Правила ведення й оформлення щоденника.

Форма № Н-6.03

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЩОДЕННИК ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

(вид і назва практики)

слухач _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

відділ підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів та бізнес-освіти

кафедра економіки, організації та управління підприємствами

освітньо-кваліфікаційний ступінь спеціаліст

спеціальність «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності)

курс __2___, група - ЗЕП-15пп

Термін практики: «_20_»__02__ . 2017 р. по «_05_» _03__ . 2017 р.

Кривий Ріг - 2017

Слухач ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

направляється__переддипломну__

(вид практики)

до ______________________________________________________________

( підприємства, організації, установи)

Керівник практики від кафедри ЕОУП,

ст. викладач___________________ Н.Г. Кутова

В.о. директора ЦПКПУ, к.е.н, доцент ____________________Є.В.Міщук

М.п.

Прибув на підприємство (організацію, установу)

_____

Печатка

підприємства (організації, установи) «___» ____________ 2017 року

_______

(підпис,посада) (прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства (організації, установи)

________

Печатка

підприємства (організації, установи) «___» _____________ 2017 року

________

(підпис, посада) (прізвище та ініціали відповідальної особи)

1.Календарний графік проходження практики

№ з/п Назви робіт (зміст завдання) Тижні проходження практики Відмітки про виконання
І тиждень ІІ тиждень
Оформлення та отримання пропуску, інструктаж з ТБ та охорони праці
Ознайомлення із історією підприємства, його організаційно-правовою формою, з технологією виробництва, визначення місця підприємства на ринку збуту.              
Ознайомлення із структурою відділів та служб, які приймають участь у підготовці та проведенню економічного аналізу показників роботи підприємства              
Ознайомлення та збір вихідної інформації та даних до виконання аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства та підрозділу              
Проведення аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства та підрозділу за аналізуємий період (3 – 5 років).              
Збір вихідних даних по підприємству або його підрозділу, необхідних для аналізу фінансових показників, оцінки фінансового стану підприємства              
Проведення аналізу та оцінка фінансового стану підприємства за аналізуємий період (3 – 5 років)              
Узгодження з керівником практики від підприємства індивідуального завдання з підвищення конкурентоспроможності підприємства (підрозділу, продукції, послуг)              
Ознайомлення та збір необхідних даних для розробки індивідуального завдання та прогнозування показників.              
Ознайомлення та збір необхідних даних з запровадження заходів щодо індивідуального завдання              
Проведення аналізу показників підприємства та підрозділу відповідно до теми дипломної роботи за аналізуємий період (3 – 5 років).              
Оформлення письмового звіту та отримання характеристика практиканта              
Подача оформленого звіту на рецензування керівнику практики від кафедри              
Захист звіту з практики              

Керівники практики від:

ДВНЗ «КНУ» кафедра ЕОУП

____________________________ ст. викл. Кутова Н.Г.

(підпис (прізвище та ініціали)

підприємства (організації, установи) _______ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали, посада)

2.Робочі записи під час практики

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Відгук і оцінка роботи слухача на практиці

____________________________

(назва підприємства, організації, установи)

________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства ( організації, установи)

___________ _______________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали, посада)

Печатка

підприємства (організації, установи) «______» ________ 2017 року

4. Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

____________________________________________________________________________________ 5. Висновок керівника практики від кафедри ДВНЗ «КНУ» про проходження практики  
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата складання заліку _ «_____» ____________. 2017 року

Оцінка:

за національною шкалою_________________________________________________

(літерами )

кількість балів __________________________________________________________

(цифрами і літерами)

за шкалою ECTS ________________________________________________________

Керівник практики від кафедри ЕОУП ДВНЗ «КНУ»

________________ ________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток до «Щоденник практики» форма № Н- 6.03

1. Основні положення практики.

1.1. Слухач до відбуття на практику повинен отримати інструктаж керівника практики від кафедри про порядок проходження практики і звітності, а також:

- оформлений щоденник;

- індивідуальне завдання з практики;

- направлення на практику про прибуття на практику.

1.2. Слухач, прибувши на підприємство, в організацію, установу повинен подати керівникові практики від підприємства щоденник, пройти інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і санітарії, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та узгодити робочий план проходження практики.

1.3. Під час проходження практики слухач зобов’язаний суворо додержуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, організації, установи.

1.4. Звіт про практику слухач складає відповідно до календарного графіка проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від кафедри та від підприємства.

1.5. Практика слухача оцінюється диференційованою оцінкою за національною, ECTS та стобальною шкалою.

Правила ведення й оформлення щоденника.

2.1. Щоденник – основний документ студента під час проходження всіх видів практики, який підтверджує тривалість перебування слухача на практиці.

2.2. Під час практики слухач щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики. Розширені записи слухач веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

2.3. Не рідше як раз на тиждень слухач зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від кафедри та від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що їх зробив слухач.

2.4. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики і відповідним чином затверджені, а також складені і підписані відгуки.

2.5. Оформлений щоденник разом із звітом слухач повинен здати на кафедру (предметну комісію).

За відсутності оформленого і затвердженого щоденника практика не зараховується.

Наши рекомендации