ЕМТИХАН БИЛЕТІ/ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ/ EXAMINATION TICKET. «Есеп және аудит» пәні бойынша/По дисциплине «Учет и аудит»/ The discipline "Account and audit"

«Есеп және аудит» пәні бойынша/По дисциплине «Учет и аудит»/ The discipline "Account and audit"

2 курс студенттеріне арналған, мамандығы/ Для студентов 2 курса, специальности/ For students of the 2th course, specialty 5В050800 - «Есеп және аудит»/ 5В050800 – «Учет и аудит»/ 5В050800 «Account and audit»

/код нөмірі, аты /шифр, наименование/ code, name

1.Өнім беруші./Поставщик/Products беруші.

2.Отандық өнеркәсіп (отандық өндірушілер)./ Отечественная промышленность (отечественные производители)/Home industry (home producers).

3.Нарық субъектілері./ Субъекты рынка/Market субъектілері.

Емтихан билеттері «Экономика, есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде бекітілді/ Билеты утверждены на заседании кафедры «Экономика, учет и аудит», / Tickets are approved at faculty meeting «Economics, accounting and audit»

Протокол/Хаттама/Protocol « 7 » 11 2016 ж/г/y. № 4

Билетті құрастырған/ Билет составил/ The ticket amounted

Магистр, аға оқытушы/ магистр, ст.преподаватель/ master, senior lecturer

Джанмулдаева Л.Н. Djanmuldaeva L. N.

/қолы/подпись/ signature /Аты-жөні/Ф. И. О/ the name

Кафедра меңгерушісі/Заведующий кафедрой/ Head of the Department

э.ғ.к., доцент/к.э.н., доцент.,

С.е.s associate Professor

Керімбек. Ғ. Е/Kerimbek. G. E

/қолы/подпись/ signature /Аты-жөні/Ф. И. О/ the name

Азақ технология және бизнес университеті/ Казахский университет технологии и бизнеса/ Kazakh university of technology and business

«Экономика, есеп және аудит» кафедрасы/ Кафедра «экономика, учет и аудит»/

The department "economy, accounting and audit"

ЕМТИХАН БИЛЕТІ/ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ/ EXAMINATION TICKET

«Есеп және аудит» пәні бойынша/По дисциплине «Учет и аудит»/ The discipline "Account and audit"

2 курс студенттеріне арналған, мамандығы/ Для студентов 2 курса, специальности/ For students of the 2th course, specialty 5В050800 - «Есеп және аудит»/ 5В050800 – «Учет и аудит»/ 5В050800 «Account and audit»

/код нөмірі, аты /шифр, наименование/ code, name

1.Міндетті зейнетақы жарналарының салымшысы./ Вкладчик обязательных пенсионных взносов/Obligatory depositor importations of pension.

2.Кәсіпорын./ Предприятие/Enterprise.

3.Жылжымайтын мүлік./Недвижимость/Real Estate.

Емтихан билеттері «Экономика, есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде бекітілді/ Билеты утверждены на заседании кафедры «Экономика, учет и аудит», / Tickets are approved at faculty meeting «Economics, accounting and audit»

Протокол/Хаттама/Protocol « 7 » 11 2016 ж/г/y. № 4

Билетті құрастырған/ Билет составил/ The ticket amounted

Магистр, аға оқытушы/ магистр, ст.преподаватель/ master, senior lecturer

Джанмулдаева Л.Н. Djanmuldaeva L. N.

/қолы/подпись/ signature /Аты-жөні/Ф. И. О/ the name

Кафедра меңгерушісі/Заведующий кафедрой/ Head of the Department

э.ғ.к., доцент/к.э.н., доцент.,

С.е.s associate Professor

Керімбек. Ғ. Е/Kerimbek. G. E

/қолы/подпись/ signature /Аты-жөні/Ф. И. О/ the name

Азақ технология және бизнес университеті/ Казахский университет технологии и бизнеса/ Kazakh university of technology and business

«Экономика, есеп және аудит» кафедрасы/ Кафедра «экономика, учет и аудит»/

The department "economy, accounting and audit"

ЕМТИХАН БИЛЕТІ/ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ/ EXAMINATION TICKET

«Есеп және аудит» пәні бойынша/По дисциплине «Учет и аудит»/ The discipline "Account and audit"

2 курс студенттеріне арналған, мамандығы/ Для студентов 2 курса, специальности/ For students of the 2th course, specialty 5В050800 - «Есеп және аудит»/ 5В050800 – «Учет и аудит»/ 5В050800 «Account and audit»

/код нөмірі, аты /шифр, наименование/ code, name

1.Еңбекке қабілеттілік./ Трудоспособность/To Labour ability.

2.Жинақтаушы зейнетақы қоры./ Накопительный пенсионный фонд/Pension story fund.

3.Әлеуметтік төлемдер./ Социальные выплаты/Social pays.

Емтихан билеттері «Экономика, есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде бекітілді/ Билеты утверждены на заседании кафедры «Экономика, учет и аудит», / Tickets are approved at faculty meeting «Economics, accounting and audit»

Протокол/Хаттама/Protocol « 7 » 11 2016 ж/г/y. № 4

Наши рекомендации