Поняття валюти і валютного курсу

Результати зовнішньоекономічної діяль­ності кожної країни значною мірою пов'язані з курсом національної валюти.

Валютний (обмінний) курс — це ціна будь-якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти. При цьому під валютою розуміється будь-який платіжний засіб, який може бути застосований у міжна­родних розрахунках.

Валютний курс може встановлюватися у двох формах. Перша — у формі прямої котировки, коли масштабна одиниця іноземної валюти виражається через певну кількість національної валюти.

Друга — у формі оберненої котировки, згідно з якою масштабна одиниця національної валюти виражається через певну кількість іноземної валюти.

Між курсами національної та іноземної валют існує обернено пропорційна залежність, тобто якщо курс іноземної валю­ти падає, то в такій же пропорції зростає курс національної валюти. При котируванні валют визначається курс прода­жу — вищий і курс покупки — нижчий. Різниця між ними формує доход продавців валюти.

Залежно від режиму формування валютного курсу слід розрізняти три його види:

1) вільний плаваючий валютний курс, який змінюється без будь-яких обмежень під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку;

2) фіксований валютний курс — це курс, який держава підтримує на фіксованому рівні. Різновидом фіксованого курсу є валютний коридор;

3) керований плаваючий валютний курс, коливання якого регулюється державою.

В основі валютного курсу лежить паритет купівельної спроможності окремих валют. При зіставленні купівельної спроможності окремих валют до уваги приймається ринковий кошик, тобто набір загальнодоступних і найбільш вживаних товарів та послуг, які знаходяться в міжнародному товарообороті. Згідно з паритетом купівельної спроможності курс національної валюти у прямій котировці можна визначити за формулою 21.4.1:

ВКн = поняття валюти і валютного курсу - student2.ru (21.4.1)

де Цр.к. (н), Цр.к. (і) – вартість (ціна) ринкового кошика відповідно в національній і іноземній валютах.

У першу чергу попит на національну валюту визнача­ється попитом на вітчизняний експорт, а її пропозиція — попитом на вітчизняний імпорт товарів та послуг. Якщо вітчизняний експорт збільшується, то іноземні покупці збільшують попит на гривню, а якщо зростає наш імпорт, то вітчизняні покупці збільшують пропозицію гривні.

Світова валютна система- це грошова система країн, в межах якої функціонують валютні ресурси, здійснюються міжнародні платіжні опера­ції.

Функціонування світової валютної системи забезпечує ефективність між­народної торгівлі товарами і послугами, досягнення взаємної вигоди учасни­ків міжнародної підприємницької діяльності.

Основні поняття і терміни:

Міжнародна (світова) торгівля- форма міжнародних економічних відносин, що ґрунтується на міжнародному поділі праці, спеціалізації окремих країн на виробництві окремих товарів і послуг та обміні ними.

Вивезення капіталу- вилучення частини капіталу з процесу національного обігу і включення у виробничий процес або в обіг у різних формах в інших країнах з метою отримання прибутку.

Транснаціональні корпорації (ТНК)- основні суб'єкти міжнародних зв'язків на сучасному етапі, це фірми, які займаються підприємниць­кою діяльністю переважно за межами країни, в якій вони зареєстровані, а найчастіше в декількох країнах, де розміщені їхні філії виробництва.

Міжнародна міграція робочої сили- переміщення працездатного населення, яке шукає роботу, зі своєї країни в інші.

Платіжний балансвідображає співвідношення між сумою надходжень у країну реальних цінностей та сумою їх вилучення з країни, тобто система­тичний звіт всіх економічних операцій між країною і закордоном за певний період часу (рік, квартал, місяць).

Торговельна політика- це державна політика, яка впливає на обсяги зовнішньої торгівлі через податки, субсидії та обмеження на експорт та імпорт.

Протекціонізм -державна економічна політика,спрямований на стимулювання національної економіки, означає політику захисту вітчизня­ного виробника від іноземних конкурентів.

Лібералізм - вільна торгівля, означає відкриту зовнішньоторговельну політику без торговельних бар'єрів.

Ембарго- заборона державою ввозу до якої-небудь країни, вивозу із якої-небудь країни товарів.

Демпінг– штучне зниження цін на товари і послуги на зо­внішніх ринках для їх завоювання та усунення конкурентів.

Валютний (обмінний) курс — це ціна будь-якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти.

Пряма котировка - масштабна одиниця іноземної валюти виражається через певну кількість національної валюти.

Обернена котировка - масштабна одиниця національної валюти виражається через певну кількість іноземної валюти.

Питання для самоконтролю:

1. Що з нижче перерахованого відноситься до форм міжнародних економічних відносин:

А) міжнародна торгівля Б) міжнародний рух капіталу

В) міжнародна трудова міграція

Г) міжнародне науково-технічне і виробниче співробітництво

Д) валютні відносини Е) економічна інтеграція

Ж) усе відповіді вірні З) усі відповіді помилкові

2. Систематичний звіт всіх економічних операцій, що відбуваються між окремими особами, фірмами і урядом однієї країни, з аналогічними представниками інших країн упродовж року, характеризує показник:

А) міжнародний поділ праці Б) відкритість економіки

В) платіжний баланс Г) зовнішньоекономічна політика

3. Політика захисту вітчизняного виробника від іноземних конкурен­тів - це:

А) зовнішньоекономічна політика Б) політика протекціонізму

В) політика лібералізму Г) політика інтернаціоналізації

4. До позитивних наслідків політики протекціонізму можна віднести:

А) розширення імпорту Б) захист молодих галузей

В) збільшення зайнятості Г) відсутність торгових бар’єрів

Д) вірні відповіді А, Г Е) вірні відповіді Б, В

5. Відкрита зовнішньоторговельна політика без торговельних бар'є­рів - це політика:

А) зовнішньоекономічна Б) протекціонізму

В) лібералізму Г) інтернаціоналізації

6. Яку назву має штучне зниження цін на товари і послуги на зо­внішніх ринках для їх завоювання та усунення конкурентів:

А) ембарго Б) демпінг

В) протекціонізм Г) встановлення квот

7. Яку назву має заборона державою ввозу до якої-небудь країни, вивозу із якої-небудь країни товарів:

А) ембарго Б) демпінг

В) протекціонізм Г) встановлення квот

8. Валютний курс, який вільно формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції, має назву:

А) фіксованого курсу Б) плаваючого курсу

В) змішаного курсу Г) обмежуючого курсу

9. Валютний курс, який передбачає наявність певного зареєстрованого паритету, який підтримується державними валютними органами, - це:

А) фіксований курс Б) плаваючий курс

В) змішаний курс Г) обмежуючий курс

Наши рекомендации