відповів на два додаткових питання викладача з даної теми; самостійно і правильно

виконав практичне завдання та продемонстрував знання методики його розв'язання;

оцінку «4» отримує студент, який дав правильну, але неповну відповідь на теоретичне питання або розкрив всі аспекти поставленого питання, але припустився несуттєвих помилок; безпомилково відповів на одне з двох додаткових питань викладача з даної теми; в основному володіє знанням методики розв’язання практичного завдання, але потребує незначної допомоги з боку викладача;

оцінку «3» отримує студент із неповними, але задовільними результатами роботи над завданнями;

оцінка «2» виставляється студенту, який розкрив вузлові елементи теоретичного завдання, проте не володіє методикою розв’язання практичного завдання; або студент, який відмовився відповідати на питання, поставлені викладачем.

Результати дослідження студентом розвитку певних економічних явищ в різному часі та просторі (доповіді) перевіряється на практичних заняттях. При цьому відповідь студента оцінюється таким чином:

оцінка «5» ставиться студенту, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності і вільно розкрив досліджуване питання; безпомилково відповів на два додаткових питання викладача з даної теми;

оцінку «4» отримує студент, який дав правильну, але неповну відповідь на досліджуване питання або розкрив всі аспекти поставленого питання, але припустився несуттєвих помилок; безпомилково відповів на одне з двох додаткових питань викладача з даної теми;

оцінку «3» отримує студент із неповними, але задовільними результатами роботи над завданням;

оцінка «2» виставляється студенту, який розкрив вузлові елементи досліджуваного питання, проте зовсім не володіє викладеним матеріалом; або студент, який відмовився відповідати на дане питання.

Основною метою тестування є виявлення рівня засвоєння студентами знань з відповідної теми дисципліни. Оцінювання знань ведеться за допомогою автоматизованої системи тестування. На проходження тестування відводиться до 10 хвилин. Тестування студента відбувається в складі групи в присутності викладача. Оцінка виставляється автоматично. Результати доводяться студентам лише після завершення тестування всієї групи. Тестові завдання, що виносяться на тестування містяться в збірнику тестів та задач для поточного та підсумкового контролю знань [14].

Критерії оцінювання тестування. Основною метою тестування є виявлення рівня засвоєння студентами знань з відповідної теми дисципліни. Оцінювання знань ведеться за допомогою автоматизованої системи тестування.

Відповіді студентів оцінюються автоматично від 0 до 5 балів. Оцінка розраховується як сума балів вибраних студентами відповідей на запитання тесту. Мінімальну суму – 0 балів – одержують студенти, які не вказали жодної правильної відповіді. Максимальна сума – 5 балів – виставляється, якщо всі вказані відповіді були правильними.

Метою проведення модульної контрольної роботи є виявлення рівня засвоєння студентом теоретичних знань з блоку тем дисципліни та уміння використовувати їх для вирішення практичних задач. Кількість контрольних робіт відповідає кількості тематичних блоків дисципліни – 2. Рекомендований обсяг часу на написання контрольної роботи – 1 академічна година. Тестові та розрахункові завдання, що виносяться в контрольну роботу містяться в збірнику тестів та задач для поточного та підсумкового контролю знань [14].

Метою проведення модульної контрольної роботи є виявлення рівня засвоєння студентом теоретичних знань з блоку тем дисципліни та уміння використовувати їх для вирішення практичних задач.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи студента такі:

оцінка «5» ставиться, якщо студент правильно виконав більше 90 % обсягу тестових завдань та правильно вирішив задачу;

оцінка «4» ставиться, якщо обсяг правильно виконаних завдань студентом становить не менше 75 % від загального;

оцінку «3» отримує студент, який безпомилково виконав більше 50 % загального обсягу завдань;

оцінка «2» ставиться, якщо студент правильно виконав завдання в обсязі менше 50% від загального;

Вище наведені основні критерії оцінювання модульної контрольної роботи, проте залежно від обсягу правильно виконаних завдань можливі і проміжні значення оцінок.

Критерії оцінювання самостійної роботи студента. Оскільки самостійна робота студентів передбачає самостійне дослідження студентами теоретичних питань, а також аналіз розвитку певних економічних явищ в різному часі та просторі, то критерії оцінювання цих напрямків самостійної роботи слід розмежувати.

Конспектування теоретичних питань студентами перевіряється при перевірки конспектів лекцій. Перевірка конспекту лекції відбувається після вивчення відповідної теми:

оцінка «5» ставиться, якщо лекційний матеріал та теоретичні питання, що виносилися на самостійний розгляд систематизовано і зафіксовано в повному обсязі;

оцінка «4» ставиться, якщо знання, одержані на лекції, а також під час самостійного вивчення теоретичних питань з даної теми зафіксовано в повному обсязі, але недостатньо систематизовано.

оцінка «3» ставиться, якщо знання, одержані при виконані роботи, зафіксовані і систематизовано, в неповному в обсязі, але не менше 75%.

оцінка «2» ставиться, якщо знання, одержані при виконанні роботи, зафіксовані в менше 75%, а також у випадку несвоєчасності подання студентом на перевірку конспекту лекцій з обсягом зафіксованого матеріалу більше 75 %.

Наши рекомендации