Підсумковий семестровий контроль.

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни "Проблеми земельного права" визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на іспиті.

Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
1 – 59 незадовільно

Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр

  ЗМ1 ЗМ2 Оцінка, отримана на іспиті Підсумкова оцінка
Поточні оцінки у балах 15(ЗМ1)+ 20(ЗМ2)+ 30 іспит=65
Оцінка за модульну контрольну роботу
Всього, у балах 10+5=15 10+10=20

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема Кількість годин, у тому числі
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота студентів
Змістовний модуль1. Проблеми земельного права як галузі права. Проблеми прав на землю.
Тема 1. Проблеми земельного права України як самостійної галузі права
Тема 2. Проблеми джерел земельного права України
Тема 3 Проблеми права власності на землю
Тема 4. Проблеми права землекористування
Модульна контрольна робота    
Змістовний модуль 2. Проблеми правового регулювання управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, відповідальності в земельному праві України та правового режиму земель.
Тема 5. Проблеми правового регулювання управління в галузі використання, відтворення та охорони земель
Тема 6. Проблеми відповідальності в земельному праві України -
Тема 7. Проблеми правових режимів окремих категорій земель
Модульна контрольна робота    
Всього:

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1.Проблеми земельного права як галузі права. Проблеми прав на землю

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента

Тема 1. Проблеми земельного права як самостійної галузі права (4 год).

Лекція 1. Проблеми земельного права як самостійної галузі права

1. Науково-правничі школи в Україні, які досліджують питання земельного права та земельного законодавства.

2. Проблеми поняття землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання.

3. Проблеми поняття сучасного земельного права України.

Семінарське заняття 1. Проблеми земельного права як самостійної галузі права

1. Науково-правничі школи в Україні, які досліджують питання земельного права та земельного законодавства.

2. Проблеми поняття землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання.

3. Проблеми методів правового регулювання земельних правовідносин.

4. Проблеми реалізації принципів земельного права.

5. Проблеми поняття сучасного земельного права України.

Завдання для самостійної роботи (4 год).

1. Поняття та ознаки науково-правничої школи в Україні.

2. Проблеми періодизації розвитку земельно-правового регулювання.

3. Проблеми класифікації земельних правовідносин.

4. Проблеми методів правового регулювання земельних правовідносин.

5. Проблеми реалізації принципів земельного права.

6. Місце земельного права як галузі права в правовій системі України.

Рекомендована література:

Основні джерела:30, 32, 65, 152, 206, 229, 276, 305, 332, 372, 459, 476.

Додаткові джерела: 23, 145, 150, 172 - 179, 181 - 184.

Нормативно-правові акти: 1, 3, 4, 10, 50, 73.

Тема 2. Проблеми джерел земельного права України (4 год).

Лекція 1. Проблеми джерел земельного права України

1. Проблеми законодавчого врегулювання земельних відносин в умовах сьогодення.

2. Проблеми законодавчого врегулювання земельних відносин в контексті необхідності розмежування правового регулювання відносин, об’єктами яких виступають земельні ділянки та нерухоме майно.

3. Рішення та висновки Конституційного суду в системі джерел земельного права.

Наши рекомендации